Category Archives: Religie

De verbinding tussen het spirituele en het fysieke bestaan

The Connection between Spirituality and CorporealityTwee vragen die ik kreeg over de manier waarop we spiritualiteit kunnen verbinden met het gewone leven.

Vraag: Hoe beïnvloedt en verlevendigt de spirituele wereld onze wereld als de twee werelden niet met elkaar verbonden zijn? Hebben ze een “oorzaak-en-gevolg” verbinding? En zo ja, waarom is onze wereld dan niet ook volmaakt en eeuwig?

Mijn antwoord: Onze wereld wordt volledig van Bovenaf bestuurd. Daar raken we elke dag steeds meer van overtuigd, want hoe we ook proberen om dingen te veranderen, niets gaat volgens plan.

Wij kunnen de Hoge Wereld alleen beïnvloeden (van beneden naar Boven) door te vragen om versnelling (maar niet om verandering) van het proces van onze correctie (door met de groep te studeren en door disseminatie). Wij zullen deze versnelling waarnemen, alsof kwaad en lijden worden vervangen door goedheid en plezier.

Vraag: Waarom moet een mens het spirituele deel van zijn leven scheiden van het gewone deel?

Mijn antwoord: Het is nodig om de twee werelden te scheiden. Op zich zijn ze niet van elkaar gescheiden, dat ziet de mens die de beide werelden bereikt. Buiten de mens is er alleen het alomvattende Licht. Als iemand eenmaal de Hoge Wereld bereikt, ziet hij vanaf die plek onze wereld en is hij niet langer in de war over de oorsprong van alles wat er gebeurt en over de verbindingen tussen alle delen van de wereld.

Maar als hij vanuit onze wereld de Hoge Wereld begint te bereiken, raakt hij in de war en gaat hij via objecten krachten zien. Dan gaat hij hetzelfde doen als religies en geloven – hij gaat denken dat er spiritualiteit verborgen is in voorwerpen van onze wereld, aardse objecten aanbidden, zoals bomen, amuletten, rode armbandjes, heilig water, of de toekomst voorspellen.

Daarom schrijft Baal HaSulam dat we eerst de Hoge Wereld moeten bereiken, pas daarna gaan we (vanuit de Hoge Wereld) de afdalende krachten onderzoeken waardoor onze wereld gevormd wordt en de verschijnselen in onze wereld. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2008/07/the-connection-between-spirituality-and-corporeality/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:
Kabbalah Today Article: On Roots and Branches
Kabbalah Today Article: Baal HaSulam on the Perception of Reality
Kabbalah Today Article: I Saw a Reversed World

Physical and Spiritual: Play Now | Download

 Filed under: Spirituality | Add Comment →

Weerstand tegen Kabbalah

002Er zijn verschillende soorten tegenstanders van Kabbalah. Er zijn mensen die simpelweg het woord “Kabbalah” niet kunnen verdragen omdat ze het zo geleerd hebben. Er zijn mensen die er niet naar verlangen om het te bestuderen omdat ze denken dat het hen kan schaden en op de een of andere manier hun belangrijkheid kan verminderen. Er zijn dus vele redenen die andere mensen problemen kunnen bezorgen zonder dat ze er zelfs maar over nadenken.

Om nog maar te zwijgen van de problemen die er zijn als je op een heel nieuwe manier over de Schepper spreekt – zoals geen enkele godsdienst dat doet. Hoe zouden ze je dan nog kunnen accepteren?

Opmerking: U zegt dat er weerstand tegen Kabbalah bestaat om aan jezelf uit te kunnen leggen wat je eigenlijk doet.

Mijn antwoord: Ja, het is een probleem totdat iemand die Kabbalah studeert gaat begrijpen wat hij werkelijk doet. Dit vormt zich niet meteen in hem.

Hij gaat langzamerhand begrijpen waarom, wat en hoe. Dit alles verzamelt zich in hem omdat hij de ziel – die hij niet voelt – bestudeert. Hij bestudeert de gewaarwordingen in deze ziel, de Hoge Wereld genaamd, en die wereld voelt hij ook nog niet, maar hij streeft er wel naar om er dichtbij te komen. Daarom heeft hij nog geen duidelijk inzicht in waar hij zich bevindt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/resistance-to-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalah. For and Against” 10/12/13

Related Material:

Unenviable Role

Resistance To The Wisdom Of Kabbalah, Part 5

What Makes People Fear Kabbalah?

Filed under: Kabbalah Study, Religion | Add Comment / Ask Question →

 

Waar fundamentalisme toe leidt (Times of Israel)

Michael Laitman, Times of Israel: Waar fundamentalisme toe leidt

Mensen voelen zich aangetrokken tot machtige personen omdat in ieder van ons een kind schuilt dat naar bescherming en een gevoel van saamhorigheid zoekt. Fundamentalisten begrijpen dit heel goed en maken er misbruik van. Door gewelddadiger te worden, lijken ze machtiger, en dat vergroot hun aantrekkingskracht. Op die manier lukt het hen om nieuwe rekruten in hun gelederen op te nemen.

In westerse landen vinden fundamentalistische islamieten een vruchtbare bodem om volgelingen te verzamelen omdat mensen geen richting, bezieling of doel in het leven hebben. Dit maakt het voor hen gemakkelijk om ze voor hun ideeën te winnen. Door hen een lidmaatschap aan te bieden van een machtige club, zelfs van God, geven zij mensen een gevoel van zin en doel en geven zij hen het gevoel dat hun leven betekenis heeft. Dit is niet alleen het geval in Europa en de Verenigde Staten, maar ook in Rusland, India en zelfs China.

Waar leidt dit toe? Eerst zal het leiden tot bloedige conflicten. Tenslotte zal het de leegte achter de beloften van radicale religieuze dogma’s blootleggen.

Zodra de nutteloosheid van het fundamentalisme zichtbaar wordt, zullen mensen de ware betekenis van het woord religie vinden. In De Geschriften van de Laatste Generatie schrijft Baal HaSulam: “De religieuze vorm van alle naties zou eerst haar leden moeten verplichten om gevend te zijn naar elkaar … zoals in ‘Heb je naaste lief als jezelf’… Dit zal de collectieve religie van alle naties worden.”

Wat – kun je je afvragen – zal er met onze traditionele religies gebeuren? Baal HaSulam gaat verder en schrijft dat naast het principe om anderen lief te hebben als onszelf, “elk volk zijn eigen religie en traditie kan blijven volgen, het ene mag het andere niet in de weg staan.” Met andere woorden, zolang wij voor elkaar zorgen, leeft eenieder volgens zijn eigen manier en traditie en onze verschillende manieren van leven zullen de harmonie en de eenheid die wij bereikt hebben door liefde voor elkaar te ontwikkelen, niet verstoren.

Het zojuist beschreven evolutieproces is niet alleen voor enkelen van ons weggelegd, het gaat over de toekomst van de hele mensheid. We zijn allemaal voorbestemd om tot eenheid en wederzijdse zorg te komen door de wet te vervullen: anderen lief te hebben als onszelf. Dit is de betekenis van de oude profetie: “En alle volken zullen naar haar toestromen”. (Jesaja 2:2)

Abraham de Patriarch, de Babylonische wegbereider die het nieuws van onze collectieve eenheid aan de mensheid bekendmaakte, was de eerste leraar. Hij leerde hoe wij ons kunnen verenigen op basis van barmhartigheid en vriendelijkheid. Zijn nageslacht, Izaäk, Jakob, Jozef, enzovoort, heeft de methode van verbinding verfijnd en aangepast aan hun tijd. Mozes deed hetzelfde met zijn wetboek, de Torah genaamd, en zo ook Rabbi Shimon Bar Yochai met Het Boek De Zohar.

Nu moeten ook wij onze weg vinden om de wet van liefde voor anderen toe te passen in onze tijd. Vooral tegenwoordig, nu haat en egocentriciteit de menselijke beschaving corrumperen en vernietigen, is het tijd om boven onze bekrompen ego’s uit te stijgen en een gemeenschappelijke eenheid te vinden die zich op een hoger niveau bevindt dan wij allemaal bij elkaar, een niveau dat ons allen verenigt. Alleen in dat hogere gebied zullen we een manier vinden om onze wereld leefbaar te maken en ons leven met elkaar aangenaam en veilig te maken, we zullen het gevoel hebben dat we erbij horen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/01/where-fundamentalism-is-leading-us-times-of-israel/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications, Unity | Add Comment / Ask Question →

Wat zegt Kabbalah over Jezus? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat zegt Kabbalah over Jezus?

Hij is afwezig in Kabbalah.

Kabbalah bestaat uit de bestudering van krachten die waargenomen en onderzocht worden door middel van een extra zintuig dat wij ontwikkelen en ontdekken door de studie. Dit extra zintuig is ons verlangen om te genieten dat een correctie ondergaat van egoïsme (ten koste van anderen en de natuur genieten) naar altruïsme (ten gunste van anderen en de natuur genieten).

Omdat het een wetenschap is die op het niveau van onze verlangens en intenties werkzaam is, zegt Kabbalah niets over verschillende handelingen en rituelen in onze wereld. Kabbalah gaat over de correctie van ons egoïstische verlangen, door de altruïstische krachten die in de natuur hun verblijfplaats hebben, aan te trekken, te onthullen en ermee te werken.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/11/what-does-kabbalah-say-about-jesus-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Een universele techniek

Vraag: Waarom accepteert u alleen Kabbalah als de kennis van het universum? Het universum is één geheel, de Schepper is Eén. Waarom bent u zo stellig?

Antwoord: Hoe meer je Kabbalah studeert, hoe meer je ziet dat alle andere methoden erin vervat zijn. De natuur verwerpt ze niet, maar legt alleen uit hoe de mensheid op verschillende niveaus van ontwikkeling deze methoden ervaart.

Ze hebben allemaal hun functie totdat een mens in een situatie komt waarin hij het universele beeld van het universum, de wereld en de mensheid in zich kan opnemen, de ontwikkeling die boven zijn egoïsme uitgaat, en dan komt hij bij Kabbalah. 

Daarom was Kabbalah tot onze tijd verborgen en ontwikkelt Kabbalah zich nu pas geleidelijk, zodat de mensheid die, als gevolg van haar zoektocht door vele verschillende niveaus van ontwikkeling gaat, onder de invloed van andere, eigen methoden die binnen het egoïsme worden bestudeerd en niet boven het egoïsme uitstijgen, tot de conclusie komt dat er binnen het egoïsme zelf niets meer te zoeken valt, dat alleen nog de wens bestaat om eruit te komen, om er bovenuit te stijgen.

Doordat ik al deze stadia heb doorlopen en bestudeerd, zie ik persoonlijk de wortels van alle mogelijke methoden en theorieën, en daarom onderwijs ik alleen Kabbalah. Ik wil benadrukken dat de natuur het universele systeem is om een mens in deze wereld te veranderen en hem of haar tot het hoogste niveau te verheffen.

Er zijn twee krachten in de natuur: ontvangen en geven. Het doel van Kabbalah is dat een mens die met zijn egoïsme werkt boven de kracht van ontvangen kan uitstijgen en het volgende niveau van de natuur kan bereiken: de kracht van geven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/universal-technique/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference”

Filed under: Kabbalah Study, Religion | Add Comment / Ask Question →

Op zoek in het leven – De zoektocht van dr. Michael Laitman

De vraag naar de zin van het leven

Vraag: Wanneer had u voor het eerst een vraag over de zin van het leven?

Antwoord: Ik ben ermee geboren. Deze vraag achtervolgde mij sinds mijn kindertijd. Ik was voortdurend op zoek, maar wist niet waar ik een antwoord zou kunnen vinden. Ik dacht dat ik het misschien in de wetenschap zou kunnen vinden, maar ik ontdekte al heel snel dat, zodra ik daaraan begon, dat voor mij niet de oplossing was.

Er waren jaren waarin ik niet wist waar ik naar op zoek was. Ik voelde me alleen maar leeg, verveeld. Waar diende alles voor? Wat zou het doel van het leven kunnen zijn?

Vraag: Hoe probeerde u die leegte op te vullen?

Antwoord: Allereerst probeerde ik een beroep te vinden. In die tijd waren er niet zoveel mogelijkheden in Rusland. Mijn ouders dwongen me om een medische opleiding te volgen. Ik werd aangenomen maar ik haakte meteen af. Letterlijk binnen een paar maanden, ik realiseerde me dat dit niets voor mij was, want het gaf me geen oplossing voor de pijnlijke kwestie.

Als ik was afgestudeerd aan die school, zou ik chirurg geworden zijn, want dan zie je duidelijk het resultaat van je werk. De patiënt verkeert in een ernstige situatie en kan alleen geholpen worden door een krachtige interventie, je gaat aan het werk en je ziet het resultaat. Maar ook dit was niet waar ik naar op zoek was.

Ik schreef mij in aan de Faculteit voor Automatisering en Computertechniek van het Oeljanov-Lenin Instituut in Leningrad. Daarna stapte ik over naar het Polytechnisch Instituut, op de afdeling van professor Akhutin, biologische medische cybernetica. Ik was voortdurend op zoek. Tegelijkertijd, tijdens mijn laatste jaren in Rusland, deed ik wat werk aan het Instituut voor Bloedtransfusie, de Militaire Medische Academie, en ook bij de SKB, waar ze alfa-gordels voor astronauten maakten. Maar het dit was niet succesvol voor mij.

Wetenschapper worden? Wel, dan word je ‘assistant professor’. En dan? Ik kreeg er al heel gauw een soort teleurgesteld gevoel bij.

Vraag: Je komt aan een soort grens. Als je die bereikt hebt, is er geen verdere ontwikkeling meer. Hield dat u vanaf het begin tegen?

Antwoord: Ja. Dat achtervolgde me voortdurend. In sommige opzichten was ik ongelukkig. Maar, zoals men zegt, tegenslagen helpen en ze leidden mij na vele jaren naar Kabbalah. Ik realiseerde me dat ik niets te zoeken had in de wetenschap en ook in Rusland helemaal niets meer te zoeken had. Toen begon de repatriëring. Een paar jaar lang wiste ik al mijn sporen uit tot ik via mijn geboortestad Vitebsk, via Litouwen, via het stadje Pabradė na twee jaar lang geweigerd te zijn vergunning kreeg en vertrok. In 1974 kwam ik in Israël aan.

Zoektocht in Israël

Na mijn aankomst in Israël bleef ik zoeken naar een antwoord op de vraag naar de zin van het leven. Daarom ging ik dichtbij het Weizmann Instituut wonen. Ik dacht dat ik daar misschien iets zou vinden. Weer niets. Er was een mogelijkheid om me bezig te houden met de ontwikkeling van medische apparatuur, dat lag het dichtst bij mijn vakgebied. Maar ook dat interesseerde me niet. Daar wilde ik niet mijn hele leven aan besteden. Dan kan je beter naar een soort automatische baan gaan en je helemaal vrij voelen.

Daarom ging ik in het leger werken bij het onderhoud van vliegtuigen. En als ik vrij was van mijn werk, ging ik verder met zoeken. Hoe kon ik iets vinden wat het leven waardevol maakte? Deze vraag, deze passie, dit verlangen, de leegte, dreven mij, hoewel ik tegen die tijd al een vrouw en een kind had en ik mij gelukkig voelde in mijn gezinsleven. Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik al zoveel jaren met deze vrouw samen ben.

Maar toch, er zat me iets dwars. Ik kreeg het aanbod om het in religie te zoeken. Ik begon wat cursussen te volgen en ging in het weekend naar Yarkhei Kala. Ze leken wel iets te zeggen te hebben, maar het had geen betekenis. En steeds probeerde ik te begrijpen: “Maar dan, wat dan?” Zij stelden zelf geen vragen.

Ik probeerde net zo te worden als zij. Ik vond het mooi wat ze zeiden over de eeuwigheid, de Schepper, de ziel, over de verbinding met het eeuwige. Maar waar is die verbinding? Ze antwoordden: “We lezen en onderwijzen, en dat is de verbinding.” En waar is die verbinding echt? Waar is de connector waarmee je je verbindt met deze verbinding? Waar voel je het duidelijk? Ben je er zelf bij betrokken?” “Nee, het staat in de boeken geschreven.” Dat was genoeg voor hen.

Ik bleef zoeken, totdat Rabbijn Fischer uit Nederland tegen mijn belangenbehartigers, die van mij een eenvoudige religieuze Jood wilden maken, zei: “Hij moet waarschijnlijk worden voorgesteld aan Kabbalisten, aan degenen die zich hier meer in verdiepen. Daar zijn mensen die daar behoefte aan hebben.”

Zij introduceerden me bij Rabbijn Zilberman. Door hem kwam ik erachter dat er Kabbalah bestond, dat er boeken waren die het hier serieus over hadden. Hij begon in het geheim Aramees met mij te studeren. In Kabbalah worden namelijk de primaire bronnen in het Aramees uiteengezet. Aramees is afkomstig uit Babylonië, waar Aramees de spreektaal was.

Maar zijn aanpak bevredigde me ook niet. Gelovigen bestuderen alleen boeken en hij bestudeerde Kabbalah op dezelfde manier. Waar is het contact dan, waar is de verbinding? Dat was ook hierbij afwezig. Hij vond dat lezen om meer te leren genoeg was.

Wat heeft “leren” hiermee te maken? Ik wilde er middenin staan! Wat moest ik doen om de essentie van het leven te ontdekken, van alles wat er om mij heen gebeurt, de schepping te zien van het begin tot het eind? Waarom, hoe, waarom? Wat is het uiteindelijke doel?

Hierop zei Rav Zilberman: “Het is natuurlijk een goede vraag. Dit wordt hier en daar in Kabbalah ook wel begrepen. Wij begrijpen het in de mate waarin wij de Kabbalisten begrijpen.” Ik ging weg bij hem.

Berg

Eens, op zoek naar een Kabbalah leraar, ging ik naar een van de lezingen aan het Berg Instituut, maar ik zag dat dit allemaal niet serieus was. Toen vroeg ik of ik voorgesteld kon worden aan Berg en ik zei zonder omwegen tegen hem: “Ik ben bereid om te betalen wat u wilt, ik heb privélessen nodig.” Financieel gezien was ik rijk en ik gaf hem werkelijk veel geld, maar ik wilde absoluut privélessen.

Dus ik ging bijna elke dag naar zijn huis, om vijf uur ‘s morgens. Na een paar weken besefte ik dat ik verder niets meer aan hem had.

Toch leerde ik van hem iets meer dan van de anderen omdat hij op een gegeven moment bij Rabbijn Brandwein, een leerling van Baal HaSulam had gestudeerd. Berg vertelde mij wat over Baal HaSulam en over Rabbijn Brandwein, hoe hij bij hem gestudeerd had toen hij nog heel jong was. Hij zei dat er nog andere boeken waren, de boeken van Baal HaSulam en dat daaruit ook gestudeerd kon worden. In feite heb ik dit van hem geleerd.

Maar na twee à drie weken, toen ik zag dat ik niets meer van hem te leren had, stopte ik met die studie. En wat toen? Naar wie moest ik op zoek? Ik wist het niet.

Hier is hij, de Ware Leraar!

Op de een of andere manier, letterlijk bij toeval, besloot ik na aankomst in Bnei Brak, om een leraar te gaan zoeken. Het was winter, het was moeilijk om in deze tijd van het jaar naar Jeruzalem te reizen en ik dacht, waarom niet eens in Bnei Brak kijken. Op een van de kruispunten, leunend uit de auto, vroeg ik: “Waar studeren mensen hier Kabbalah?” Een religieuze man die daar stond antwoordde: “Sla linksaf, rij dan naar een bosje, daar vind je een plek waar ze Kabbalah studeren.” Net een engel uit de hemel.

Toen ik daar aankwam zag ik een aantal oude mensen die Kabbalah studeerden. Ik sprak ze aan en zij wezen mij de leraar. Zo begon ik daar te studeren. Het bleek dat hun leider de oudste zoon van Baal HaSulam was. Niemand had mij daar ooit iets over gezegd.

Zo kwam ik bij de belangrijkste persoon terecht, mijns inziens de enige Kabbalist in die tijd. Bovendien was hij de oudste zoon van Baal HaSulam en had hij alles via hem ontvangen. Inderdaad, toen hij met mij begon te studeren, besefte ik dat een week of twee hier niet genoeg zouden zijn.

Ik voelde dit aan het feit dat mijn vragen niet ergens in het luchtledige bleven hangen, maar onmiddellijk in vruchtbare aarde vielen. Ik kreeg rechtstreekse antwoorden. Bovendien waren het geen ontwijkende antwoorden, zoals: Wees maar tevreden met het geloof en enkele geboden, of: Dat zien we later wel.” Het waren absoluut duidelijke, serieuze, rustige antwoorden. Bovendien gingen ze vergezeld van formules, grafieken en logische uitleg, zonder enige concessies.

Zo ben ik gemaakt

Vraag: Wisten uw ouders dat u op zoek was naar de zin van het leven?

Antwoord: Ze wisten altijd dat ik op zoek was. Alles gebeurde voor hun ogen door de jaren heen. Natuurlijk begrepen zij dat ik op geen enkele manier en in geen enkel opzicht zou opgeven, want zonder dat kon ik niet leven, was het leven niet de moeite waard. Daarom hielden ze me niet tegen.

Tegelijkertijd was ik een serieus, weldenkend, zeer realistisch mens, ik was geen dromer. Ik heb een afkeer van mystiek en ik sta heel ver af van religie, van geloof. Ik ben heel realistisch, ik weet dat ik moet zorgen voor mijn gezin en mijn kinderen, ik sta stevig met beide benen op de grond, ik bezwijk voor geen enkele slechte invloed. Dat wisten ze allemaal heel goed. Ze zagen dat ik een heel serieus doel had, dat ik zo geschapen ben, en dat ik doorga.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/life-in-search/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Close-up.Generation”

Filed under: Meaning Of Life, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Altijd nieuw

Mensen houden zich met veel enthousiasme aan de religieuze geboden want ze voelen zich bijzonder gesteund in hun verlangen om genot te ontvangen, ze willen zich graag inspannen om in deze wereld beloond te worden en wat nog belangrijker is: voor altijd in de komende wereld. Daarom is men bereid om hier levenslang mee te werken om een eeuwig leven te verdienen.

Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons niet schamen als we zoiets ontvangen en voorkomen dat we uit eigenbelang voor de Schepper werken? Daarvoor is de hele werkelijkheid geschapen, zodat we daarin kunnen werken en – in plaats van beloond te worden voor ons werk – het werk zelf ons nieuwe zintuigen zal geven waardoor we die wereld binnen kunnen treden, dan is dat alles samen de beloning.

Kabbalah kan nooit een religie worden, want een Kabbalist maakt voortdurend veranderingen mee. Religie is op rigide standpunten gebaseerd die nooit veranderd mogen worden, op dogma’s waar men niet van kan afwijken, die duidelijk alles definiëren wat er gedaan moet worden.

Kabbalah is ten diepste een methode om dichter bij de Schepper te komen en gaat uit van voortdurende veranderingen in een mens. Elke keer is de Schepper nieuw, ik ben nieuw, ik heb een nieuwe connectie en een nieuwe groep. Daarom wordt Kabbalah niet als een religie beschouwd. 

Elke seconde, iedere keer, controleert eenieder zichzelf, samen met de hele Ten, en dat alles verandert constant. Alles is namelijk aan verandering onderhevig, want dat ligt vast in ons verlangen om genot te ontvangen, dat verandert voortdurend.

Mensen die graag aan duidelijke verordeningen gehoorzamen, hebben voorkeur voor een religieus kader, daaruit halen ze voldoening.

Een Kabbalist leeft altijd in twijfel, in onzekerheid, hij heeft steeds weer ophelderingen nodig en moet zich via de groep aan de Schepper hechten om Licht aan te trekken waardoor zijn pad verlicht wordt. Dit is de juiste manier voor spirituele ontwikkeling, want op deze manier bouwen we onszelf naar de gelijkenis met de Schepper en worden we ware mensen, “zonen van Adam” die zich een weg banen door alle verwarring en chaos heen.

Volgens de definitie van Kabbalah is Bnei Baruch een beweging die zich richt op de onthulling van de Schepper aan de schepselen in deze wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/always-new/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 3/29/21, “Pesach (Passover)”

Related Material:

The First Degree

Independent Of Good And Evil

Concealment Teaches Us How To Correct Ourselves

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Kabbalah Study, Religion, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kom ik erachter wat beter bij mij past?

Vraag: Er wordt op het ogenblik veel over spiritualiteit gepraat. Hoe kom je erachter wat het niveau en de juistheid is van wat men onderwijst? Wat kunt u aanraden? Er zijn veel verschillende meningen. Hoe kan je het beste kiezen?

Antwoord: Dat weet ik niet. Ik bel niemand op, ik trek niemand naar me toe en ik haal niemand over.

Kabbalah is een wetenschap die alles heel logisch en praktisch uitlegt, Kabbalah gebruikt voorbeelden en oefeningen, geen mystieke of meditatieve oefeningen. Als meditatie en gebed meer bij je past, ga dan iets anders zoeken. Als wetenschap meer bij je past, heldere, duidelijke kennis, kom dan naar ons.

Vraag: Hoe voel je dat? Wat is dat voor gevoel en hoe kan je in jezelf ontdekken wat het beste bij je past? Hoe merk je dat?

Antwoord: Er zijn mensen die van nature zeggen: “Vertel me iets wat ik kan geloven. Geef me maar een stukje papier, dan gebruik ik dat om te bidden en me goed te voelen,“ zoals een klein kind dat een speen of een rammelaar vasthoudt, dat geeft hem vertrouwen. Hij heeft verder niets in zijn leven nodig.

Maar als iemand iets wil ontdekken, leren, begrijpen, en vooral iets heel anders wil bereiken, komt hij naar ons toe.

Hij voelt dat de waarheid hier te vinden is. Niet zomaar, maar door voelen en denken. Vooral door denken. Hij begrijpt dat dit inderdaad een wetenschap is die serieus spreekt over het bereiken van lagen die hoger zijn dan deze wereld, over de systemen die alles besturen.

En dit is nu precies voor onze generatie bedoeld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/how-do-i-find-out-what-is-closer-to-me/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Ask a Kabbalist” 12/31/18

Filed under: Kabbalah Study, Religion | Add Comment / Ask Question →

Kan een mens als spiritueel beschouwd worden zonder dat hij religieus is? (Quora)

Michael Laitman op Quora: “Kan een mens als spiritueel beschouwd worden zonder dat hij religieus is?”

Jazeker. Spiritualiteit is uitsluitend op geven gericht, terwijl religies bestaan op fysiek niveau, namelijk gericht op ontvangen en daarbij behoren bepaalde intenties. Echter, mensen beoordelen op basis van hun handelen kan veel onduidelijkheid oproepen.

Spiritualiteit gaat nooit over een schepping die wordt verdeeld in verschillende tegengestelde, tegenstrijdige krachten, maar in plaats daarvan over één kracht van liefde en geven die zich achter alles bevindt.

Spirituele groei wordt bereikt door alles toe te schrijven aan één enkele Kracht die zich aan ons laat zien als goed en kwaad. Met andere woorden, de Hoge Kracht – die met ons in relatie staat door een houding van geven en liefde – voert een “gesprek” met ons door middel van de krachten van goed en kwaad om onze ontwikkeling te begeleiden naar de uiteindelijke ontdekking van één Kracht die achter alles staat. Tijdens dit proces hechten wij ons aan die spirituele Kracht, boven alles wat wij in onze fysieke realiteit waarnemen uit, en bestijgen wij de treden van de spirituele ladder.

Mensen die op het spirituele pad zijn, kunnen echter allerlei religieuze gebruiken – die het resultaat zijn van hun opvoeding, educatie, cultuur en de tradities van hun land – handhaven. Naar mijn mening is het positief om op deze manier met religie om te gaan.

Religie moet echter geen vervanging zijn voor spirituele groei, want de sublimiteit van het bereiken van de spirituele Kracht van geven en liefde, moet zich boven en voorbij al het overige bevinden. Religie op zich verstoort dit proces niet. Wat ons kan verhinderen om spiritualiteit te bereiken, is de verkeerde gedachte dat spiritualiteit door religie vervangen kan worden. Met andere woorden, diverse fysieke handelingen verrichten en bidden volgens voorgeschreven woorden op vaste tijden zal ons niet naar het verwerven van spiritualiteit leiden. We ontdekken spiritualiteit door de eigenschappen van de spirituele Kracht – liefde en geven – toe te passen op onze eigen eigenschappen en relaties, zoals geschreven staat in het gebod: “Heb je naaste lief als jezelf.”

Met andere woorden, intenties, gedachten en wensen zijn van het hoogste belang en onze handelingen volgen op de tweede plaats. Veel religieuze mensen voeren uit gewoonte bepaalde handelingen uit, ze zijn er vanaf hun kindertijd aan gewend om ze, zonder erover na te denken, uit te voeren, door dat te doen ontstaat er geen spirituele groei.

Spiritualiteit, dat wil zeggen de intentie om lief te hebben en te geven, wordt dus niet bereikt door religieuze handelingen, maar doordat wij ons op een positieve manier verbinden met anderen in een gemeenschappelijke intentie. Religieuze handelingen hoeven echter niet achterwege gelaten te worden. Ze zijn als een tak die de spirituele wortel symboliseert en men kan die culturele gewoonte handhaven. Zulke gewoonten verstoren spirituele vooruitgang niet, maar helpen evenmin. Ze helpen ons alleen om niet te vergeten dat er religieuze handelingen bestaan, daardoor bestaan ze nog steeds door de generaties heen.

Blog en video in het Engels: https://laitman.com/2021/01/is-it-possible-for-a-person-to-be-considered-spiritual-without-being-religious-quora/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the Daily Kabbalah Lesson on 2011/11/20. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by Thomas Kinto on Unsplash.

Filed under: Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Kabbalah en bijgeloof

Vraag: Wat zegt Kabbalah over bijgeloof?

Antwoord: Bijgeloof is een uitvinding van onze wereld, psychologie, en niets anders.

Kabbalah staat volkomen los van elke geloofsrichting, bijgeloof en alles wat met mystiek te maken heeft, van alles wat er in deze wereld bestaat.

Houd je niet met die dingen bezig, wijd je aan de onthulling van de Hoge Wereld en de Schepper, dan zal je zien dat dit alles voor je vervangt. Je zult antwoorden krijgen op al je vragen, het zijn bovendien duidelijke, heldere antwoorden, dan ga je met je ziel aan het werk.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 12/23/18

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/06/kabbalah-and-superstition/

Related Material:

A Common Superstition

Omens, Amulets, Feng Shui, Etc…

Do Kabbalistic Amulets Exist?

Filed under: Kabbalah Study, Religion | Add Comment / Ask Question →