Tag Archives: Publicatie

“Tu Bishvat: De Levensboom in vruchtbare Aarde planten” (Times of Israel)

De Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd:Tu Bishvat: de Levensboom in vruchtbare Aarde planten”

Tu Bishvat symboliseert een heel bijzondere staat in het leven van de mens, dit feest wordt in het Joodse kalenderjaar op de 15e dag van de maand Sjewat gevierd. Het wordt volgens de traditie met het “Nieuwjaarsfeest van de Bomen” geassocieerd, dus wij kunnen ons afvragen: “Wat heeft dit met mij persoonlijk te maken?” In de Torah staat geschreven: “Een mens is gelijk aan een boom in het veld” (Dewariem 20:19 [Deuteronomium]). Wanneer wij de diepere betekenis van deze zin ontdekken, is dat onze sleutel tot een vruchtbaar, bloeiend bestaan.

Het Tu Bishvat feest vertegenwoordigt de staat waarin wij de vrucht van ons werk verwerkelijken door onszelf in de optimale omgeving te planten, waarin wij kunnen gaan groeien en een nieuw leven kunnen beginnen met nieuwe principes en doelen, totdat wij uiteindelijk beloond worden met de vruchten van de Boom der Kennis, de Boom des Levens. Wij bereiken Tu Bishvat als wij de wereld van goedheid en perfectie ontdekken die tegengesteld is aan de wereld die wij nu waarnemen.

Wij bereiken Tu Bishvat niet meteen. Wij bereiken deze staat alleen na een geleidelijk proces van ontwikkeling dat met een zaadje begint, met een verlangen dat het stempel draagt van onze diepste spirituele oorsprong die op de juiste wijze gevoed moet worden, totdat het zaadje uitgroeit tot een boom die de vruchten draagt die wij zullen oogsten: het bereiken van de spirituele wereld van heelheid en sereniteit. Om die overvloed te kunnen oogsten, heeft onze optimale spirituele groei de invloed nodig van een omgeving die spiritueel ondersteunend en aanmoedigend is.

Zoals een boom volledig afhankelijk is van zijn omgeving, zijn wij mensen dat eveneens. Het enige verschil is dat wij onszelf naar een nieuwe omgeving kunnen verplaatsen als de huidige omgeving schadelijk is, de boom heeft die mogelijk niet. Daarom is de allerbelangrijkste fase van onze spirituele ontwikkeling de erkenning van goed en kwaad in onze omgeving.

Ieder van ons moet aan zelfonderzoek doen en onderzoeken wie ons omgeven, dan kunnen wij vaststellen of we in een vruchtbaar veld geplaatst zijn, een veld dat ons helpt om te groeien naar een hoger doel van vervulling, boven het aardse basisniveau, of dat we ons in arme grond bevinden, waardoor we verwijderd raken van dat verheven doel.

Wij kunnen de gewenste staat bereiken als wij de eigenschappen van de natuur van liefde, geven en verbinding verwerven. Een dergelijk doel vereist echter van ons dat wij boven onze egoïstische natuur uitstijgen – boven onze beperkte, kortzichtige blik waardoor wij alles en iedereen in ons eigen voordeel willen uitbuiten – en wij een tegengestelde, liefhebbende en gevende natuur verwerven die het ons mogelijk maakt om ons op een positieve wijze met elkaar te verbinden. Om dit te doen, hoeven wij andere mensen niet te corrigeren. Wij moeten alleen onszelf corrigeren.

De ervaring van de overgang van onze egoïstische aard naar de altruïstische aard wordt in de Wijsheid van Kabbalah een “correctie” genoemd. Correctie wordt gekenmerkt door een verandering in onze houding naar anderen, totdat wij deze omschakeling bereikt hebben, blijft de wijdere, harmonieuze werkelijkheid waarin wij allemaal positief met elkaar verbonden zijn, voor ons verborgen. Het is voor ons nu niet mogelijk om die werkelijkheid te zien waar liefde en geven tussen ons aanwezig is, omdat wij onszelf en onze omringende wereld vanuit onze innerlijke, egoïstische eigenschappen waarnemen en voortdurend denken en handelen vanuit onze kernvraag: “Wat levert dit mij op?” Als wij onze benadering veranderen van ontvangen naar geven, gaan wij de hoge, spirituele wereld ontdekken – een wereld van liefde, geven en positieve verbinding – en plotseling een nieuw niveau van bestaan zien, een bestaan waarin iedereen evenwichtige, positieve en harmonieuze verbindingen ervaart. De Natuur zorgt ervoor dat deze staat voor de gehele mensheid beschikbaar is, zoals er in de Babylonische Talmoed geschreven staat: “Ik zag een omgekeerde wereld.”

Kabbalisten leggen uit dat de hoge wereld in de ogen van onze wereld wordt onthuld als een omgekeerde boom. Hoe hoger een boom in het veld wordt, hoe dieper de wortels onderaan de stam groeien. Bomen verbinden zich onder de grond met elkaar via een uitgestrekt netwerk van wortels. Wij groeien op dezelfde manier als wij onze verbinding met anderen verdiepen, want onze houding ten opzichte van de mensheid bepaalt hoe wij de hoge, spirituele krachten bereiken.

Als wij een dergelijk niveau van verbinding bereiken, ziet alles wat wij voorheen zagen als gebroken eruit alsof het binnenstebuiten gekeerd is en wordt de werkelijkheid onthuld als heel en doelgericht. Dit is de staat van Tu Bishvat. Het is het gevoel dat de Goddelijke Aanwezigheid (Shechina) de wereld vult, de onthulling van een hoge kracht die alles bestuurt en een gevoel van eeuwigheid en eindeloze vervulling geeft. Dit zijn de vruchten van de Levensboom die wij aan het einde van onze ontwikkeling zullen oogsten, wanneer zij rijp zijn en wij gereed zijn om er vreugde aan te beleven.

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

The Times of Israel: “Sukkot: Hoe de Mensheid in Harmonie onder één Dak kan leven”

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: Sukkot: Hoe de Mensheid in Harmonie onder één Dak kan leven”

Voor vele mensen over de hele wereld is ’thuis’ tegenwoordig een relatief begrip. Iedere dag motiveert de jacht op betere kansen en banen velen om naar nieuwe plekken te migreren. Record aantallen hebben eenvoudigweg geen keus en worden onder dwang naar andere plekken gebracht, ten gevolge van oorlog, achtervolging, misdaad of natuurrampen. Laten wij eens zien wat het Sukkot feest ons kan leren over het creëren van een echt gevoel deel te zijn van een vredig bestaan ….

Laten we allereerst eens kijken naar de demografie. Volgens de VS leven er wereldwijd ongeveer 258 miljoen mensen in een ander land dan hun geboorteland, een toename van 49% in de laatste twintig jaar. Een derde hiervan moest onder levensbedreigende omstandigheden vluchten om op zoek te gaan naar een veilige haven, met grotendeels een voorkeur voor rijke landen.

EU leiders proberen tevergeefs om, wat zij de grootste vluchtelingen- en migratie crisis van onze tijd noemen, op te lossen. In sommige Europese steden zijn anti-migratie gevoelens in korte tijd tot diepgaande sociale spanningen geëscaleerd. Daarnaast zijn er in de VS ongeveer 11 miljoen ongedocumenteerde migranten die proberen het land binnen te komen, wat een humanitaire crisis langs de grenzen van de VS ten gevolge heeft.

Het is in de wereld van nu moeilijk om voorbeelden van stabiliteit, standvastigheid en empowerment te vinden. De dynamiek van onze globale wereld waar alles met elkaar verbonden is, waar de beweging van elk individu anderen beïnvloedt, zet ons constant onder druk, dit komt tot uitdrukking in instabiliteit en onvoorspelbaarheid. In een systeem van onderlinge verbindingen zijn we allemaal van elkaar afhankelijk. Het kan niet goed zijn voor één mens als het niet goed is voor iedereen.

De natuurlijke Loop van Ontwikkeling

De migratie van miljoenen mensen van één land naar een ander land, maakt deel uit van het evolutionaire programma van de natuur. Hetzelfde geldt voor het veranderende globale klimaat, eveneens een belangwekkende oorzaak van hervestiging en onzekerheid. De meest recente voorbeelden hiervan zijn de verwoesting door de Tyfoon Mangkhut op de Filipijnen en de orkaan Florence in de VS. Deze orkaan heeft een spoor van verwoesting achtergelaten die op $22 miljard schade geschat wordt, duizenden mensen zijn dakloos omdat zij geëvacueerd moesten worden.

Wij kunnen dergelijke klappen echter voorkomen. Als wij, voorafgaand aan de klappen van de natuur, zouden begrijpen wat het vaststaande plan van ontwikkeling van de natuur inhoudt, zouden wij het hele menselijke ras naar een stralende, nieuwe horizon kunnen brengen.

Wat staat ons dan in de weg om voor iedereen een goed leven te creëren?

Alleen het menselijk ego: het verlangen om ten koste van anderen te genieten. Als deel van de natuurlijke ontwikkeling van de mensheid, is het ego tot groteske proporties uitgegroeid, als kanker in het systeem, terwijl de natuur van ons verwacht dat wij ons houden aan de basiswet van evenwicht tussen al haar elementen: het minerale niveau, het vegetatieve, animale en menselijke niveau.

Hoe eerder wij de les leren die de natuur ons geeft, hoe eerder wij ons vluchtige, fragiele leven kunnen transformeren tot een leven dat positief, stabiel en vredig is.

Gewoontedieren

Een mens verlangt, zoals elk dier, naar comfort en veiligheid. Het is interessant dat het Sukkot feest (het Feest van de Tabernakel) een roep is om ons comfortabele, egoïstische ’thuis’ te verlaten en een nieuwe structuur te bouwen, een sukkah, het symbool van de nieuwe wereld die wij voor onszelf kunnen bouwen en waarin wij onze egoïstische aard kunnen transformeren in de eigenschap van geven.

Waarom is deze reconstructie en verandering van plek belangrijk? En wat heeft dit met ons te maken?

In de loop van de ontwikkeling van de mensheid, heeft zij zich willen verzekeren van een solide toekomst, maar de droeve werkelijkheid is dat het leven in de loop van de tijd alleen maar ingewikkelder is geworden. In het verleden leek alles eenvoudiger. Het leven leek continuïteit te hebben, comfort en stabiliteit. Ouders erfden huizen en lieten ze weer na aan hun kinderen. Mensen voelden zich veilig in hun beroep en maakten zich weinig zorgen over hun toekomstige bron van inkomen. Maar alles lijkt de laatste jaren snel aan waarde te hebben ingeboet.

Gezinnen hebben steeds meer moeilijkheden. Alles is aan verandering onderhevig. In het algemeen gesproken, kunnen we zeggen dat het comfortabele thuis van gisteren, vandaag een tijdelijk onderkomen is geworden voor de storm die ons steeds meer insluit.

Wat is één van de meest verontrustende ironieën van onze tijd? Dat wij, in een technologisch tijdperk waarin we een overvloed aan mogelijkheden hebben om ervoor te zorgen dat iedereen een goed en veilig leven kan leiden, onze vooruitgang gebruiken om elkaar schade te berokkenen, oorlogen te voeren, conflicten en constante strijd te veroorzaken, en een atmosfeer van toenemende angst creëren in plaats van een steeds groter wordend vertrouwen. Onze kwade natuur overheerst ons verlangen naar een aangenaam leven.

Onze veiligste inzet is vandaag om de natuur in de diepte te verkennen en haar onwrikbare regels te ontdekken. Door het verloop van de ontwikkeling van de natuur te begrijpen, kunnen wij zeker zijn van een pijnloze, snelle vooruitgang..

Kennis van de innerlijke werking van het systeem van de natuur is ons enige anker in de veranderende wereld. Wij moeten universele kennis verkrijgen die de erkenning van het natuurlijke systeem bevat, begrijpt hoe het werkt en onze ontwikkeling als menselijke wezens richting geeft. Als wij dit systeem begrijpen, zijn wij in overeenstemming met de alomvattende wet van de natuur, de kracht die alles in de werkelijkheid tot stand brengt en onder controle heeft.

Van Eigenliefde naar Liefde voor Anderen

De formule waardoor wij ons aan deze hoge kracht kunnen binden, is “Heb je naaste lief als jezelf.” De inachtneming van deze regel vereist dat wij het ego, waarmee wij geschapen zijn, loslaten, wij verlaten onze permanente woning van eigenliefde en gaan een nieuwe woning van liefde voor anderen binnen. Dit leert de Wijsheid van Kabbalah ons en dit is de innerlijke boodschap van Sukkot.

Je naaste liefhebben als jezelf is het middel om een nieuwe woning te ontdekken. Op de weg van eigenliefde naar liefde voor anderen, verandert ons beeld van de werkelijkheid. Onze zintuigen worden omgekeerd en ons hart verandert van richting, van naar binnen gekeerd zijn naar buiten, er wordt aan ons een omgekeerde wereld onthuld. Wij zien plotseling een hogere, wijdere wereld, waarin het programma van de ontwikkeling en het bestuur van onze levens zich bevindt.

Als wij dan onze ogen openen en zien dat alles één is, maken wij geen fouten meer en zijn we zeker van een gelukkig bestaan met elkaar, onder één gemeenschappelijk globaal dak.

Een Gelukkige Sukkot!

15 onbekende Inzichten in Rosh Hashanah

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel “15 onbekende Inzichten in Rosh Hashanah” gepubliceerd

 

Wij hebben Rosh HaShanah, het begin van het Hebreeuwse jaar, al 5778 jaar gevierd. Wat kunnen wij dit jaar nu werkelijk vernieuwen en hoe kunnen wij onze waarneming van de werkelijkheid zo veranderen dat het komende jaar aanzienlijk beter zal worden? Hier volgen 15 baanbrekende inzichten.

1. De Wereld op een Omslagpunt

In de 21e eeuw hebben wij alles bereikt. Toch kunnen wij de problemen en het leed dat ons als individuen en als maatschappij teisteren niet van ons afschudden. Politieke instabiliteit, sociale verdeling, terrorisme en veiligheidsrisico’s, destabilisatie van het klimaat, massale immigratie en meer – het zijn maar enkele symptomen die wijzen op de wereldwijde verstrengeling waarmee de wereld te maken krijgt.

Duizenden jarenlang hebben wij geprobeerd om op talloze manieren de wereld om ons heen te ordenen. Maar tastbare feiten bewijzen dat wij de formule voor een vredig, gelukkig leven nog niet gekraakt hebben. Het zilveren randje is dat mensen het huidige paradigma in twijfel beginnen te trekken en op zoek zijn naar een nieuwe benadering van het leven.

2. De Wereld is een Spiegel van Onze Innerlijke Wereld

De Ari, de Kabbalist die de gehele structuur van de spirituele werkelijkheid zeer gedetailleerd beschreven heeft, heeft het als volgt samengevat: “De mens is een kleine wereld, de wereld is een groot mens.” Met andere woorden: de hele wereld is een reflectie van de innerlijke wereld van de mens, de wereld weerspiegelt de consequenties van de innerlijke kwaliteiten van de mens. Als wij de werkelijkheid op de juiste manier leren waarnemen, zullen wij de verbinding ontdekken tussen wat er in de wereld gebeurt en wat er in ons plaatsvindt. Wij kunnen de wereld dus veranderen door de wereld te veranderen.

3. Menselijke Wezens worden door Verlangen gemotiveerd

De kracht waardoor de ontwikkeling van de mensheid wordt aangestuurd, is het verlangen om te genieten. Dit verlangen neem in grootte en kwaliteit toe. De ladder van de ontwikkeling van het menselijk verlangen begint bij fysieke basisverlangens naar voedsel, seks, gezin en onderdak, en ontwikkelt zich naar menselijke verlangens op sociaal gebied, naar geld, eer, macht en kennis; de hoogste verlangens zijn de verlangens naar spirituele vervulling. Op elke trede van de ladder wordt onze waarneming van de werkelijkheid door het verlangen gevormd.

4. De Menselijke Waarneming wordt door het Egoïstische Verlangen gevormd

In een bepaalde fase van de ontwikkeling van het menselijke verlangen, willen mensen ten koste van elkaar genieten. Kabbalah noemt deze natuurlijke fase van ontwikkeling: “egoïsme”. Het toenemende egoïstische verlangen in de mens vormt zijn waarneming van de werkelijkheid. Als resultaat ziet de mens de wereld buiten zich in een steeds groter wordende crisis, een wereld waarin de mens een wolf is voor zijn medemens.

5. Het Menselijke Ego op een Dood Spoor

Het egoïstische verlangen ziet talloze mogelijkheden om plezier te beleven aan deze wereld. Het is constant op zoek naar groter genot. Maar de mens wordt steeds weer teleurgesteld, want het verlangen ontmoet ontevredenheid en dat veroorzaakt teleurstelling en frustratie. Op den duur stapelen de bittere ervaringen van de mensheid zich op en iedere generatie raakt sneller dan de voorgaande ontmoedigd door de jacht naar genot. Dit is de oorzaak van de steeds grotere vraag naar drugs en van depressie, een verschijnsel dat in de 21e eeuw de belangrijkste oorzaak van onbekwaam functioneren is geworden.

6. Wil je de Wereld veranderen – Verander dan de Mens

Instinctief willen wij de wereld om ons heen corrigeren, want daar worden onze problemen zichtbaar. Dit is echter een illusie. De bron van onze problemen is het steeds groter wordende ego in onze innerlijke wereld. Zoals het dashboard in een auto de bestuurder inlicht over snelheid, brandstof, enz., laat de wereld aan de mens allerlei gegevens zien over zijn innerlijke eigenschappen. Dus als wij ons egoïsme corrigeren, onze negatieve houding naar anderen, zal het “dashboard” ons een perfecte wereld tonen: een replica van onze innerlijke wereld.

7. De Mens verandert in zijn Relatie tot Anderen

De houding van de mens verandert als hij met anderen omgaat zoals hij met zichzelf omgaat. Positief met de medemens omgaan, brengt ook een positieve houding naar de andere niveaus van de natuur teweeg: naar het minerale niveau, de flora en de fauna. Daarom bedachten de Kabbalistische Wijzen de beroemde stelregel: “Heb je naaste lief als jezelf.” Het gaat hierbij niet over gedrag of moraal, het is echter een middel om de waarneming van onze werkelijkheid fundamenteel te veranderen. In onze poging om alle delen van de werkelijkheid om ons heen als één geheel te zien, trekken wij de natuurlijke kracht aan die een nieuwe waarneming in ons bouwt. Met andere woorden: een mens die zichzelf verbetert, verbetert meteen de wereld om zich heen.

8. Elke Crisis kalibreert onze Waarneming

De bedoeling achter alle moeilijkheden die wij ondervinden, als individu en als maatschappij, is dat wij aandacht besteden aan de correctie van ons ego, dat wij onze houding naar elkaar verbeteren. Zolang wij dit nalaten, zal de werkelijkheid een steeds grotere druk op ons uitoefenen om onze waarneming van de werkelijkheid te kalibreren.

9. De positieve Weg naar een Verandering in Waarneming

Een aangename, efficiënte en snelle manier om onze waarneming van de werkelijkheid te veranderen, is een leerproces naar groter bewustzijn. In dit proces leren wij de wereld als een afspiegeling van onze innerlijke eigenschappen zien en voelen. Stap voor stap kan een mens zijn waarneming van de werkelijkheid bewust en onafhankelijk op een hoger plan brengen – niet door crises.

10. De virtuele Wereld bereidt voor ons een nieuwe Waarneming van de Werkelijkheid

De transformatie van de wereld in een klein, globaal dorp, helpt ons om te begrijpen dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn en afhankelijk zijn van elkaar. Wat er in een individu plaatsvindt, beïnvloedt de hele wereld. Naast de toenemende onderlinge afhankelijkheid, ontwikkelen virtuele netwerken en technologieën zich exponentieel. Zij bevrijden ons uit de beperkingen van de fysieke wereld en laten ons wennen aan de gedachte dat de mensheid een innerlijke essentie is die in ons aanwezig is. Als mensen bijvoorbeeld virtueel met elkaar communiceren, vormen zij innerlijk het karakter van de persoon of de groep waarmee zij communiceren.

11. Een heel kleine Verandering in het Verlangen – Een heel grote Verandering in de Wereld

Misschien lijkt het zo dat de verandering van onze waarneming van de werkelijkheid intellectueel onderzoek vereist of diep zelfonderzoek, maar dit is niet het geval. Aangezien onze waarneming door ons verlangen gevormd wordt, is er alleen een ware verschuiving in het verlangen nodig, namelijk een emotionele verschuiving die in het hart gevoeld wordt. Dit betekent dat eenvoudige handelingen die onze gevoeligheid naar eenheid tussen mensen vergroten, onze waarneming kunnen richten en zo een stralender beeld van de wereld projecteren.

12. De Delen van de Werkelijkheid met elkaar Verbinden, leidt naar de Onthulling van de Schepper

Regelmatig werken aan “Heb je naaste lief als jezelf”, namelijk de poging om alle delen van de werkelijkheid als één geheel te zien, heeft tot gevolg dat wij de ene kracht die de werkelijkheid bestuurt, onthullen. De kracht die het fundament van de werkelijkheid is, die de minerale, vegetatieve, animale en menselijke delen tot één harmonieus systeem samenbindt. Op die manier gaan wij geleidelijk voelen hoe deze ene kracht alles in de werkelijkheid bestuurt.

13. De Wereld is In Ons: De Revolutie na Einstein

De mensheid staat voor een enorm grote, diepgaande verandering in de benadering van het leven en de hele realiteit. Zoals de mensheid ooit geloofde dat de zon om de aarde draaide en Copernicus het tegendeel bewees, en Einstein de werkelijkheid herdefinieerde als een relatief beeld dat van de observator afhankelijk is, zal het volgende revolutionaire stadium van ontwikkeling ons laten zien dat de werkelijkheid een projectie is van het innerlijk van de mens.

14. De pioniers op het gebied van de Verandering van het Concept Realiteit

De mensen die een nieuwe perceptie van de werkelijkheid hebben bereikt, worden “Kabbalisten” genoemd. Uit de eerste groep Kabbalisten die een sociaal leven leidden, dat gebaseerd was op een voltooide waarneming van de werkelijkheid, is door de jaren heen “het volk Israël” ontstaan. Sindsdien is het de taak van het Joodse volk om een voorbeeld voor de mensheid te zijn, een voorbeeld voor een maatschappij die in een uniforme waarneming van de werkelijkheid leeft. Dit is het ware onderricht dat tot het volk Israël behoort, en dit is de oorzaak van het onverklaarbare gevoel dat de wereld over het Joodse volk heeft.

15. Rosh HaShana is een Mogelijkheid voor Verandering

Rosh HaShanah betekent: het begin van een verandering in de mens, een verandering in zijn waarneming van de werkelijkheid. Daarom symboliseert de komende feestdag de perfecte mogelijkheid voor ons om te besluiten dat wij dit jaar ons denken en ons hart veranderen om zo een nieuwe werkelijkheid waar te nemen.

Een Gelukkige Rosh HaShanah!

Newsmax: “Hoe wij op het verkeerde spoor zitten als wij denken dat God op ons lijkt”

Het grootste portaal Newsmax heeft mijn nieuwe artikel geplaatst: “Hoe wij op het verkeerde spoor zitten als wij denken dat God op ons lijkt”

Als kind al, lang voordat ik de Wijsheid van Kabbalah kende, dacht ik nooit aan de hoge kracht als iets menselijks van vlees en bloed dat voedsel tot zich neemt, afvalstoffen uitscheidt, zweet, af en toe ziek is, en esthetisch niet altijd aantrekkelijk is, op zijn zachtst gezegd.

De gedachte dat dit beperkte, vergankelijke lichaam op de een of andere manier een afspiegeling zou zijn van een kracht die, naar verondersteld wordt, universeel, eeuwig en verheven is, was voor mij zinloos.

Ik was dus verrast toen ik hoorde dat er een nieuw onderzoek heeft plaatsgevonden waarvoor men deelnemers vroeg om te beschrijven hoe zij zich het gezicht van God voorstelden. Uit een combinatie van de resultaten van honderden Amerikaanse gelovigen, hebben de onderzoekers – wat zij noemden – het “gezicht van God” samengesteld.

Als het beeld van de Schepper inderdaad zou lijken op een menselijk wezen, is er werkelijk iets mis gegaan met die Schepper …

Volgens Kabbalah is “God” of “de Schepper” de eigenschap van volmaakte, onvoorwaardelijke liefde en geven. Het is een spirituele kracht die geen enkele fysieke uitbeelding bezit, een kracht die de gehele werkelijkheid bestuurt en in stand houdt, en deze kracht heeft slechts één doel: goed te doen. Met die bedoeling heeft de Schepper het schepsel geschapen, dat bestemd is om de ultieme goedheid te bereiken en de goddelijke, eeuwige eigenschap van absolute liefde en geven te verkrijgen.

Het pad naar perfectie begint echter met imperfectie. De Schepper `brak` het schepsel, waardoor het in een volkomen tegengestelde staat terecht kwam: een staat van egoïstisch ontvangen. Ten gevolge daarvan zijn wij allemaal gebroken deeltjes van dat schepsel, en de fysieke werkelijkheid die ons vertrouwd is, is het verst van de staat van de Schepper verwijderd.

In feite is het zo, dat wij geen contact hebben met de eigenschap van absolute liefde en geven. Zelfs als wij denken dat wij aan anderen geven, is dat een illusie: onze daden van geven zijn vermengd met eigenbelang.

Daarom is het niet vreemd dat de deelnemers aan deze studie de mooiste, meest verheven afbeelding die zij maar konden bedenken, hebben uitgekozen. Het is de top van wat de menselijke verbeelding voor de geest kan roepen. Dit verklaart ook waarom sommige deelnemers afbeeldingen uitkozen die hun positie in het politieke spectrum weergaven.

Het spijt me dat ik de romance kom verstoren, maar met wat voor menselijke afbeelding wij ook aankomen, hoe mooi deze ook moge zijn, dit heeft totaal niets te maken met de werkelijke beeltenis van de Schepper. Met de eigenschap van onvoorwaardelijke liefde en geven.

Hoe “tekenen” wij dan de correcte beeltenis van de Schepper?

Allereerst: wis elke fysieke afbeelding. Ten tweede: maak je eigen dat de Schepper niet met onze vijf zintuigen waargenomen kan worden. En ten derde: leer hoe je innerlijke eigenschappen kunt ontwikkelen die gelijkvormig zijn aan de eigenschappen van de Schepper.

Iemand die leert hoe hij naar alle schepselen en naar de werkelijkheid als een geheel, een universele houding van liefde en geven kan ontwikkelen, wordt innerlijk gelijkvormig aan de Schepper. Zo bouwt hij innerlijk de beeltenis van de Schepper, door zijn nieuwe gedachten en verlangens.

De authentieke Wijsheid van Kabbalah is een methode die zich generaties lang heeft ontwikkeld op basis van de praktische ervaringen van duizenden mensen die zich losmaakten van een fysieke voorstelling, zij verkregen de innerlijke eigenschappen van de Schepper.

Sommigen legden hun ontdekkingen vast door ze op te schrijven en gaven ze aan de volgende generaties door. In onze tijd kan ieder mens hun methode gebruiken om een nieuwe, innerlijke set “penselen en kleurenpaletten” te ontwikkelen, waarmee hij de beeltenis van de Schepper kan “tekenen”.