Category Archives: Verbinding

Educatie voor wereldwijd bewustzijn (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Educatie voor wereldwijd bewustzijn

De integrale realiteit waarin wij vandaag kinderen opvoeden, verschilt sterk van de realiteit waarin wij zijn opgegroeid. Als ze willen gedijen in een wereld waarin alles met elkaar verbonden is, moeten ze zich bewust zijn van hoe verbonden we zijn, hoe eerder we hen dit gaan leren, hoe beter.

We moeten hen uitleggen dat we op de planeet aarde leven, en hen laten zien hoe de aarde eruitziet. Niet alleen haar ronde vorm, maar ook de bodem, de planten, de dieren en de mensen, en hoe we allemaal verbonden zijn in één systeem.

Vervolgens moeten wij hen vertellen over ons zonnestelsel, hoe de zon en de maan de aarde beïnvloeden, hoe de seizoenen wisselen en hoe natuurkrachten ons leven vormgeven. Wij moeten hen ook laten zien dat, als beschavingen en naties niet met elkaar verbonden zijn, er vijandschap ontstaat en dat zij elkaar juist helpen als ze zich verbonden voelen met elkaar.

Het belangrijkste punt dat we moeten laten zien, is de samenwerking van alle natuurkrachten in één enkel, integraal mechanisme en hoe dit ons beïnvloedt. We moeten gaan inzien dat we – ook al zijn we verbonden via een mobiel apparaat of een computer en leven we in een virtuele wereld – ook verbonden zijn in de fysieke wereld, niet alleen met andere mensen maar met alles.

Het resultaat daarvan zal zijn dat kinderen opgroeien met het besef dat het belangrijk is om een goede band met hun omgeving op te bouwen, met de mensen om hen heen en met de hele natuur. Ze zullen gaan voelen dat ze, als ze niet voor hun omgeving zorgen, zowel de sociale kant als de natuur, daardoor zelf slecht behandeld zullen worden. Op die manier zullen ze niet hoeven lijden onder de gevolgen van onwetendheid, zoals dat nu met ons gebeurt.

Als we onze omgang met anderen en met de aarde meer in termen van een relatie zien, is het gemakkelijk om in te zien dat er wederkerigheid nodig is. Het is duidelijk dat een succesvolle relatie consideratie van alle kanten vereist, en dat de voordelen van het hebben van vrienden en geliefden veel groter zijn dan de inspanningen die daarvoor nodig zijn. Als we niet kunnen zien dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, is er geen stimulans om goed te zijn voor anderen.

In tegenstelling tot dieren, die andere dieren niet opzettelijk kwaad willen doen, worden mensen geboren met een ingebouwde kwade wil, zoals er staat geschreven: “De neiging van het hart van de mens is kwaad vanaf zijn jeugd.” Daarom kunnen we kinderen niet laten opgroeien zonder hen te leren wat verantwoordelijk zijn voor elkaar betekent en wederzijds respect, en dat ontbreekt nu. We moeten hen opvoeden en onszelf opvoeden om in te kunnen zien dat alles met alles verbonden is en alles van elkaar afhankelijk is, en ons daarnaar gedragen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/education-for-global-awareness-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Education, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Het verschil tussen fysieke en spirituele verbondenheid

Vraag: De Schepper heeft ons uitgekozen en ons naar een groep gebracht. Maar ik heb alleen ervaring met een fysieke verbinding met andere mensen, wat is het verschil tussen verbinding in een fysieke groep en verbinding in een spirituele groep?

Antwoord: In een spirituele omgeving heb je een ander doel. Je verbindt je met elkaar op basis van volkomen andere principes, je hebt een ander doel en je gedraagt je anders.

Hierbij is de steun van je vrienden in de groep heel belangrijk. En omdat je een bepaald doel wilt bereiken, is de steun volkomen anders dan in een gewone, maatschappelijke groep. Je moet elkaar dingen leren, je met elkaar verbinden, elkaar inspireren, ervoor zorgen dat niemand uitvalt, enz. Dit betekent dat het serieus en enorm belangrijk werk is.

Vrijwel al het spirituele werk wordt niet tussen ons en de Schepper gedaan, maar tussen ons onderling.

Het gaat over een heel systeem. Dus als je begrijpt wat er in een ‘gewone’ groep gedaan wordt, zal je het hier allemaal op een nieuwe manier moeten leren en moet je niet proberen om de twee benaderingen met elkaar te vermengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/the-difference-between-corporeal-and-spiritual-connections/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference”

Related Material:

Becoming One

Gather The Parts Of The Collective Soul

The Difference Between An Egoistic And Altruistic Union

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe definiëren we goed en kwaad? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe definiëren we goed en kwaad?

“Goed” is als we vooruitgang boeken in een richting die ons dichter bij evenwicht met de natuur brengt, en niet in richtingen die door het menselijk verstand zijn bedacht.

Hoe verder we ons ontwikkelen, hoe meer de natuur de door de mens bedachte ideologische richtingen voor de wereld afbreekt en ons onder druk zet om evenwicht met haar te ontdekken.

“Goed” wordt zo onze vrijwillige beweging naar het evenwicht dat de natuur ons wil laten ervaren.

Als we echter onvrijwillig in beweging moeten komen, voelen we ons slecht.

Ons toenemende gebrek aan evenwicht met de natuur veroorzaakt talloze problemen en crises op alle niveaus van het leven – persoonlijk, sociaal, economisch en ecologisch – uiteindelijk worden we op die manier zo onder druk gezet dat we onze koers wel in de goede richting moeten wijzigen.

We kunnen dus zeggen dat de druk van de natuur juist goed is, want hoe meer negatieve verschijnselen we in ons leven ervaren, hoe meer we ons ertoe aangezet voelen om de richting die ons leven opgaat te onderzoeken, en dan tot het besluit te komen om zo vroeg mogelijk een andere richting in te slaan.

Het punt is dat het de bedoeling is dat we ons niet goed moeten voelen als door ons toedoen de disbalans met de natuur groter wordt, maar dat we in plaats daarvan naar evenwicht met de natuur moeten toewerken, in die richting dwingt de natuur ons. Een slecht gevoel bij onze egoïstische benadering van het leven, waarbij we tegenover de natuur staan, is dus goed, want vanuit het negatieve gevoel in ons egoïstische leven, komen we dichter bij het vinden van een oplossing in een nieuwe, altruïstische richting, in evenwicht met de natuur.

Om meer aandacht te kunnen schenken aan wat de natuur van ons wil, moeten we ons afvragen waar we ons bevinden en waar de ons omringende natuur uit bestaat.

De natuur is een systeem waarin alles met elkaar verbonden is en van elkaar afhankelijk is. Alles is harmonieus in de natuur, dus als wij zorgen voor harmonieuze relaties, kunnen we de harmonie die in de natuur aanwezig is realiseren in onze eigen relaties.

We moeten er rekening mee houden dat de natuur uit vier niveaus bestaat – levenloos, vegetatief, animaal en menselijk – en dat wij mensen ons op het hoogste niveau bevinden, wij zijn het centrum van de schepping. Evenwicht met de natuur houdt in dat we op menselijk niveau positieve verbindingen met elkaar moeten ontwikkelen. We moeten dus naar de natuur luisteren, aandacht schenken aan wat zij ons wil zeggen, de natuur vertrouwen en meegaan met haar stroom.

Alles komt in orde als we evenwicht met de natuur bereiken. Het belangrijkste is dat we een nieuwe wereld moeten gaan ontdekken door positieve verbindingen tussen ons, want dergelijke verbindingen zijn de sleutel naar een positief leven voor iedereen en voor de natuur als geheel.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/08/how-do-you-define-good-and-bad-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a talk with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Semion Vinokur. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Waarom onze verbinding branden een halt kan toeroepen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Waarom onze verbinding branden een halt kan toeroepen

Nu de wereld wordt verteerd door vuur, overspoeld door overstromingen en verlamd door een wereldwijde plaag, is er maar één remedie die werkelijk kan helpen: verbinding. Alleen onze solidariteit, ons gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar, kan ons boven de beperkingen die de natuur ons heeft opgelegd, verheffen. We denken misschien dat we elke crisis afzonderlijk moeten aanpakken maar daar vergissen we ons in. Deze crises zijn allemaal met dezelfde oorzaak verbonden, dus als we die gemeenschappelijke oorzaak kunnen genezen, lossen we de crises op.

Het mag misschien vreemd overkomen dat de natuur ons treft op een fysieke manier en wij daarop moeten reageren met gevoelsmatige remedies, zoals verbinding en verantwoordelijkheid voor elkaar. Wat voor verband is er bijvoorbeeld tussen overstromingen en liefde?

Er is wetenschappelijk al bewezen dat de systemen van de natuur allemaal met elkaar verbonden zijn. Er zijn talloze wetenschappelijke disciplines en interdisciplinaire studies die onderzoek doen naar het onderlinge verband en de afhankelijkheid tussen de delen van ons globale ecosysteem, onze planeet aarde en ons zonnestelsel, het melkwegstelsel waar wij deel van uitmaken in de ruimte en tenslotte het hele universum. Alles is met elkaar verbonden en alles beïnvloedt alles.

Als er een storing optreedt, zoals in de zomer van dit jaar waarin het klimaat duidelijk ontwricht is, moeten we niet alleen het regionale weer onderzoeken waarbij zich iets extreems heeft voorgedaan, maar ook het overige wat hiermee verband houdt. Tenslotte zien we dat zelfs plaatselijke gebeurtenissen zoals hevige hagelstormen verband houden met allerlei andere dingen die in de wereld gebeuren.

Om de oorzaak van de problemen te vinden, moeten we onderzoeken welk element of welke elementen in het systeem disfunctioneel zijn. Als we dat vinden en corrigeren, komt het hele systeem weer in evenwicht en zal het vlindereffect dat tot het ontstaan van cataclysmen leidt, zich niet voordoen.

Als we de hele natuur in ogenschouw nemen, is er maar één element waarvan de handelingen steeds minder in overeenstemming zijn met al het overige en dat is de mens, of nauwkeuriger gezegd: het menselijk gedrag.

Vooral in de laatste decennia hebben wij onze ego’s ongecontroleerd hun gang laten gaan en laten eisen wat zij maar willen. We hebben ons zorgeloos, achteloos en vooral onnadenkend gedrag alles laten bepalen en de gedachte alleen al aan verantwoording afleggen, hebben we resoluut verworpen. Als gevolg daarvan zijn we, in plaats van vrij te zijn, slaaf geworden van onze ego’s die onze planeet hebben vernietigd, miljoenen mensen hebben gedood en hele soorten hebben uitgeroeid. Ironisch genoeg hebben we in de naam van vrijheid de vrijheid van ontelbare anderen links laten liggen, en ook wij zijn niet vrij geworden, we zijn slaaf van ons ego geworden en we hebben onze wereld kapot gemaakt.

Nu onze geruïneerde wereld ons niet langer kan onderhouden, valt ze uit elkaar, stort ze in. Wij, die de tak hebben afgezaagd waarop we zaten, staan op het punt om te vallen. Er is maar één manier om onszelf van de ondergang te redden: ons buitensporige egoïsme een halt toeroepen. Als wij zorgzaam worden en verantwoordelijk voor elkaar, herstellen wij het evenwicht dat wij de natuur hebben ontzegd, dan zal het herstelde evenwicht van de natuur de stormen tot bedaren brengen. We hebben de natuur tot het uiterste gedreven, we hebben de stormen over onszelf afgeroepen, we kunnen het evenwicht herstellen en de aarde tot rust brengen. Daarvoor hoeven we alleen maar op te houden om uitsluitend aan onszelf te denken en moeten we beginnen om rekening te houden met iedereen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/why-our-connection-can-stop-the-fires-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

De taak van de groep

Vraag: Wat voor instructies kunnen we aan een groep geven om een gevoel van innerlijke verbinding, begrip voor elkaar en contact met elkaar te bevorderen? Hoe moet de taak van een groep eruitzien?

Antwoord: De groepsleden moeten het volgende ontdekken:  

Wat drijft ons voorwaarts?

De betekenis van ons leven en de betekenis van ontwikkeling.

Wat is het verschil tussen individuele ontwikkeling en groepsontwikkeling?

Waarom houdt ons egoïsme onze ontwikkeling tegen en brengt dat lijden teweeg?

Wat heb ik eraan om verbonden te zijn?

Wat is het verband tussen: iemand staat boven de anderen, beneden de anderen of is gelijkwaardig aan de anderen?

Hoe kunnen we checken of we een situatie kunnen bereiken die zo eenvormig is dat we allemaal in gelijke mate op elkaar gericht zijn in een cirkel en we het centrum van de groep kunnen bepalen?

Wat is de betekenis van het centrum? Waar mijn “ik” niet meer bestaat, maar alleen het “wij” als één gemeenschappelijk “ik”.

Wat zouden we voelen in onze nieuwe identiteit? Waarin eenieder niet zichzelf of anderen voelt, maar er het gevoel van “wij” is. Hoe kunnen we hiernaar een groot verlangen ontwikkelen?

Zo’n stapsgewijze training brengt mensen in contact met een nieuwe staat.

Tegelijkertijd gaan ze voelen dat het hier over een volkomen ander niveau van waarneming gaat. Er treedt een zesde zintuig in werking: het voelen vanuit “wij”. Maar dit “wij” is volkomen gemeenschappelijk, collectief, we kunnen het ons tegenwoordig niet eens voorstellen. Dit betekent niet alleen dat je je van jezelf losmaakt, maar dat iedereen alle anderen in zichzelf opneemt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-task-of-the-group/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Videoconference”

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Leven met Covid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Leven met Covid

Voor mij is het nieuws dat experts beseffen dat Covid-19 niet zomaar verdwijnt, goed nieuws. Vanaf het allereerste begin heb ik gezegd dat zelfs als er een vaccin of een medicijn zou komen waardoor Covid zou genezen, het virus zou muteren of dat er een ander virus zou opduiken waardoor zou blijken dat onze inspanningen nutteloos waren. Zoals ik waarschijnlijk al honderden keren heb gezegd sinds het begin van de uitbraak, werkt het niet als we proberen om de natuur met technologie te slim af te zijn. We zijn zelf producten van de natuur, dus proberen om onze maker te slim af te zijn is – op zijn zachtst gezegd – onverstandig.

Persoonlijk ben ik blij dat de natuur ons op deze manier richting geeft. Ik ben er helemaal niet blij mee dat mensen lijden, maar dat lijden komt niet door de natuur, maar doordat de mensheid koppig is en de richting op blijft gaan waar de natuur niet heengaat. Als je je hoofd stoot tegen de muur van de realiteit, krijg je onvermijdelijk flinke hoofdpijn. In het geval van de mensheid uit deze hoofdpijn zich in miljoenen onnodige sterfgevallen en ontelbare mensen die lijden aan langdurige symptomen ten gevolge van onze halsstarrigheid.

Of we het nu leuk vinden of niet, Covid zegt ons dat we tot bedaren moeten komen. Door de technologische ratrace waar we inzitten, is de mensheid bijna vernietigd, we moeten gas terugnemen en dit onder controle brengen. Mensen moeten stoppen met vechten en gaan praten over wat werkelijk belangrijk is: de manier waarop we met elkaar omgaan.

Omdat we niet positief met elkaar kunnen communiceren in de fysieke wereld, heeft de natuur ons verplaatst naar de virtuele wereld. Als we leren om in die wereld positief te communiceren, zullen we zien dat Covid zijn greep versoepelt en dat we dan ook weer fysiek met elkaar kunnen communiceren.

De natuur gebruikt Covid om ons te leren dat ons ware immuunsysteem niet in ons lichaam aanwezig is, maar in ons hart, in hoe we met elkaar omgaan en hoe we over elkaar denken. Omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn, sijpelt de slechte wil van één mens door naar alle anderen, en onze negatieve emoties verspreiden zich als virussen en maken ons ziek. Positieve emoties sijpelen ook door en verspreiden zich eveneens, maar die zijn helaas schaars, vandaar de erbarmelijke situatie waarin de mensheid zich bevindt.

De vaccins helpen om de pandemie op afstand te houden, maar zolang wij de nodige veranderingen in onze relaties uit de weg gaan, zal het virus in verschillende vormen en intensiteit blijven terugkeren totdat we beseffen dat we een meer fundamentele verandering nodig hebben dan een nieuw vaccin. Covid is geen griepvirus. De manier om het te verwijderen is niet fysiek, maar emotioneel. Pas als we dit begrijpen, zullen we in staat zijn om onszelf te genezen, nadat we onze uitermate slechte verhoudingen hebben genezen. Dan hoeven we niet verder te leven met Covid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/living-with-covid-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Coronavirus, Health, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Hoe zorgen we ervoor dat we het midden van de groep niet kwijtraken?

Vraag: Iemand die sterk naar spiritualiteit verlangt, denkt vaak dat hij op eigen kracht vooruit komt, maar de waarheid is dat hij die kracht niet heeft. Enerzijds blijkt dat hij uitgeput raakt. Anderzijds is er een groep die verantwoordelijk is voor de opdracht van de belangrijkheid van het doel. Wat moet een mens doen om het midden van het verlangen van de groep niet te verliezen?

Antwoord: Je moet over elkaar waken, elkaar volgen en elkaar vasthouden, zodat niemand van het juiste pad afwijkt. Dit is de enige manier waarop jullie in één boot kunnen blijven zonder om te slaan, en dan zullen jullie in staat zijn om voorwaarts te gaan naar het doel.

Wat betekent dat, voorwaarts gaan naar het doel? Dat is een beweging naar een nog grotere eenheid in de groep. De nabijheid tot elkaar zal een dichtheid bereiken die de onthulling van de Schepper, die in de groep aanwezig is, wakker zal maken en met kracht uitnodigen!

Dus, ga steeds naar binnen, dichter naar elkaar toe, dan zal je merken dat dit je redding is en dat je nooit de verkeerde kant opgaat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/how-to-not-to-lose-the-center-of-the-group/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 4/14/19

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbind je elke dag opnieuw

Er staat geschreven: “Iedere dag zal als nieuw zijn in je ogen.” Niet alleen iedere dag, maar ieder moment krijgen wij een ontwaken, een nieuwe mogelijkheid om nieuwe gebroken verlangens te onthullen, vonken, en ze uit een gebroken, egoïstische staat naar geven te verheffen.

Er worden gebroken Reshimot onthuld, daardoor is het voor mij niet mogelijk om naar de waarheid te streven. Alles zal zich altijd in de richting van mijn egoïsme keren. Daarom moeten wij elkaar wekken, elkaar de weg wijzen, een voorbeeld geven aan elkaar en elkaar innerlijk steunen met onze gedachten en gebeden. Als we dat niet doen, zal de voorbereidingstijd voor spiritueel werk zich over vele jaren uitstrekken.

Uiteindelijk moet eenieder alle verlangens ontdekken die verbonden zijn met de oorsprong van zijn ziel. Als wij echter het verlangen hebben om ons met elkaar te verbinden, ontdekken we alle verlangens die er in de wereld, in de mensheid, bestaan. Het is niet alleen die ene vriend die voor me staat. Deze vriend brengt me naar een miljard meer mensen die achter hem staan en een nog veel groter aantal zielen.

Als ik mij met mijn Ten verbind, verbind ik mij dus met alle zielen in de wereld, met alle schepselen en via hen met de Schepper. Als ik een volledige integratie met mijn Ten bereik, hoef ik datzelfde werk niet met andere mensen te doen, omdat zij al opgenomen zijn in mijn vrienden.

Laten we dus proberen om ons zo goed mogelijk met elkaar te verbinden en proberen te begrijpen dat elke dag als nieuw is. Dit betekent dat we dagelijks nieuw werk ontdekken bij onze verbinding, een nieuwe afgescheidenheid die eerder niet bestond en zo op alle mogelijke manieren verder gaan.

Het egoïsme zal ons altijd van het pad weghalen, ons afleiden met afwijkende gedachten en ons spiritualiteit tonen die zich niet in de ware Kli bevindt, namelijk niet in de verbinding met elkaar. De belangrijkste dingen die we nodig hebben voor spiritualiteit – verbinding en liefde – staan lijnrecht tegenover ons egoïsme en zijn het verst van ons verwijderd, daarom vergeten we dit steeds. 

Elke dag is als nieuw omdat we steeds beter begrijpen dat er een nieuwe afstand van de Ten wordt onthuld en onwil om erover na te denken. Het egoïsme groeit en maakt de afstand tussen ons steeds groter. Daarom is het nodig dat we elkaar helpen om dichter bij elkaar te komen, want al ons succes is daarvan afhankelijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/reconnect-every-day/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/11/21, “Each Day They Will Be as New in Your Eyes”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

We hebben een derde kracht nodig

De Schepper laat opzettelijk tegenstellingen met elkaar botsen, zodat wij een derde kracht nodig hebben om goed en kwaad met elkaar te verbinden, rechts en links, elke tegenstelling die er bestaat, op alle niveaus en in elke vorm. Deze derde kracht, de kracht van de Schepper, wordt onthuld als een kracht die alle tegenstellingen met elkaar verzoent.

We zullen zien hoe de haat in onze wereld elke dag toeneemt. Alle connecties die mensen tot nu toe hebben ontwikkeld, zullen nu gaan breken, uit elkaar vallen en onze afscheiding en haat blootleggen.

Deze onthulling zal zo substantieel zijn dat het duidelijk zal worden dat wij vanuit onszelf geen connecties met elkaar kunnen maken. Er is maar één hoge Kracht die onze verbindingen en een goed bestaan voor de hele mensheid, elk gezin en elke familie, verhindert. Relaties tussen landen, tussen mensen en de relatie die de mens met zichzelf heeft, zullen exploderen, daardoor zal onze gebrokenheid steeds duidelijker worden en het zal duidelijk worden dat het alleen met de hulp van de hoge Kracht mogelijk is om ons met iedereen te verbinden en alle kwaad met liefde te bedekken.

Maar we weten niet hoe we dit moeten doen, want vanuit het gezichtspunt van ons gezonde verstand is dit onlogisch, dit is namelijk iets boven ons niveau. Alleen de Wijsheid van Kabbalah legt uit hoe we een dergelijke verbinding kunnen maken, dichter bij elkaar kunnen komen en vrede bewerkstelligen zodat de mensheid niet uiteenvalt en in verschillende richtingen wegvlucht zoals dieren die vluchten als zij opgejaagd worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/we-need-a-third-force/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/20/21,” Justifying The Creator”

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Spiritual Work, Unity | Add Comment / Ask Question →

(Onze vrouwen) Guardian Of The Walls (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: (Our Women) Guardian of the Walls

Aan de frontlijn, vechtend tegen terroristen, op straat geconfronteerd met relschoppers met geweren en molotovcocktails, in de schuilkelders met onze kinderen, zijn vrouwen onopzettelijk de guardians of the walls. Ze maken zich zorgen over hun kinderen en hun echtgenoten, ze krimpen ineen als ze het geluid van de sirenes horen en gaan koortsachtig op zoek naar hun kinderen. Ze weten dat ze maar een paar seconden hebben voordat de raketten neerkomen. De harten van onze bewakers breken, want ons huis staat in vuur en vlam door haat.

Vrouwen, volwassen en zorgzaam, hebben veel meer verantwoordelijkheidsgevoel dan mannen. Zij moeten de leiding nemen als het over gezond verstand gaat. Ze mogen in deze tijd niet zwijgen. Als ze zich in ieder geval maar realiseren hoe belangrijk ze zijn voor de samenleving en voor alles waar onze toekomst van afhangt, dan zullen ze niet rusten voordat ze ons, mannen, op het juiste spoor hebben gezet en we het juiste pad voorwaarts inslaan.

Het lot van ons land en het lot van de wereld hangen af van goede verbindingen binnen het volk Israël, alleen daarvan. De oude Hebreeën vormden een unieke natie met een unieke rol in het menselijk mozaïek. Het volk werd gevormd door mensen uit alle volken die in de oudheid bestonden en zich verenigden om een verenigd volk te worden, gebaseerd op liefde voor anderen en wederzijdse verantwoordelijkheid. Het volk Israël ontwierp het eerste werkzame model voor wereldvrede op kleine schaal. Het werd gevormd als een voorbeeld voor de manier waarop een volledige wereldvrede zich zou kunnen ontvouwen.

Maar het volk Israël liet de liefde voor elkaar los en bezweek onder de haat die uit hun tomeloze harten sijpelde. Zij waren niet langer een natie die als rolmodel fungeerde en vergaten hun plicht tegenover de mensheid. Wie kunnen nu beter dan vrouwen deze verbindingen herstellen en de eenheid terugbrengen? Wie beter dan vrouwen kennen de waarde van wederzijdse verantwoordelijkheid en liefde voor anderen?

Omdat onze oude oorsprong alle volkeren omvat, brengt elke stap die wij, Joden, naar elkaar toe zetten de hele wereld dichterbij elkaar. Telkens wanneer wij boven de verschillen tussen rechts en links, orthodox en seculier, Asjkenazisch en Sefardisch uitstijgen, “ontwapenen” wij overal de haat, zal de wereld onze bijdrage erkennen en gunstig reageren op het volk Israël en de Staat Israël.

Het omgekeerde is echter ook waar, telkens wanneer wij verzinken in haat en verdeeldheid, verzinkt ook de wereld in conflicten en voelt zij dat het door de Joden komt en door de Joodse staat. Daarom neemt de wereld altijd de staat Israël onder de loep en wordt de staat Israël altijd veroordeeld.

Daarom kunnen onze vrouwen, die de waarde van eenheid kennen, ons helpen om boven onze verschillen uit te stijgen, onze samenleving te verenigen en in dit proces de wereld te verenigen. Zij hebben geen pretentieuze krantenkoppen of overheersende politici nodig om hen leiding te geven, zij moeten onze samenleving behandelen zoals alleen zij dat kunnen: als liefhebbende moeders.

Ik hoop oprecht dat onze vrouwen niet zullen zwichten voor propagandisten en lobbyisten, dat zij zich niet zullen laten beïnvloeden door ophitsende betogingen in de Israëlische samenleving, maar dat zij ons, mannen, juist zullen laten zien hoe wij vrede en veiligheid kunnen brengen in ons land en in de wereld: door eenheid boven de verschillen uit.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/our-women-guardian-of-the-walls-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →