Tag Archives: Schepper

De Kracht die buiten ons bereik ligt

294.3

Vraag: Wat betekent het als de Schepper zegt: “Je hebt Mij gemaakt”?

Antwoord: De Schepper zegt “Je hebt Mij gemaakt” omdat wij wat we de Schepper noemen creëren, “Bore” komt van de woorden “Bo-Re”, kom en zie. Wij creëren Hem met onze eigenschappen.

En behalve wij en wat er in ons wordt onthuld, bestaat alleen het hoge, omringende Licht dat wij op geen enkele manier kunnen definiëren.

We kunnen alleen dat wat in onze eigenschappen, in onze Kelim (vaten) en in onze verlangens binnenkomt definiëren. Daarom wordt wat wij in onze verlangens voelen Bore (Bo-Re) genoemd.

Dit betekent dat wat jij in je gecorrigeerde verlangens ontvangt de Schepper genoemd wordt. En wat buiten Hem bestaat is een volkomen andere hoge Kracht die je gedeeltelijk in je innerlijk ontvangt en je dan dus de Schepper noemt.

In het algemeen blijft deze Kracht buiten ons en is deze volledig buiten ons bereik. Er zijn geen Kelim (vaten) en geschikte eigenschappen in ons aanwezig om de eigenschappen van het Hoge Licht te kunnen vaststellen.

Wij kunnen uiteindelijk het gehele Hoge Licht bereiken, maar voor nu begrijpen we heel goed dat we er maar een klein gedeelte van kunnen bereiken en dat is afhankelijk van de mate waarin we eraan gelijkvormig zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/the-unattainable-force/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/7/22, “Annulling before the Friends”, Lesson 2

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Alles doen voor het welzijn van je naaste

622.02Vraag: In vele oerbronnen staat geschreven dat de Schepper de eigenschap van geven is. Kan ik dan aannemen dat de Schepper liefhebben betekent dat je de eigenschap van geven liefhebt?

Antwoord: Tot op zekere hoogte is dat zo. Deze eigenschap kunnen we alleen in relatie tot andere mensen vormgeven. Daarom staat er geschreven: “Van de liefde voor de schepselen naar de liefde voor de Schepper.”

In principe is er geen verschil of je de Schepper liefhebt of een mens of de hele mensheid. Maar je kunt het beter zien als je van een enorme hoeveelheid mensen gebruik maakt en jezelf zodanig verandert dat je je met absolute vriendelijkheid tot hen verhoudt.

Je naaste liefhebben betekent dat je doet wat goed voor hem is.

Vraag: En wie bepaalt of het voor zijn welzijn is?

Antwoord: Om dat te kunnen begrijpen, moet je een beetje boven jezelf uitstijgen. En om dit te kunnen doen, moet je eerst de Wijsheid van Kabbalah gaan bestuderen en daaruit halen wat je nodig hebt om werkelijk vooruit te komen: hoe je vriendelijker en beter kunt worden en hoe je anderen zult kunnen helpen om dichter bij de onthulling van de Schepper te komen. Dat is je taak.

Vraag: U zegt vaak dat je, om de Schepper te kunnen liefhebben, je naaste moet liefhebben. En dat je naaste liefhebben betekent dat je hem helpt om de Schepper te onthullen. Het is dus niet zo dat ik honderden verlangens van hem moet vervullen?

Antwoord: Natuurlijk niet. Er is maar één verlangen waaraan voldaan moet worden: de Schepper onthullen en alles doen wat daarvoor nodig is. Dit is alles.

Het heeft geen zin om andere wensen van een mens te vervullen – uitgezonderd de wensen die noodzakelijk zijn voor het bestaan – want onze belangrijkste opdracht is de onthulling van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/doing-%d0%b5verything-for-the-benefit-of-your-neighbor/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From KabTV’s “Spiritual States” 12/14/21

Related Material:

Love Your Neighbor As Yourself

A Person Will Help His Neighbor

Love Of Friends (2)

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Menselijk – ernaar strevend om als de Schepper te worden

Vraag: Wat is het dierlijke in de mens en het menselijke in de mens volgens Kabbalah? Is de moraal het menselijke in de mens, zijn schaamte, en misschien het verlangen naar kunst, poëzie of nog iets anders?

Antwoord: Ik ben bang dat jij en ik hier van mening verschillen over onze definities, want volgens  Kabbalah behoort de mens in onze wereld tot het dierlijke niveau. Het menselijke niveau is het verlangen van de mens om als de Schepper te worden.

“Mens” is in het Hebreeuws “Adam” van het woord “Domeh“: zoals de Schepper. Dat wil zeggen dat menselijk betekent dat ik het verlangen heb om de Schepper te onthullen zodat ik kan worden zoals Hij.

Kan je je voorstellen wat gelijkvormigheid met de Schepper is? Ik weet niet wie Hij is, waar Hij is, wat, waarom en of Hij bestaat of niet. Daarom heb ik zo’n verlangen niet. Ik wil op een normale, correcte en goede manier in deze wereld leven. Maar de Schepper? Worden zoals Hij?

Alleen dit wordt het menselijke niveau genoemd, want alle andere niveaus in ons komen voort uit ons dierlijke bestaan, uit onze dierlijke essentie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/human-striving-to-become-like-the-creator/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up” 1/15/10

Related Material:

Man Is An Integral Part Of Nature

Why Was Man Created Imperfect?

Mismatch Of Man With The Integrality Of Nature

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Rechtvaardig de Schepper

Het is niet eenvoudig om de Schepper te rechtvaardigen, want we hebben voortdurend klachten die voortkomen uit het feit dat wij tegengesteld zijn aan Hem. De Schepper is één, één en uniek, en in de mate waarin wij van onszelf een dergelijk geheel maken, zullen we Hem kunnen voelen, begrijpen en rechtvaardigen.

Maar wij werken iedere keer weer vanuit afscheiding, want anders zouden we niet in staat zijn om het concept eenheid te voelen, licht kan alleen vanuit duisternis waargenomen worden. Alleen vanuit het contrast tussen de tegenstellingen kunnen we de beide tegengestelde polen werkelijk voelen, zowel licht als duisternis.

Het is onmogelijk om duisternis in het donker te zien of licht in het licht, maar alleen als het ene tegengesteld is aan het andere. Daarom kunnen we de Schepper alleen rechtvaardigen als wij ons met elkaar verbinden. In de mate waarin wij in onze verbinding het concept eenheid ontdekken, zullen we de Schepper en de schepping die door Hem gecreëerd is, kunnen rechtvaardigen. De schepping bevindt zich namelijk buiten Hem. 

Daarom heeft Hij de hele wereld in de vorm van afscheiding, afstand, gebrokenheid en egoïstische krachten geschapen. Dit alles om ons de mogelijkheid te geven om al deze tegenstellingen met connecties van liefde met elkaar te verbinden en van daaruit de essentie van verbinding te gaan begrijpen, de Schepper. Op deze manier bereiken we Hem.

De Schepper is één, uniek, één Kracht waarbuiten niets bestaat. Deze concepten kunnen we alleen begrijpen vanuit het werk aan de tegenstellingen die afscheiding veroorzaken. Daarom worden contrasten en tegenstellingen steeds meer zichtbaar en aangescherpt in onze wereld.

Ieder mens die zich ontwikkelt, ontdekt in zichzelf steeds meer tegengestelde eigenschappen, gedachten, en ook dingen waarmee hij het ten aanzien van zichzelf niet eens is, wat nog meer geldt ten aanzien van anderen. Hij vindt het moeilijk om anderen te begrijpen en zich met hen te verbinden.

Deze ontwikkeling is bedoeld om te ontdekken hoe verschillend onze gedachten, verlangens en handelingen zijn, zodat wij ons boven al deze verschillen uit kunnen verenigen en al onze zonden met liefde zullen bedekken. Door ons bewust te worden van het verschil tussen de staat van volledige afscheiding, tegenstellingen, conflicten, en de staat van verbinding, zullen wij tussen deze twee systemen in – een gebroken systeem en een gecorrigeerd systeem – de essentie van de Schepper in ons denken en voelen kunnen bereiken.   

Dit wordt juist onthuld door de combinatie van twee tegengestelde systemen, want dan zien we het goede in alles wat de Schepper voor ons heeft bereid.

Daarom kunnen we de Schepper alleen rechtvaardigen door de tegenstellingen samen te voegen en niets uit te sluiten. Integendeel, we zullen steeds meer verschillen ontdekken en ons daarbovenuit verbinden met geloof boven de rede. Op deze manier voegen we een gemeenschappelijke ruimte toe die gecreëerd wordt als wij erom vragen, en daar zullen de tegenstellingen zich met elkaar verbinden.

Als wij dit niet doen, als wij niet aan de Schepper vragen om vrede tussen ons te creëren, een complete verbinding, zullen we niet weten wie de Schepper is: een niveau boven onze tegengesteldheid.

De tegenstellingen blijven, ze hoeven niet vernietigd of weggestopt te worden. Alleen op deze manier zullen we de betekenis van de schepping begrijpen en waarom de Schepper ons precies zo geschapen heeft, tegengesteld aan elkaar. In onze tijd vinden we deze tegenstrijdigheden over de hele wereld en wel zozeer dat we niet meer met elkaar kunnen omgaan. We moeten iedereen leren hoe we tot de juiste verbinding kunnen komen, dichter bij elkaar. Anders zal de wereld uiteenvallen. Dit is het teken van onze tijd, de tijd van de laatste generatie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/justify-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/20/21, “Justifying the Creator”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De adapter tussen ons en de Schepper

Een mens moet zoveel mogelijk gedachten en verlangens boven de grens (tussen deze wereld en de hogere wereld) brengen en ze op deze manier aan de Schepper toeschrijven, zich aan de Hoge Kracht hechten. Dit kunnen we doen door middel van de Ten die als een verbindende adapter dient en mij helpt om me aan de Schepper te hechten.

Als wij op de juiste manier met de Ten werken, zullen we via de Ten de Hoge Kracht gewaarworden, we zullen in staat zijn om deze Kracht waar te nemen en onszelf er steeds beter op af te stemmen, en vervolgens nog meer verlangens en nog meer gedachten afstemmen op onze verbinding, op deze manier komen we dichterbij de Schepper.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2020/12/the-adapter-between-us-and-the-creator/

Uit het begin van de volgende les:  https://laitman.com/2020/11/daily-kabbalah-lesson-112520/

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

De opdracht voor de komende 200 jaar

Vraag: Waarom heeft de Schepper ons nodig, waarom wil Hij dat wij Hem bereiken?

Antwoord: Om een mens aan Hem gelijkvormig te maken, om een mens naar Zijn niveau omhoog te heffen, niet meteen, maar geleidelijk. We moeten dit doel de komende 200 jaar bereiken.

Vraag: Betekent dit dat wij op de Schepper moeten gaan lijken, naar “Zijn beeld en gelijkenis”?

Antwoord: Naar “Zijn beeld en gelijkenis” verwijst naar Zijn vorm van geven en liefde, naar verbinding met anderen, dit is de hoogste eigenschap van de Natuur, de Schepper genaamd.

Vraag: Moeten wij dit niveau van ontwikkeling bereiken terwijl wij ons nog in ons fysieke lichaam bevinden?

Antwoord: Ja. Dit is uiteraard niet gemakkelijk, het is een gecompliceerde en heel hoge opdracht, maar wij moeten ernaar streven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/the-mission-for-the-next-200-years/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 1/26/20

Related Material:

How Do We Feel The Creator’s Revelation?

A Taste Of Spiritual Attainment

A Mediator For Revealing The Creator

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het spel van de Schepper met de mens

Vraag: Er staat geschreven dat de Schepper met de Leviathan (groot zeedier) speelt. Wat betekent dit?

Antwoord: De Leviathan symboliseert de hele schepping, miljarden mensen.

Vraag: Betekent dit dat alles wat er gebeurt, alles wat er door mij heengaat, alles wat ik voel, het spel van de Schepper is dat Hij met mij speelt?

Antwoord: Natuurlijk. Zodat jij de wereld gaat zien als iets wat jou met de Schepper verbindt.

Vraag: Maar waarom voelt een mens het bestaan van deze Kracht niet, dat de Schepper met hem speelt?

Antwoord: De mens heeft dat niveau nog niet bereikt. Hij moet deze staat nog bereiken. In de tussentijd moet hij, van alles wat er van deze wereld naar hem toekomt, alleen de meest noodzakelijke dingen voor zijn bestaan accepteren, dit betekent dat hij normaal leeft, zoals gewone mensen in onze wereld.

Maar wat betekent “normaal”? Als al zijn streven gericht is op de onthulling van de hoge wereld en de Schepper, ontvangt hij als vanzelf alles wat hij nodig heeft op een natuurlijke manier. Hij legt zichzelf geen beperkingen op, maar hij wil eenvoudig niet meer, want al zijn gedachten zijn hoger dan zijn fysieke lichaam. En dan snelt hij naar de Schepper en voelt hij Hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/the-creators-game-with-man/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/25/19

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een volslagen verrassing

Vraag: Als wij ons met elkaar verbinden en weerstand voelen naar elkaar, maar wij proberen om deze weerstand te overwinnen, doet het voelen van de Schepper boven de haat uit zich dan plotseling voor, als een volslagen verrassing of gebeurt dit geleidelijk?

Antwoord: Dit gevoel wordt in de mens in een aantal fasen voorbereid en daarna wordt het onthuld. Bovendien, zoals het plotseling waarneembaar wordt, kan het ook plotseling verdwijnen of zich geleidelijk terugtrekken. Deze onthullingen verschillen per individu.

Vraag: Krijgt ieder mens zijn eigen vorm van onthulling?

Antwoord: Er bestaan verschillende vormen waarin de Schepper zich voor de eerste keer onthult, daarna is het al zo dat een mens dit zelf teweeg brengt door de handelingen die hij verricht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/a-complete-surprise/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 1/12/20

Related Material:

How Do We Feel The Creator’s Revelation?

A Taste Of Spiritual Attainment

A Mediator For Revealing The Creator

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De uniciteit van de Schepper – Deel 9

Wat is de invloed van het Hoge Licht?

Vraag: In het artikel “Introduction to The Study of the Ten Sefirot,” item 155, beschrijft Baal HaSulam hoe het Hoge Licht werkt. Hij zegt dat Kabbalisten ieder mens ertoe verplichtten om de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen, met als enige doel om dit Hoge Licht aan te trekken dat ons verandert.

Wat is de invloed van het Licht? Hoe kan ik in mijzelf deze transformatie voelen en wat kan er in mij veranderen?

Antwoord: Je kunt de invloed van het Licht in jezelf voelen, in je persoonlijke veranderingen en je persoonlijke eigenschappen, zoals verlangens, intenties, eigenschappen, in een duidelijker beeld van het doel van ontwikkeling.

Vraag: Gaat de moraal een grotere rol in mij spelen?

Antwoord: Waarschijnlijk niet. Hoewel je steeds beter begrijpt wat er gaande is. Misschien verander je nog niet, maar als je de Wijsheid van Kabbalah bestudeert, beïnvloedt het Hoge Licht je al en bereidt het je wil om te veranderen voor.

Vraag: Betekent dit dat het Hoge Licht nog niet de Schepper is? We hebben toch zowel met de Schepper als met het Hoge Licht te maken?

Antwoord: Nee, er is slechts één Kracht, maar wij geven er verschillende namen aan, afhankelijk van de wijze waarop die Kracht zich manifesteert. Wij noemen de hoge intentie “de Schepper”, en wij noemen Zijn invloed op ons “het Licht”.

From KabTV’s “Basics of Kabbalah,” 12/10/18

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/09/uniqueness-of-the-creator-part-9/

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Bron van alles wat bestaat

Baal HaSulam, “The Writings of Baal HaSulam, Volume 1, De Eigenschap van de Wijsheid van het Verborgene in het algemeen.” Dit superieure principe wordt gedefinieerd als Eén, Uniek en Verenigd: Het is duidelijk dat de Hoogste één is. Hij omvat de gehele realiteit en alle tijden, verleden, heden en toekomst, want men kan niet geven wat men niet bezit. Als de gehele werkelijkheid en het bestaan van die werkelijkheid niet in Hem aanwezig zouden zijn, zouden zij niet uit Hem voortgekomen zijn, dit is voor elke onderzoeker duidelijk, zonder in aanmerking te nemen dat wij verdorvenheid aantreffen in de wijzen waarop de realiteit bestaat.

Weet dat dit, zonder enige twijfel, de studie is die de Wijzen van het verborgene “één” noemen. De eerste mens die dit bestudeerde was Abraham de Patriarch. (Dit wordt in het Boek van de Schepping uitgelegd, daarom wordt dit boek aan Abraham de Patriarch toegeschreven) Dit betekent dat er geen twee autoriteiten zijn – goed en kwaad – maar uitsluitend goed.

Het fundamentele principe van de Wijsheid van Kabbalah is, dat er in het universum slechts één Kracht is, één doel, één pad en één beweging, dit betekent dat er één Bron bestaat, daarnaast bestaat er niets. Daarom staat er geschreven: “Er is geen ander dan Hij.”

Alles wat er voor ons naast Hem lijkt te bestaan, is in feite alleen Hij. Het feit dat iemand ergens, op de een of andere manier, denkt dat er ogenschijnlijk iets bestaat, is eenvoudigweg een onbeduidende, foutieve uitlijning, een afwijking van het midden als je twee lijnen moet combineren om het doelwit precies te kunnen raken. Dan zal een mens opnieuw gaan voelen dat er “geen ander is dan de Schepper.”

Alle afwijkingen van het concept “Eén, Uniek en Verenigd” worden aan ons gegeven om herhaaldelijk te kunnen streven naar de bevestiging ervan, zodat wij ermee kunnen samensmelten. Dit is het doel van onze ontwikkeling. Ontwikkeling betekent: deze eenheid binnentreden en ermee samensmelten.

Het past niet bij ons denken, ons geheugen en onze analytische mogelijkheden, want hiervoor moeten wij onze benadering, onze opvattingen over het doel, de wereld, ruimte, tijd en beweging, volledig vernieuwen. We moeten alles aan één gewaarwording relateren: of ik besta, of Hij is de Enige die bestaat.

Vraag: Dus ik besta niet? Alleen Hij?

Antwoord: Natuurlijk besta ik niet. Ik besta alleen als ik van Hem verschil of als ik met Hem samensmelt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/27/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/the-source-of-all-existing/

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →