De Wereld Heeft Meer Aan Jou Als Je Kabbalah Studeert

You Are More Useful to the World As a Kabbalah StudentVragen die ik ontvangen heb over het maken van keuzes in het leven, het begrijpen van de Brieven van Baal HaSulam en over onze voorbereiding op de toekomst:

Vraag: Ik heb te maken met een probleem: ik studeer al twee jaar Kabbalah en nu moet ik voor een jaar het leger in. Ik kan er onderuit komen door geld te betalen (zonder hiermee de wet te overtreden!), en dat zal ook een jaar werk betekenen. Als ik het leger in ga, ben ik niet in staat naar de lessen te kijken, noch om Kabbalah te verspreiden, maar als ik een jaar ga werken, zal ik tijd genoeg hebben om te verspreiden en naar de lessen te gaan. Wat is beter?

Mijn Antwoord: Als je werkt zoals het hoort, Kabbalah studeert en aan je innerlijke correctie en aan verspreiding werkt, dan heeft de wereld meer aan je als je een Kabbalah student bent. Dus als het legaal is, kies dan deze weg.

Vraag: Met betrekking tot de Brieven van Baal HaSulam (Igrot), die te vinden zijn op de kabbalah.info bibliotheek sectie– aan wie schreef Rav Ashlag die?

Mijn Antwoord: Aan jou! Ook al bevatten sommige brieven wat persoonlijke antwoorden en opmerkingen, ze spreken voornamelijk over zaken die door ieder die in de richting van de Schepper gaat, ervaren worden.

Vraag: U heeft Kabbalah aan duizenden mensen verspreid, en ik ben daar een van. (Dank u wel. Ik ben een voorbeeld van het goede dat verspreidingswerk oplevert, ook al doe ik het zelf helaas nog niet). Ik zou graag willen weten: Bereid u iemand voor om u op te volgen, om de lijn van de wijsheid voort te zetten? Of is er geen behoefte aan een leider in het nieuwe tijdperk van de onthulling van Kabbalah?

Mijn Antwoord: De groep zal de leider zijn, de groep die nu aan het leren is om kwesties van management op te lossen. Ze groeien naast mij – en jij hoort daar bij. Elke persoon die de wijsheid van Kabbalah op een minimaal niveau leert, zal anderen moeten dienen. Hij zal ze moeten helpen om te leren de graden van de transformatie van de mens tot aan het niveau van de Schepper te verwezenlijken. Dit werk van het verwerven van gelijkvormigheid aan de Schepper is al begonnen, en de leiders van de nieuwe spirituele opvoeding van de gemeenschappelijke wereldwijde beschaving zullen van bovenaf aangewezen worden.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Spiritual Labor Pains and the Future of Kabbalah
Laitman.com Post: If I Don’t Do It for Myself, Who Will Help Me?
Laitman.com Post: Guidelines for Achieving Unity – Selected Quotes of Baal HaSulam

We Kunnen Niet Om De Wetten Van Natuur Heen

go-aroundEen vraag die ik ontvangen heb: De grote Kabbalist, Baal HaSulam, roept de mensen op om de wetten van de Natuur niet te overtreden, net alsof deze wetten verkeersregels zijn waarbij een persoon op een verkeerde plek de straat over kan steken, of op de verkeerde baan kan rijden. De mensheid heeft bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht sinds de tijd van de gebroeders Wright overtreden. Toch is deze wet nog steeds intact: we werken er simpelweg omheen. En wat maakt het uit?

Is het mogelijk om een lijst samen te stellen van de natuurwetten of zijn deze alleen aan Kabbalisten bekend?

Mijn Antwoord: Elke keer dat de mens de natuurwetten overtreedt, brengen zijn handelingen een negatieve invloed teweeg, en dit eindigt uiteindelijk in de dood. De wet van het gedrag in een globale gemeenschap heeft zich tot onze tijd niet als een natuurwet gemanifesteerd, maar begint zich nu te manifesteren omdat we nu de eindfase van onze ontwikkeling bereiken, het niveau van de “mens”, waar we vroeger door de lagere niveaus heen gingen, die de “levenloze, vegetatieve en dierlijke” worden genoemd.

De wetten van de Natuur zijn strenger dan verkeersregels, omdat de Natuur geen medelijden heeft en “exacte betaling” vereist. We kunnen niet om de wetten van de Natuur heen, maar we kunnen ze bestuderen en leren ze correct te gebruiken. Globalisering verplicht ons om ons te verenigen met het doel ons aan te passen aan de besturende krachten van de Natuur. Als we dit zouden doen, zouden we de wetten van Natuur in ons voordeel kunnen gebruiken. Maar als we ons niet als een wereldomvattende gemeenschap gedragen, zullen we net als de slecht ontworpen eerste vliegtuigen neerstorten, totdat we de natuurwetten op een correcte manier leren gebruiken!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Friends, Let’s Join Hands!

Het Hart Van De Man Is Anders Dan Dat Van De Vrouw

menNieuwsbericht: (van BBC News): “Transplantaties werken beter tussen lichamen van hetzelfde geslacht” : De kans op een langere overlevingstijd na een harttransplantatie stijgt, als de ontvanger van het hart hetzelfde geslacht heeft als de donor, zeggen de wetenschappers. De exacte oorzaak daarvan is niet zeker – ook het verschil in grootte zou een factor kunnen zijn.

Wetenschappers aan de John Hopkins Universiteit in Baltimore in de VS, bekeken harttransplantaties die plaats vonden tussen 1998 en 2007, waarbij ze de overlevingsaantallen vergeleken van orgaantransplantaties tussen personen van gelijk geslacht, met die tussen personen van ongelijk geslacht. De slechtste kansen bleek een vrouw te hebben die een mannenhart ontving, terwijl de operaties waarbij een man het hart van een mannelijke donor kreeg, het succesvolst waren.

Mijn Commentaar: Volgens de wetenschap van Kabbalah, bepaalt het verschil tussen het mannelijke en het vrouwelijke lichaam het verschil tussen hun specifieke bestanddelen – inclusief elk orgaan en zelfs elke cel in hun organisme. Er is niets hetzelfde in mannen en vrouwen, en dat komt doordat zij van verschillende spirituele wortels afkomstig zijn. Doktoren zouden hier rekening mee moeten houden wanneer ze het menselijke lichaam opereren.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Men, Women, and the Soul’s Correction
Laitman.com Post: On the Men and Women Inside Us
Laitman.com Post: Why Are Women More Depressed?

De Financiële Crisis Helpt Ons Onze Werkelijkheid Te Begrijpen

realityNieuwsbericht (van Private Sector Development Blog): Martin Wolf, een columnist voor de Financial Times en de voormalige hoofdeconoom van de Wereld Bank zei: “Een van de belangrijkste taken die voor ons liggen, is het opzetten van een globaal financieel systeem dat een evenwichtiger wereldeconomie toestaat, waarbij overbodige spaargelden ofwel omgezet worden in winstgevende investeringen ofwel worden gebruikt voor consumptie door de armsten van de wereld.

Nieuwsbericht (van UK in the USA): Gordon Brown, de Minister President van Groot Brittannië, gelooft dat de wereldwijde financiële crisis versnellend kan werken op het scheppen van een nieuw soort maatschappij, uniek in haar streven, en hij moedigt de wereldleiders aan om de basis te leggen voor een nieuwe globale orde, die vóór internationalisme en tegen protectionisme is.

Mijn Commentaar: Op deze manier worden we ons geleidelijk bewust van ons globale systeem en van daaruit zullen we de eigenschappen van de Schepper gaan begrijpen: liefde en schenken. Het leven (Natuur ofwel de Schepper) zal ons dwingen om tot dit begrip te komen en het toe te passen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What Can We Expect from the G-20 Summit in Washington?
Laitman.com Post: Specific, Practical Measures to Combat the Crisis

De Schepper Zal Iedereen Te Pakken Krijgen

getNieuwsbericht: (van Gold-Eagle): “Rechtdoorzee Commentaar Op De Aandelenmarkt” … er zullen komend jaar veel faillissementen in inefficiënte ondernemingen plaats vinden… Ondernemingen die hun kosten niet willen of kunnen drukken zullen simpelweg failliet gaan… er kan een gigantische golf van faillissementen plaats vinden volgend jaar – vooral als het om kleine ondernemingen gaat. Nu al treft de achteruitgang die mensen die hun kosten niet kunnen beperken.

