Tag Archives: Intentie

Dezelfde handeling, verschillende intenties

525Vraag: U zegt vaak dat wij niet ons egoïsme moeten vernietigen, want dat is onze natuur, maar dat wij de egoïstische bedoeling ervan moeten vernietigen, het egoïstische gebruik ervan. Wat is het verschil?

Antwoord: Het belangrijkste is de intentie! Je kunt iemand met kwaadaardige bedoelingen met een mes steken en hem doden, maar je kunt een mes ook gebruiken met goede bedoelingen, wat een chirurg gewoonlijk doet om een patiënt te genezen. De beide handelingen zijn in principe hetzelfde, maar de intenties zijn verschillend.

Iemand die de betekenis van de handelingen niet begrijpt, zal denken dat ze hetzelfde zijn, maar alles hangt af van de intentie. Daarom moeten we de intentie van ieder mens begrijpen en hem alleen beoordelen op zijn intentie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/same-action-different-intentions/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 1/8/23

Related Material:

The Main Thing Is Intention

The Intention Determines The Act

When Everything Is Fine

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Elke roep tot de Schepper helpt

624.07Opmerking: Het gebed komt automatisch in het hart naar boven, namelijk elke behoefte die zich voordoet: ik wil drinken, eten, ik wil … ik wil …

Mijn antwoord: Elk levend wezen, alles wat bestaat, heeft dit.

Vraag: Wat vindt de Schepper daarvan?

Antwoord: Niets, Hijzelf wekt deze verlangens op en Hij vervult ze ook.

Vraag: Wil Hij dat ik vraag? Of gaat het daar helemaal niet over?

Antwoord: Als je tegen je natuur in vraagt, boven je natuur uitstijgt, gaat het over iets heel anders. Dan richt je je bewust tot je eigen natuur en tot de Schepper, dan wil je jezelf veranderen.

Vraag: Als ik bijvoorbeeld ziek ben en beter wil worden, is het dan in principe mogelijk om dit aan de Schepper te vragen, Hij is uiteindelijk de oorzaak van deze ziekte?

Antwoord: De vraag helpt in ieder geval. Elk verzoek aan de Schepper helpt. Het is beter om je tot Hem te wenden en om alles te vragen, omdat je je juist daardoor regelrecht tot Hem wendt.

In feite is het zo dat een gebed moet bestaan uit de juiste richting, Kavana, intentie genoemd, dan zal het gebed heel effectief zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/any-appeal-to-the-creator-helps/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 9/25/22

Related Material:

What Is Prayer?

A Request To Return To The Source

The Request And The Answer At Once

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De reden voor de restrictie over het verlangen

549.01Vraag: Als ik het goed begrijp, heeft de restrictie over het verlangen plaatsgevonden omdat de schepping voelde dat zij met name in haar intentie tegengesteld was aan de Schepper, maar niet in verband met het feit dat zij een verlangen heeft om te ontvangen (Aviut).

Gaat de schaamte van de schepping niet over het feit dat zij tegengesteld is aan de Schepper (Hij is het verlangen om te geven en zij is het verlangen om te ontvangen), maar wel over hoe zij dit verlangen gebruikt?

Antwoord: Natuurlijk, want de schepping kan niet bepalen hoe zij is gevormd, maar zij kan wel een reactie kiezen op hoe zij is. Daarom was haar reactie: “Ik wil gelijkvormig zijn aan de Schepper en zo dicht mogelijk bij Hem zijn.”

Vraag: Kunnen we dit ook toepassen op ons eigen leven? Hoef ik me er niet voor te schamen dat de Schepper mij zo geschapen heeft? Het is duidelijk dat ik een verlangen heb om te ontvangen en dat ik iedereen daarvoor wil gebruiken. Bestaat het probleem dan niet daaruit, maar wel uit hoe ik mijn verlangen gebruik?

Antwoord: Ja. Het gaat over wat je met je wil doet, waar je voor kiest.

Opmerking: Dan is het feit dat ik altijd wil genieten dus begrijpelijk.

Mijn Antwoord: Dit is niet iets slechts.

Vraag: En het feit dat ik ten koste van anderen wil genieten, kan dat in principe dan wel als iets slechts worden beschouwd?

Antwoord: De keuze is aan jou.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/the-reason-for-the-reduction-of-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/2/22

Related Material:

The Difference Between A Restriction And A Screen

What Is Restriction Of Desire?

State of the First Restriction

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Denken, Verlangen en Intentie

908Vraag: Heeft een mens, als hij in onze wereld wordt geboren, al een intentie? Wordt hij niet alleen met het verlangen om te ontvangen geboren?

Antwoord: Ja, maar dat zijn microscopisch kleine intenties.

Vraag: We zien dat een klein kind een verlangen heeft om te genieten. Maar dan kan je nog niet zeggen dat hij het op een egoïstische manier doet. Maar als hij opgroeit legt hij, we zouden kunnen zeggen, zo’n slimheid aan de dag dat hij bewust in zijn eigenbelang geniet, hij maakt bewust gebruik van anderen. Hebben wij het verlangen, het denken  en misschien nog een andere functie?

Antwoord: We hebben ons denken, ons verlangen en onze intentie. Het belangrijkste is de intentie. De intentie bepaalt waar iemand naar streeft als hij dingen doet.

Met behulp van het denken kunnen wij de intentie veranderen. Het verlangen zelf is puur mechanisch. Maar de manier waarop wij de intentie boven de verlangens kunnen verheffen en de aard van het verlangen zelf kunnen veranderen – voor onszelf of voor anderen – dat ligt in het vermogen van de mens.

Het denken heeft een heel belangrijke functie. Dankzij het denken kunnen wij onze intenties veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/mind-desire-and-intention/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/2/22

Related Material:

A Human Is Defined By His Intention

Our Role In Faith Above Reason

Spiritual Electrical Conductors

Filed under: Kabbalah Study, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Dankzij de intentie

79.02Vraag: Het is niet duidelijk hoe wij tegengesteld kunnen blijven aan de Schepper en tegelijkertijd verenigd kunnen zijn met Hem. Hoe kan iets één worden met iets anders wat er tegengesteld aan is?

Antwoord: Dankzij de intentie. Ik kan mijn denken en mijn verlangen niet veranderen, maar ik kan wel de vorm waarin ik ze gebruik veranderen – voor wiens belang ik het bedoel. Dan blijkt dat we enerzijds in onze intentie gelijkvormig worden aan de Schepper, we werken in harmonie met Hem samen, in homeostase.

Anderzijds behouden we onze natuur, die kunnen we niet veranderen. En we hoeven haar ook niet te veranderen. Zo benadrukken wij onze onafhankelijkheid, onze tegengesteldheid aan Hem. Als Zijn schepselen lossen wij niet op in een gemeenschappelijke gedachte, maar bevinden wij ons erboven, als twee golven.

Aanvankelijk, toen wij geschapen werden, waren wij opgelost in deze gedachte, wij voelden onszelf niet. Een mens in onze wereld voelt zichzelf ook niet. Die kleine mens die te midden van zeven miljard exemplaren bestaat, voelt zichzelf niet. Hij doet automatisch wat de algemene gedachte van het universum hem voorschrijft, wat zij teweegbrengt, waar zij hem heenleidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/thanks-to-intention/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Close-Up. Secrets of Immortality” 1/7/11

Related Material:

The Main Thing Is Intention

Where Is The Intention?

Intention And Its Influence On Reality

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Ik geef geen advies aan de Schepper

Ik geef geen advies aan de Schepper, maar ik buig voor Hem en ik ben gereed om alles wat Hij van mij vraagt naar vermogen te doen. Immers, als ik het niet eens ben met wat er gebeurt, blijkt daaruit dat ik de Schepper vertel hoe Hij met mij moet omgaan.

Allereerst moet ik aanvaarden dat ik mij in de macht van de hoge Kracht bevind en dat ik daar dichterbij wil komen, ik vraag niet of de Schepper verandert en dichterbij mij komt. Ik vraag alleen aan de Schepper of Hij aan mij wil werken en mij dichterbij Hem wil brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/i-do-not-give-advice-to-the-creator/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the International Kabbalah Convention 9/25/21, “Entering Impregnation – Revealing a New World”, Lesson 1

Filed under: Conventions, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Uiterlijke handelingen en innerlijke intenties

Vraag: Ik weet dat Kabbalah zich verdiept in het onderzoeken van de intentie die, vanuit dit standpunt bezien, de handeling is. Hoe moeten we de intentie en de handeling combineren, want het is niet altijd mogelijk om uit een handeling op te maken hoe goed de intentie is.

Antwoord: We moeten een mens zo opvoeden, dat hij in overeenstemming met zijn intenties handelt. Dan gaat hij door zijn uiterlijke handelingen zijn innerlijke intentie begrijpen.

Vraag: Dus dan moeten we een mens beoordelen naar zijn handelingen.

Antwoord: Dat kunnen we niet. We kunnen niet doorgronden welke intenties hij heeft.

Rabash geeft hier een heel goed voorbeeld van: Er is een kind aan het huilen, hij rolt hysterisch over de straat, zijn vader staat erbij en doet niets. Dan vragen voorbijgangers hem: “Waarom gaat u op deze manier met dit kind om?” De vader antwoordt: “Mijn zoontje vraagt om een speld om daarmee in zijn oog te krabben. Ik wil met hem naar de dokter, maar hij wil niet mee.”

In dit voorbeeld zien we dat wat we uiterlijk zien en begrijpen niets zegt.

Vraag: Dus de intentie is voor ons verborgen. We kunnen de moraal van de mens niet opmaken uit de zichtbare handelingen. Hoe lossen we dit op?

Antwoord: De oplossing is om tot een staat te komen waarin we de innerlijke verlangens, de intenties en de handelingen van mensen kunnen voelen, niet door de buitenkant zoals we dat in deze wereld zien, maar van binnenuit. Om dit te kunnen, moeten we naar het niveau van de Hoge Wereld opstijgen, dan zien we de intenties van een mens en niet zijn fysieke handelingen.

Vraag: Kijkt u persoonlijk nooit naar de uiterlijke handelingen van een mens? Zijn ze niet belangrijk voor u?

Antwoord: Voor mij zijn de uiterlijke handelingen van een mens belangrijk omdat we in een periode van correctie leven waarin deze handelingen iedereen beïnvloeden en mensen de goede richting opsturen. Daarom moet je nagaan in welke mate zij aan anderen het juiste pad laten zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/external-actions-and-internal-intentions/

From KabTV’s “Communication Skills” 10/9/20

Related Material:

Can There Be Intention Without Action?

Action And Intention

Where Is The Intention?

Filed under: Education, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Wat wil de Schepper van de mens?

Opmerking: Wij wenden ons voortdurend tot de Schepper. Er staat geschreven dat Hij zelfs op onze egoïstische verlangens reageert.

Antwoord: Het hele systeem van het universum is zo gebouwd dat je met niets en niemand anders contact hebt dan met de Hoge Kracht die alles omringt, koestert en vervult. Daarom is alles waar je naar streeft, alles wat je hoopt, altijd op die Kracht gericht.

Gebed is echter jouw individuele afstemming op een persoonlijke verbintenis met Hem.

Vraag: Er leven acht miljard mensen op aarde en iedereen heeft zijn eigen wensen. De een heeft kleding of voedsel nodig, de ander gezondheid, sommigen willen geld en nog weer anderen hebben behoefte aan kennis. Iedereen wendt zich op een gegeven moment tot die Kracht, zelfs onbewust. Noemen we dat ook een gebed?

Antwoord: Natuurlijk. Alles wat geschapen is, inclusief planten, kleine insecten, allerlei dieren, het doet er niet toe wie of wat, alles is volledig verbonden met de Schepper, laat staan de mens. Er wordt echter van ons verwacht dat we tot een bewuste verbinding met de Schepper komen. Het is Zijn wens dat wij een bewuste relatie met Hem ontwikkelen.

Vraag: Maar het is toch zo dat Hij al onze verlangens voelt?

Antwoord: We leven allemaal in Hem, we zijn volledig verbonden met Hem. Al onze gevoelens, verlangens, alles wat we doen, alles wat er gebeurt, dit alles vindt plaats in Hem. Wij bestaan in Hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/what-does-the-creator-want-from-man/

From KabTv’s “Fundamentals of Kabbalah,” 4/1/20

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom positieve gedachten de negatieve gedachten uitschakelen

Vraag: Het maakt niet uit hoeveel positieve gedachten wij de ruimte in sturen, er zijn altijd meer negatieve gedachten. Waarom leggen ze dan de positieve gedachten het zwijgen op en blijft daar niets van over?

Antwoord: Je stuurt je gedachten de verkeerde richting op. Je moet ze door de groep naar de Schepper sturen en aan Hem vragen om de hele groep dichter bij Hem te brengen.

Opmerking: Wij willen de wereld veranderen, zodat iedereen de Schepper zal leren kennen. Maar alles gaat zo langzaam, ik wil dat we opschieten!

Mijn commentaar: Dat is een heel goede intentie. Denk niet dat er ook maar iets van je inspanningen verdwijnt.

Alles blijft absoluut in deze wereld bewaard, er gaat niets verloren. Maar je moet je intenties op een meer correcte wijze concentreren via de groep, en ze niet ergens de ruimte in sturen.

From the Daily Kabbalah Lesson in Russian, 02/03/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/why-positive-thoughts-extinguish-negative-ones/

Related Material:

What Can I Do With Negative Thoughts?

Why Do Unpleasant Thoughts Appear?

Where Do Evil Thoughts Come From?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het verschil tussen een klipa en heiligheid

921Het verschil tussen een Klipa en heiligheid heeft niet te maken met wat je doet, maar met je intentie. Heiligheid is alles wat anderen ten goede komt, ook de Schepper, en alles wat alleen voor je eigen bestwil is, is een Klipa.

Hieruit volgt dat er geen verschil is tussen een Klipa en heiligheid in je handelingen, maar alleen in je intenties. Als wij hierop letten, zien we dat het gemakkelijk is om snel van een Klipa naar heiligheid te gaan en andersom, om van heiligheid in een Klipa te vallen.

Daarom moet je alleen aandacht geven aan de intentie, je handelingen kan je snel corrigeren. De innerlijke staten waar de Schepper ons in brengt, zijn niet van belang. Wij moeten alleen de intentie controleren en als het nodig is deze onmiddellijk veranderen met de hulp van correcties in de groep. Dit is de meest betrouwbare test.

Het neemt vele jaren in beslag voordat een mens dit beeld heeft gevormd, maar als het eenmaal gevormd is, verricht hij de correcties betrekkelijk snel en gemakkelijk.

From a Talk in Iceland, 5/19/18