Category Archives: Twitter

Mijn gedachten op Twitter 9-08-2020

Dr Michael Laitman Twitter

Hoe lang moeten wij nog lijden voordat we ons realiseren dat wij ons leven alleen kunnen veranderen door onze eigen houding te veranderen in een goede houding? De natuur zal druk op ons blijven uitoefenen, totdat wij ons dit realiseren! De natuur zal ons geen gewenning aan ons huidige bestaan toestaan. Wij mensen zijn namelijk het enige schadelijke element in de natuur!

De klappen van het coronavirus waaronder we lijden, zullen uiteindelijk de hele mensheid ertoe dwingen om te buigen en te bedaren, men zal zich realiseren dat dit het handwerk van de Hoge Kracht is die ons niet toestaat dat wij maar doen wat we willen, noch via rechts, noch via links. We zullen ons moeten onderwerpen aan de invloed van de derde Kracht: de Schepper. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/my-thoughts-on-twitter-8920/

From Twitter, 8/9/20

Related Material:

My Thoughts On Twitter 8/8/20

My Thoughts On Twitter 8/4/20

My Thoughts On Twitter 8/3/20

Filed under: Thoughts on Twitter | Add Comment / Ask Question →

Mijn gedachten op Twitter 2-8-2020

Dr Michael Laitman Twitter

De wereld probeert aan het kwaad te ontsnappen, maar wij moeten er niet alleen aan ontsnappen, wij moeten goedheid bereiken, relaties bouwen waarin de Schepper wordt onthuld. De crisis van tegenwoordig is een mogelijkheid om opnieuw te bouwen, om een netwerk van verbindingen te gaan vormen waarin de Schepper wordt onthuld.

De klappen die wij door het #coronavirus krijgen, zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de hele mensheid zal buigen, zich moet aanpassen en tot rust komen, zich daarbij zal realiseren dat er hier een hogere Kracht aan het werk is die ons niet toestaat om zomaar te doen wat wij willen: noch rechtsom, noch linksom. We hebben ons te onderwerpen aan de invloed van de derde kracht: de Schepper.

Hoe langer het #coronavirus bestaat, hoe meer onrust er in #Israël zal zijn, tot aan burgeroorlogen toe. Het egoïsme neemt elke dag toe en zal ons niet met rust laten. Verzoening tussen de Joden kan alleen plaatsvinden in de middellijn, boven het egoïsme uit dat ons omringt. Alleen het hoge Licht kan dit bewerkstelligen!

De Joodse oorlogen hadden niets met de Grieken of de Romeinen te maken, maar vonden tussen de Joden onderling plaats. De onrust van nu is niets nieuws, dit komt weer naar boven zoals duizenden jaren geleden, de oorlog van het egoïsme dat aan niemand wil toegeven. Totdat ons egoïsme ontdekt hoe leeg het is en dat het om correctie vraagt.

In de ongecorrigeerde staat zijn wij het kwaad in de wereld, maar in de gecorrigeerde staat worden wij het tegendeel hiervan: alleen maar goed. Daarom staat er geschreven dat wanneer Israël stijgt, het boven alles uitstijgt, als Israël valt, valt het het diepste van allen.

Wij zijn van alle naties van de wereld de essentie van het grootste verlangen om te genieten

Liefde, ontzag en geloof zijn de eigenschappen van het netwerk dat ons met elkaar verbindt. Boven de aardbol zijn wij door één enkel netwerk met elkaar verbonden. Laten wij ons dat voorstellen en gaan voelen dat het werkelijk bestaat en krachtig is. De Schepper maakt ons bewust van deze verbinding, geeft ons kracht en steunt ons.

Het coronavirus heeft onze egoïstische ontwikkeling een halt toegeroepen omdat wij dat zelf niet konden. Wij moeten in alles de leidende hand van de Schepper zien en inzien dat alles wat er gebeurt correctie is, dat er geen kwaad bestaat in de wereld.

Zolang ik op zoek ben naar de voordelen voor mijn ego, staat het mij niet toe om de toekomst te zien.

Israël zal zwaarder getroffen worden door de pandemie dan elk ander land, want volgens Kabbalah ligt de schuld bij #Israël. Redding is alleen mogelijk als de Joden streven naar de goede verbinding van: “Heb je naaste lief.” Anders zal steeds duidelijker worden hoe de Schepper het volk naar correctie leidt via het pad van lijden waar zij zelf voor gekozen hebben.

Wij interpreteren onze staat niet goed. We kunnen onszelf vergelijken met iemand die ziek is en denkt dat hij helemaal gezond is, met een heel leven voor zich. Alle tekenen van de uitsterving van de mensheid zijn duidelijk. Dit kunnen we niet ontkennen. Alles moet zich onderwerpen aan de genezing van een buitensporig ego.

De #economie van de VS bevindt zich in een duidelijk, diep verval, meer dan in andere landen. Het grove kapitalisme zorgt ervoor dat de VS dichter staat bij de erkenning van het kwaad en bij het ware socialisme. Met name de VS die nu het moderne Babylonië vertegenwoordigt. Andere landen zitten vast, zijn onbuigzaam. De klap van de natuur nadert in de winter! De remedie is verbinding!

De wetenschap van Kabbalah leert ons hoe wij twee tegengestelde krachten van de natuur op de juiste manier moeten gebruiken: ontvangen en geven, haat en liefde. Er moet niets vernietigd worden! Als wij deze krachten combineren en ze op de juiste wijzen in evenwicht brengen met elkaar, bereiken we gelijkvormigheid met de Schepper.

Er bestaat niets overbodigs in de wereld, wij moeten deze krachten in evenwicht brengen.

Het spirituele embryo zweeft in de wateren van de moeder: in het licht van Hassadim waarmee het wordt geboren. Als wij ons verbinden tot een gezond embryo, voelen wij dat we ons in het licht van Hassadim bevinden, in de zee van genade. Wij, de ziel, het embryo, zullen groeien en de nieuwe wereld leren zien. Voordat we daar geboren zijn!

Door ons met elkaar te verenigen, bouwen wij het lichaam van de nieuwgeboren mensheid, wij moeten ons zodanig verbinden dat wij gezond geboren worden. Het #coronavirus helpt ons om dichterbij de spirituele geboorte te komen, alleen noodzakelijke behoeften zullen overblijven. Het gaat over de genezing van de crisis, niet over straf. De klappen die de Schepper geeft betekenen Zijn geneesmiddel!

De crisis die door het #coronavirus is ontstaan, is de geboorte van een nieuwe wereld. Wij zijn als een embryo het proces van de voorbereiding voor de geboorte in de nieuwe wereld binnengegaan. De Natuur, de Schepper is zwanger en moet ons ter wereld brengen. Wij moeten Hem helpen, instemmen met het proces, ons meer met elkaar verbinden en ons voorbereiden voor de geboorte.

Er kan interne vijandschap zijn in andere landen, maar daar is de haat niet zo groot als onder het volk Israël, want wij haten de Jood in onszelf. De innerlijke Jood is het verlangen om ons boven het ego uit met elkaar te verbinden, om de wereld te laten zien dat het mogelijk is om in een gecorrigeerde wereld te leven.

Al onze tegenslagen worden veroorzaakt door het feit dat wij niet met elkaar overweg kunnen en wij als volk Israël niet tot eenheid komen. Van buitenaf gezien hebben de vijanden de schuld van de verwoesting, maar die vreemde externe macht voert alleen maar het vonnis uit. Wij zijn degenen die het in ons eigen volk activeren. Alleen wij zijn schuldig.

Abraham onderwees aan zijn volgelingen dat zij moesten leven volgen de wet de naaste even lief te hebben als jezelf. Het belangrijkste voorschrift: “Liefde zal alle onrechtmatige daden bedekken” zonderde hem af van alle naties van de wereld die in Babylonië achterbleven en zich later over de hele wereld verspreidden.

Vertegenwoordigers van alle volkeren volgden Abraham’s roep om zich in liefde met elkaar te verbinden. Zij noemden zichzelf Yisra-El (streven naar de Schepper), naar eenheid en liefde. Deze droom leeft nog in het volk en begint zich in onze tijd te realiseren.

De 9e Av symboliseert de verwoesting van de Tempel, wat ten gevolge van ongegronde haat plaats heeft gevonden. De Joden vormen een natie die Abraham in het oude Babylonië heeft verzameld toen er haat uitbrak tussen de mensen, Abraham onderwees dat er maar één remedie is tegen haat: boven de haat uit opstijgen naar liefde!

Het is in deze tijd van cruciaal belang om een correctie uit te voeren. De wereld gaat door verwarrende situaties heen, van de ene situatie naar de andere, zonder te weten wat er morgen zal gebeuren. Dit geeft de hoge snelheid van de voortgang aan en ons gebrek aan begrip van waar het met de wereld naartoe gaat en waar we uit zullen komen. Alleen Kabbalah zal het verlichte pad laten zien.

“Vandaag staan jullie hier”, voordat er een convenant wordt gesloten waardoor er een plek gecreëerd wordt voor de onthulling van de Schepper, een onderlinge verbinding die gelijkvormig is aan de hoge Kracht, waardoor deze Kracht onthuld kan worden. Er is geen Schepper voordat wij de eigenschap van geven tussen ons bouwen en Hem een plaats geven waar Hij temidden van ons kan verblijven.

Wij waren met elkaar verbonden, maar onze verbindingen moesten verbroken worden om ze zelf te herstellen. Deze breuk is een voorbereiding voor de situatie van nu. Voor de eerste keer verrichten wij een daad van eenwording boven alle voorgaande verdelingen uit, de eerste en de tweede Tempel, om een plaats te bouwen van heiligheid, liefde en geven.

Wij bevinden ons in onrust en verwarring, zonder enige hoop of kracht. Maar door deze staten, tot aan de ernstigste toe, te onderzoeken, “de 9e Av” de verwoesting van de Tempel, zien we dat wij niets kunnen beginnen. Wij bereiken de 9e Av als alles in elkaar stort zonder ook maar een spoortje heiligheid n te laten, behalve een kleine lichtvonk van de Schepper.

Wij sluiten een convenant met behulp van de lichtvonk van de Schepper. Van de laagste, meest afschuwwekkende staat, bouwen wij de perfecte, gecorrigeerde Kli op. De 9e Av is de dag van de complete breuk en deze zelfde staat is de plek van constructie en correctie. “De duisternis zal schijnen als licht”, en zo zullen wij onszelf tot leven brengen.

Van nature hebben wij een tegenstrijdigheid in ons, want wij bestaan uit twee tegengestelde eigenschappen: onze oorsprong komt van de Schepper, terwijl het hele egoïsme een vorm is die tegengesteld is aan de Schepper. Wij bevinden ons tussen deze twee tegenstellingen en proberen ze met elkaar te verbinden, deze verbinding ontstaat echter door een botsing.

Abraham (3500 jaar geleden) leerde aan zijn studenten om in overeenstemming met de hoogste wet van de natuur te leven: “Heb je vriend lief als jezelf”, “Liefde zal alle wandaden bedekken”. De naleving van deze wetten onderscheidde de groep van Abraham van alle andere naties van de wereld die zich vervolgens over de hele wereld verspreidden. Abraham’s groep viel ook terug in het ego, 2000 jaar geleden.

De #Joden bestaan uit een groep die in Babylonië gevormd is toen er haat uitbrak tussen de mensen die daar woonden. Hij onderwees de methode van boven de haat uitstijgen naar liefde. De Toren van Babel is het symbool van haat tussen mensen. Zij die Abraham hebben gevolgd, werden het volk Israël en de rest bleef in Babylonië achter.

Tot alles wat met het volk Israël gebeurt moeten wij ons niet op dezelfde wijze verhouden als tot wat er met een ‘gewoon’ volk gebeurt. #Israël is een groep die zijn eigen weg moet volgen, boven het ego uit, de eigenschap van ontvangen, de eigenschap van geven volgend. Daarom heeft de Schepper een speciale relatie met Israël: hun gebrokenheid (de 9e Av) en de naderende hergeboorte.

Er staat geschreven dat de Schepper tegenslagen stuurt en hierdoor heelt. Want Hij stuurt klappen naar ons ego en dwingt ons om ons over te geven en ruimte te maken voor het verlangen om dichter bij elkaar te komen. Wij kunnen alleen dichter bij elkaar komen onder de druk van tegenslagen! Door ze echter te accepteren en te begrijpen voor wat ze zijn, versnellen wij de tijd en verzachten wij het lijden. Het virus heelt!

Het geboortekanaal is smal, en wij komen dichtbij het moment dat wij het zullen moeten verlaten. Door ons met elkaar te verbinden, zal dit gemakkelijk plaatsvinden. Wij moeten onze EGO-waarden verwisselen om de dingen die wij vroeger belangrijk vonden onbelangrijk te gaan vinden, zodat het onbelangrijke belangrijk wordt. Als wij eenmaal ons hoofd gedraaid hebben, komen we tot één mening.

Eerst ons hoofd draaien voordat het werk begint, betekent dat wij onze waarden omkeren van persoonlijk naar collectief. In de nieuwe wereld waarin ik geboren wil worden, verliezen de oude waarden (voedsel, seks, gezin, geld, macht en kennis) hun belang. 

Verbinding wordt de hoogste prioriteit waarin de nieuwe werkelijkheid wordt onthuld.

De natuur keert de foetus om en duwt hem de moeder uit. Op die manier moeten wij onze houding naar de wereld veranderen van egoïstisch naar altruïstisch. De omgeving helpt ons maar de foetus zelf verricht enorme inspanningen tijdens de geboorte. Laten wij werken voor onze spirituele geboorte die voor ons ligt.

Op het ogenblik moeten wij door de weeën heen, om met een nieuwe eigenschap geboren te worden, van de eigenschap om te ontvangen naar de eigenschap om te geven. Wij hebben geen keus. Dit is door de natuur voorgeprogrammeerd. Het proces is aan de gang! Wij kunnen er niet omheen. Wij kunnen het proces van hergeboorte alleen maar gemakkelijker maken door naar eenheid te streven!

Tweets in het Engels: https://laitman.com/2020/08/my-thoughts-on-twitter-8220/

From Twitter, 8/2/20

Filed under: Thoughts on Twitter | Add Comment / Ask Question →

 

Mijn gedachten op twitter 7-4-2020

Dr Michael Laitman Twitter

 

Deze #epidemie is het resultaat van het feit dat wij ons in de laatste fase van de ontwikkeling van de mensheid bevinden, de Laatste Generatie genaamd. Laten wij nu de egoïstische ontwikkeling beëindigen en naar een hogere fase van het #bestaan gaan, het leven in de hoge wereld genaamd.

Het #coronavirus is een resultaat van de onbalans die de mens in de natuur heeft veroorzaakt door het ontbreken van vriendelijke contacten tussen mensen. Wij leven in een integraal systeem, maar wij zijn, in tegenstelling daarmee, van elkaar gescheiden geraakt. Het #egoïsme wordt groter, brengt een steeds grotere afstand tussen ons teweeg en veroorzaakt virussen die steeds schadelijker zullen zijn.

Na de epidemie zullen mensen niet meer zo zijn als voorheen, ze zullen aan de nieuwe situatie gewend zijn geraakt. We gaan de wereld waarnemen vanuit een gevoel dat zij door de Hoge Kracht wordt bestuurd. Iedereen vraagt zich nu af: waar is dit probleem vandaan gekomen? Wat gaat er gebeuren? 

Wij hebben geen energie meer om achter de genoegens van deze wereld aan te jagen, wat ertoe doet is … een vredevol leven leiden ….

#COVID19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/my-thoughts-on-twitter-4720/

From Twitter, 4/7/20

Related Material:

My Thoughts On Twitter 4/6/20

My Thoughts On Twitter 4/5/20

My Thoughts On Twitter 4/4/20

Filed under: Thoughts on Twitter | Add Comment / Ask Question →

Mijn gedachten op Twitter

Dr Michael Laitman Twitter

Het coronavirus zal ons zuiveren en ervoor zorgen dat wij eraan gewend raken om thuis te zijn.

Voor de eerste keer in de geschiedenis brengt een klein virus zoveel grote veranderingen teweeg, die tegelijkertijd over de hele wereld plaatsvinden en voor de hele mensheid gelden. Let eens op hoe het virus met iedereen omgaat. Ineens liet iedereen alles in de steek en accepteerde de voorwaarden die het stelt. Is er nog een andere kracht in de natuur denkbaar ….

#COVID

Het coronavirus heeft ons allemaal tot één gemeenschap verbonden, één systeem. Het is niet alleen een virus, maar een speciale kracht die ons denken en voelen binnendringt, waardoor er iets gemeenschappelijks in ons ontstaat. Wij begrijpen elkaar, voelen dat we dicht bij elkaar staan en we kunnen ons gemakkelijk voorstellen in welke situatie anderen verkeren.

From Twitter, 4/2/20

Related Material:

My Thoughts On Twitter 4/1/20

My Thoughts On Twitter 3/31/20

My Thoughts On Twitter 3/30/20

Filed under: Coronavirus, Thoughts on Twitter | Add Comment →

 

Mijn gedachten op Twitter – 3-2-2019

Dr Michael Laitman Twitter

Wij moeten ons verbinden met de gehele duisternis, met alle nachten, en vragen om het Licht van geven over alles, boven de duisternis uitstijgen. Laat de nacht blijven, ik wil er echter boven zijn. In het Licht van geven ben ik niet langer in de duisternis, ik kan geven, handelen.

Zo wordt de nacht vervangen door de dag, doordat mijn houding naar de duisternis verandert van ontvangen naar geven.

Er is geen gunstiger staat om te vragen om geven dan vanuit de duisternis. Zelf heb ik namelijk niets! Zelfs “geven ten behoeve van ontvangen, levenskracht verkrijgen” is al een beweging naar geven. Daarom moeten wij de duisternis waarderen:

“En het werd avond en het werd ochtend: één dag.” Het Licht van Geven, Hassadim, zal het licht van de dag worden.

From Twitter, 2/3/19

Related Material:
My Thoughts On Twitter 2/1/19
My Thoughts On Twitter 1/31/19
My Thoughts On Twitter 1/30/19

 

Mijn gedachten op Twitter 23-9-2018

Dr Michael Laitman Twitter

Klanken komen vanuit het niveau van het hoge deel van Bina naar ons toe, daarom voelen wij geen enkele bedreiging in muziek. Een mens kan schrikken van een afbeelding of van woorden, maar muziek roept geen angst in ons op, zelfs niet als er alarmerend gedrumd wordt.  #spiritueel werk #kabbalah #harmonie #song

Muziek corrigeert en zuivert ons, beurt ons op. Ik lijk op een muziekinstrument, mijn snaren zijn in de knoop geraakt, ze zijn slap en klinken vals. Plotseling komt er muziek naar me toe, klanken doordringen mij, deze melodie kalibreert mij. Ik kom er gezuiverd uit en afgestemd op de melodie.

Spirituele staten gaan over de eenwording van mensen, totdat het gemeenschappelijke systeem van de eerste mens, Adam, volledig hersteld is. Dit systeem is gebroken en wij moeten het heel maken. Geleidelijk ontdekken wij alle gebroken verbindingen, de grote ernst van de breking die diep in de natuur is doorgedrongen.

From Twitter, 9/23/18

Mijn gedachten op Twitter 9-8-2018

Dr Michael Laitman Twitter

Waarom word ik gestraft voor mijn gedachten en handelingen als zij niet van mij zijn?

Er bestaat in de wereld geen straf of beloning, er bestaat alleen: leren.

Er wordt aan de mens geleerd om te onthullen dat de Schepper Eén is.

Dit is het doel van onze ontwikkeling.

Het juiste besluit is: ontdekken dat de Schepper alles doet.

In de mate waarin ik mij met anderen kan verbinden om hen te vervullen, voel ik contact met de Schepper, alsof er een klep opengaat en mijn ziel gevuld wordt, in de mate waarin ik het Hoge Licht aan anderen doorgeef. Als ik dit doorgeef, blijft er een schijnsel in mijn ziel achter, Or Hassadim (Licht van Liefde en Genade).

From Twitter, 9/8/18

Mijn gedachten op Twitter 27-8-2018

Dr Michael Laitman Twitter

De ladder van de samensmelting met de Schepper bestijgen, begint met het verlangen om een “embryo” in de Schepper te willen zijn en met een totale overgave aan Hem, want een embryo is volkomen afhankelijk van de moeder. Wij voldoen aan de restrictie als wij niets anders willen dan in de Schepper te zijn, als al onze gedachten en verlangens over Hem gaan.

Kabbalah: om de Joden te motiveren om zich met elkaar te verbinden, moet Israël een educatief programma ontwikkelen, dat gaat over de opdracht van eenheid die de Joden moeten vervullen voor de eenheid van de wereld. #Trump moet van #Israël eisen dat zij zich met elkaar verbinden en daarmee de hele wereld ertoe dwingen om dit op te volgen, op die manier kan hij de Nobel Prijs toegekend krijgen en relaxen.

De vrede tussen Israël en de Palestijnen is mogelijk als de Palestijnen vrede willen, dit willen zij alleen als de Joden hun bereidheid laten zien om één worden. Anders zullen de inspanningen van #Trump falen, dan zal hij zijn houding naar Israël veranderen in een angstwekkende druk! Het is de Schepper die ons tot correctie dwingt.

In spiritualiteit bestaat er geen tijd, geen dag en geen nacht, geen maanden en geen jaren. Ik bepaal zelf mijn dag en nacht. De nacht is een nieuw verlangen dat van de Schepper komt, een nieuw niveau. Maar ik bedek de duisternis met het Licht van Hassadim en dan kleedt het Licht van Hochma zich daarin, het licht van de zon: er breekt een nieuwe dag aan!

De dag begint in de nacht: “Het was avond en het was morgen, één dag.” In de duisternis bereid ik geloof en geven voor, ik vul mijn verlangen met het Licht van Hassadim, ik ben bereid om in de staat waarin ik mij bevind te blijven, als ik maar de mogelijkheid heb om te geven. Zo ga ik door de nacht heen en transformeer ik de nacht in de dag.

Spiritueel werk begint met een neergang. Wij krijgen een mogelijkheid om de richting op te gaan naar geven, naar geloof boven de rede. Als je je slecht voelt, wordt de wereld donker, je verliest de belangrijkheid van het Doel, en de Schepper, de groep, de studie en het spirituele pad zijn niet aantrekkelijk meer – denk er dan aan dat alles door Hem bestuurd wordt .

Om ons de mogelijkheid te geven om onszelf te veranderen, is het verlangen (ziel) gebroken. Door één te worden, hebben wij de mogelijkheid om dit gebroken zijn te herstellen. De sleutel hiertoe is, dat wij de Kracht van geven verwerven, want dat is het hechtmiddel dat alle delen van de gebroken ziel samenvoegt.

Als een mens zich voldaan voelt (vol eigenbelang), is het moeilijk voor hem om dit te boven te komen, zijn tekortkomingen onder ogen te zien en met het spirituele werk te beginnen, want wij maken alleen vorderingen op spiritueel gebied als wij voelen dat het ons aan iets ontbreekt.

Egoïsme (Farao} ontwikkelt zich zozeer dat de kracht ervan – die eerst aangenaam was – ondraaglijk wordt, dit pusht ons om te zoeken naar een manier om eruit te komen.

Kabbalah: het correcte gebruik van het egoïsme vindt door restrictie plaats. Stop met winstbejag, wees zuinig, verbind je met het gehele gemeenschappelijke organisme: de Ziel. De evolutie gaat voorbij aan degenen die zich aanpassen, nl. degenen die lui zijn, een verlaagd metabolisme hebben. Verminder het verlangen om te ontvangen! Ontvang eeuwigheid door te geven!

Crisis: Het geboortecijfer daalt en we leven langer. De vergrijzing van de #bevolking leidt naar een toename van de uitgaven op medisch gebied en de pensioenen. Het aantal belastingbetalers neemt af doordat er steeds minder mensen werken. Elke vrouw zou 2,2 kinderen moeten krijgen, maar de aarde is overbevolkt.

From Twitter, 8/27/18

Mijn gedachten op Twitter – 23-8-2018

Dr Michael Laitman Twitter

Het berouw waar een mens toe moet komen in de maand Elul is de onthulling van je innerlijke verlangens die eenheid in de weg staan. Het is voldoende om ze te onthullen – ze worden op hetzelfde moment gecorrigeerd. Als ik ze als een zonde opvat, worden ze door het Corrigerende Licht gecorrigeerd.

Er staat geschreven dat het geen zin heeft om de Schepper om vergeving te vragen voordat een mens al zijn schulden heeft betaald. Als wij zorgen voor goede onderlinge verhoudingen en de Schepper een plek geven om Zich te kunnen onthullen, is dit onze roep naar Hem en onze vraag om vergeving.

De maand Elul is een realisatie van de behoefte aan innerlijke verandering; een maand van introspectie: Wat kan ik met mezelf doen om mij te gaan afstemmen op de Schepper, voor het eerste contact met Hem? Om mezelf te openen voor de verwerkelijking van de grootheid en de kracht van de Schepper als de Hoge Kracht.

Wij leven aanzienlijk langer. Waarvoor? Wij hebben geleerd om voor ons lichaam te zorgen. Maar wat is het #doel van mijn bestaan? De mensheid heeft geen antwoord op deze vraag. Het leven is daardoor gemakkelijker en tevens harder. De vraag: “Wat is het doel?” pusht de mensheid om het Besturende Systeem te leren kennen.

Trump heeft aangekondigd dat Israël voor de vrede veel zal moeten opgeven. Alles wat hij doet, staat ten dienste van zijn eigen doelen. En hij heeft gelijk! Kabbalah zegt: Als wij ons niet met elkaar verbinden, kunnen we niet rekenen op hulp van Boven – wij zullen onze “vrienden” helpen en de vijand zal ons breken en vernietigen!

De secretaris-generaal van de VN heeft een serie maatregelen voorgesteld om de Palestijnen in Gaza te beschermen. Hij benadrukt dat de VN uitsluitend maatregelen neemt voor de bescherming van de Palestijnen. De VN gaat verder in de richting van de vernietiging van #Israël. Kabbalah zegt: Als wij ons niet verenigen als het volk Israël, zal de mensheid ons vernietigen!

Trump: Laten we Amerika groot maken! De Amerikaanse economie groeit; er vloeit geld naar de dollar; de winsten stijgen. De inflatie is laag; het bedrijfsoptimisme is hoog; het geld stroomt naar de VS. Winst op de binnenlandse markt pompt de activa uit de wereld weg. De VS krijgt een rendement op wat het aan de wereld heeft gegeven.

In de mens leeft zowel de rechtvaardige als de zondaar. De Torah spreekt uitsluitend over één mens, het overige is een denkbeeldige wereld. Dus alle rechtvaardigen en zondaars, zuivere en onzuivere krachten: het gehele systeem bevindt zich in de mens. Hij moet dit systeem ontgrendelen en het op het doel afstemmen.

Vermijd zowel leugens als de waarheid, wend je af” – dit alles wordt je gegeven om je naar het juiste zelfonderzoek te BRENGEN. Je kunt geen oordeel uitspreken, omdat het besluit altijd een stap hoger ligt dan de plek waarop jij je bevindt. Het hogere niveau bepaalt het niveau daaronder, daarom bezorgt het je alle problemen. De oplossing is: stijg omhoog!

De natuur heeft strikte wetten. Het gebod: “WANT HIJ ZAL JE JE FOUTEN NIET VERGEVEN, OMDAT MIJN NAAM EROP GESCHREVEN STAAT” is een ecologisch gebod. In de integrale natuur heb je alleen recht om er zoveel uit te ontvangen als je als “dier” nodig hebt. Ecologisch evenwicht maakt deel uit van spiritueel evenwicht.

Het spirituele pad begint bij inspiratie! Later verdwijnt dit echter, want het verlangen ontvangt geen vervulling. De meeste mensen verlaten Kabbalah, alleen degenen met het ware verlangen om de Schepper te bereiken, blijven. Zij vragen niet om iets van Hem te ontvangen of om Zijn onthulling te verkrijgen, zij vragen alleen om de mogelijkheid om aan Hem te geven.

Rosh Hashanah (het Nieuwe Jaar) symboliseert dat een mens het spirituele werk binnengaat. De maand Elul gaat eraan vooraf: de afstemming op de verbinding met de Schepper. “Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij” – van het begin van de studie van Kabbalah naar de volledige realisatie van totale afhankelijkheid van de Schepper.

From Twitter, 8/23/18

Mijn gedachten op Twitter – 5-8-2018

Dr Michael Laitman Twitter

Heel onze opdracht in de spirituele ontwikkeling bestaat eruit dat wij het werk van de Schepper volgen en het daarmee – met de hulp van de groep – zoveel mogelijk eens zijn. De Schepper wekt duisternis versus Licht: Hij distantieert Zich, keert Zich om als een hert dat wegrent, en roept ons om Hem te volgen.

#Israël is – als een Joodse natie – een staat die op grond van de Joodse wet bestaat, in de Bijbel neergeschreven als: “Heb je naaste lief als jezelf.” Dit is de de code van de natie en de wereld, de code voor de globale, integrale ontwikkeling van de mensheid. Als wij dit implementeren, zullen wij eeuwigheid ontvangen.

Als je je tot de Schepper wendt om hulp, realiseer je dan dat Hij de Ene is die je het gevoel van hulpeloosheid gaf. Ik ben het met Hem eens en ik dank Hem daarvoor.

Want hoewel ik me slecht voel, is Hij nu bij me: nu zal mijn gebed volgroeid zijn en heel, en ik zal de partner van de Schepper zijn.

Wij moeten het fysieke bestaan en spiritualiteit, buiten ons en in ons, duidelijk beschrijven. Allereerst is er de “ezel” – mijn aard – en ik, de mens die op de ezel zit en de Schepper wil verblijden. Twee niveaus/werelden die beide noodzakelijk zijn. De Schepper zal echter zowel de mens als het dier bevrijden!

Ik voel de vriend als ik investeer in het verkrijgen van eigenschappen die gelijkvormig zijn aan die van Hem. Dan ontdek ik dat Hij volmaakt is, want ik ben voor een deel perfect geworden. Maar ik voel mij egoïstisch. Mijn goede daden weerspiegelen zich in de vrienden, terwijl mijn tekortkomingen zich weerspiegelen in mij. #Kabbalah

Op het spirituele pad, moeten wij niet bang zijn voor de duisternis en de verlangens.

Wij moeten leren omgaan met de leegte, de kli (vat), het onderzoeken in het Hoge Licht en naar de Schepper toe gaan, Hij heeft de leegte in mij geschapen om mij vooruit te duwen. Als ik dit begrijp, wend ik mij op de juiste wijze tot Hem.

From Twitter, 8/5/18