De Wereld Is Rond

You Can't Teach Anyone Through ForceEen vraag die ik ontving: Denkt u dat de huidige wereldcrisis ons terug zal brengen tot een multi gepolariseerde wereld, op de wijze waarop Rusland het wil?

Mijn antwoord: We moeten erkennen dat enkel acties die gericht zijn op harmonie met de ene, globale Natuur ons echte zegen kunnen brengen – eenheid in een heelheid, de creatie van een globale regering, globale verdeling van de natuurlijke bronnen en van de resultaten van de commerciële productie. Het is natuurlijk onmogelijk dit ogenblikkelijk tot stand te brengen, maar zelfs kleine stapjes in deze richting – tengevolge van het gericht zijn op gelijkvormigheid met de Natuur – zullen vergezeld gaan van positieve veranderingen.De oppositie tussen Rusland en Amerika, hun geïsoleerd zijn van elkaar, en de crisis die daarop volgde, toonde dat het niet langer mogelijk is zich te ontplooien ten koste van een ander – “ik ben gelukkig wanneer jij droevig bent”. Ofwel slagen ze beide, ofwel falen ze beide.

Bovendien hangt dit niet af van wat de politici al dan niet willen. Het is een objectieve onthulling van de globale wereld. In de globale economie kan er geen competitie tussen naties zijn, want iedereen deelt in dezelfde financiën – hoewel het nog steeds vreemd lijkt dat elk zijn eigen budget, eigen banken en eigen problemen heeft. Als ze op deze weg doorgaan, zal de economische crisis uitgroeien tot een crisis van het sociale systeem en dan overgaan in een crisis in de politiek.

Er is slechts één oplossing: de wereld als rond te beschouwen in plaats van als multi gepolariseerd. Door de financiën als gemeenschappelijk en niet als persoonlijk te beschouwen, de Natuur te zien als de Hoogste Wet; Haar allesomvattendheid, harmonie en evenwicht te bestuderen en Haar te volgen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Humanity Is One Integral, Interconnected Organism
Kabbalah Today Article: The US Elections: Changing the World?
eBook: From Chaos to Harmony
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”

icon for podpress  Transforming Ourselves, Transforming the World [09:38m]: Play Now | Download

icon for podpress  Changing the World [03:12m]: Play Now | Download

Het Fundament Van De Wijsheid Van Kabbalah

foundationEen vraag die ik ontving: Ik probeer een afstemming te vinden in de contradictie tussen het begrip “geloof boven rede” en uw terugkerende bewering dat Kabbalah niet gebouwd is op vertrouwen, maar op sensaties en accurate kennis.Is de betekenis van “geloof boven rede” dat, in plaats van blindelings iets te geloven wat me verteld werd, ik het pad neem dat me in staat stelt zelf te zien of de dingen die me verteld werden waar of onwaar zijn ?

Mijn antwoord: De eerste mens die de Schepper gewaar werd, was Adam (zie Baal HaSulam’s artikel, “Het Geheim Van Het Bereiken Van De Wijsheid” in het boek Vruchten van Wijsheid). De joodse kalender start op die dag- de eerste dag van de maand Tishrey van het jaar 0 (5768 jaar geleden).

In de generaties, volgende op Adam, waren er nog anderen die de Schepper bereikten, maar Kabbalah werd wat het nu is, slechts twintig generaties later, in het Oude Babylon (4.000 jaar geleden). De Babylonische priester, Abraham genaamd, ontdekte Kabbalah en beschreef haar fundamentele wetten in “Het Boek Van De Schepping“. Hij verzamelde ook studenten en vormde de eerste Kabbalistische groep. Zijn volgelingen, zijn fysieke en spirituele zonen (in die tijd werden mensen genoemd naar de leider van de clan of stam) gingen verder met het ontwikkelen van spiritualiteit. Dit ging zo verder tot de mensen terugvielen van het ervaren van de Schepper in het ervaren van enkel onze wereld (en als gevolg daarvan werd de Tweede Tempel 2.000 jaar geleden verwoest).

Na deze val van de gewaarwording van de spirituele wereld naar enkel de gewaarwording van onze wereld, vielen alle definities en namen die ze vroeger gebruikten, alsmede hun taal in het algemeen (het Hebreeuws), van het spirituele naar het fysieke niveau. Dezelfde woorden gingen betekenis geven aan de dingen die ze begonnen te zien, horen en begrijpen. Dat wil zeggen dat hun woorden een fysieke betekenis kregen, in plaats van de dingen die ze in het verleden gewoon waren te duiden. Sindsdien werden de Kabbalistische teksten met dezelfde letters en woorden geschreven, maar hangt alles af van degene die ze leest – of het gaat om iemand die zich op hetzelfde spirituele niveau van de auteur bevindt, of om iemand die zich enkel op het fysieke niveau bevindt.

“Geloof boven rede”, bijvoorbeeld, staat voor de volgende conditie: het verlangen (eigenschap) om te schenken (Bina,Hafetz Hessed, het Licht van Hassadim) is boven het verlangen om te ontvangen, genoemd “kennis”, omdat iemand hierin het Licht van Hochma, het Licht van de Wijsheid, ontvangt.

Voor hen die de Hoogste Wereld niet waarnemen, betekent het woord “geloof” het geloof in iets dat al dan niet bestaat, iets waar mensen wel over praten, maar wat ze niet kunnen voelen. Kabbalah, daarentegen, praat nooit over dit soort vertrouwen, omdat het per definitie enkel betrokken is in de onthulling van de Schepper voor de mens in deze wereld! (Zie Baal HaSulam’s artikel, ” De Essentie Van De Wijsheid Van Kabbalah.”)

Dus, als je de waarheid wil begrijpen wanneer je Kabbalistische teksten leest, moet je datgene wat je leest vertalen van het fysieke naar het spirituele niveau. Dan zal je niet vastlopen, zoals alle religieuze mensen die Kabbalistische teksten lezen, doen (de Thora, de Talmud, het Gebed, enzovoort); ze op het fysieke niveau interpreterend. Dit is waarlijk de bron van de misvatting van de mensheid over de Schepper.

In het artikel, ” Het Geheim Van Het Verwerven Van De Wijsheid”, schrijft Baal HaSulam: “Het verwerven van het gehele universum in zijn absolute diepte en in de onderlinge verbanden van zijn delen, was in zijn totaliteit onthuld door Adam.” Daarom noemen wij hem ” de Eerste Mens” – want hij was de eerste die het niveau van “Mens” – Adam (in het Hebreeuws), wat “gelijk aan de Schepper” betekent – bereikte.

Verwant materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Religion Is a Cultural Tradition, Kabblah Is the Method of Correction
Talk – Disclosure of the Wisdom of Kabbalah, 1
Chapter 6.2 from the book The Path of Kabblah – “Abraham the Patriarch”
Chapter 24 from the book Attaining the World’s Beyond – “Faith”

icon for podpress  The First Kabbalist [3:15m]: Play Now | Download

icon for podpress  Great Kabbalists Throughout History [5:41m]: Play Now | Download

Hoe Zal Honger De Wereldbevolking Beïnvloeden?

Reaching Personal Gmar Tikkun Depends Only on One's EffortsEen vraag die ik ontving: Als honger zich over de hele wereld verspreidt, hoe zal dat de wereldbevolking raken?

Mijn antwoord: De Malthusiaanse theorie zegt dat de wereldbevolking altijd beperkt geweest is door de natuurlijke vruchtbaarheid van het land en de ontwikkeling van biotechnologie:

– met natuurlijke landbouw – tot 10 miljoen mensen;
– met extensieve landbouw – tot 100 miljoen mensen;
– met geïntensiveerde landbouw – tot 1 miljard mensen.

Alle modellen die uiting geven aan de afhankelijkheid van de wereldbevolking van de vruchtbaarheid van de aarde, gaan er echter vanuit dat de wereldbevolking een natuurlijk (egoïstisch) systeem is.

In het verleden had een ontwikkeling die plaatsvond in een deel van de wereld geen significante invloed op de andere delen, en evenmin op de wereldbevolking. Maar vanaf het moment dat de populatie op de planeet een collectief geheel werd, veranderden de wetten van het systeem. Vandaag hebben we te maken met een intrinsiek fenomeen van inter-afhankelijkheid van alle mensen, ondanks de culturele verschillen en de fysieke afstanden.

Hoe zal dit de wereldbevolking raken? Onze planeet kan zelfs 100 miljard mensen voeden, op voorwaarde dat deze rekening houden met het systeem van inter-connectie waarbinnen ze bestaan. Wanneer mensen de wetten van de Natuur gehoorzamen en enkel datgene wat nodig is voor hun bestaan verbruiken, in broederlijke interactie met elkaar, als delen van één enkel organisme, zullen ze nooit demografische crisissen hoeven vrezen. Uiteindelijk is de enige oorzaak van alle crisissen onze hardvochtige houding tegenover elkaar. De Natuur vernietigt ons in die mate dat wij Haar tegenwerken.

Neem bijvoorbeeld Rusland: Er is een immens verschil tussen zijn niveau van economische ontwikkeling en de wijze waarop de bevolking deze gebruikt. Hardvochtigheid, zinloosheid van het menselijke leven, gevangenissen in overvloed en concentratiekampen, alcoholisme en een gebrek aan gezondheidszorg – zijn allemaal factoren die bijdragen tot een kort leven en een hoog sterftecijfer.

In landen die minder ontwikkeld zijn dan Rusland, ligt de leeftijd hoger omdat de houding van de mensen mededogender is. In Rusland is het bijna alsof de regering zelf geïnteresseerd is in de vernietiging van haar eigen bevolking! Hoe kan je anders het aanmoedigen en de woekering van de ‘bier- en wodkacultuur’ verklaren evenzeer als de drugs? Rechtstreekse bestrijding van alcoholisme is echter niet effectief en doet het aantal mensen in gevangenissen enkel toenemen.

De houding van de regering en van elk individu tegenover de ander, de samenleving en de mensheid moeten veranderen. Dit moet Rusland’s nationale houding worden. Verlaat het pad van het proberen “respect” en “vrede afdwingen” en bied in plaats daarvan een voorbeeld van inlevingsvermogen, onvoorwaardelijk schenken en liefde voor iedereen in de wereld. Dit zal welverdiend respect en eerbied teweegbrengen.

 

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: When Will Hunger Start Affecting Us?
Laitman.com Post: It Takes Just One Spark of the Upper Light to Correct the World

icon for podpress  Transforming Ourselves, Transforming the World [9:38m]: Play Now | Download 

De Oorsprong Van Geluk

The Greatest Thing You Can Attain Is the Greatest Thing That There IsBaal HaSulam. Artikel “De Vrede“. Hij die de wetten van de Natuur overtreedt:

Omdat de wereld door de Schepper bestuurd wordt – hij die een specifiek doel voor al Zijn handelingen heeft – schaadt een ieder die de natuurwetten die door de Schepper bepaald zijn, overtreedt, om deze reden, het einddoel, dat gefundeerd is op het gehoorzamen van deze wetten zonder uitzondering. En hij die zelfs al een wet overtreedt, onteert en schaadt het einddoel dat door de Schepper vastgesteld is, en zal om deze reden door de Natuur gestraft worden – door de Schepper via de Natuur.

Baal HaSulam. Artikel “De Vrede“. Het verwerven van de Schepper is het pad naar vrede:

De egoïstische oppositie tussen mensen en naties, zal uit de wereld verdwijnen, alleen met behulp van de Hoogste Kracht van de Schepper (Natuur), als we eenheid met Hem wensen. Dit werd initieel ingebed in Het Ontwerp van de Schepping. En als we dit doel nastreven en gehechtheid aan de Schepper, dan zullen onze afgunst, trots en haat verdwijnen en zullen we samenkomen in één hart, gevuld met de kennis van de Schepper.

Baal HaSulam. Artikel “Vrede in de Wereld“. De hele wereld wordt gezien als één enkele samenleving:

In onze tijd, als elke persoon van de hele wereld afhankelijk is voor hem te zorgen, wordt in dezelfde graad elke persoon van de hele wereld afhankelijk net als een klein onderdeeltje in een auto. Daarom kunnen we niet meer het welzijn en de veiligheid van een bepaald land of natie op zichzelf beschouwen, maar alleen de wereld in zijn geheel. Tenslotte is vandaag het welzijn van iedereen in de wereld afhankelijk van, en wordt gemeten door het wezijn van alle mensen in de wereld.

En wees niet verrast dat ik het welzijn van het individu koppel aan het welzijn van de maatschappij en zelfs de hele wereld. In werkelijkheid hebben we al de staat bereikt, waarin de hele wereld als één samenleving beschouwd wordt. Vandaag wordt elke persoon in de wereld gevoed door de hele wereld, en moet daarom voor het welzijn van de hele wereld zorgen.

Baal HaSulam. Artikel “Vrijheid van Wil“. De oorsprong van het lijden:

Eenheid van de samenleving is de bron van geluk en welzijn, daar waar verdeeldheid tussen de mensen de bron van alle ellende is. Alle gelukspoed en welzijn hangen alleen af van het samenvoegen en verenigen van de globale gemeenschap.

Mijn Commentaar: Baal HaSulam schreef de artikelen “De Vrede”, “Vrede in de Wereld” en “Vrijheid van Wil” terug in 1924 – 1927!

De Crisis Van De Aardse Wijsheid

History Is the Unraveling of Reshimot Inside UsTwee vragen die ik ontving omtrent falende “wijsheden”:

Vraag: Waarom zijn alle ‘wijze mensen” in crisis?

Mijn antwoord: Omdat het duidelijk geworden is dat hun wijsheid in crisis is! Die is, per slot van rekening, menselijk en niet ‘Hoger’. Enkel de wijsheid van Kabbalah zal voor iedereen onthuld worden – krachtig en alleen, op de troon van de hoogste waarde.

Vraag: Lenin was gedreven door het verlangen om meer mensen (het proletariaat) gelukig te maken met de hulp van een betere samenleving. In essentie – maar niet in de vormgeving – valt dit verlangen samen, met dat van de Schepper om alle schepselen gelukkig te maken. Waarom dan voelt u zich “ziek” van zijn toespraak op de gepantserde wagen?

Mijn antwoord: De halve wereld is nog steeds ziek in de maag, enkel van aan hem te denken! Vandaag kunnen ze nog steeds niet herstellen van zijn fout om met dwang de conditie op te leggen van eenheid, wederzijdse garantie, broederschap, gemeenschappelijke eigendom, en gemeenschappelijke inkomsten uit produktie, als ook van de gevolgen ervan.

Deze condities moeten verschijnen als gevolg van iemands zelfcorrectie, vrijwillig en door opvoeding, in plaats van door de schaamteloze “opvoeding” van de KGB, wanneer deze hun eigen volk vernietigden. Baal HaSulam schrijft erover in zijn nieuwsblad “HaUma” (De Natie) en in het artikel “De Toekomstige Generatie“.

Verwant Materiaal (Engels):
Lesson on the article: “Peace In the World”
Introduction to the Book of Zohar. Items 19-25

Machsom: Nummers En Statistieken

MachsomEen vraag die ik ontving: U bent al bijna twintig jaar de leider en de mentor van de Bnei Baruch groep. Misschien is het tijd om een publieke samenvatting te maken? Hoeveel mensen zijn de Machsom overgestoken gedurende deze periode, en hoeveel is de wereld als gevolg hiervan veranderd? Of is dit niet meer de doelstelling vandaag de dag? Probeert u nu simpelweg de wereld te veranderen zonder de persoonlijke correctie van de studenten?
Ik begrijp dat deze vraag gewist zal worden, maar iemand zal hem dan toch hebben gelezen. Als u beslist om toch een antwoord te publiceren, draai niet om de hete brei heen: geef ons de echte getallen en resultaten, en de daadwerkelijke verbetering van de wereld.

Mijn Antwoord:
• Aantal studenten in de wereld – ongeveer 2.000.000
• Aantal groepen in de wereld – 73
• Aantal mensen die de Machsom over zijn – 19
• Aantal mensen dat op het punt staat Machsom over te gaan – 210. De rest zal het per 2012 doen
• Jaarlijkse toename van studenten – 700-900%
• Aantal hopeloze studenten – 1. Dat ben jij.

Waarom Zoveel Tijd Besteden Aan de Globale Crisis?

What Do Villains and Prophets Have to Do With Bnei Baruch's Virtual Group?Drie vragen die ik ontving over de globale crisis:

Vraag: Waarom besteedt u zoveel tijd aan het analyseren van de crisis? Waarom moeten wij ons zorgen maken over het lijden van deze onwetende en egoïstische dieren (of, waarom zouden we op een egoïstische manier medelijden met ze moeten hebben, aangezien we het op een andere wijze niet kunnen)?

Mijn Antwoord:
1. Deze mensen staan het dichtst bij mij!
2. Net zoals al het andere in de wereld, heeft de crisis een oorzaak en een doel. Het doel ervan is om in de mensheid de behoefte op te wekken om haar eigen gedrag te herwaarderen.
Het lijden zal niet ophouden totdat we dit bereiken, en het op een juiste wijze bereiken. Ik doe de dingen die ik doe om de mensen te helpen tot een juiste houding te komen ten aanzien van wat er gebeurt, en dit zal het lijden verminderen.
Gauw genoeg zal dit “onwetend en egoïstisch lijden” ook jou beïnvloeden. Als het zover is, vergeet me dan alsjeblieft niet te schrijven over hoe jouw mening veranderd is wat betreft de hoeveelheid tijd die mensen aan dit probleem zouden moeten besteden.

Vraag: Is het zinnig om te denken dat de wederkerige haat (of het gebrek aan wederkerige liefde) dat in de wereld onthuld wordt, een weerspiegeling is van de staat waarin de Bnei Baruch groep zich bevindt, of waarin ik me persoonlijk bevind?

Mijn Antwoord: De groep en de wereld zijn met elkaar verbonden, maar op een verschillend niveau: de groep is, wat betreft zijn spirituele stijgen, van de wereld afhankelijk, en de wereld is afhankelijk van de groep om de kracht van het lijden dat erop neerdaalt, te verminderen (ongeacht of het naar de groep wenst te luisteren of niet).

Vraag: Waarom wordt de de keerzijde van de eenheid van de gemeenschappelijke ziel vandaag geopenbaard? Moeten we echt het verwezenlijken van onze connectie met alle mensen in de wereld als pijn voelen?

Mijn Antwoord: Dit is de enige manier om de mensen ervan te overtuigen dat ze hun aard moeten corrigeren. Pijn is de mate van ons verstoorde evenwicht met de Natuur. En wij zijn degenen die de graad ervan bepalen.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Reflections on the Crisis
icon for podpress  Can Global Suffering Be Avoided? [3:35m]: Play Now | Play in Popup | Download

Bespiegelingen Over De Crisis

crisisGlobalisering onthult een nieuw niveau van verbondenheid tussen ons. Dat zou gunstig moeten zijn, maar zoals we kunnen zien, veroorzaakt het alleen maar meer problemen. Waarom gebeurt dit? Omdat we het integrale systeem averechts gebruiken – met het doel elkaar te onderdrukken, in plaats van te leren samen te werken. We blijven proberen elkaar te verslaan, en te vernederen en elkaar de baas te zijn.

Zelfs als we de juiste verbindingen zouden willen onderhouden – het zakelijke principe van: “voor wat hoort wat” – zou het de crisis vandaag de dag toch nog naderbij brengen. Dat zou zelfs gebeuren als we niet tegen elkaar logen maar eerlijk handel dreven. Omdat we tegenwoordig allen verbonden zijn, als delen van één lichaam. Onder deze omstandigheden heeft het geen zin om uit egoïsme eerlijk te zijn, net zoals het nutteloos is om een wereldregering te vormen of een wereldbank – om de dingen gemeenschappelijk te regelen.

De politieke en economische wereldleiders willen een bijeenkomst van de G20 (de staatshoofden van de belangrijkste landen) houden om de mogelijkheid van een gezamenlijke wereldregering te bespreken. Maar dit zal ons niet helpen de crisis te boven te komen, omdat ons gedrag haaks staat op de Natuur en Haar Wet. Het systeem moet niet gebaseerd zijn op goede banden, op afspraken, en op eerlijkheid, maar het moet voortkomen uit de innerlijke band tussen de elementen van een enkel systeem, dat is gebaseerd op het beschouwen van de ander als jezelf.

Dit is de wortel van het probleem. Kabbalah waarschuwt de mensheid dat, als we doorgaan met te proberen onze relaties te baseren op de lichamelijke, egoïstische wetten – zelfs de meest open en eerlijke, die het principe volgen van: “wat van jou is, is van jou en wat van mij is, is van mij” – het systeem dan niet zal werken en dat we dan nog een grotere explosie zullen veroorzaken.

Als we beginnen in te zien dat we allemaal deel zijn van een enkel globaal systeem, moeten we wel concluderen dat alles collectief is, en dat ieder voor ieder ander zorg moet dragen. “Persoonlijk” zijn alleen de dingen die noodzakelijk zijn voor iemands voortbestaan, terwijl al het andere het collectieve bezit is van de hele wereld. Dit heeft betrekking op de natuurlijke energiebronnen, goederen en producten, onderwijs, gezondheidszorg enzovoort. Alles moet collectief, globaal bezit zijn. Anders zal de crisis niet ophouden, en hoe we ook ons best doen om de dingen volgens onze egoïstische logica op te lossen, we zullen de ene crisis na de andere blijven ervaren.

Kabbalah waarschuwt dat de natuur ons – in termen van onze ontwikkeling – al verheven heeft tot het niveau van een enkel geïntegreerd systeem, dat opereert onder de wet van absolute verbondenheid tussen alle delen ervan. Niemand kan aan deze wet ontkomen. In essentie is ze het oude Bijbelse principe van: “Heb uw naaste lief gelijk uzelf”. Ons ego moeten we gebruiken om de juiste band met anderen tot stand te brengen.

Zelfs als we een rationeel systeem van interactie tussen verschillende landen creëren, volgens het egoïstische principe van: “Wat van mij is, is van mij en wat van jou is, is van jou”, zal deze eigenschap van Sodoma in werkelijkheid nog een grotere crisis veroorzaken. Dat komt doordat we dan bezig zijn de verbondenheid tussen mensen te gebruiken om het egoïsme nog effectiever te laten werken, in plaats van het te corrigeren. In dit scenario zal er een crisis volgen die deze pseudo-correctie zal weerspiegelen, om deze vergissing bloot te leggen. En die crisis zal erger en acuter zijn, om ons te leren dat we dit juist niet moeten doen.

Welk voorstel doet Kabbalah? Kabbalah stelt voor alvast rekening te houden met de vorm van de toekomst: het functioneren van het integrale systeem als één lichaam, onder het principe: “het resultaat van een handeling ligt besloten in de gedachte die eraan ten grondslag ligt”, en om die eindtoestand nu al, zo goed als binnen ons vermogen ligt, te actualiseren, zelfs als dat nog maar geleidelijk en fragmentarisch gaat.

Betekent “nu al actualiseren” zoiets als: “eerlijk delen”? Nee. Zelfs als we, om te beginnen, het principe van: “wat van jou is, is van jou en wat van mij is, is van mij” als het gangbare accepteren, maar tegelijkertijd beginnen met de mensheid intensief te onderwijzen in de wetten van samenleven die gebaseerd zijn op de ontdekking dat onze maatschappij een enkel organisme vormt; wanneer we dus mensen de wetten leren van gedrag en juiste verdeling – dan zijn we al op de goede weg. We zullen oversteken naar het pad van correctie en ons niet langer in oppositie bevinden tot de natuur. Onmiddellijk zullen we dan verzachting van het lijden ervaren.

Baal HaSulam heeft een parabel geschreven die vertelt: We zijn verdwaald in de woestijn en weten niet waar we heen moeten. Nu we al onze kracht kwijt zijn, realiseren we ons dat dit verdwalen in de woestijn onvermijdelijk was. En nu onthult zich vóór ons de weg die we moeten gaan. Aan het eind van die weg ligt een kasteel gevuld met alle rijkdom van de wereld. We zijn wanhopig, staan op het punt tot depressie en drugsgebruik te vervallen. Plotseling krijgen we, in deze situatie, een routekaart of zoiets als een GPS van mensen die alles van bovenaf kunnen waarnemen. Wanneer een mens instemt en zijn houding tegenover de wereld wijzigt, dan ontdekt hij dat de hele wereld geschapen is omwille van zijn weg, en plotseling heeft hij dan de kracht om zijn doel te bereiken.

Hoe kunnen we deze verandering implementeren? Door het doel en de methode om dat doel te bereiken, te onthullen. Die methode bereikt ons vanuit het Oude Babylon, toen dit probleem van de beschaving voor het eerst aan het licht kwam: een gesloten beschaving is als een enkel lichaam en moet als een enkel organisme functioneren. Toen ook werd Kabbalah geopenbaard, om de wijze waarop het egoïsme werd gebruikt, te veranderen – om het te gaan gebruiken ten gunste van de maatschappij. Maar de mensen wilden Kabbalah niet gebruiken, en losten het probleem op een andere manier op: ze verspreidden zich over de hele wereld, en de globalisering verdween naar de achtergrond.

Nu staan we voor eenzelfde situatie, maar deze keer moeten wij er gebruik van maken, omdat we niet meer van elkaar kunnen “wegrennen”, net zo min als dat we de onderlinge verbindingen tussen ons kunnen vernietigen. Wanneer Amerika, Rusland en Europa zouden proberen zich van elkaar te isoleren, dan zouden zij zich geplaatst zien tegenover de opkomst van Nazisme in hun landen, en dat zou de wereld op de rand van een Derde Wereldoorlog brengen, een nucleaire oorlog.

Wat is de meest praktische oplossing die we de mensen kunnen bieden? Ze moeten begrijpen in wat voor wereld ze vandaag de dag leven. We moeten nu leren hoe we moeten leven in een integraal systeem, waar we allemaal “in dezelfde boot” zitten. In deze boot hangt de redding van allen af van elk individu. Dit moeten we ook aan onze kinderen leren. We hebben te maken met de natuur: met een globale ecologie en een globale menselijke maatschappij. We moeten onszelf en onze kinderen leren hoe we in dit systeem opgenomen moeten zijn, zodat elke mens voor de anderen zorg draagt.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: When It Comes to the Global Crisis, We Cannot Afford to Procrastinate
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”
Kabbalah Today Article: “Havoc in Modern-Day Babylon”

Spirituele Leraar

Is There Meditation In Kabbalah? Een spirituele leraar is een persoon die jou vormt. Een persoon die jou richting geeft om het doel van het leven te bereiken, die jou tot een voorbeeld dient, en je helpt om de eerste stappen te zetten in een wereld die volkomen nieuw voor je is, de Hogere Wereld.
Hoeveel je van hem kan opnemen hangt van jezelf af. Naarmate je een deel van hem wordt, zul je toekomstige graden van stijging ontdekken.
Een leraar verbergt of openbaart zich, zoveel of zo weinig als nodig is, om de student het vermogen te geven om zich vrij en langs de juist weg te ontwikkelen. Als de leraar aanwezig is, is de student niet blij met hem, maar als de leraar eenmaal weg is, is de student niet blij met zichzelf.

Verwant Materiaal:
Laitman.com Post: Spiritual Guidance and Direction in Kabbalah

Zal China De Supermacht Van De 21e Eeuw Worden?

How Can We Stop Being Slaves of the Advertisement Industry?Een vraag die ik ontving: Hoe ziet u de toekomst van China, in het licht van de huidige globale crisis?

Mijn Antwoord: Vandaag de dag is China het meest dynamisch zich ontwikkelende onderdeel van de globale economie. Desondanks, ook al verliest China geen kapitaal, is vertraging in zijn ontwikkeling onvermijdelijk.
Het blijkt dat de Chinese economie minder lijdt dan andere economieën. Tenslotte wordt China beschermd door een machtig politiek regime, gesloten interne markten, een eigen sterke munt, goedkope arbeidskrachten en een zwakke verbinding met het internationale beleggingsstelsel. Vergeleken met de internationale recessie, blijkt er in China nog mogelijkheid tot groei te bestaan wat betreft de ontwikkeling van binnenlands onroerend goed en consumptie.
De Premier van de Volksrepubliek China, Wen Jiabao, gaf een toespraak ter afsluiting van de Aziatisch-Europese top gehouden op 26 oktober, waarin hij het volgende verklaarde: “We hebben hervorming nodig die zal hepen bij het creëren van een eerlijke en effectieve globale financiële structuur”. In tegenstelling tot enig ander land, met uitzondering van de VS, geeft China om onderwijs op het wetenschappelijke vlak. Er zijn 500.000 Chinese studenten, die buiten China studeren, waarvan 200.000 in de VS. Het lijkt dat in de 21e eeuw, de enige landen die in staat zijn om succesvol een wetenschappelijk technische basis te ontwikkelen, de VS en China zijn.
Echter, om een supermacht van de 21e eeuw te worden, in het multipolair systeem van de wereldorde, om een markt te vinden voor Chinese goederen, zal China, gezien het feit dat de economie van het land rechtstreeks steunt op internationale investeringen, de noodzaak moeten overwegen om te integreren in de ene globale beschaving. In de toekomst, zal het systeem van interacties geen andere keus hebben dan te veranderen onder de invloed van de Natuur, en harmonieus, onderling verbonden, echt integraal en globaal te worden, als in één enkel organisme. Trouwens, de oude Chinese filosofen zagen de wereld ook precies zo!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: New Theories of the Financial Crisis