Tag Archives: Schepper

Waarom zijn wij afgescheiden van de Schepper?

962.2De zielen echter, die alleen geschapen zijn omdat Hij hen vreugde wilde brengen – wat de Scheppingsgedachte is – werden noodzakelijkerwijs vervuld met deze wet van wensen en een groot verlangen om Zijn overvloed te ontvangen. In dit opzicht verschillen zij van Hem, aangezien hun vorm anders is dan die van Hem (Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, “Innerlijke Waarneming,” Hoofdstuk 3, Item 15).

De Schepper schiep het verlangen om genot te ontvangen. Dit verlangen is in de zielen aanwezig, bij eenieder in zijn eigen mate. Hoe groter het verlangen om te ontvangen, en natuurlijk de vervulling ervan, hoe groter de ziel. En vice versa, hoe kleiner het verlangen om te ontvangen, hoe kleiner de vervulling ervan en hoe kleiner de ziel.

Opmerking: Hier zien we een heel belangrijk basisprincipe dat zich in ons leven manifesteert. Wij kunnen alleen genot ontvangen uit de aanwezigheid van de Schepper. Al het andere is veel kleiner.

Mijn Antwoord: Dat is volkomen juist.

Opmerking: Enerzijds schiep de Schepper het Scheppingsdoel. Wij moeten in eerste instantie genot ontvangen uit Zijn aanwezigheid, uit de verbondenheid met Hem. Anderzijds is het juist het feit dat de Schepper het verlangen om genot van Hem te ontvangen in ons heeft geschapen, wat ons van Hem afscheidt.

Mijn antwoord: Ja. Enerzijds bepaalt dit verlangen de kracht van de ziel, anderzijds scheidt het ons ook van de Schepper.

Vraag: Wat moeten wij dan doen?

Antwoord: Daarvoor hebben wij de Wijsheid van Kabbalah, een methode die ons helpt om onze ziel te laten groeien en die er tegelijkertijd voor zorgt dat we niet afgescheiden worden van de Schepper, maar dichter bij Hem komen.

Dit is een bijzonder systeem van ontvangen: enerzijds genot ontvangen van de Schepper en anderzijds bij Hem zijn in gelijkvormigheid van eigenschappen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/why-are-we-separate-from-the-creator/

 Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 11/20/22

Related Material:

Part of the Creator Called a Soul

The Essence of Creation

The Thought of Creation

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Realiseer jezelf ten volle

580.01Vraag: Wij verklaren vaak het verschijnen van iemand in een Kabbalistische omgeving en daarna zijn vertrek, vanuit bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld zijn vermoeidheid. Maar had hij dan mogelijkheden toen hij kwam om zo zijn doel te vervullen, en dan weer weg te gaan om zich juist op deze manier te realiseren?

Antwoord: Nee. Het betekent dat iemand niet overweg kan met wat er aan hem gegeven is. Aan hem werd de mogelijkheid gegeven om voorwaarts te gaan, maar hij kon er niet mee overweg.

Vraag: Betekent het dat als hij dit systeem binnengaat, hij zichzelf volledig moet realiseren?

Antwoord: Ja. Als deze mogelijkheid aan hem is gegeven, kan hij zichzelf volledig realiseren. Dit is de manier om het te accepteren. En verder weten we niet welke speciale voorwaarden er met betrekking tot hem kunnen zijn.

Alleen als het systeem van verbinding tussen ons wordt onthuld, worden er misschien bepaalde omstandigheden onthuld waarom hij niet verder kon gaan. Ik zou er helemaal niet naar gissen. Dit is niet aan ons.

We moeten vooruit. We hebben een open systeem van verbindingen voor ons. Je kunt de wereld van oneindigheid bereiken, dat betekent volledige verbondenheid met iedereen, tot aan de volledige onthulling van de Schepper – de eigenschap van geven en liefde tussen allen.

Blog in het Engels:https://laitman.com/2022/11/realize-yourself-fully/

 Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Everyone Has Their Own Purpose” 11/15/13

Related Material:

The Purpose Of Society – 2

The Purpose Of Creating A Group

The Goal Of The Group

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Atzmuto en Boreh

610.2Hierdoor kunnen wij leren waarom Zijn Zelf het Licht van Ein Sof – waarin wij geen woord kunnen uitbrengen – heeft verlaten en het gedefinieerd werd met de naam “Licht van Ein Sof” (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Restriction and Line,” “Inner Observation,” Chapter 1, Item 12).
(Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, “Restrictie en Lijn,” “Innerlijke Waarneming,” Hoofdstuk 1, Punt 12).

Atzmuto is het innerlijke deel van de Schepper dat uitsluitend op Hem betrekking heeft, wij kunnen het niet bereiken. Dit is de essentie van de Schepper.

Maar naar ons manifesteert de Schepper Zich. Daarom wordt de Schepper in het Hebreeuws Boreh genoemd, van de woorden “Bo u Reh,” kom, onthul en zie.

Er is dus Atzmuto,  wat wij niet kunnen bereiken, dit verwijst namelijk naar de essentie van de Schepper, en er is Boreh, de Schepper, d.w.z. Zijn gedachte met betrekking tot ons, die kunnen wij wel bereiken.

Het doel van de Schepper met betrekking tot de geschapen wezens is om hen genot te brengen. Maar zij kunnen dit genot alleen ontvangen in de mate van gelijkvormigheid aan de eigenschappen van Hem. De Schepper is geven, liefde en emanatie (uitstroming), wij moeten diezelfde eigenschappen verwerven. Alleen hierover spreekt de Wijsheid van Kabbalah.

Vraag: Zijn er daarom zoveel mensen geschapen, zodat wij kunnen oefenen om gevend te zijn aan hen?

Antwoord: Het is voor ons bedoeld om samen te proberen om de eigenschappen van de Schepper te bereiken.

Vraag: Als dit zo belangrijk is, waarom is deze informatie dan verborgen?

Antwoord: Deze informatie is niet verborgen, maar niemand wil ervan weten omdat wij gevend moeten worden, de eigenschap van geven en liefde voor de ander moeten ontwikkelen.

Vraag: Waarom heeft de Schepper het zo gemaakt dat niemand dit wil? Hij had het toch ook anders kunnen doen?

Antwoord: Dit is aan het begin van de Kabbalah Studie niet uit te leggen, maar we komen wel zo ver.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/atzmuto-and-boreh/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

Related Material:

Kabbalistic Terms: “Atzmuto”

What Is Atzmuto?

The Creator And Atzmuto

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Het universum is de Gedachte van de Schepper

746.01De hele werkelijkheid is voortgekomen en gecreëerd met één enkele Gedachte. Het is de oorzaak, het is het waarachtige resultaat, het is de begeerde beloning en het is de essentie van het werk (Baal HaSulam, Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Restriction and Line,” Inner Observation, Chapter 1, Item 8).

Eén Gedachte van de Schepper omringt en bevat absoluut de gehele schepping en alle handelingen vanaf het begin tot aan het einde dat er in besloten ligt, namelijk alle mensen samen. Daarom bestuderen wij – door Kabbalah te studeren – wezenlijk de gedachte van de Schepper.

Vraag: Ik heb gelezen dat mensen die in de ruimte zijn geweest zeggen dat het gehele universum op één Gedachte lijkt. Wat wordt er hier met ‘Gedachte’ bedoeld?

Antwoord: Hetzelfde. Alles wat ons omringt en ons beïnvloedt is de Gedachte van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/the-universe-is-the-thought-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

Related Material:

Becoming A Part Of The Creator’s Thought

No Desire, No Thought

The Mind Only Evaluates Feelings

Filed under: Kabbalah Study, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Alles is in de Schepper gevat

610.2Besef dat er geen enkele essentie van ook maar één enkel wezen in de wereld bestaat – zowel die welke door onze zintuigen worden waargenomen als die welke door het oog van onze mind worden waargenomen – die niet in de Schepper is gevat  (Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Hoofdstuk 1, Innerlijke Waarneming, Item 1).

De Schepper is een overal aanwezige Kracht die alles omvat. Niet alleen wat wij zien, maar in het algemeen is alles wat er gebeurt, wat ergens een plek heeft, wat waar dan ook bestaat, dat alles is in de Schepper gevat.

Vraag: Als de Schepper de eigenschap van geven en van eenheid is en onze wereld egoïstisch is, waarom is onze wereld dan toch in Hem gevat? Hoe moeten we dit opvatten?

Antwoord: Omdat wij het verkeerd waarnemen.

Vraag: Is het kwaad dat wij in de wereld zien in de Schepper aanwezig, of nemen wij het zo waar?

Antwoord: Dit is onze waarneming. In feite is er helemaal geen kwaad in de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/everything-is-included-in-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/16/22

Related Material:

For the Sake of Created Beings

The Reason for Creation

An Area Created by the Creator

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe minder je aan jezelf denkt …

232.1Er is geen gelukkiger staat in de wereld van de mens dan wanneer hij zich wanhopig voelt over zijn eigen kracht (Baal HaSulam, Brief 57).

Vraag: Hoelang denkt u dat het duurt voordat een mens zich wanhopig voelt en weet dat hij zichzelf niet kan corrigeren en om hulp van Boven moet vragen?

Antwoord: Zijn leven lang, tot het moment waarop hij zo wanhopig is dat hij het uitschreeuwt naar de Schepper, dan hoort de Schepper hem en corrigeert Hij hem.

Vraag: Heeft mijn gebed voor anderen enig helend effect op mij? Ik bedoel, als ik voor anderen vraag, heeft dat dan ook invloed op mij?

Antwoord: Natuurlijk, dat zegt het gebed juist: Ik vraag absoluut voor iedereen en het laatst voor mijzelf.

Vraag: Tegenwoordig zijn wetenschappers tot de conclusie gekomen dat het een goed effect heeft op zijn mentale staat als een mens een vorm van altruïstische daden verricht. Vindt Kabbalah dit ook prijzenswaardig?

Antwoord: Natuurlijk. Het werkt op alle niveaus. Hoe minder een mens aan zichzelf denkt en hoe meer aan anderen, hoe beter het voor hem is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/the-less-you-think-of-yourself/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

]From KabTV’s “Spiritual States” 9/25/22

Related Material:

How Can I Stop Thinking About Myself?

Annul Yourself Only Before The Friends Along The Spiritual Path

The Absolute Zero

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Voorwaarden voor het omhoog brengen van een gebed

562.02Er zijn drie voorwaarden voor het gebed.

1. Geloven dat Hij hem kan redden. Al bevindt hij zich in de slechtste omstandigheden van al zijn tijdgenoten, toch: “Is de hand van de Schepper te kort om hem te redden?” Als dat niet zo is, “zal de Landheer dan zijn kelim (vaten) niet kunnen redden” (Baal HaSulam, Shamati: Three Conditions in Prayer – Drie voorwaarden voor het gebed).

Vraag: Wat betekent “geloven”?

Antwoord: Een mens bestaat uit allerlei kwaliteiten en verlangens. Daarom stemt onze studie ons zo af dat wij uit al onze verlangens, kwaliteiten en intenties diegene kunnen selecteren die de hele mensheid naar het goede zullen leiden.

Geloven betekent dat ik er zeker van ben dat als ik dit doe, ik uiteindelijk de juiste invloed van de Hoge Kracht over mijzelf uitnodig en mezelf langzamerhand corrigeer. De eerste voorwaarde is dan, dat ik er zeker van moet zijn dat de Schepper mij kan helpen.

2. Hij heeft geen enkele keuze meer, want hij heeft reeds al het mogelijke gedaan, maar zag geen genezing voor zijn benarde situatie.
Dit betekent dat hij niet alles heeft gedaan. Er is geen andere oplossing dan te vragen. Je vraag constant tot de Schepper te richten. Dit is de Ene innerlijke Kracht in de natuur die ons allen kan corrigeren. Daarom is er werkelijk niets anders meer over dan een gebed, een vraag om correctie.

3. Als Hij hem niet helpt, is hij liever dood dan levend.
We moeten de volgende staat bereiken waarin ik mezelf wil corrigeren en zó gelijkvormig aan de Schepper wil zijn dat het voor mij, als ik dit niet bereik, niets waard is om nog voor iets anders te leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/conditions-for-raising-a-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “Spiritual States” 9/25/22

Related Material:

Despair And Confidence: The Components Of A Prayer

Three Conditions In Prayer

Prayer And Confidence

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De effectiviteit van het spirituele werk

530De effectiviteit van het spirituele werk hangt af van de mate waarin ik het belang ervan voel en ik de steun van de omgeving ervaar. Dit betekent dat ik verbonden ben met een groep die voortdurend veranderingen ondergaat, door die dynamiek hebben we het gevoel dat we in één boot zitten die door een woeste zee vaart. Toch zijn we op weg naar het gekoesterde doel, de beloofde oever.

Het belangrijkste is dat wij beseffen dat we ons in het veld bevinden van de Hoge Kracht die ons onder controle heeft en alles – zowel van binnenuit als van buitenaf – bestuurt, deze Kracht verandert ons, brengt ons in verwarring, geeft ons belemmeringen en helpt ons.
Deze Kracht speelt met ons zoals een volwassene met een kind speelt en probeert in ons allerlei verlangens en gedachten wakker te maken die bijdragen aan onze ontwikkeling, zodat het kind opgroeit en straks klaar is voor het toekomstige, volwassen leven.

Dit is de hulp die wij van de Schepper willen ontvangen via de vrienden in de Ten om spiritueel vooruit te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/the-effectiveness-of-spiritual-work/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 6/23/22, Writing of Rabash, Article 164 “What to Ask of the Creator – to Be His Servant”

Related Material:

A Lifeline In The Flow Of Life

The Group Is Salvation

A Safety Net Or An Insurance Policy

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment →

 

Wederzijdse beweging

151Vraag: Zoals we weten, maakt Kabbalah gebruik van de numerieke waarden van letters. Om spirituele staten uit te leggen, werden de Hebreeuwse  letters afgeleid uit het onderzoek van de Kabbalisten die de ware aard van de spirituele wereld onderzochten. Wat zijn letters en getallen eigenlijk en wat is het verband ertussen?

Antwoord: Er zijn geen getallen in spiritualiteit. Er zijn letters die de beweging uitbeelden van Bovenaf naar beneden, van de Schepper naar de schepselen, dit is afhankelijk van de mate waarin de schepselen Zijn invloed op henzelf kunnen waarnemen. Daarom wordt een letter Ot (teken) genoemd, d.w.z. een aanduiding dat een mens de houding van de Hoge Kracht naar hem gaat waarnemen.

Deze gewaarwording begint vanaf het moment waarop hij ernaar verlangt om de Schepper, de Hoge Kracht, te bereiken, dit gebeurt in de mate van zijn gelijkvormigheid. Als een mens zijn verlangen om aan de Schepper te geven, Hem blij te maken en vervulling te geven ontdekt, gaat hij – in de mate van zijn vermogen om dit tot uitdrukking te brengen – ontdekken dat de Schepper vanaf het allereerste begin bereid was om een relatie met hem aan te gaan.

Dan blijkt dat hier de verbinding tussen schepping en Schepper zichtbaar wordt, namelijk de gelijkwaardigheid tussen de houding van de mens naar de Schepper en van de Schepper naar de mens. Zo’n wederzijdse beweging van de een naar de ander leidt tot wederzijdse vervulling: de mens verheft zijn verlangen naar de Schepper en de Schepper vervult zijn verlangen met Zijn aanwezigheid: Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/mutual-movement/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 7/26/22

Related Material:

The Connection Between Letters And Digits

Why Are There No Letters Above Bina In The Spiritual World?

Gematria Is The Language Of Emotions

Filed under: Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wij kunnen niet zonder pijn

508.1In het nieuws (Financial Times): “Een Japanse start-up wil levensechte pijn mogelijk maken in de virtuele wereld.

“De technologie van H2L imiteert de sensatie van aanraking door elektrische stimulatie te gebruiken om de armspieren te manipuleren en sensaties na te bootsen … 

“‘Pijn voelen stelt ons in staat om de metaverse wereld in een echte wereld te veranderen met sterker wordende gevoelens van aanwezigheid en onderdompeling’, zei Emi Tamaki, topman en medeoprichter van het in Tokio gevestigde bedrijf.'” 

Vraag: Wat vindt u van dit idee?

Antwoord: In principe is een mens onder controle houden door middel van pijn natuurlijk al zo oud als de wereld.

Vraag: Maar om realiteit te creëren, meta realiteit, alsof je een mens van deze pijn naar een andere pijn brengt? Dat is toch weer pijn?

Antwoord: Natuurlijk. Wij kunnen niet zonder. Anders kunnen we onszelf niet beoordelen – waar we zijn, wie ik ben en of ik überhaupt besta. Als je het voelen van pijn bij een mens weghaalt, verdwijnt alles.

Ik zit nu in een fauteuil. Die leunstoel drukt op mij, ik voel pijn, druk. En die druk voelt goed voor mij. Maar dit is, in principe, maar een lichte vorm van pijn.

Maar als ik een bepaalde pijngrens overschrijd, ga ik voelen dat het onaangenaam voor me is. Dan moet ik weg van dit object, van deze bron.

Zo sta ik overal en in alles onder controle: van kou en honger, hitte, druk, alles! Zo word ik op een eenvoudige manier van pijn naar niet-pijn geleid, in elke dimensie, in elke relatie.

Vraag: Dus u denkt dat het goed is wat ze doen? Is het nodig om zelfs in de virtuele werkelijkheid pijn te introduceren?

Antwoord: Anders kan het geen werkelijkheid zijn, zelfs virtueel niet.

Vraag: U hebt het steeds over de overgang van een mens naar de spirituele sferen, naar de spirituele wereld. Is daar pijn?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Als er een gevoel is van “plus en min”, dan is er pijn en plezier. De pijn van het ver verwijderd zijn van de Schepper en het genot van het dichter bij Hem zijn. Heel simpel. Maar in principe zijn de parameters dezelfde.

Vraag: Kunnen we zeggen, dat dit de oorsprong is van alle soorten pijn in onze wereld: mijn ver verwijderd zijn van de Schepper of mijn nabijheid?

Antwoord: Ja, natuurlijk.

Vraag: En wat wij hier in deze wereld doormaken, is dat onze verwijdering van de Schepper?

Antwoord: Ja, hierdoor leren wij hoe we dichter bij Hem kunnen komen.

Vraag: En al die dwaze oorlogen, hebben die hier ook allemaal mee te maken?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Onvermijdelijk. Dit is de enige manier om een mens dingen te leren.

Vraag: Hoe kunnen wij dit alles laten omslaan in een andere pijn in onze wereld?

Antwoord: In onze wereld kunnen wij dat heel eenvoudig doen. Ieder van ons moet voor zichzelf een heel duidelijke richting voor ogen hebben. Kom ik dichter bij anderen en via hen bij de Schepper, dan moet ik mij dat als genot voorstellen. Als ik mij van de verbinding met anderen verwijder, en dus van de Schepper, voel ik pijn. Dit is de situatie die ik moet bereiken. Dit wordt de onthulling van spirituele connectie genoemd.

Vraag: Is dit in principe de manier om de Schepper te onthullen, betekent dit dat geleidelijk oorlogen, lijden, tragedies, om het zo maar te zeggen uit mij, uit deze wereld verdwijnen?

Antwoord: Daar denk ik niet eens over na. Ik denk erover na hoe ik dichter bij anderen kan komen en via hen bij de Schepper, zodat ik daar genot aan beleef.

Vraag: Onthul dan a.u.b. het geheim, hoe ik door verbinding met anderen genot kan beleven?

Antwoord: Vraag het aan de Schepper, dat is de enige manier. Je kunt niets anders doen dat je zal helpen.

Vraag: Kan alleen gebed mij in deze wereld dichter bij anderen brengen en op die manier dichter bij de Schepper? Of is er misschien een andere weg?

Antwoord: Nee, het kan niet op een andere manier. Iets anders zal je niet verder brengen. Dan draai je almaar rondjes en kom je geen stap verder.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/we-cant-do-without-pain/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/7/22

Related Material:

Healing Through Pain

Through Suffering And Pleasure

Concealed Suffering = Revealed Pleasure

Filed under: Crisis, Globalization, News, Perception, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →