Category Archives: Kabbalistische bronnen

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 4

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Alles Is Vooraf Bepaald

Alleen door de Gedachte zielen te scheppen, vervolmaakte Zijn Gedachte alles, want Hij heeft geen daad nodig, zoals wij. Onmiddellijk kwamen alle zielen en werelden – die ertoe bestemd waren om geschapen te worden – tevoorschijn, vervuld van alle verrukking, genot en tederheid zoals Hij het voor hen bedoeld had in de uiteindelijke volmaaktheid, die de zielen aan het einde van de correctie zullen ontvangen, nadat de wil om te ontvangen in de zielen volkomen gecorrigeerd is en getransformeerd is tot zuiver geven, in een volledige gelijkvormigheid met Degene uit Wie alles voortkomt.

Dit is zo, omdat in Zijn Eeuwigheid, verleden, heden en toekomst één zijn. Daarom was er nooit sprake van een verdorven wil om te ontvangen, afgescheiden van de Schepper. Integendeel, die gelijkvormigheid, die ertoe bestemd was om aan het einde van de correctie onthuld te worden, verscheen onmiddellijk in de eeuwigheid van de Schepper.

Baal HaSulam: “Introductie tot Het Boek de Zohar”

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 3

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Alles Is Vooraf Bepaald

Alle inspanningen van de Leraar moeten erop gericht zijn de studenten niet aan zich te binden, maar hen onafhankelijk te maken, zodat zij helemaal niet naar hem kijken, maar zich via hem tot de Schepper wenden. Een student moet leren om gelijkvormig te worden aan de Schepper, niet aan de Leraar.

Heel onze ontwikkeling is feitelijk een soort imitatie van de Schepper. In de mate waarin onze eigenschappen en daden lijken op die van de Schepper, brengen we hem vreugde.

Baal HaSulam: “De Betekenis van Conceptie en Geboorte”

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 2

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Alles Is Vooraf Bepaald

De Schepper regeert in het hart van ieder mens die tot Israel behoort en dit is van Zijn kant. Wat ontbreekt ons dan nog? Het enige is het te weten. En de kennis verandert en de wetende maakt het compleet.

Baal HaSulam: De Vruchten van de Wijze, Deel 1, “Brief 32”

Baal HaSulam: De Vruchten van de Wijze, Deel 1, “Brief 10”

Alles is van tevoren vastgelegd en elke ziel is al in het volkomen Licht, de Goedheid en de Eeuwigheid. Dankzij de afdaling in het egoïstische lichaam en de terugkeer naar de wortel, wordt de ziel beloond met de complete gelijkvormigheid met de Schepper en met de werkelijke gehechtheid aan Hem.

Baal HaSulam: Brief 25

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 1

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Alles Is Vooraf Bepaald

De onthulling van de Schepper brengt geen verandering in de huidige werkelijkheid van een mens, maar voegt aan die werkelijkheid een bewustzijn toe, dat hij voorheen niet had.

Baal HaSulam: ‘De Geschriften over de Laatste Generatie’

Niets is natuurlijker is dan contact bereiken met zijn Maker, want Hij is de Bezitter van de natuur. In feite heeft ieder schepsel contact met zijn Maker, zoals er geschreven staat: “De hele aarde is vol van Zijn Glorie”, maar men weet het niet en voelt het niet.

Een mens die met Hem contact bereikt, bereikt eigenlijk alleen het besef daarvan. Je kunt het vergelijken met iemand, die een schat in zijn zak heeft en dat niet weet. Dan komt er iemand langs, die hem vertelt wat hij in zijn zak heeft en juist dit weten verrijkt hem.

Baal HaSulam: ‘De Oplossing’

Zich Boven Alle Verschillen Verheffen

Dr. Michael LaitmanIn plaats van in dit kleine deel van de werkelijkheid te bestaan, heeft iemand die het verlangen heeft om door te breken naar het tweede deel van de werkelijkheid, het eeuwige en perfecte deel, verschillende middelen om dat te doen: de leraar, de groep en de boeken. De leraar legt uit, dat er een dergelijke mogelijkheid bestaat. Hij legt uit, dat het kan worden gerealiseerd met de hulp van een groep, waarin iedereen streeft naar de perceptie van de ware, perfecte realiteit en met de boeken die spreken over diezelfde perfecte werkelijkheid.

Wanneer we proberen om samen te zijn, is het alsof iedereen uit zichzelf komt, uit zijn ego, omdat hij moet voelen dat hij bestaat in de anderen. Dan, wanneer hij probeert om boven zichzelf te zijn – in de anderen, met hen verbonden – en hij leest over de perceptie van de werkelijkheid in geven, is dit de manier waarop hij zich gelijkvormig maakt aan de toekomstige staat, alsof hij er al is.

Afhankelijk van de mate waarin hij daarnaar streeft, roept hij de tweede kracht die in de werkelijkheid bestaat, van daaruit op, de kracht van geven, naast de kleine kracht van ontvangen die hem door de natuur gegeven is. Dan komt de kracht van geven en brengt de veranderingen in hem teweeg.

Een mens kan deze veranderingen zien als een toegevoegde kracht van ontvangen die naar hem toekomt, in plaats van de kracht van geven die hem verandert, en een dergelijke waarneming is ook correct. Echter, daarnaast, ontwikkelt hij eveneens de kracht van geven. Op deze manier gaat men vooruit, soms naar rechts en soms naar links, maar gedreven door die kracht van geven.

Hij moet deze kracht van geven, samen met de kracht van ontvangen, bereiken. Deze twee krachten worden dan langzamerhand aan de mens onthuld als twee lijnen, de rechter en de linker. Dan boekt de mens vooruitgang, soms in een staat van afdaling en soms in een staat van opstijging. Hij weet nog niet wat afdaling en opstijging precies is, tot nu toe onderscheidt hij ze alleen door zijn huidige gevoelens.

Echter, na verloop van tijd, begint hij te voelen dat het voor hem nodig is om deze twee lijnen te gebruiken door zich er tussenin te bevinden. Op deze manier, begint hij er controle over uit te oefenen en begint hij ze samen te brengen in de middellijn.

In wezen, bestaat ons hele werk uit samen studeren, ons willen verbinden met elkaar in onze harten, en verlangen naar eenheid boven alle onenigheden en verschillen uit, omdat al deze dingen alleen betrekking hebben op ons animale bestaan, dat hier, in deze wereld, blijft bestaan. We willen ons met elkaar verbinden in onze verlangens, onze punten in het hart, boven deze dingen uit.

Wanneer we De Zohar met deze intentie lezen, spreekt het boek over onze gecorrigeerde staten, over de manier waarop we de kwaliteit van geven onthullen in de verbinding tussen ons, wat hetzelfde is als de Schepper, het Licht, de geestelijke wereld, de Hogere Wereld. Daarom moet een ieder zich deze staat voorstellen bij het lezen van De Zohar.

From the lesson on 8/12/11, The Zohar

Kabbalisten Over Spiritueel Werk In De Groep, Deel 17

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Het Juiste Gedrag als Vrienden Samenkomen

Het begin van het samenzijn moet gaan over het prijzen van de groep. Een ieder moet proberen om redenen te noemen en verduidelijkingen te geven, die betrekking hebben op de verdienste en het belang van de groep, net zo lang tot het belang van de groep opgehelderd is.

Vervolgens moet een ieder zich concentreren op de acties, die ondernomen kunnen worden, om te kunnen komen tot liefde voor de vrienden. Met andere woorden: wat kan een ieder doen om liefde in zijn hart te krijgen voor ieder in de groep.

Als aan de tweede fase voldaan is, komt de derde aan de orde, daarin gaat het over het uitvoeren van de besluiten van de vrienden over wat er gedaan moet worden.

Rabash, Rabash: Artikelen over de Sociale Omgang: ”Het Doel van Samenzijn”

Kabbalisten Over Spiritueel Werk In De Groep, Deel 16

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Het Juiste Gedrag als Vrienden Samenkomen

We moeten beseffen, dat “Twee het kleinste meervoud is”. Dit betekent, dat als twee vrienden samenzijn en erover nadenken hoe zij het besef van de grootheid van de Schepper kunnen versterken, zij al de kracht hebben om versterking van de grootheid van de Schepper te ontvangen.

Rabash, Rabash: Artikelen over de Sociale Omgang: ”Het Doel van Samenzijn”

Men kan het verlangen om te geven alleen verkrijgen, als men zijn egoïsme in de groep opheft, en vanuit de liefde voor de vrienden kan men de liefde voor de Schepper bereiken, namelijk het verlangen om de Schepper vreugde te geven. Dan blijkt dat men alleen zo de behoefte en het begrip verkrijgt, dat geven belangrijk en noodzakelijk is en dit komt naar een mens toe door de liefde voor de vrienden.

Rabash, Rabash: Artikelen over de Sociale Omgang: ”Liefde voor de Vrienden”

Kabbalisten Over Spiritueel Werk In De Groep, Deel 15

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

De Afgunst van de Schrijver vermeerdert Wijsheid

Een mens heeft eigenschappen, die zijn ouders aan hun kinderen doorgeven en hij heeft eigenschappen, die hij van de groep krijgt, ze komen uitsluitend naar hem toe, doordat hij zich met de groep verbindt en door de afgunst die hij voelt ten opzichte van de vrienden, als hij ziet dat zij betere eigenschappen bezitten dan hij ….

Door de groep komen er dus nieuwe eigenschappen bij, die hij overneemt omdat hij ziet, dat zij op een hoger niveau zijn dan hij en hij  jaloers op hen is.

Rabash, Rabash: Artikelen over de Sociale Omgang: ”Over Boven de Rede”

‘De afgunst op de ‘tegenstander’ vermeerdert wijsheid’, want als men naar de vrienden kijkt als mensen, die op een hoog niveau staan, zowel in gedachten als in daden, is het geheel volgens de natuur, dat men zijn eigen niveau bijstelt naar een hoger plan. ….. Nu heeft hij dus nieuwe eigenschappen, die de groep in hem heeft gewekt.

Rabash, Rabash: Artikelen over de Sociale Omgang: ”Over Boven de Rede”

Kabbalisten Over Spiritueel Werk In De Groep, Deel 14

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Basisprincipes voor het Spirituele Werk in de Groep

Hij, die denkt dat hij zijn vriend teleurstelt, stelt in werkelijkheid de Schepper teleur, omdat naast de mens alleen de Schepper bestaat. Dit komt, omdat de essentie van de schepping eruit bestaat, dat de mens alleen met betrekking tot zichzelf een “schepsel” genoemd wordt. De Schepper wil, dat de mens voelt, dat hij een werkelijkheid is, die afgescheiden is van Hem, maar afgezien daarvan bestaat er alleen: “De hele wereld is vol van Zijn Glorie”.

Dus als de mens liegt tegen zijn vriend, liegt hij tegen de Schepper, en als hij zijn vriend bedroeft, bedroeft hij de Schepper.

Baal HaSulam, Shamati (Ik Hoorde), Artikel 67, “Wijk af van het Kwaad”

Kabbalisten Over Spiritueel Werk In De Groep, Deel 13

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Basisprincipes voor het Spirituele Werk in de Groep

Een groep kan een andere sfeer brengen, waarin een mens kan geven. Dit is het belang van een groep.

De Rabash, Rabash: Artikelen over de Sociale Omgang: ”Over het Belang van de Vrienden”.

Het resultaat ervan is, dat iedereen oplettend moet zijn en erover moet nadenken op wat voor manier hij zijn vriend kan bemoedigen en zo kan helpen, omdat ieder – wat de gemoedstoestand van zijn vriend betreft – wel een behoefte kan vinden, die hij bij hem kan vervullen.

De Rabash, Rabash: Artikelen over de Sociale Omgang: ”Iedere vriend was een Hulp voor de Ander”