Category Archives: Zonde

Eva – Een instrument in de handen van de Schepper

Kabbalah & Vrouwen

Een inzicht in de innerlijke zoektocht en de spirituele ontwikkeling

Adam en Eva zijn twee natuurkrachten die door de Schepper werden misleid om te zondigen.

In het boek Genesis wordt Eva afgeschilderd als verraderlijk, verleidelijk en sluw, als iemand die de wetten overtreedt. Adam is een soort martelaar die door een vrouw geleid en verleid wordt. Kunnen we hier iets van leren over de man en de vrouw in onze wereld?

Hoe verleidelijk het ook is om ‘ja’ te zeggen, Adam en Eva beschrijven niet een man en een vrouw van onze wereld. Ze verwijzen naar spirituele krachten: geven (man) en ontvangen (vrouw), namelijk twee natuurkrachten. Dit zijn in feite de Schepper en het schepsel. De Bijbel spreekt over de verbinding tussen beiden, hoe het schepsel plezier ontleent aan de Schepper, erdoor vervuld wordt en dan een egoïst wordt. Dit is de zonde, de val van de zielen in deze wereld etc.

Met andere woorden, het verhaal van Adam en Eva gaat over onze hoogste spirituele wortels, maar niet over een man en een vrouw. We zijn afstammelingen van Adam en Eva, maar zij zijn de spirituele krachten die zich geleidelijk materialiseerden en na duizenden stappen deze wereld bereikten.

In Eden wilde het vrouwelijke deel, Eva genaamd, nog meer geheiligd worden en op een nog hoger niveau komen. Daarom wilde zij gemeenschap met het mannelijke deel en naar het niveau van de Schepper opstijgen. Dit staat geschreven en dit begrepen deze krachten, deze zielen. Op deze manier komen zij dicht bij de Schepper, bij geven.

Eva deed niets verkeerd. Alles kwam door haar tot ontwikkeling. Adam was zelf niet in staat om deze zonde uit te voeren, maar met haar hulp gebeurde het. De Schepper plaatste een val voor hen, zodat zij zouden zondigen, want de hele keten van gebeurtenissen moest afdalen naar deze fysieke wereld. En van daaruit moeten wij opnieuw het hoogste spirituele niveau bereiken.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2023/01/eve-just-a-tool-in-the-creators-hands/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Women, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

De schepping en haar vrouwelijke deel

Het Boek De Zohar, Chayei Sarah” (Het Leven van Sarah), hoofdstuk 80: Waarom treffen we allerlei soorten hekserij en magie bij vrouwen aan? Dat komt omdat, toen de slang bij Eva kwam, hij vuiligheid in haar bracht. Hij bracht het alleen in haar, niet in haar man, de toverspreuken verspreidden zich vanuit de vuiligheid van de slang. Daarom vinden we hekserij bij vrouwen.

In Kabbalah vormen vrouwen een heel belangrijk deel van de schepping, zelfs nog belangrijker dan het mannelijke deel, want alles is van haar afkomstig. Het mannelijke deel is een link tussen het vrouwelijke deel en de Schepper.

De hele schepping is het vrouwelijke deel. Daarom worden geboorte, fasen van opgang en alle activiteiten van de schepping in de vrouw gerealiseerd. Mannen in de wereld zijn alleen nodig om haar te geven wat zij nodig heeft, het leven zelf is in de vrouw aanwezig.

Dit is heel waar. Als mannen dit zouden begrijpen en het ermee eens zouden zijn, zou de wereld er veel beter uitzien, eerlijker. Helaas zijn we nog niet in die mate gecorrigeerd.

Vanuit spiritueel oogpunt, is het vrouwelijke deel in de schepping het verlangen en het mannelijke deel de intentie. De Schepper heeft het verlangen geschapen, voor dat verlangen is de correcte intentie geschapen: ten behoeve van de Schepper. Deze intentie werd echter gecorrumpeerd door de zogenaamde “zonde” en veranderde in het tegendeel. Dat wil zeggen dat de intentie om te geven is vervangen door een ontvangen voor zichzelf, zonder enige liefde of mededogen voor anderen.

Waarom zeggen we dat de vrouw verdorven is, dat zij al het kwade in zich heeft, dat zij het venijn van de slang in zich heeft en de man niet? Omdat het kwaad zich in het vrouwelijke deel manifesteert. Ik bedoel hiermee echter absoluut niet dat het over vrouwen gaat. Als ik “vrouw” zeg, verbind ik dit alleen met spirituele eigenschappen. Leg mijn woorden dus niet uit op het niveau van onze wereld.

Eva was dus niet verdorven voordat de egoïstische eigenschap van “ontvangen” op Adam overging. Adam was zelf verdorven en daardoor was de hele wereld verdorven, inclusief Eva. Zij was de schakel tussen de slang en Adam. Toen Adam zondigde, daalden zij beiden af naar het laagste niveau, naar de staat van permanente zonde, en zij moeten uit deze egoïstische staat komen.

Dit gebeurt hoofdzakelijk door de inspanningen van Adam, het mannelijke deel van de schepping, omdat dat deel werkt aan de correctie van de intentie en deze moet veranderen van ontvangen in geven. Het vrouwelijke deel is meer passief. Zij aanvaardt deze intentie en werkt ermee. We zien dit in de praktijk terug in het mannelijke en het vrouwelijke karakter, in hun benadering van de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/creation-and-its-female-part/

Facebook: www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #4

Related Material:

Women’s Force: The Force Of Creation

Female Desire And Male Intention

“Woman” And “Man” Are Two Forces Leading To The Creator

Filed under: Man and Woman, Spiritual Work, Women’s Spirituality, Zohar | Add Comment / Ask Question →

De keuze is: niet zondigen

Vraag: In Kabbalah wordt het niet verrichten van handelingen voor de eenwording van mensen als een zonde beschouwd. Tegelijkertijd zegt Kabbalah dat er geen vrijheid van keuze is. Waar komt de zonde dan vandaan?

Antwoord: De vrijheid gaat er alleen over dat je je op de juiste wijze in de richting van het doel beweegt en dat veel sneller doet dan door de natuur bepaald is.

Vraag: Als ik voor mezelf bid, is dat volgens Kabbalah een zonde. Anderzijds, wat voor keuze heb ik dan?

Antwoord: Je keuze is dat je bidt om vriendelijk met anderen om te gaan en dat je de Schepper vraagt om je hiermee te helpen. Op deze manier versnel je je voortgang en je ontwikkeling.

Vraag: Heb ik vrijheid van keuze in het vragen om hulp aan de Schepper?

Antwoord: Ja. Het hangt van jou af hoe diep je contact maakt met de groep die jou inspireert en je voorwaarts duwt. Je gebruikt hun wederzijdse steun en zo wend je je tot de Schepper met een bepaald aantal indrukken vanuit de groep.

Vraag: Wat is zonde vanuit het gezichtspunt van Kabbalah?

Antwoord: Zonde is het verkeerde gebruik van de mogelijkheden die je gegeven worden om op de juiste wijze op weg naar het doel te gaan en dat snel en pijnloos tijdens dit leven te bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/the-choice-is-not-to-sin/

From KabTV’s “Spiritual States” 1/14/20

Related Material:

Ask The Creator For Help

Sin—Deviation From The Movement Toward The Goal

Man’s Only Sin

Filed under: Commandments, Free Will | Add Comment / Ask Question →

“Een Jom Kipoer Gebed dat gehoord zal worden” (Times Of Israel)

De Times of Israel publiceerde mijn nieuwe artikel “Een Jom Kipoer Gebed dat gehoord zal worden”

Wat goed en kwaad betreft: “Ongeacht hoe wij ons gedragen of waar we zijn, uiteindelijk zullen wij ermee wegkomen, want God is goed en genadig voor ons volk.” Dit is de gebruikelijk joodse redenering voor Jom Kipoer, de Grote Verzoendag. Om het maar onomwonden en simpel te zeggen: Denk twee keer na, want dit is pure nonsens. De “speciale behandeling” die wij krijgen kan nu alleen maar samengevat worden als constante tegenslagen die ons gestaag voortduwen naar een diep zielsonderzoek over ons ego gerichte, schade aanbrengende gedrag naar anderen. Al wij echter onze ongecorrigeerde staat erkennen, is dat een grote stap naar het ware gebed dat wij nodig hebben, een gebed dat vergeving en bevrijding zal brengen.

Maar wat is een waar gebed? Het is een innerlijk proces van zelfonderzoek dat tot het begrip leidt dat ik een probleem heb, dat ik geen enkele rechtvaardiging kan vinden voor hoe ik ben en voor mijn egoïstische verlangens en handelingen in het voordeel van mijzelf en ten nadele van anderen. Dit is de natuur waarmee ieder van ons is geschapen, bij onze geboorte hebben wij dit meegekregen, om hier bovenuit te stijgen en te verlangen naar waarlijk zorgzaam te zijn voor anderen, moeten wij naar de Schepper roepen om hulp, om correctie.

Dit jaar biedt de coronavirus pandemie een speciale mogelijkheid voor een dergelijke smeekbede. Onze uiterst moeilijk situatie werkt als hulp tegen ons door het dringende karakter dat onze bede nodig heeft. Het feit dat wij beperkingen hebben wat samenkomsten betreft, mag de essentie en de doelmatigheid van ons gebed niet in de weg staan. Fysieke verbinding heeft niets te maken met wat er in ons hart gebeurt, de spirituele plek waar het gebed plaatsvindt. In plaats van een hindernis voor onze verbinding, zal fysieke afstand de ware afstand tussen ons laten zien, de grote kloof en afscheiding tussen onze harten.

Door de onaangename problemen in onze tijd, ontdekken we hopelijk waar we om moeten vragen. Als we tot een dergelijk inzicht komen, zal de huidige crisis van onschatbare hulp voor ons zijn. Zoals er geschreven staat:

“Er bestaat geen gelukkiger moment in het leven van een mens dan wanneer hij ontdekt dat hij volkomen krachteloos is en het vertrouwen in zijn eigen kracht verliest, want hij heeft alle mogelijke inspanningen verricht, maar niets bereikt. Dit is zodat hij juist op dit moment, in deze staat, gereed is voor een volledig, duidelijk gebed tot de Schepper.”

– Kabbalist Rav Yehuda Ashlag, Pri Hacham: Igrot Kodesh.

Wij moeten bidden om de heling van de wonden die wij bij elkaar aangebracht hebben in ons dagelijks leven, toen wij met alles en iedereen om ons heen onverschillig en met gebrek aan aandacht zijn omgegaan en alleen onze persoonlijke doelen hebben nagestreefd, in plaats van te doen wat voor iedereen goed is.

De ware zonde bestaat uit het feit dat ik niet wil weten wat mijn zonde is, hoe ik anderen schade toebreng. Precies dat. Want als ik het had geweten, zou het duidelijk voor mij geweest zijn dat ik mij tot de Schepper had moeten wenden en om correctie had moeten vragen. In onze huidige staat van onbewustheid, zijn we niet in staat om in ons handelen de ware situatie waarin wij ons bevinden te ontdekken. Wij beseffen niet dat onze eigenschappen en ons handelen werkelijk zo slecht zijn.

Mijn zonde is, dat ik het ware kwaad in mij niet onthul, niet aan mijzelf toeschrijf en dat ik weiger te bedenken dat ik moet veranderen. Ik vraag niet om de mogelijkheid om anderen lief te hebben, iedereen te helpen en mijzelf, al is het maar een beetje, op te offeren ten behoeve van de mensheid. Ik denk er zelfs nooit aan. Dus wij moeten ons allereerst realiseren dat onze zonde hieruit bestaat, en dit moet de plek zijn van waar berouw in ons hart.

In onze geglobaliseerde wereld wordt het elke dag duidelijker dat de mensheid steeds meer met elkaar verbonden is en afhankelijk is van elkaar. Alles in de werkelijkheid is zo met elkaar verweven dat zelfs als ik actief niemand kwaad doe, dat niet betekent dat ik geen kwaad veroorzaakt heb. Ik heb eenvoudigweg niemand goed gedaan, door dat verzuim heb ik kwaad veroorzaakt. Niet handelen is ook een zonde. In plaats van te proberen om de wereld op orde te brengen, moeten we eerst onszelf op orde brengen en leren hoe wij een voorbeeld voor anderen kunnen zijn.

Vooral op deze Jom Kipoer, nu wij een krachtige plaag van de natuur beleven in de vorm van het coronavirus, hebben wij de kans om ons te verzoenen met het besef dat deze situatie eenieder van ons de mogelijkheid geeft voor een diepgaand zelfonderzoek. Wij kunnen beseffen dat een waar gebed niet bestaat uit mechanisch verzen lezen maar uit een diepgaand zelfonderzoek dat ons dichter bij een eerlijke vraag om eenheid brengt als ons ultieme doel.

Mogen wij allen tot de ware verbinding van onze harten komen en ingeschreven worden in het Boek des Levens voor een goed jaar!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/a-yom-kippur-prayer-that-will-be-heard-times-of-israel/

Het volgende blog verschijnt dinsdag aanstaande, na Jom Kipoer.

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Kabbalah en overtuigingen, deel 7

Wanneer zondigt een mens?

De zonde van de mens bestond eruit dat hij de Schepper niet om hulp vroeg. Als hij om hulp had gevraagd, zou hij zeker hulp gekregen hebben van de Schepper. Maar als iemand zegt dat hij om hulp gevraagd heeft en de Schepper hem niet heeft geholpen, is daarop het antwoord dat een mens moet geloven dat de Schepper de gebeden hoort, zoals er geschreven staat: “Want U hoort het gebed uit iedere mond.” …. als een mens het pad van geven wil gaan en niet van ontvangen, is de zonde voornamelijk dat hij niet aan de Schepper vraagt of Hij hem wil helpen om het kwaad te overwinnen. Hiervoor vraagt hij vergeving, en van daaruit gaat hij om hulp vragen. (Rabash, Shlavey HaSulam, Article. 4 (1988), “What Is the Prayer for Help and for Forgiveness in the Work?”)

Opmerking: Gewoonlijk wordt onder een zonde verstaan dat het een slechte daad is naar de ander ….

Mijn Commentaar: Goede en slechte daden worden niet door jou verricht, maar door de Schepper.

De overtreding gaat niet over iets slechts doen, maar over niet aan de Schepper vragen om jou te corrigeren, en dan hebben de egoïstische eigenschappen die in je gewekt zijn je ertoe gebracht om de slechte daad te verrichten.

Je zonde bestaat eruit dat je niet vraagt om correctie van je egoïstische eigenschappen. Al het overige is aan de Schepper, en heeft op geen enkele manier met jou te maken.

In feite zijn er geen handelingen van jouw kant nodig behalve deze ene: Vraag aan de Schepper om hulp om de neiging tot het kwaad te overwinnen.

From KabTV’s “Fundamentals  of Kabbalah,” 12/17/18

Filed under: Kabbalah Study, Religion, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat Is Zonde?

laitman_253Vraag: Wat is zonde?

Antwoord: We spreken over zonde als we het ego gebruiken om anderen schade toe te brengen, we kunnen het gebruik van het ego op verschillende manieren uitleggen. Ik kan bijvoorbeeld een boom, die nog steeds groeit, omhakken, volgens de definitie in onze wereld is hier geen sprake van zonde, op het spirituele niveau is dit een zonde.

Als een mens in deze wereld meer gebruikt dan hij nodig heeft voor een normaal, respectabel bestaan, wordt alles waarvan hij gebruik maakt boven dit niveau als zonde bestempeld.

We spreken nu over het fysieke bestaan op een normaal, materieel niveau. Elke dier streeft hier automatisch naar. Als je een koe taart geeft of champagne geeft aan een paard, zullen ze het niet eens aanraken, ze zullen ook niet op een donzen bed gaan liggen. Ze hebben niet meer nodig dan waar hun lijf om vraagt.

Ook een mens heeft niet meer nodig dan waar zijn fysieke lichaam om vraagt. Al het overige moet op het bereiken van spiritualiteit gericht zijn, op het streven naar de spirituele wereld. Een mens heeft heel zijn leven gekregen om de ziel te ontdekken en zo de Hoge Wereld te bereiken, om tijdens zijn leven de Hoge Wereld te bereiken. Als een mens zich hiermee niet bezighoudt, spreken we over zonde.

Vraag: Maar als een mens zich bezighoudt met kunst, boeken schrijven, schilderen, muziek, geld sparen op een bank, renteopbrengst, enz. valt dit dan allemaal onder zonde?

Antwoord: Nee, maar het is wel zo dat hij dan zijn opdracht niet uitvoert. Alle aanleg die een mens heeft voor diverse vormen van kunst en wetenschap, heeft hij alleen gekregen om zich spiritueel uit te drukken, om de wereld naar eenheid te leiden. Al het overige brengt hem alleen maar verwarring.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/9/16