Tag Archives: Waarheid

Mensen maken gemakkelijk fouten

549.02Vraag: Als u iets zegt, zegt u dat dan, in het algemeen gesproken, vanuit het oogpunt van de waarheid?

Antwoord: Met betrekking tot de mens die het ontvangt, niet meer dan dat. Er is niets absoluut in onze wereld en ook niet ten aanzien van het bereiken van de hoge wereld. Maar daar is dat duidelijk.

Vraag: Stel dat u iets uitlegt aan de studenten en het is voor de een de waarheid, maar voor de andere twee is het naar hun perceptie onzin. Waar ligt dan de gemeenschappelijke basis voor deze drie mensen?

Antwoord: De gemeenschappelijke basis is dat ieder van hen begrijpt dat wat de ander voelt waar is voor hem, maar misschien niet voor mij.

Opmerking: Er zijn mensen die het als een waarheid beschouwen dat ze alle ziekten kunnen genezen door vegetarisme, anderen denken door rauwkost en weer anderen door yoga. En dit blijft hun hele leven zo.

Mijn antwoord: Het verandert niet op dezelfde manier als bij dieren. Hoe vaker iemands meningen veranderen, hoe beter, want dat betekent dat hij zelf verandert en dat betekent weer dat hij een mens is. Wie niet verandert, is als een dier, een versteend bevroren individu.

Als hij veel meningen heeft en voortdurend twijfelt, niet weet waar hij het mee eens moet zijn en waarmee niet en dan in een speciale staat verkeert, is hij een mens.

De waarheid wordt geboren uit twijfels en wordt ook weerlegd in twijfels, en dan wordt het volgende geboren. Zo groeien we steeds weer opnieuw in onze gewaarwordingen, conclusies, analyses, synthesen en beslissingen.

Daarom is iemand die geen fouten maakt niet menselijk.

Juist mensen maken fouten. Dieren maken geen fouten. Als een dier een fout maakt, is hij ziek. Bij een mens is dit zijn normale staat, want hij ontwikkelt zich voortdurend. Hij evolueert levenslang, terwijl dat bij dieren niet het geval is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/people-are-prone-to-making-mistakes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Where Is the Truth?” 8/27/11

Related Material:
Where Is The Truth?
The Truth Above All
How To See The Truth?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waarheid

962.6Vraag: Wat is de zuivere waarheid?

Antwoord: Als wij van beneden af beginnen, bij onszelf, bestaat de waarheid niet, want we veranderen steeds en we hebben geen fundament waarop we de waarheid kunnen bouwen. De waarheid is zuiver, de waarheid komt voort uit de wortel die de oorsprong is van ons allemaal.

Alles wat in onze wortel bestaat, als in een punt, is de waarheid. Je zou kunnen zeggen: “Als dit al in onze wortel zit, waarom zou ik me er dan nog op focussen?” Maar je hebt niets anders om je op te focussen. Je komt daar vandaan, je weet niets anders dan dat, je kunt niets anders bedenken of je voorstellen.

Daarom is wat in de wortel aanwezig is volkomen op elkaar afgestemd, in symbiose, harmonie en is alles een aanvulling op elkaar, daardoor vormt dit alles het concept van de wortel, de basis, wat voor jou waarheid is, waarachtigheid. Dit alles.

Je kunt niets anders bedenken. Je kunt je niets anders herinneren, want je bent een afstammeling van deze wortel. Daarom betekent het bereiken van de wortel het bereiken van de waarheid.

Het volgende blog verschijnt woensdag a.s.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/truth/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Truth” 1/9/11

Related Material:
What Is Truth?
The Truth Above All
Truth Is Unchanging

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waarheid en leugen in de moderne maatschappij

631.1Vraag: Zal er in de toekomstige maatschappij ook een categorie als “waarheid en leugen” bestaan?

Antwoord: In de natuur bestaat een dergelijke categorie niet, maar wel bij de mens en dan alleen als hij aan zichzelf denkt in plaats van aan anderen.

Op de minerale, vegetatieve en bezielde niveaus van de natuur bestaat zo’n concept niet, omdat deze niveaus onbewust werken volgens de wetten van de natuur. Dieren hebben geen vragen over waarheid, leugen, geven, liefde, haat, enzovoort. Deze categorieën zullen langzamerhand ook bij de mens verdwijnen, onder de invloed van zelfontwikkeling.

Vraag: Waarom komen mensen door de geschiedenis heen zo vaak voor de waarheid op?

Antwoord: Het is nu eenmaal een feit dat de mens niet begrijpt wat waarheid eigenlijk is. Men heeft een soort innerlijke overtuiging dat alles waarheid behoort te zijn. Maar wat is waarheid? Iedereen heeft zijn eigen egoïstische waarheid die hem juist lijkt: zó zou het moeten zijn! Daarom heeft een mens hier geen keuze, men blijft zoeken naar waarheid en rechtvaardigheid. Maar de oplossing van deze categorieën kan alleen worden bereikt als mensen aan elkaar geven.

Vraag: In de moderne maatschappij komen mensen dus op voor de waarheid en denkt men dat men deze waarheid aan iedereen uitdraagt, maar in werkelijkheid betekent het niets?

Antwoord: Dit wil niet alleen zeggen, dat het niets betekent. Integendeel, het is een verschrikkelijke houding naar mensen en naar de wereld als een mens zijn persoonlijke waarheid, de manier waarop hij dingen begrijpt, wil laten zegevieren. Dit is een van de voorbeelden van fascisme en geweld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/truth-and-lie-in-modern-society/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 4/26/22

Related Material:

How To Define Truth And Lie?

Truth And Falsehood From The Perspective Of Kabbalah

Lie And Truth, Part 1

Filed under: Crisis, Globalization, Society | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen twee antwoorden op één vraag beide goed zijn en elkaar tegelijkertijd tegenspreken (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen twee antwoorden op één vraag beide goed zijn en elkaar tegelijkertijd tegenspreken?

Als de vraag wordt gehoord door mensen die zich op verschillende ontwikkelingsniveaus bevinden, kunnen zij, ook al horen ze ieder dezelfde vraag, deze op een tegenovergestelde manier horen. En eenieder die niet de vraag, maar het antwoord hoort, hoort het ook op zijn eigen manier, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau waarop die mens zich bevindt. Wat voor de een juist is, kan voor de ander onjuist lijken, zelfs tegenovergesteld.

Daarom kunnen mensen elkaar niet begrijpen totdat zij een altruïstische vorm van ontwikkeling hebben bereikt. We moeten ervan uitgaan dat de ontwikkelingsniveaus bepalend zijn voor het feit dat ieder mens telkens weer iets anders hoort. Wat wij gisteren hebben gehoord en begrepen, kan tegengesteld worden aan wat wij vandaag horen en begrijpen. Daarom moet de manier waarop we ieder mens benaderen absoluut relatief zijn. We kunnen niets als een axioma aannemen, als iets absoluuts.

Wat dat betreft moeten we goed begrijpen dat enerzijds alles al van tevoren is vastgelegd, maar dat anderzijds alles van de mens afhangt, we kunnen deze wet niet met ons verstand bevatten. We zeggen dat alles neerdaalt en van Boven komt – dan lijkt het alsof alles van tevoren al bekend is – en tegelijkertijd beweren we dat een mens in staat is om iets te veranderen en resultaten te bereiken die alleen van die mens afhangen. We zijn niet in staat om beide te combineren, namelijk dat alles van onszelf afhangt en daarnaast dat alles van tevoren al is vastgelegd.

Juist dankzij het inzicht dat het hier gaat over twee niveaus van ontwikkeling, twee verschillende vormen waarin een mens kan bestaan, kunnen we de schijnbare tegenstrijdigheid uitwissen en begrijpen dat alles uitsluitend correleert met de mens.

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/how-can-two-answers-to-a-single-question-be-right-but-still-contradict-each-other-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Streven naar de waarheid

laitman_231.01Vraag: Ik ken sommige mensen die door spirituele oefeningen en het afwijzen van verlangens hun leven aan het goddelijke wijden en gemakkelijk het spirituele rijk binnengaan. Geen van hen studeert echter Kabbalah. Waarom dringt u erop aan dat de onthulling van de Schepper uitsluitend mogelijk is met de hulp van Kabbalah?

Antwoord: Ik dring nergens op aan en ik redetwist met niemand. Ik ga uit van mijn eigen inzichten. Als iemand zich hierin wil verdiepen, kan hij leren van het studiemateriaal dat wij op internet plaatsen. Ik wil evenmin discussiëren over de vraag welke methode het beste bestudeerd kan worden of hoe je te werk zou moeten gaan.

Waarom zou ik iemand ontmoedigen en zeggen of hij wel of geen gelijk heeft? In de mate waarin iemand naar de waarheid streeft, vindt hij zijn eigen methode, spant hij zich in en komt hij verder. Het allerbelangrijkste is: stop niet. Dus wat je ook doet, ik geef je slechts één advies: ga door, ga steeds dieper, breid je gebied steeds meer uit en wees nergens bang voor.

De Torah/Kabbalah heet het verwerpen van het ego niet welkom, want het ego is onze substantie. Hoe meer wij het gebruiken, hoe meer we de mogelijkheid hebben om er bovenuit te stijgen.

In tegenstelling tot religies en de meeste spirituele richtingen, maakt Kabbalah met vreugde gebruik van het egoisme, als een geschenk van de Schepper. Juist het egoïsme scheidt de mens en de gehele schepping van de Schepper. Wat zou er van ons overblijven als wij het ego zouden willen vernietigen of het verlangen zelf teniet zouden doen?

From the Kabbalah lesson in Russian, 03/18/2018

Leugen en waarheid, deel 4

laitman_283.01Vraag: Zijn liefde en waarheid altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden?

Antwoord: Liefde is in het hart aanwezig, waarheid in het hoofd. Liefde moet uit het hart komen, dit betekent dat ik alle eigenschappen die daar aanwezig zijn en al mijn verlangens, moet veranderen, zodat ik ze kan richten op het welzijn van mijn geliefde. Dit wordt “een open hart” genoemd.

Ik meet de waarheid af aan het niveau van de ontwikkeling van een mens: in welke mate is het goed voor hem om dit te horen, hoeveel kan hij ervan voelen en begrijpen? Op deze manier ga ik met hem om. Misschien moet ik iets voor hem verbergen of zelfs niet de waarheid spreken, als ik vanuit mijn liefhebbende hart zie dat het zo beter voor hem is.

Een mens die op zoek is naar de waarheid, gaat voortdurend innerlijk na in welke leugen hij zich bevindt.

Vraag: Waarom voelt een mens zich tot de waarheid aangetrokken? Waarom wordt dit waardevol voor hem?

Antwoord: Er gaat zich een informatieve gen in hem ontvouwen, vanuit het hogere niveau. De Hoge Kracht wordt waarheid genoemd. Het woord “waarheid” bestaat uit de letters “Alef-Mem-Tav(emeth – אמת), dit woord beslaat het gehele alfabet van begin tot einde, het is de alomvattende naam van de Schepper die goed is en goed doet, Hij is absolute liefde en geven naar “buiten” toe. Wij moeten erover nadenken hoe wij aan Hem gelijkvormig kunnen worden, al is het maar een klein beetje. Dit wordt door de Wijsheid van Kabbalah onderwezen.

Er zijn mensen in wie zulke informatieve genen ontwaken. Vanuit hun basis stonden zij dichter bij de Schepper, daardoor is de daarmee corresponderende informatie in hen aanwezig gebleven. Nu beginnen deze genen zich in hen te manifesteren en worden zij erdoor aangespoord om de eigenschappen van de Schepper te onthullen.

Dit gen wordt het punt in het hart genoemd, een verlangen om de waarheid te onthullen. Wat er ook uit voortkomt, het gaat om de waarheid, dat is het belangrijkste. Zelfs als het me niet aanstaat, ik verlang er toch naar; zoals er geschreven staat: “Koop de waarheid, verkoop haar niet.”

Vraag: Ik ken veel mensen die absoluut niet in God geloven, toch voelen zij zich sterk tot de waarheid aangetrokken. Hoe komt dat?

Antwoord: Het verlangen naar de waarheid houdt geen enkel verband met geloof. Eenieder die op zoek is naar de waarheid, wordt uitgenodigd om haar te komen ontdekken. De Wijsheid van Kabbalah heeft niets te maken met religie, het streven naar de waarheid is echter een noodzakelijke voorwaarde.

From KabTV’s “A New Life” 11/16/17