Constante voorwaartse beweging

165Vraag: Kan een Kabbalist in de illusie terechtkomen dat hij spiritualiteit bereikt heeft?

Antwoord: Om dit te voorkomen hebben we een groep nodig, een leraar en systematisch lessen. Een mens verandert namelijk elke dag, dus het deel (de lessen) dat hij daarvoor dagelijks ontvangt, moet ook op de juiste manier geadresseerd worden en in hem gevormd worden.

Deze duidelijke voorwaartse beweging moet constant zijn. Elke dag moet er een noodzakelijke  correctie plaatsvinden van elke student en van zijn vrienden met wie hij samen is.

Elke keer dat je naar de les komt, begin je te studeren als een slaperig dier. Maar geleidelijk aan vorm je een houding, komt er kennis, een bepaalde perceptie en word je weer gevormd als mens.

En zo is dit dag na dag, portie na portie. Het is een cumulatief proces dat geleidelijk een niveau in je bouwt waarop je constant de hoge wereld gaat voelen.
Dit betekent dat de complete hoeveelheid, de volledigheid van dit cumulatieve proces, je permanente staat wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/a-cumulative-process-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Anti-Kabbalah” 8/20/11

Related Material:
If There Is No Connection in the Group
Independence of a Group
Can a Kabbalistic Teacher Be Wrong?

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe je een dialoog met de Schepper begint

125Vraag: U zei dat de Schepper en ik net zo met elkaar verbonden zullen zijn als wanneer we met een mens praten. Hoe kunnen wij ons zo’n communicatie voorstellen in het midden van de Ten waar we ons verenigen? Hoe vindt onze interactie met dit midden, met deze verbinding, plaats?

Antwoord: Als je je in de Ten met elkaar verbindt, kan je je in dezelfde mate met de Schepper verbinden en een dialoog met Hem aangaan. Dan moet je bepalen welke vragen je hebt. Schrijf ze op, onderzoek ze met elkaar en onderzoek wat je verder nodig vindt om de Schepper mee aan te spreken, daarmee wend je je dan tot Hem. Het kunnen vragen zijn, wensen, allerlei soorten begroetingen. Het moet kort zijn en van iedereen samen.

Vraag: En is het belangrijk wat ik voel van de verbinding, en dat ik mij vanuit die verbinding tot Hem wend? Of moeten we een vraag letterlijk in de Ten formuleren?

Antwoord: Het is beter als je een vraag formuleert, deze met elkaar bespreekt en pas dan deze vraag samen stelt.

Vraag: Wat betekent het dat Kabbalisten de Schepper een vraag stellen vanuit de verbinding? Waar wachten zij op? Willen zij het antwoord horen, het voelen, zien?

Antwoord: Dit is het omhoog brengen van MAN, het omhoog brengen van de Hisaron (verlangen), het omhoog brengen van het verlangen, het omhoog brengen van wat hen ontbreekt om dichter bij de Schepper te komen.

Het doel is om dichter bij de Schepper te komen. Nadering kan plaatsvinden in de gelijkvormigheid van eigenschappen. Alle vragen gaan dus over hoe gelijkvormig onze verlangens zijn aan de verlangens van de Schepper.

Vraag: Is dit een vraag: “Help ons om gelijkvormig aan U te worden” of “Zeg me hoe ik dat moet doen?”

Antwoord: Dit allemaal. Alleen als dit jullie gezamenlijke wens is die jullie met elkaar besproken hebben, vastgelegd hebben en nu met elkaar naar de Schepper brengen, zal het zeker een plaats bij Hem krijgen en voor een antwoord zorgen.

Opmerking: U hebt eerder gezegd dat deze communicatie met de Schepper net zo zal zijn als met een mens.

Mijn antwoord: Natuurlijk. Er staat zelfs geschreven: “Opdat de Schepper geen vreemdeling voor je zou zijn.”

Vraag: Hoe zullen wij de verbinding met de Schepper voelen, Zijn antwoord? Hoe zal het uitgedrukt worden?

Antwoord: Vraag en ga het in jezelf voelen, ga innerlijk zoeken: “In welke gedachten, gevoelens ervaar ik de Schepper? Hij stuurt het mij, Hij stuurt mij zeker meteen een antwoord. Waar kan ik het in mezelf vinden, in wat voor code, in wat voor taal? Hoe gaat dat?”
Het is zoals met computers. Je moet ernaar op zoek gaan: waar is Zijn antwoord?

Je kunt het in je gedachten krijgen, in je intenties, in je verbindingen met je vrienden. Ga graven, ga op zoek.

Vraag: Als Hij al een antwoord heeft gestuurd, wanneer heeft Hij het dan gestuurd?

Antwoord: Voor Hem bestaat er geen tijd, zijn er geen problemen. Meestal is Zijn antwoord er al voordat je het vraagt, want jouw vraag komt ook van Hem, van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/how-to-start-a-dialogue-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 7/21/23, “According to the Sorrow, So Is the Reward”

Related Material:
In Search of a Common Language with the Creator
How To Deserve Answer From The Creator
The Request Must Be Collective

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Waaruit bestaat het universum?

548.01Naast de vier niveaus van de ontwikkeling van het verlangen, is er niets anders aanwezig in de compleet lege ruimte waaruit het gehele universum bestaat. Deze niveaus bestaan in de natuur, in de schepping. Keter is het eerste niveau, het tweede is Hochma, het derde is Bina, het vierde is Zeir Anpin en het vijfde is Malchut.

In Kabbalah wordt het eerste niveau, dat betrekking heeft op de Schepper zelf, gewoonlijk niveau nul genoemd, de overige vier niveaus van de ontwikkeling van onze verlangens vinden van daaruit plaats.

Deze niveaus, die vanuit Keter (de Schepper) neerdalen, vormen op complete wijze het hele universum. Alle eigenschappen, werelden, scheppingen en alles waar we over kunnen spreken, bevindt zich in deze niveaus.

Het laatste niveau, Malchut, ontvangt al het Licht dat van de Schepper uitgaat. In overeenstemming daarmee blijft zij zich steeds verder ontwikkelen. Dit laatste niveau, Malchut, bestuderen we vooral in de wetenschap van Kabbalah, namelijk hoe zij zich ontwikkelt en wat het gevolg is van haar ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/what-forms-the-universe/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbaalah Lession 7/16/23, Writings of Baal HaSulam, “Preface to the Wisdom of Kabbalah”

Related Material:
How Was the Universe Formed?
A Book about the Mysteries of the Universe
What Happened Before The Big Bang?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe pakken wij de studie van de werken van Isaac Luria aan? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe pakken wij de studie van de werken van Isaac Luria aan?

Zoals Mozes ons de Torah bracht, zo bracht de Ari ons de wijsheid van Kabbalah.

De Torah en Kabbalah spreken beide over de onthulling van de Schepper – de eigenschap van liefde en geven – aan de schepselen. In de tijd van Mozes vond de onthulling plaats door de Torah, in de tijd van de Ari door wat hij geschreven heeft in zijn Etz Chaim (Boom des Levens) en zijn Eight Gates (Acht Poorten). De onthulling van de Schepper wordt door de Ari in een andere stijl en taal weergegeven: door beschrijvingen van vaten, lichten en het werk van de mens.

Vanaf de tijd van de Ari zijn we een periode binnengegaan die bestaat uit het bestuderen van spirituele kwaliteiten en de verbanden daartussen. Wij, die de werken van de Ari bestuderen, proberen ons daarom zoveel mogelijk met elkaar te verbinden om de onthulling van de Schepper – zoals beschreven in de teksten van de Ari – te bereiken.

Het is zoals de uitleg van Rav Chaim Vital – de leerling van de Ari aan wie hij de opdracht gaf om na zijn dood zijn geschriften te ordenen – over de wijze waarop de Ari de verbinding tussen zijn studenten benaderde:

Mijn leraar waarschuwde mij en alle vrienden die met hem in de groep waren, om het gebod ‘Heb je naaste lief als jezelf’ op ons te nemen en ons erop te richten om eenieder van Israël lief te hebben als zijn eigen ziel, want hierdoor zou zijn gebed omhoog stijgen met heel Israël, het zou kunnen opstijgen en Boven een correctie aanbrengen. Vooral voor onze liefde voor de vrienden moet ieder van ons zich aansluiten alsof hij een orgaan is van die vrienden. Mijn leraar waarschuwde mij met ernst hiervoor.
– Rav Chaim Vital, Shaar HaGilgulim, Inleiding, 38.

Verbondenheid tussen de studenten is dus de sleutel voor het bestuderen van de werken van de Ari. Zoals Rav Chaim Vital het zei, is het nodig om te voelen dat elke student een orgaan in één lichaam is, en de studenten moeten afhankelijk zijn van elkaar in hun spirituele verlangens, net zoals de onderlinge afhankelijkheid van gezond functionerende fysieke organen.

Vanaf de tijd van de Ari kwam er een generatie waarvan de verlangens van de mensen naar een nieuw niveau groeiden, ze waren klaar om te voelen wat de Ari had doorgegeven. Met andere woorden, de verlangens in de mensheid ondergingen een bepaalde ontwikkeling waarbij steeds meer mensen niet langer alleen maar geloofden in heilige zaken, maar de nieuwe verlangens betekenden ook nieuwe manieren van verlangen om de spirituele wereld te ontdekken.

Het bestuderen van de werken van de Ari houdt in dat we ernaar verlangen om ons te verbinden met het doel dat hij in hart en ziel had bereikt. Door ons aan zo’n doel te wijden, kunnen we beloond worden met het openen van onze eigen ogen voor de spirituele wereld en de onthullingen die de Ari in zijn teksten beschrijft.

Daarom is er, naast de behoefte aan verbondenheid tussen de studenten om de werken van de Ari te bestuderen, ook de vereiste om de intentie voor de studie te ijken. Rav Chaim Vital besprak dan ook hoe de Ari zijn studenten begeleidde om op zo’n intentie af te stemmen:

Mijn leraar zou zeggen dat de kern van de intentie om de Torah te lezen afhangt van het streven om zijn hart met zijn wortel te verbinden door middel van de Torah, om zo de hoge boom en de hoge Adam (de mens) te voltooien en hem te corrigeren, want dit is het hele doel van de schepping van de mens en het doel van zijn deelname aan de studie van de Torah.
– Rav Chaim Vital, Pri Etz Chaim, Poort “Gedragingen bij het Leren”, Hoofdstuk 1.

Wij kunnen de geschriften van de Ari bovendien niet zomaar begrijpen, want ze zijn in zekere mate verborgen. Om ze te ontsluiten, hebben we de begeleiding en uitleg van Kabbalist Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) nodig.

Baal HaSulam heeft zich veel moeite getroost om gedetailleerde commentaren te schrijven op de werken van de Ari, waaronder de monumentale zesdelige Talmud Eser Sefirot (De Studie van de Tien Sefirot). Het zijn niet alleen Baal HaSulam’s inspanningen om de werken van de Ari te interpreteren waardoor hij ons toegang geeft tot het begrijpen van de Ari.
Baal HaSulam bereikte daarnaast ook het niveau van de spirituele verworvenheid van de Ari, daardoor kon hij de Ari begrijpen en zijn werken uitleggen. Baal HaSulam zelf schreef over wat hij spiritueel bereikt had:

Wees er zeker van dat er sinds de tijd van de Ari, tot op de dag van vandaag, niemand is geweest die de methode van de Ari volledig heeft begrepen, want het zou gemakkelijker zijn om een geest te bereiken die twee keer zo groot en twee keer zo heilig was als die van de Ari, dan om zijn methode te begrijpen die door vele handen gemanipuleerd is, van degene die er voor het eerst over hoorde en schreef tot en met de laatste samenstellers, terwijl ze nog steeds niet de inhoud bereikten zoals deze in de hoge oorsprong aanwezig is.
Dus, eenieder verdraaide de inhoud en bracht verwarring. En nu, door de wil van de Schepper, ben ik beloond met de conceptie (bevruchting) van de ziel van de Ari, niet vanwege mijn goede daden maar door een hogere wil. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk waarom ik ben uitgekozen voor deze prachtige ziel, die tot nu toe aan niemand is gegeven sinds zijn heengaan. Ik kan hier verder niet over uitweiden, omdat het niet aan mij is om over het verborgene te spreken.
– Kabbalist Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), Brief 39.

Daarom is er, sinds de tijd van de Ari, een verandering in de voorwaarden voor het betreden van spiritualiteit vanwege een verandering in de ontwikkeling van de verlangens van de mensheid, en de Ari was de drager van de verandering in deze methode voor het bereiken van spiritualiteit. Hij bracht ons de wijsheid van Kabbalah en het bestuderen van zijn werken vereist verbinding tussen de studenten, het ijken van de intentie tijdens de studie voor het spirituele doel, en dat wij de teksten van Baal HaSulam gebruiken als een prisma waardoor we kunnen doordringen tot de leringen van de Ari.

De Ari was een heel bijzondere ziel en een reus onder de Kabbalisten. Hij leefde en werkte in deze wereld als een koopman, maar werkte tegelijkertijd op spirituele hoogten boven tijd, ruimte en beweging, het is moeilijk om over zulke niveaus van grootheid te spreken.
De Ari is een heel groot, bijzonder fenomeen en het is werkelijk een geschenk dat wij de mogelijkheid hebben om ons te verheugen over zijn werken.

Based on the Daily Kabbalah Lesson on the “Memorial Day for the Ari” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on July 23, 2023. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/how-would-one-go-about-studying-the-works-of-isaac-luria-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt donderdag a.s.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Verborgen wonderen

49.01Opmerking: U zegt dat wonderen niet bestaan. Maar sommige dingen worden op ons begripsniveau als wonderen gezien.

Mijn antwoord: Natuurlijk, dat begrijp ik. Als ik een muziekspeeltje aan een kind geef en dat plotseling gaat spelen, is dat voor hem een wonder. Plotseling komt er geluid uit een klein doosje. Voor hem voelt het alsof er iets uit de hemel is gevallen.

Vraag: Waarom verbergt u zulke informatie dan?

Antwoord: Het is geen informatie! Informatie is iets wat je ontvangt en dan als aanvullende kennis opvat.

Onthoud dat er geen wonderen in de wereld bestaan. Er zijn dingen die zich aan iemand onthullen die er niet op voorbereid is, het lijken dan wonderen te zijn, want hij ziet oorzaak en gevolg niet van dat verschijnsel.

Stel dat om 11 uur ’s ochtends de gaspit in je keuken vanzelf aangaat en dat er niemand anders bij is. Je ervaart het als iets bijzonders, totdat je ontdekt dat je vrienden een grap met je uitgehaald hebben.

Er zijn zeker schijnbare toevalligheden, toevallige gebeurtenissen, maar dat komt alleen door gebrek aan informatie. En waarom zouden we het moeten weten als we er niet mee om kunnen gaan?

Waren Wolf Messing of Vanga gelukkig omdat ze iets van tevoren wisten? Voor zulke kennis over de toekomst moet je heel duur betalen omdat je er geen recht op hebt.

Je hebt dat niveau nog niet bereikt. Als je het gaat ontvangen vanuit je verlangens, zal je onwillekeurig proberen om het voor jezelf te gebruiken. Het zal je van het doel weghalen en dan zal je nog meer lijden ervaren.
Het is iets waar je niet tussen moet komen! We kunnen er niet in, en dat moeten we ook niet doen!

Integendeel, hoe verder je vordert in spiritualiteit, hoe meer je je ogen sluit en op die manier verdergaat, zoals er geschreven staat: door geloof boven de rede, dat wil zeggen: door te geven ondanks het egoïsme.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/hidden-wonders/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “I Got a Call. Hidden Wonders” 8/5/11

Related Material:
Why Are Miracles Performed?
Have Miracles Ever Happened To You?
Miracles or Laws of Nature?

Filed under: Perception, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Compassie is contact met de Schepper

294.4Alles wat ruimte inneemt, het firmament, de sterren, de aarde en haar koninkrijken, evenaren de kleinste geest niet, want die geest kent dit alles en zichzelf, maar deze lichamen weten niets. Alle lichamen samen en alle geesten samen, en alles wat zij voortbrengen, is niet gelijk aan het geringste gevoel van liefde. Dit is van een orde die oneindig veel verhevener is (Blaise Pascal).

Vraag: Wat voor eigenschap is mededogen? Kan een mens deze eigenschap überhaupt wel tot uitdrukking brengen of is dat ons niet gegeven?

Antwoord: Mededogen is een eigenschap van de Schepper. Het is een eigenschap die in een mens kan worden gewekt. Gedeeltelijk bestaat dit ook in dieren, planten, vissen, in alle levende wezens. Maar in de mens moet het ontwaken in een mate die gelijk is aan de Schepper.

De mens is geboren om compassie te bereiken. Het is belangrijk om te leren compassievol te zijn.

Vraag: Pascal was een groot wetenschapper. Heeft hij iets van het fundament van de mens bereikt?

Antwoord: Wetenschappers uit die tijd voelden het, daarom gingen zij het vak in. Daarom noemden zij dit alles filosofie, wijsbegeerte.

Opmerking: Maar de filosofie uit die tijd is niet de filosofie van nu.

Mijn antwoord: Het was iets natuurlijks.

Vraag: Hoe komt een wetenschapper die in de exacte wetenschappen werkt tot zulke gevoelens?

Antwoord: Hij voelt de wereld; hij voelt hoe alles in de wereld met elkaar verbonden is en daarom wil hij nog grotere verbindingen in de wereld bestuderen.

Vraag: Bereikt hij dan het fundament van de wereld?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Wetenschappers willen daarin steeds dieper graven. En als ze dit punt van mededogen bereiken, betekent het dat ze iets tot op de bodem hebben uitgezocht.

Vraag: U hebt eens gezegd dat de wereld juist vanuit dit punt, het punt van mededogen, is geschapen. Is er toen een vonk van mededogen verschenen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Als een wetenschapper zo ver komt, komt de weg naar de Schepper dan eigenlijk dichterbij?

Antwoord: Wij kunnen dan van een contact met de Schepper spreken.

Vraag: Is dit de lotsbestemming van wetenschappers, of is het de bestemming van ieder mens om zo’n begrip van de vonk van barmhartigheid te bereiken?

Antwoord: Dit is de lotsbestemming van ieder mens. We zullen allemaal de staat bereiken waarin wij – ieder voor zich – die interactie, die onderlinge verbondenheid en de wederzijdse zintuiglijke doordringing in elkaar zullen onthullen, dit is namelijk het doel van onze ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/mercy-is-contact-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/12/23

Related Material:
Man Is Someone Who Is Compassionate
Indifferent Compassion
Feeling The Suffering Of The Whole World

Filed under: Kabbalah Study, News, Q&A, Science | Add Comment / Ask Question →

 

Vrije ontwikkeling

549.02Vraag: U vertelde ons eens dat toen u en Rabash een keer ergens naar toe reden, de auto plotseling afsloeg. Toen ging Rabash in TES lezen en de auto startte weer. Dit wordt eigenlijk als een wonder beschouwd. Heeft deze Kabbalist dit op de een of andere manier beïnvloed?

Antwoord: Ja, inderdaad. Maar wat dan nog? Hij kon in een bepaalde vorm wel de motor beïnvloeden, maar mij niet. Dan zou hij namelijk mijn vrije wil wegnemen.

Vraag: Betekent dit dat een Kabbalist iets van het levenloze niveau kan beïnvloeden?

Antwoord: Het gaat er niet om of hij dat wel of niet kan! Je kan bijvoorbeeld het huiswerk van school voor je kind maken. Maar wat heeft dat voor zin? Hoe moet dat dan bij de examens?

Vraag: Maar als mensen die zich op het levenloze niveau bevinden zich als robots gedragen, betekent dit dan dat een Kabbalist hen kan beïnvloeden?

Antwoord: Waarom zou hij dat doen? De mens die een ontwikkeling van tienduizenden jaren heeft meegemaakt – van een fossiele soort tot aan onze tijd en daarna – moet zich alleen ontwikkelen onder de invloed van de natuur. Er mag vanaf de zijlijn geen invloed van mensen op hem zijn, er is geen dwang in spiritualiteit.

Door dit te doen ontneem je hem namelijk de mogelijkheid om verder te groeien. Als jij een probleem in zijn plaats oplost, verwijder je een obstakel voor hem, en dat is het dan.
Dan is het voor hem niet meer mogelijk om verder te groeien. Hij zal het eenvoudigweg niet kunnen!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/free-development/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
[314904]
From KabTV’s “I Got a Call. Hidden wonders” 8/5/11

Related Material:
Kabbalists And Supernatural Powers
Kabbalah And Magic
The Supernatural In The Wisdom Of Kabbalah – Everything Is For Others

Filed under: Free Will, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat is MAN?

239Vraag: Wat is MAN?

Antwoord: MAN is datgene waarmee een mens zich tot de Schepper wendt, maar het is niet iets dat als het ware uit de hemel komt vallen (manna). MAN wordt beschouwd als de mogelijkheid om ons tot de Schepper te wenden. Deze interpretatie is serieuzer en is waarheidsgetrouw.

En als er gezegd wordt dat er MAN uit de hemel valt, betekent dit dat een mens die de Schepper aanroept antwoord van Hem krijgt. Dit antwoord bestuurt alles in een mens en corrigeert hem zodanig, dat hij op het niveau komt waarop hij een ander contact met de Schepper gaat krijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/what-is-man/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/20/21

Related Material:
MAN: The Prayer That Contains Everything
A Prayer Is A Force
Returning To Bestowal

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work, TorahNo Comments →

Degene die valt en niet opstaat, is dood

41.01Vraag: Een leerling vroeg eens aan zijn mentor: “Leraar, wat zou u zeggen als u ontdekte dat ik gevallen was?”
Ik zou zeggen: “Sta op!”
“En de keer daarna?”
Weer: “Sta op!”
“Hoelang gaat dat door, dat constante vallen en opstaan?”
“Vallen en opstaan duurt zolang je leeft! Degenen die vielen en niet opstonden zijn immers dood!”

Hoelang moeten we dat leren om steeds weer te vallen en op te staan? We groeien immers en we begrijpen ook wel wat.

Antwoord: De kwaliteit van deze neergangen en opgangen groeit met mijn groei mee. Daarom zijn ze niet hetzelfde, ze zijn niet gelijk.

Opmerking: Volgens deze wijsgeer is dit leven. Als dit ophoudt, betekent dat de dood.

Mijn antwoord: Ja.

Vraag: Moeten we altijd rekenen op zulke neergangen?

Antwoord: Ik denk niet dat het nodig is om er elk moment mee te leven. Maar in principe zijn ze onvermijdelijk.

Vraag: Is het mogelijk om een mens en de mensheid op een andere manier te onderwijzen?

Antwoord: Nee, een mens zal op geen enkele manier inzicht krijgen in zichzelf als hij geen neergangen en opgangen ervaart.

Vraag: Wat is het geheim van deze neergangen, wat leren ze ons? Ze kunnen tot extreme situaties leiden.

Antwoord: En wat dan nog? Ze kunnen ons naar allerlei staten leiden.

Vraag: U voelt zich daar rustig over. Dit het leven, nietwaar?

Antwoord: Dit is het leven en dit is ontwikkeling.

Vraag: Kan de neergang zo zwaar zijn dat een mens niet meer opstaat? Aan wie wordt er zoiets gegeven en waarvoor?

Antwoord: Dit zijn speciale mensen. Ik denk niet dat dit vaak aan mensen gegeven wordt. Sommige mensen hebben dit nodig.

Vraag: U hebt meer dan eens gezegd dat een mens krijgt wat hij kan dragen. Wat bedoelt u daarmee? We zien dat er veel dingen zijn die mensen niet kunnen dragen, maar dat ze toch gegeven worden. Of kunnen zij het eigenlijk wél dragen?

Antwoord: Dat kunnen ze zeker. Wat kunnen mensen niet dragen? Wij denken dat zij het niet kunnen dragen en niet kunnen overleven. Nee. Een mens kan alles overleven, alles dragen en kan zoveel aan zichzelf werken dat je denkt dat iemand anders het niet zou kunnen overleven.

Vraag: Wat betekent “dragen”? Betekent het dat je het eens bent met die klap? En wat betekent dat je “eruit komt”?

Antwoord: Het ermee eens zijn, het zelfs begrijpen, je er bewust van zijn en het overleven. Dit betekent dat je uit een neergang komt. Ik ervaar de val zelf als ik mij eraan overgeef.

Vraag: Hoe zou het leven van een mens er in principe uit moeten zien?

Antwoord: Het basisprincipe van het leven van een mens moet heel eenvoudig het volgende zijn: Ik moet anderen voelen in plaats van mezelf. Ik moet niet in mijzelf leven, maar in anderen. Dat is het. Dit principe leidt naar het correcte resultaat.

Vraag: Dus u zegt dat neergang onvermijdelijk is als ik mij in mezelf opsluit, en dat ik er snel weer uitkom als ik altijd open sta voor anderen en voor hen leef?

Antwoord: Ja.

Vraag: Waarom krijgen we die neergangen?

Antwoord: De neergangen worden gegeven om een mens vrij te maken van het verleden zodat hij klaar is om met de toekomst gevuld te worden. Elke neergang en elke opgang is een vernieuwing van een mens.

Vraag: Hoe lang kan die vernieuwing doorgaan? Welke piek moet hij bereiken?

Antwoord: Totdat hij volkomen nieuw is geworden. Dit is de staat waarin hij terugkeert naar de staat van de eerste mens: Adam, namelijk naar de oorsprong van de ziel. Daarna hoeft hij innerlijk, om het zo maar te noemen, niet langer te veranderen

Vraag: Keert hij dan terug naar zijn permanente plek, zoals het was?

Antwoord: Hij keert terug naar zijn plek, naar zijn oorspronkelijke punt in de ziel van Adam.

Vraag: De “Ziel van Adam”, bedoelt u dat dit één ziel is?

Antwoord: Ja. Hij keert terug naar zijn punt in deze ziel. Ieder mens moet dit pad van opgangen en neergangen gaan om terug te kunnen keren naar dit punt. We kunnen hier niet voor weglopen.

Vraag: Weten we dit punt van tevoren? Weten we waar we naartoe gaan? 

Antwoord: Dat kunnen we niet weten omdat we het niet kunnen voelen.

Vraag: Vanaf welk moment ga ik het voelen?

Antwoord: Als je er dichtbij komt.

Vraag: Waarom wordt het ons niet gegeven dat wij het kunnen voelen?

Antwoord: We hebben de eigenschappen van geven, liefde, verbinding met andere zielen etc. niet.

Vraag: Dus ik ben op weg naar deze verbinding die ons tot één geheel zal maken? Ben ik daarnaar op weg?

Antwoord: Ja. Daarom is het gebod, de belangrijkste voorwaarde: “Heb je naaste lief als jezelf.” 

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/5/23

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/the-one-who-fell-and-did-not-get-up-is-dead/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:
A Righteous Man Can Fall Seven Times And Rise
For A Righteous Man Falleth Seven Times, And Riseth Up Again
“A Thousand Times The Righteous Will Fall And Rise Again”

Filed under: News, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Linkshandig en rechtshandig

562.02Vraag: Waarom bestaat er een fenomeen als rechtshandig of linkshandig zijn? Is daar een verklaring voor?

Antwoord: Natuurlijk, alles heeft een eigen verklaring, hoewel we sommige dingen in de natuur zien en andere dingen niet.

Het is zo dat in ons spirituele beeld, van waaruit alle draden naar onze wereld afdalen en ons besturen, er rechtshandigen zijn die meer in de rechterlijn werken en linkshandigen die meer in de linkerlijn werken. En er zijn mensen die op de twee lijnen in evenwicht zijn. Die mensen komen heel zeldzaam voor, het maakt hen niet uit met welke hand ze werken, zelfs als ze met twee handen werken.

Maar meestal zijn mensen aanvankelijk linkshandig en moeten ze later rechtshandig worden. Als je je vingers tegen elkaar houdt en kijkt welke duim bovenop ligt, kun je bepalen hoe je oorspronkelijk was: rechtshandig of linkshandig.

Dit alles vindt zijn oorsprong in de drie lijnen waarop onze ziel is gebouwd. Sommige mensen werken meer in de rechterlijn, anderen meer in de linkerlijn en het derde type in de middellijn. Het hangt van het soort ziel af, maar we zijn allemaal in één systeem met elkaar verbonden, in één enkele ziel, en ieder van ons werkt op zijn eigen gebied.

Net zoals er in het lichaam verschillende organen in verschillende richtingen werken en die richtingen niet noodzakelijkerwijs samenvallen. En zoals er in een auto zuigers en andere onderdelen in verschillende richtingen bewegen, het ene draait naar voren, het andere naar achteren en het resultaat is dat de auto vooruitrijdt. Zo is het hierbij ook, iedereen lijkt op een verschillende manier te werken, maar uiteindelijk is alles in evenwicht.

Daarom maakt het niet uit of iemand rechtshandig of linkshandig is. Dit alles komt voort uit onze innerlijke staat, vanuit de eigenschappen die naar onze wereld neerdalen en zich steeds meer in onze generatie manifesteren, omdat we ze in deze generatie op de een of andere manier moeten corrigeren en dan implementeren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/left-handed-and-right-handed/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Left-handed and Right-handed” 7/30/11

Related Material:
Right And Left Lines
Symbiosis of the Right and Left Lines
In Harmony Between Two Lines

Filed under: Body and Soul, Q&A | Add Comment / Ask Question →