Category Archives: Schepper

Hoe we de Schepper kunnen voelen, deel 5

De wil om te geven is de basis voor de onthulling van de Schepper.

Er staat geschreven: “Want je zag geen enkele beeltenis.” Dit vereist nadere uitleg, want wie zou zo dwaas zijn dat hij denkt en op zoek gaat naar enige fysieke gelijkenis die de Schepper zou hebben? Maar naar waarheid is dit de wijze waarop de Schepper bereikt kan worden in de wereld, want er ontwaakt geen verlangen naar iets wat in de werkelijkheid niet bestaat.  (Baal HaSulam, A Sage’s Fruit Volume 2, “From My Flesh I Shall See God”)

Met andere woorden: “Hoe kunnen wij de Schepper waarnemen als Hij geen fysieke vorm heeft? Dit is alleen mogelijk als er een nieuw verlangen ontwaakt. Op deze wijze kunnen wij spreken over spiritualiteit en haar wetten. (Michael Laitman: “I Will Know the Creator from Within Myself,” [Ik zal de Schepper vanuit mijn innerlijk leren kennen] een nadere uitleg van Baal HaSulam’s “From My Flesh I Shall See God” [Vanuit mijn vlees zal ik God zien]).”

Wij hebben geen spirituele verlangens. Spiritueel verlangen is het verlangen om te geven, waarlijk lief te hebben, niet zoals in onze wereld waarin wij onszelf liefhebben of een reflectie van onszelf in anderen.

Spirituele liefde is waarachtig, onbaatzuchtig en oprecht, dit heeft niets te maken met de mens zelf, maar bestaat alleen uit het feit dat hij zichzelf geeft ten behoeve van anderen of ten behoeve van de Schepper, wat één en hetzelfde is.

Een mens kan de Schepper alleen begrijpen in de mate waarin hij aan Hem gelijkvormig is. Als we in onszelf de eigenschap van geven ontdekken, gaan we daarin de Schepper voelen. Iedereen die deze eigenschap niet bereikt heeft, heeft geen mogelijkheid om de Schepper en de krachten van de hoge wereld te voelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/how-to-feel-the-creator-part-5/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 6/23/19

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom de natuur de Schepper wordt genoemd

Vraag: In uw werk “Basic Concepts of Kabbalah” beschrijft u heel gedetailleerd de methode die ons dichter bij de Schepper brengt.

Maar veel moderne managers en supervisors staan heel ver van het concept Schepper en Zijn invloed op onze realiteit. Is er misschien een fundamenteel andere benadering mogelijk in dit opzicht?

Antwoord: Laten we dit alles niet “Schepper” noemen, maar natuur. Dat is hetzelfde. De Schepper is, wat wij noemen, het hoge bestuur, omdat het niet verstoken is van bewustzijn in die zin dat dit bestuur een eigen doel en een eigen plan heeft. Daarom zeggen wij: “Dit is de hoge kracht, de Schepper.” Hij heeft namelijk een plan, een programma waarvan duidelijk is dat het uitgevoerd wordt. Je kunt het in dit verband ook eenvoudigweg hebben over “natuur”, een uitgestrekte, volmaakte natuur die alle delen die daar deel van uitmaken onder controle heeft en alles stuwt naar het bereiken van perfectie.

We kunnen dus de termen “Schepper” en “Kabbalah” weglaten en deze door heel duidelijke, technische, wetenschappelijke termen vervangen. 

Ik zou hier heel blij mee zijn, want ik beschouw mezelf niet als een religieus mens, Kabbalah heeft namelijk niets te maken met religie of jodendom, Kabbalah heeft het over de natuur. Veel Kabbalisten kwamen uit diverse volkeren op aarde.

In tegenstelling tot de opvatting die in de wetenschap over de natuur bestaat, is in Kabbalah de houding naar de natuur dat zij een plan heeft, een doel, en de krachten in zich heeft om dit plan te implementeren. Daarom noemen wij de natuur de “Schepper”.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/why-nature-is-called-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference About the Science Of Management”

Filed under: Kabbalah Study, Science, The Creator | Add Comment / Ask Question →

De Schepper van het leven, wat is dat? (Quora)

Michael Laitman op Quora: De Schepper van het leven, wat is dat?

De Schepper is de eigenschap van de Hoge Wereld, het principe dat karakteristiek is voor schenken, geven.

Wij weten niet wie of wat de Schepper op zich is. We kunnen alleen weten hoe wij de Schepper waarnemen. In de mate waarin wij de eigenschap van geven voelen, doordat Hij aan ons geeft, bereiken wij de Schepper. Wij kunnen ook niets zeggen over een object op zich in onze wereld, maar alleen over hoe het ons in onze waarneming toeschijnt.

Daarom is in het Hebreeuws – de taal die de Kabbalisten gebruiken om de Hoge Wereld te beschrijven – het woord voor Schepper “Boreh” dit is samengesteld uit twee woorden: “Bo” (kom) en “Reh” (zie). “Kom” betekent dat we een bepaalde vorm van zelftransformatie ondergaan, waardoor we de eigenschap van geven bereiken, en dan “zien” we. Met andere woorden, we nemen alles via onze ervaringen waar.

Hoe kunnen wij de eigenschap van geven bereiken? Daarvoor is de Wijsheid van Kabbalah aan ons gegeven. Het is een methode om de Hoge Wereld te bereiken door de eigenschap van geven te verwerven, wij ontdekken de Schepper naar de mate waarin wij de eigenschap van geven voelen. Daarom wordt Kabbalah gedefinieerd als een Wijsheid die ons leidt naar “De Onthulling van de Schepper aan Zijn schepselen in deze wereld” (Kabbalist Yehuda Ashlag [Baal HaSulam]) in “De Essentie van de Wijsheid van Kabbalah“). Door ons te ontwikkelen via deze methode, verkrijgen wij nieuwe tools om mee waar te nemen en te voelen, “Kelim” genaamd (“vaten”, het meervoud van “Kli” [“vat”]) , waarmee wij de Schepper en de Hoge Wereld gaan ervaren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/what-is-the-creator-of-life-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on KabTV’s “Spiritual States” with Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Rechtvaardig de Schepper

Het is niet eenvoudig om de Schepper te rechtvaardigen, want we hebben voortdurend klachten die voortkomen uit het feit dat wij tegengesteld zijn aan Hem. De Schepper is één, één en uniek, en in de mate waarin wij van onszelf een dergelijk geheel maken, zullen we Hem kunnen voelen, begrijpen en rechtvaardigen.

Maar wij werken iedere keer weer vanuit afscheiding, want anders zouden we niet in staat zijn om het concept eenheid te voelen, licht kan alleen vanuit duisternis waargenomen worden. Alleen vanuit het contrast tussen de tegenstellingen kunnen we de beide tegengestelde polen werkelijk voelen, zowel licht als duisternis.

Het is onmogelijk om duisternis in het donker te zien of licht in het licht, maar alleen als het ene tegengesteld is aan het andere. Daarom kunnen we de Schepper alleen rechtvaardigen als wij ons met elkaar verbinden. In de mate waarin wij in onze verbinding het concept eenheid ontdekken, zullen we de Schepper en de schepping die door Hem gecreëerd is, kunnen rechtvaardigen. De schepping bevindt zich namelijk buiten Hem. 

Daarom heeft Hij de hele wereld in de vorm van afscheiding, afstand, gebrokenheid en egoïstische krachten geschapen. Dit alles om ons de mogelijkheid te geven om al deze tegenstellingen met connecties van liefde met elkaar te verbinden en van daaruit de essentie van verbinding te gaan begrijpen, de Schepper. Op deze manier bereiken we Hem.

De Schepper is één, uniek, één Kracht waarbuiten niets bestaat. Deze concepten kunnen we alleen begrijpen vanuit het werk aan de tegenstellingen die afscheiding veroorzaken. Daarom worden contrasten en tegenstellingen steeds meer zichtbaar en aangescherpt in onze wereld.

Ieder mens die zich ontwikkelt, ontdekt in zichzelf steeds meer tegengestelde eigenschappen, gedachten, en ook dingen waarmee hij het ten aanzien van zichzelf niet eens is, wat nog meer geldt ten aanzien van anderen. Hij vindt het moeilijk om anderen te begrijpen en zich met hen te verbinden.

Deze ontwikkeling is bedoeld om te ontdekken hoe verschillend onze gedachten, verlangens en handelingen zijn, zodat wij ons boven al deze verschillen uit kunnen verenigen en al onze zonden met liefde zullen bedekken. Door ons bewust te worden van het verschil tussen de staat van volledige afscheiding, tegenstellingen, conflicten, en de staat van verbinding, zullen wij tussen deze twee systemen in – een gebroken systeem en een gecorrigeerd systeem – de essentie van de Schepper in ons denken en voelen kunnen bereiken.   

Dit wordt juist onthuld door de combinatie van twee tegengestelde systemen, want dan zien we het goede in alles wat de Schepper voor ons heeft bereid.

Daarom kunnen we de Schepper alleen rechtvaardigen door de tegenstellingen samen te voegen en niets uit te sluiten. Integendeel, we zullen steeds meer verschillen ontdekken en ons daarbovenuit verbinden met geloof boven de rede. Op deze manier voegen we een gemeenschappelijke ruimte toe die gecreëerd wordt als wij erom vragen, en daar zullen de tegenstellingen zich met elkaar verbinden.

Als wij dit niet doen, als wij niet aan de Schepper vragen om vrede tussen ons te creëren, een complete verbinding, zullen we niet weten wie de Schepper is: een niveau boven onze tegengesteldheid.

De tegenstellingen blijven, ze hoeven niet vernietigd of weggestopt te worden. Alleen op deze manier zullen we de betekenis van de schepping begrijpen en waarom de Schepper ons precies zo geschapen heeft, tegengesteld aan elkaar. In onze tijd vinden we deze tegenstrijdigheden over de hele wereld en wel zozeer dat we niet meer met elkaar kunnen omgaan. We moeten iedereen leren hoe we tot de juiste verbinding kunnen komen, dichter bij elkaar. Anders zal de wereld uiteenvallen. Dit is het teken van onze tijd, de tijd van de laatste generatie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/justify-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/20/21, “Justifying the Creator”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Schepper in de Ten onthullen

Ik moet een staat bereiken waarin mijn doel niet bestaat uit mijn vrienden, niet uit de Schepper en natuurlijk niet uit mezelf, maar dat ik, mijn vrienden en de Schepper zich tot één geheel verbinden en het ene niet zonder het andere kan bestaan.

Dan ben ik werkelijk op de juiste manier gericht op de onthulling van de Schepper in de Ten: Ik ontdek de Schepper in de Ten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/revealing-the-creator-in-the-ten/

Facebook: www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From the World Kabbalah Convention, “Discovering Life In The Ten” 2/26/21, “The Greatness of the Creator in the Ten,” Lesson 2

Related Material:

The Ten Is Our Spiritual Capital

The Creator Truly Wants To Reveal Himself To Us

Real Life Begins Only In The Ten

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Materiaal in de handen van de Meester

Bij elke stap ontdekken wij dat correctie het werk van de Schepper is, het enige wat wij moeten doen, is erom vragen. Het is aan ons om een gebed te laten opstijgen.

Onszelf onderwerpen maakt ook deel uit van ons vragen en van ons tot de Schepper wenden als gebroken fragmenten, ermee instemmen dat Hij alles met ons doet wat Hij wil en wat deel uitmaakt van Zijn plan. Hiertoe zijn we bereid en we geven ons aan Hem over als materiaal in de handen van de Meester.

We zijn niet langer in staat om ook maar iets te bereiken, we kunnen ons alleen maar vasthouden aan onze toewijding aan de Schepper en bereid zijn om ons aan Hem over te geven voor de correctie die Hij nodig vindt. Van tevoren bereiden we ons hierop voor met de hulp van onze vrienden, de groep.

Het vraagt heel veel werk om niet passief te wachten totdat er van Bovenaf actie ondernomen wordt. Wij werken om te ontdekken dat onze verbindingen gebroken zijn, dat wij tekortschieten, en we werken aan een waarachtig gebed.

De Schepper corrigeert door de kracht van het Licht, maar wij moeten bereid zijn om ons met elkaar te verbinden en alle denkbare pogingen doen, totdat we zeker weten dat wij het zelf niet kunnen. Dan komen we bij de Schepper als een klein kind dat naar zijn vader toerent en huilt omdat hij zelf de blokken niet in elkaar kan zetten en nu vraagt hij om hulp.

Wij kunnen het Hem echter niet van tevoren vragen. Het plaksel dat de stenen van ons huis met elkaar verbindt, bestaat uit ontevredenheid, onze tranen, ons lijden. Dit alles brengen we, samen met onze tranen, naar de Schepper en we mopperen omdat de blokken niet bij elkaar passen en als het al even zo lijkt, valt alles meteen weer uit elkaar. Maar wat ontbreekt er dan?

Onze tranen missen de Hoge Kracht. Als het gebed (MAN) van onze kant en het antwoord (MAD) van de kant van de Schepper zich samenvoegen, ontstaat er een kracht die alle gebroken fragmenten voor altijd op de juiste manier samenvoegt. Op die manier ontdekken wij keer op keer onze eenwording met de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/material-in-the-masters-hands/

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/2/21, “Mingling/Inclusion”

Related Material:

The Force Of Overcoming, Part 4

What Is Correct The MAN (Prayer) Based On?

Success = Work + Prayer

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question

Is de Schepper werkelijk welwillend?

Opmerking van een kijker: “U zegt: ‘De Schepper is goed.’ Mijn zoon is omgekomen bij een auto-ongeluk. Hij was 17 jaar. Noemen we dit: ‘De goede Schepper’?! Ik vergeef het Hem nooit!”

Mijn antwoord: Ik begrijp u. Er zijn veel mensen die lijden zoals u en net zo denken als u. Maar er valt niets aan te doen. Als je het hele perspectief zou kunnen zien, dan zie je in de hele mensheid geen enkel mens die, nadat alles is onthuld, de Schepper iets kwalijk zou kunnen nemen.

In de tussentijd valt er niets aan te doen.

Vraag: Maar waar gaat het om? Waarom moet een mens gecorrigeerd worden?

Antwoord: Door zulke ongelukken die de Schepper Zelf laat gebeuren bij mensen, corrigeert Hij hen.

Vraag: Kan een mens in deze situatie in relatie tot de Schepper plotseling of langzamerhand veranderen? Of blijft hij de hele tijd vastzitten in deze haat?

Antwoord: Nee, hij kan veranderen, maar hij wordt natuurlijk door Boven geholpen.

Vraag: Wat wordt er gecorrigeerd? Als we zeggen: “Het wordt gegeven voor correctie,” waar gaat dat dan over?

Antwoord: Wij corrigeren onze houding naar het leven, de dood, naar het “toeval”, naar de Schepper. Wij corrigeren onze houding naar onszelf. Het belangrijkste wat wij corrigeren is onze houding naar het universum, naar alles. Dit omvat alles.

Als een mens dit alles aan de Hoge Kracht toeschrijft en begrijpt dat wat deze Kracht doet tegen zijn denken en zijn verlangen ingaat, maar dat het – hoe dan ook – vanuit rechtvaardigheid gebeurt en voor zijn bestwil, wordt hij hierdoor gecorrigeerd.

Vraag: En kan hij dan uit dergelijke situaties komen?

Antwoord: Ja, dat kan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/is-the-creator-really-kind/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 11/26/20

Related Material:

To Whom Is The Creator Good That Does Good?

Is God Good Or Evil?

Why Did The Creator Make The Evil Inclination?

Filed under: Body and Soul, News, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Vreugde beleven aan elkaar

De mens is geschapen in het verlangen om te ontvangen. Hoe wordt dit verlangen getransformeerd tot ontvangen ten behoeve van geven aan de Schepper, zodat ik aan hem gelijkvormig word?

Er ontwikkelt zich in mij een speciaal gevoel van afkeer om mijn verlangen op een simpele manier te gebruiken. Ik verwerp het gevoel om alleen zelf te genieten, ik duw het van me weg. Ik wil het inperken, het op de een of andere manier kleiner maken, zodat het later getransformeerd kan worden in een verlangen om te ontvangen, maar dan wel met de intentie om aan de Schepper te geven.

Nadat ik mezelf beperkingen heb opgelegd, zal het zeker zo zijn dat ik de Schepper ga voelen, en alleen in de mate waarin ik voel dat ik Hem vreugde geef, sta ik mezelf toe om te genieten. Daarom wekt het voelen van de Schepper in mij vreugde op naar Hem toe. En het blijkt een dubbel geschenk te zijn van iemand die mij liefheeft. Daarom staat er geschreven dat de rechtvaardige er dubbel belang bij heeft.

Dit geschenk geeft mij vreugde, geen dubbele vreugde maar miljarden keren meer omdat ik in die vreugde de houding van mijn geliefde voel en tegelijkertijd voel ik, dat ik ook aan Hem geef en geniet van wat ik aan vreugde van Hem ontvang.

De vreugde die wij aan elkaar geven en die tussen ons stroomt, leidt tot innerlijke integratie die Dvekut (hechting) genoemd wordt. Dit is de hoogste staat die er in de schepping bestaat met betrekking tot de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/enjoying-each-other/

From KabTV’s “Kabbalah – Science of Life” 3/1/18

Related Material:

How Can We Become Like The Creator?

A Calculation That Makes Me A Human

The Light In The Vessel: Not Only Fulfillment But Permeation

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Voor een goed jaar – vertrouw op de verbinding tussen mensen (Thrive Global)

Thrive Global heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “Voor een goed jaar – vertrouw op de verbinding tussen mensen

Laten we hopen dat wij in dit nieuwe jaar 2021 zullen ontdekken hoe onze werkelijkheid in uiterste perfectie functioneert.

Foto – De aanwezigen wachten op het begin van de kranslegging in Middletown, ter herinnering aan de aanslag op het World Trade Center op 11 september 2001. Een ceremonie die bestaat uit enkele momenten stilte en een kranslegging als eerbetoon aan onze vrienden en buren in Middletown die omgekomen zijn. Ack034

Aan de vooravond van het nieuwe jaar verlangt de wereld naar zekerheid, zij zoekt een bron van veiligheid en klampt zich vast aan het geloof dat een hogere macht alles in de realiteit zal besturen en voor een betere toekomst zal zorgen. Mensen moeten het gevoel hebben dat er iets is om zich aan vast te klampen, een anker om zich aan vast te houden om de krachtige golven die over de planeet en hun persoonlijke leven spoelen, aan te kunnen. Die veilige haven, de onthulling van een sterke kracht die in staat is om de harmonie te herstellen, bereiken we als we ons met elkaar verbinden.

We moeten geloven dat we in een wereld leven die volstrekt goed is, als we ons afstemmen op de eigenschappen van geven van de Hoge Kracht, zullen we voelen dat onze werkelijkheid positief is. Het hangt allemaal af van de manier waarop wij ons ertoe verhouden. Het is een uitdaging voor ons om te leren begrijpen wat de Hoge Kracht met ons doet, en wat het doel is. Als we dat gaan begrijpen, gaan we in diezelfde mate de Hoge Kracht, de hoge Macht, voelen en liefhebben.

Als een jaar ten einde loopt, verwacht men een frisse, nieuwe start. Mensen kijken met spanning uit naar de komende tijd en hopen dat het verdriet en de klappen van 2020 zullen worden weggespoeld en de zon eindelijk boven de horizon zal komen. Onze vooruitzichten voor de toekomst hangen af van hoe goed wij begrijpen wat er met ons gebeurt, op welke manier we accepteren en omgaan met wat er gebeurd is en wat we maken van wat zich ontvouwt. Het enige wat we kunnen doen is onze ogen openen en wat verder vooruit te kijken op een meer doelgerichte manier, in het volste vertrouwen dat alles wat er gebeurt een positief doel beoogt.

De kracht van “geloof” (in Kabbalah betekent dit: liefde) is een enorme kracht. We kunnen dit begrip verdelen in twee manieren om zich te verhouden tot de wereld om ons heen: Ten eerste zoeken mensen naar de krachten achter de niet-menselijke elementen van de natuur, zoals bomen, bergen, de lucht, de maan, de zon, de hoge kracht – dingen die ze niet echt kennen of begrijpen, maar zij hebben een speciale houding ten opzichte van iets wat superieur aan hen is. Dat soort “geloof” is gebaseerd op de grootsheid van het onbekende. Een tweede soort “geloof” gaat over gebieden waar een hoge kracht niet wordt waargenomen, daar is alleen een gevoel van angst en bezorgdheid over dingen die we niet kennen, niet begrijpen en niet weten te hanteren.

In feite beoordelen we of iets goed of slecht is, juist of verkeerd, vanuit ons egoïsme – ons verlangen om voor onszelf te ontvangen zonder rekening te houden met wat anderen ten goede komt. Of we het nu beseffen of niet, we maken deel uit van één perfect systeem van de natuur dat rond en nauwkeurig is.

De overtuiging dat de werkelijkheid compleet en perfect is, komt echter niet ineens, maar ontwikkelt zich via een geleidelijk proces. “Geloof” omvat vele fasen. Het begint bij onzekerheid over iets hogers, iets wat we niet weten te vatten, totdat we er een relatie mee ontwikkelen, met die Hoge Kracht. Door die verbinding komen we tot speciale inzichten. We gaan alles wat er in de werkelijkheid gebeurt zien in verbinding met die Hoge Kracht die we als goed en welwillend ervaren. Dan komen we tot heelheid en volmaaktheid in alle situaties, op elk gebied van het leven.

Als gevolg van de pandemie en alle overige wereldwijde problemen die we in 2020 hebben meegemaakt, hebben we een nieuwe fase in onze ontwikkeling bereikt die ons naar een nieuw niveau van leven zal leiden, een nieuw wereldbeeld van de mensheid als één familie. De problemen waarmee we te maken hebben, duwen ons vooruit en helpen ons te ontdekken dat de Hoge Kracht één is en er voor iedereen is. De mensheid is op weg om de kracht van de Liefde die in de verbinding tussen ons wordt onthuld, te ontdekken. Als wij onze verdeeldheid overwinnen en bereid zijn om ons met elkaar te verbinden en boven ons individuele egoïsme uit te stijgen – de enige factor die ons gescheiden houdt – vervolmaken wij het levenslot van ieder mens.

Wij moeten geloven dat we in een wereld zijn die volstrekt goed is, als we ons afstemmen op de kwaliteiten van geven van de Hoge Kracht, zullen we onze realiteit als positief ervaren. Het hangt allemaal af van de manier waarop we ons ertoe verhouden. Het Is een uitdaging voor ons om te leren begrijpen wat de Hoge Kracht met ons doet, en met welk doel. Als we dat gaan begrijpen, beginnen we naar de mate van ons begrip de Hoge Kracht, de Hoge Macht, te voelen en lief te hebben. Laten we hopen dat we in het nieuwe jaar 2021 zullen ontdekken hoe onze werkelijkheid in uiterste perfectie functioneert.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/for-a-good-year-pin-your-faith-on-human-connection-thrive-global/

— Gepubliceerd op 25 december 2020

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

De taal van de Schepper ontcijferen

Alles om ons heen, het systeem waarin wij leven, de matrix, is de Schepper. Daarom weten Kabbalisten dat we ons niet in een menselijke samenleving bevinden, maar dat wij in de Schepper zijn en het is voor iedereen nodig om de juiste interactie met Hem te vinden.

De Schepper is één enkele Kracht die alles bestuurt en onophoudelijk met mij speelt door wat om mij heen is: het levenloze, vegetatieve, animale en de mens.

Dan is het aan mij om uit te zoeken hoe ik daar correct op reageer. Hiervoor is de wetenschap van Kabbalah gegeven, deze wetenschap vertelt ons – door de juiste reactie op het levenloze, vegetatieve, animale en vooral menselijke niveau in de natuur – hoe wij een staat kunnen bereiken waarin ik achter alle objecten en verschijnselen één enkele, handelende Kracht zie die op deze manier tot mij spreekt.

Het zal voor mij duidelijk worden wat de Schepper van mij wil, en door mijn reactie op de vier niveaus van de natuur, kan ik Hem antwoorden.

Vraag: Betekent dit dat ik op de een of andere manier moet leren hoe ik kan ontcijferen wat deze Kracht, de Schepper, mij wil zeggen?

Antwoord: Ja, en dan zal ik Zijn taal herkennen. Ik zal alles horen: de vogels en andere dieren, het ritselen van planten, de wind en het neuriën van de aarde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/decipher-the-language-of-the-creator/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 2/4/19

Related Material:

Hear The Revelations Of The Creator

Listen To The Creator’s Hints

The Whole World Is The Language Of The Creator

Filed under: Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →