Category Archives: Verborgenheid

Wat houdt de Schepper voor ons verborgen?

laitman_571.08Vraag: Wat houdt de Schepper nu eigenlijk voor ons verborgen? Wat is de kern van de verborgenheid?

Antwoord: De kern is: “Er is geen ander dan Hij”. Verder wordt er niets voor ons verborgen gehouden.

Vraag: Wordt het egoïsme ook verborgen voor een mens?

Antwoord: Nee. Als je gaat werken aan de onthulling van de Schepper, merk je hoe vaak je egoïsme je steeds weer afleidt. Gewone mensen beseffen niet dat zij egoïsten zijn omdat zij het verlangen naar de onthulling van de Schepper niet kennen.

From the Kabbalah lesson in Russian 11/12/17

Ik besta omdat ik niet besta!

Laitman_025.01Wij bestaan in de Schepper die al onze gevoelens over het leven en ons bestaan bepaalt. Zelfs als wij de Schepper prijzen of vervloeken, wordt dit door Hem gedaan. Alles staat onder controle van de Schepper, buiten Hem bestaat er geen realiteit. In de mate waarin ik mij voor de Schepper annuleer, bouw ik mijzelf en bereik ik mijn essentie.

De Schepper heeft een barrière opgeworpen, Hij is verborgen. Omdat Hij volkomen verborgen is voor de schepping, heb ik de indruk dat ik besta. Maar als ik mijzelf verberg, kan ik – in de mate waarin ik dat doe – de Hoge Kracht onthullen en begrijpen dat ik in werkelijkheid niet besta, ik ben alleen de schaduw van de Schepper.

Een mens bouwt zichzelf als hij begrijpt dat er geen ander is dan de Schepper. Wij zien het als een soort paradox dat wij bestaan in “Geen ander dan Hij”. Juist omdat ik niet besta, besta ik! Mijn “ik”, mijn egoïsme, dat door de Schepper is geschapen, bestaat niet. Hoe meer ik mijn egoïsme annuleer, hoe meer ik in dit annuleren van mijzelf besta.

Er is hier geen sprake van een contradictie: Als wij begrijpen dat er niemand anders is dan de Schepper, worden wij groot en gelijkvormig aan Hem, Zijn partners, van “aangezicht tot aangezicht” met Hem verbonden. Dit alles vindt plaats dankzij de verborgenheid die Hij heeft gecreëerd, wij kunnen deze verborgenheid transformeren in Licht.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/14/18, Preparation for the World Convention

De Enige Taak Van De Mens

laitman_572_03Vraag: Wat is de betekenis van “falen” in het artikel van Rabash: “Wat het Begrip ‘Falen’ is in het Werk”.

Antwoord: Alles wat er met een mens gebeurt, moeten we toeschrijven aan de Schepper, dit is de samenvatting van de enige taak die een mens heeft in deze wereld, als de Schepper verborgen is. De enige Kracht die in de schepping aanwezig is, bepaalt alle gedachten, verlangens en handelingen van een mens: “Er is geen ander dan Hij” (Dewariem 4:35 – Deuteronomium).

Een mens denkt dat hij zelf verlangens en gedachten heeft, dit is een ontdekking van de verborgenheid van de Schepper. Het is de taak van de mens om in deze verborgenheid, “deze wereld” genaamd, alles wat er met hem gebeurt vanaf het begin aan de Schepper toe te schrijven. De enige zonde, misvatting en dwaasheid is het feit dat een mens niet alles aan de Schepper toeschrijft.

Daarom is het de enige taak van de mens om alle gedachten, verlangens en handelingen aan de Bron daarvan toe te schrijven, aan de Schepper, en zichzelf te zien als een resultaat van alle handelingen van de Schepper. Zie de artikelen: “There is None Else Beside Him”, “Thou Hast Hemmed Me In Behind and Before”, “Concealment and Disclosure of the Face of the Creator” en andere artikelen.

 

Geheimen Van De Heilige Boeken

Laitman_137Vraag: Hoe kunnen wij de geheimen die in de Torah staan begrijpen?

Antwoord: Als we willen begrijpen wat de Torah zegt, moet je de wijsheid van Kabbalah gaan studeren. De wijsheid van Kabbalah leert ons de manier waarop we de heilige boeken kunnen lezen. Ze worden ‘heilig’ genoemd omdat ze geschreven zijn op het niveau van de Hoge Spirituele Wereld.

Om te kunnen begrijpen wat er staat moeten we dus een speciale taal en betekenissen leren zodat we kunnen weten wat woorden als ‘Adam’ (Mens) en ‘Ziel’ betekenen.

Elk woord en elke zin in de Torah blijken dan heel anders te zijn dan we denken. Er staat geschreven dat “De Torah spreekt in de taal van de mens” (Sifre Bamidbar 112), dat wil zeggen in de “taal van de takken.” Er worden woorden uit onze wereld gebruikt, maar ze verwijzen naar de oorsprong van alles wat er gebeurt, namelijk naar krachten die in de Hogere Wereld actief zijn.

De Torah wordt ‘heilig’ genoemd, in onze wereld is er echter niets dat heilig is. Heilig betekent: afgescheiden van onze wereld. Tijdens een huwelijksfeest zegt de bruidegom tegen de bruid: “Hoor, jij bent heilig voor mij,” dit betekent dat jij je onderscheidt van de hele wereld en alleen voor mij van grote betekenis bent. In die zin wordt de Torah ook heilig genoemd omdat de Torah alleen van betekenis is voor de Hogere Wereld.

Dit betekent dat we allereerst de taal moeten leren waarin de Torah is geschreven. Dan zullen we alle verhalen kunnen begrijpen en kunnen we zien dat het geen legenden zijn of geschiedenis is. Het is een speciale gids die ons leidt naar een correcte waarneming van de werkelijkheid. De Torah spreekt niet over gebeurtenissen uit het verre verleden maar over krachten die nu aan ons werken.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/16/15

 

Werk In De Wereld Van De Schepper

Laitman_524_01Een theater van Eén Acteur

Vraag: Als de Schepper alles heeft geschapen, waaruit bestaat ons werk dan?

Antwoord: Inderdaad, als alles van de Schepper komt en Hij alles doet, als Hij dit kleine theaterstuk beheert, betekent dit dan dat wij niet bestaan als onafhankelijke mensen, maar dat het alleen maar zo lijkt?

Ik voel dat ik besta in de mate waarin ik niet met de Schepper en Zijn Verborgenheid verbonden ben; het tegendeel is ook waar: naar de mate van Zijn verborgenheid verdwijn ik. Ik word ‘doorzichtig’. Ik voel hoe alles door mij heen gaat en ik besta helemaal niet.

Op de huidige manier besta ik alleen omdat de Schepper verborgen is. Hoe kan Hij dan onthuld worden? De schepping zou eenvoudigweg verdwijnen. Naast Hem zou er niets zijn dat werkelijk bestaat en ondanks dit alles kan ik – volgens het Scheppingsplan – onafhankelijk worden en de Schepper ontdekken op voorwaarde dat ik, voordat deze onthulling plaatsvindt, handel zoals Hij. Met andere woorden: ik verkrijg bepaalde eigenschappen van de Schepper en dank zij deze eigenschappen kan Hij onthuld worden zonder dat ik van het beeld van de wereld word weggevaagd, dan worden Hij en ik één.

Ik Ben Onafhankelijk – Wij Zijn Eén

Nu moet ik zeggen: veel dank dat U verborgen bent, want alleen daardoor kan ik de eigenschappen, gedachten, verlangens en handelwijzen van de Schepper verkrijgen. Ik verlang ernaar dat deze in de verborgenheid in mij onthuld worden, geboren worden.

In deze mate kan de Schepper onthuld worden. Dit zal volgens de wet van gelijkvormigheid gebeuren. In dit geval vaag ik Hem niet weg uit het beeld. Maar het is eerder zo dat Hij op deze manier onthuld wordt en ik niet weggevaagd word. Ik besta onafhankelijk en tegelijkertijd zijn Hij en ik met elkaar verbonden, gelijkvormig, één. Misschien maar in één eigenschap, maar wij zijn in adhesie.

Dit moet met elk verlangen in ons gebeuren, zodat het lijken op de Schepper van de mens een heel grote innerlijke keuze is, in mind en hart, in gedachte en verlangen. Dit staat ons nog te wachten.

Achter De Vriend De Schepper

Dit bereiken we met de hulp van Kabbalah als wij de studie – de theoretische basis – implementeren in een groep, in een groep van tien. Wij komen bij elkaar en proberen samen te zijn. We vullen elkaar aan. We zijn het met elkaar eens. We kunnen het ook op de volgende manier zeggen: ik moet met een vriend een relatie van wederkerigheid bouwen die identiek is aan de relatie met de Schepper.

Door dit te oefenen, ontwikkelen we innerlijk de juiste benadering en de inspanningen die we verrichten in het werk met de vrienden, trekken het Hervormende Licht aan.

Ik probeer me tegenover de vrienden net zo te gedragen als tegenover de Schepper, alsof Hij achter elke vriend staat, alsof het alleen maar lijkt alsof het een vriend is, maar dat er in feite “Geen Ander Is Dan Hij”, en via de vrienden vertegenwoordig en toon ik steeds verschillende vormen van gedrag. Ik verwijder deze bedekkingen echter en ik zeg dat alles het beste doel dient. Ik moet deze bedekkingen overwinnen, er bovenuit stijgen. Ik moet mij tot de Schepper verhouden als iemand die liefheeft en bemind wordt.

Als ik mij zo inspan en het steeds weer probeer, wek ik het Hervormende Licht en het corrigeert mij, het corrigeert mijn eigenschappen zodat zij werkelijk zullen worden zoals Hij en van daaruit zal ik aan de Schepper gelijkvormig worden.

Het Ontbreekt Theorie Aan Kracht

Hierover moeten we nadenken en daarna proberen om het toe te passen. Juist de realisatie en de implementatie zijn het voornaamste. Geloof me, je kunt hier jarenlang over lezen en praten zonder dat je er ook maar iets van begrijpt omdat de toepassing ontbreekt.

De wijsheid van Kabbalah is een praktische wijsheid, daarom staat er geschreven: “…wij zullen doen en wij zullen horen” (Shemot 24:7 – Exodus). We zullen dit actief doen en dan zullen wij het begrijpen, we zullen de eigenschap van Bina (Intelligentie) verkrijgen en voelen waarover het gaat.

From the Daily Kabbalah Lesson 7/22/15, Shamati #241