Nieuwsbericht: (van SCORE.org): “De Effecten van Kleine Ondernemingen Op De Economie” .De naar schatting 25,8 miljoen kleine ondernemingen in de Verenigde Staten hebben gedurende het afgelopen decennium jaarlijks 60 tot 80 procent nieuwe banen geschapen. Ze hebben 50,6 % van de arbeidskrachten in de private sector in dienst, vertegenwoordigen 97% van alle export van goederen, en 99,7% van alle bedrijven die werkgevers in dienst hebben.

Mijn Commentaar: De Schepper zal “iedereen te pakken krijgen” en zal ons allen dwingen om te begrijpen wat Hij van ons wil! En wat Hij wil is dat we ernaar verlangen te worden zoals Hij. We hoeven er alleen maar naar te verlangen, dan zal Hij voor alle veranderingen in ons zorgen!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Financial Crisis Is Helping Us to Understand Our Reality
Laitman.com Post: Specific, Practical Measures to Combat the Crisis

Wat Is er Nu Nodig Om een Zakelijke Onderneming te Laten Slagen

ventureEen vraag die ik ontving: Laten we aannemen dat u gelijk heeft wat betreft de crisis. Ik begrijp dan nog steeds niet welke specifieke, praktische maatregelen u voorstelt.

Mijn Antwoord: Ik zal je een kort antwoord geven: ik ben geen econoom, maar de enige ondernemingen, die succesvol zullen zijn, zijn ondernemingen die naar een hechtere verbinding tussen mensen streven dan voordien bestond. Daarom moeten kosten, geld en menselijk vertrouwen samenkomen tot één geheel en bestuurd worden vanuit één punt. Uiteindelijk moet het bankwezen verenigd, globaal, international en vrij van enige nationale of overheidscontrole worden.

De aarde moet toebehoren aan degenen die erop wonen, in plaats van een zakelijke onderneming te zijn.

De bestuurders van de gemeenschap moeten de beslissingen nemen over het gebruik van gelden en grondstoffen.

De overheid dient zorg te dragen voor de sociale problemen van de bevolking.

Aan arme landen moet geen hulp gegeven worden, maar ze moeten opdracht krijgen om ontwikkelingsprogramma’s op te zetten en gedwongen worden om winstgevende ondernemingen te leiden.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Analysis of the Declaration of the G-20 Summit In Washington DC
Laitman.com Post: Does Charity Really Help Anyone?
Laitman.com Post: The Difference Between the “Letter of the Law” and the “Spirit of the Law”
Kabbalah Today Article: The Consumer Effect

De Financiële Crisis Is Voor Ons Eigen Bestwil

goodGlobalisering is de onthulling van de wet van de onderlinge verbondenheid van de mensen. Maar in plaats van voordelig voor ons te zijn, veroorzaakt die wet problemen in de maatschappij omdat iedereen het globale systeem van menselijke verbondenheid tot één organisme voor zijn eigen gewin probeert te gebruiken, en niet voor het doel waarvoor het systeem is ontworpen: voor het welzijn van ons allen.

Tegenwoordig zijn we wederkerig met elkaar verbonden, zoals de organen in één lichaam en het leven van het collectief is van iedereen afhankelijk. Onder deze voorwaarden is het nutteloos om vanuit een egoïstische houding eerlijk te zijn – om een globale overheid in het leven te roepen, of een Wereldbank of een overkoepelend bestuur. Die zullen ons niet helpen om niet meer in strijd te zijn met de Natuur en haar wet van universele wederkerige verbondenheid. In plaats daarvan moeten we onze relaties veranderen van commerciële naar geïntegreerde relaties, die gebaseerd moeten zijn op het beschouwen van de ander als jezelf. Zelfs de meest eerlijke relaties, gebaseerd op “wat van mij is, is van mij en wat van jou is, is van jou” en zelfs een pacifistische politiek zullen crisissen blijven veroorzaken totdat we tot besef komen wat we moeten doen.

Kabbalah stelt voor dat we de mensheid beginnen te zien als één enkel organisme en beginnen te leren hoe we ons op een juiste manier hebben te gedragen in onze nieuwe toestand. Zelfs als we in het begin niets aan onze relaties veranderen, zal het louter bestuderen van de wetten van communicatie en distributie in één organisme ons er al toe brengen om te stoppen met in strijdt te zijn met de Natuur – en dan zullen we onmiddellijk vermindering van het lijden ervaren.

De meest praktische oplossing voor de crisis is het bestuderen van zijn ware oorzaak. Met andere woorden, het leren hoe in een geïntegreerde samenleving te leven, waar het welzijn van elk individu afhankelijk is van elk ander individu. Bovendien moeten we deze natuurwet aan onze kinderen leren.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What’s the Right Way to Create Contracts In the Age of Globalization?
Laitman.com Post: Reflections on the Crisis
Laitman.com Post: Laws of the Future Society

Deze Wereld Bestaat Om Het Hoogste Doel Te Verwerven

upperTwee vragen die ik ontvangen heb over de rol van deze wereld bij de correctie van de ziel:

Vraag: Ik heb gelezen dat wanneer iemand overlijdt voordat hij het zesde zintuig, ofwel de ziel waardoor hij de Hoogste Wereld zou kunnen waarnemen, heeft ontwikkeld, dat hij dan reïncarneert. Waarom treuren we dan als er iemand overlijdt? Vanaf het moment dat ik zo ben gaan denken, zie ik het leven als nutteloos. Er gebeurt van alles om me heen, maar ik hecht er geen belang aan.

Mijn Antwoord: Dit is prachtig, omdat het betekent dat je het inzicht nadert dat het hele nut van dit leven gelegen is in het verwerven van het Hoogste Doel – de Schepper, en dat het aardse leven geen ander doel heeft. Het hoogste doel van het leven op aarde is het bereiken van de Schepper terwijl we nog steeds in dit leven zijn!

Vraag: Is het mogelijk om de ziel te corrigeren, tussen twee reïncarnaties in, als de ziel zich niet in een lichaam bevindt?

Mijn Antwoord: Nee. Correctie kan alleen plaats vinden terwijl je in deze wereld bent.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Soul Is the Part of One’s Desire That’s Similar to the Creator
Laitman.com Post: Freedom from the Angel of Death
Kabbalah Today Article: Reincarnation
Chapter from The Open Book : “The Purpose of Reincarnation According to the Zohar”

icon for podpress  Reincarnation [04:34m]: Download

icon for podpress  Preface to the Wisdom of Kabbalah, Lesson 2 [54:08m]: Download

Waarom Oorlog Samengaat Met “Je Naaste Liefhebben”

War Is No SolutionEen vraag die ik heb ontvangen: In de laatste les over het artikel “De Onthulling van Goddelijkheid (Matan Torah)” legde u uit dat andere religies in werkelijkheid niet de regel “heb uw naaste lief als uzelf” bevatten. U gaf als voorbeeld de oorlogen die gevochten werden over kwesties als de juiste manier om te bidden en het kastensysteem in het Hindoeïsme. U noemde dit tekenen dat religies de regel “heb uw naaste lief als uzelf” niet volgen.

Hoe moeten we dan de “oorlogen tegen de zeven naties” en de oorlog me Amalek begrijpen? Ik probeer te begrijpen hoe we deze daden kunnen verrichten en tegelijkertijd de regel “heb uw naaste lief als uzelf” in stand houden. Ook al verrichten we ze terwijl we ons aan deze regel houden, de toekomstige generaties zullen dan toch verkeerde conclusies trekken met als resultaat wreedheid en verwoesting

Mijn Antwoord: Correctie geschiedt juist door middel van oorlogen en strijd tussen het egoïsme en het Licht. Neem bijvoorbeeld Koning David, wiens Psalmen gewaardeerd worden door de hele wereld, omdat zij de hoogste manifestatie zijn van de liefde voor de Schepper. Hij heeft veertig jaar besteed aan oorlogvoering, en daarbij was hij ook nog de agressor. Dit staat bekend als de “Verovering van David” (Kidush David), die zich uitstrekte van Egypte tot Babylon, inclusief Libanon, Syrië, Jordanië en andere grondgebieden die een Hoogste Spirituele wortel hebben (andere territoria hebben zulke wortels niet). Een ander voorbeeld is Joshua, die het Land van Israel veroverde en de zeven naties verbande. Bovendien verbood de Schepper om ze in dat land te laten blijven. Dit alles staat beschreven in de Thora, en gebeurt in overeenstemming met de correctie van het egoïsme en het vervangen ervan door “het schenken”.

Om een juist beeld van de ordening van volken in onze wereld te krijgen, moet men zich voorstellen dat ze door krachten bestuurd worden. Als daden vanwege een opdracht van de Schepper worden verricht, zoals de oorlogen gevoerd door Joshua en David in de Bijbelse tijden, dan staat dit gelijk aan correctie van het egoïsme (zie het commentaar van Rashbi op Beresheet). Als echter de daden gebaseerd zijn op de beslissingen van de mens, dan zijn ze egoïstisch! Sinds die tijd heeft Israël geen enkele oorlog gevoerd, waarin zij de agressor was.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: War Means War
Laitman.com Post: Cain and Abel are Within Us
Chapter from the Book A Guide To The Hidden Wisdom of Kabbalah: “Lesson 10″
Chapter from the Book The Kabbalah Experience: “The Messiah and the End of Days”

icon for podpress  Lesson on Shamati #142: The Essence of the War [14:37m]: Download

icon for podpress  Lesson on Shamati #142: The Essence of the War [14:35m]: Download

Economen Zeggen Prachtige Dingen, Maar Kunnen Ze Niet Waarmaken

Shari Arison, de beroemde Israëlisch-Amerikaanse zakenvrouw (en de rijkste inwoner van Israël) zei het volgende over de financiële crisis:

We gaan door een moeilijke, maar ontzettend belangrijke periode – belangrijk voor het Joodse volk en voor de hele mensheid.We hebben een belangrijke rol, die inhoudt de toorts te heffen en aan te steken. We zullen leiden door middel van bewustzijn, menselijkheid, waarheid, waarden, liefde en vrede. We moeten ons verenigen – alleen dan zullen de onrust, pijn en haat verdreven worden.

De wereld van vandaag staat op het punt verwoest te worden. Overal waar je kijkt heerst chaos, en die begint met iets kleins – de relatie tussen de mensen onderling. De onrust, het gevaar en de pijn doordringen elk aspect van het leven: het persoonlijke, inter-persoonlijke, ecologische en economische aspect. Iedereen begrijpt dit tegenwoordig, en het is jammer dat we de oplossing niet zien.

Ik sta hier vandaag voor u en ik zeg: er is een oplossing, en die ligt in ons waardesysteem. De oplossing ligt verborgen in de uitspraak: “Houd van uw naaste als van uzelf”. We willen allen de collectieve situatie veranderen en we kunnen het ook doen. Maar dan moet elk van ons zijn eigen individuele verantwoordelijkheid op zich nemen, zijn persoonlijke plicht.

Mijn Commentaar: Dit zijn prachtige woorden, maar is geen enkele manier om ze waar te maken. Ik kan alleen maar hopen dat mensen spoedig zullen inzien dat het egoïsme de oorzaak is van al hun problemen, en dat ze dan snel tot de conclusie komen dat ze dat alleen kunnen corrigeren, door de kracht van de Natuur van buiten af aan te trekken.

Er staat geschreven: “Ik creëerde het egoïsme en gaf de Thora voor de correctie ervan, omdat het Licht erin, de mens terugleidt naar de Bron.” Dit Licht daalt alleen op hem neer, wanneer hij Kabbalah op de juiste manier gebruikt- zie punt 155 van Baal HaSulams “Inleiding tot Talmud Esser Sefirot“.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: I Am For the State of Kabbalah
Laitman.com Post: There Is No Prohibition On Correcting Egoism
Kabbalah Today Article: Kabbalah Chronicles

icon for podpress  What Is Light in Kabbalah? [4:41m]: Download