Category Archives: Psalm

De Eeuwige is hoog en ziet de nederige

laitman_236.01Vraag: Als wij om ons heen kijken en in anderen onze eigenschappen zien, hoe kunnen wij dan de volgende tekst begrijpen: “… de Eeuwige is hoog en ziet de nederige.” (Psalm 138:6)

Antwoord: De Schepper is waarlijk groot met betrekking tot de eigenschap van geven en de Schepper kan alleen gevoeld kunnen worden door een mens die zich nederig voelt omdat hij zijn eigen, grote egoïsme heeft ontdekt.

Zoal Het Volk Is, Is De Leider

laitman_281_02Vraag: In spiritualiteit is Mozes het hoofd en het volk is het lichaam. Waarom is het de rol van Mozes om het volk aan zich te binden? Als we het hebben over een echte leider is er sprake van hard werken, vol pijn, bloed en tranen.

Antwoord: In een egoïstische wereld vindt alles op een totaal andere manier plaats. Een leider wil het liefst controle uitoefenen en geld bezitten. Het doel dat men voor ogen heeft lijkt anders.

Lees het boek de Psalmen eens dat door Koning David is geschreven, daarin prijst hij de Schepper en hij schrijft hoe onbetekenend hij zelf is. Dit is een volkomen andere benadering.

Koning David hield zich van de vroege morgen tot de late avond uitsluitend bezig met de correctie van zijn volk en bracht hen steeds dichter bij geven en liefde. Hij was de centrale organisator die het volk leidde naar een verenigd, altruïstisch geheel. Hij had de rol om de massa om te vormen tot één enkele familie.

Dit is het werk van alle ministers en van alle regeringssystemen, het is hun opdracht om een enorme massa mensen zo te besturen dat zij uiteindelijk dichter bij elkaar komen en voelen dat zij met elkaar één compleet geheel zijn.

Koning David had de verantwoordelijkheid om tegenover de Hoge Kracht, de Schepper, te staan. Wat een innerlijke spanning, wat een intense innerlijke discipline om elk moment van het leven hieraan te wijden zonder ook maar één ogenblik los te laten! Het is ongelooflijk. Dit was zeer veeleisend, serieus werk aan hemzelf.

Hierbij moet immers alles in aanmerking genomen worden: hoe je slaapt, eet, je kleedt, spreekt, wat je bezigheden zijn en waar je gedachten elk moment op gericht zijn. Het mag alleen plaats vinden in een constante staat van opgang, zoals een klok die tikt, weer een seconde, en weer en weer, en het tikken mag nooit ophouden.

Als we aan een mens van onze wereld zouden vragen of hij bereid zou zijn om zo’n leider te zijn, zou hij antwoorden: “Nee, dit is zo’n verheven plicht. Ik kan het niet eens benaderen.”

Daarom werden in het verleden de leiders van Israël en de profeten door de Schepper aangewezen, dit betekent dat zij zich op een niveau bevonden waarop zij niets voor zichzelf bezaten.

In deze tijd zien we echter precies het omgekeerde: corruptie en hebzucht, om een villa te bouwen of een eigen eiland te hebben. Op deze manier laat de Schepper aan de mensheid zien dat alles is vastgelopen, we moeten aan onszelf werken, want de leiders die in deze tijd uit de massa voortkomen, kunnen niet anders zijn dan ze zijn.

Hieruit volgt dat het publiek op serieuze wijze de plicht van een morele transformatie op zich moet nemen. Anders bereiken we geen resultaten en zullen de toekomstige leiders nog corrupter zijn dan de leiders van onze tijd.

Als we denken aan de leiders van vijftig jaar geleden kunnen we zeggen dat ze idealisten waren. Zo lijkt het als we terug kijken. Maar in feite gingen zij van dezelfde egoïstische idealen uit. Toen heerste het principe: “Het is de moeite waard om voor ons land te sterven.” Tegenwoordig gaat het uitsluitend om berekeningen, het overige is niet belangrijk.

Mensen gaan nu langzamerhand begrijpen dat ze zich, ideologisch gezien, in een uitzichtloze situatie bevinden en dat ze iets moeten doen. Hoewel we van poppetjes veranderen in de regering, bij de politie en in het rechtssysteem, ze zullen altijd het hoogste gehalte aan egoïsme en corruptie bezitten.

Mensen moeten dus zichzelf veranderen. Dit is de enige mogelijkheid om onze omgeving te veranderen die volledig afgedaan heeft.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/27/15

 

Behoed Mijn Ziel

laitman_562_02Psalm 86:1 – 86:2: Een gebed van David. Oh Gij, de Eeuwige, neig Uw oor naar mij, antwoord mij want ik ben arm en in nood.

Behoed mijn ziel want ik ben een vroom mens, red Uw dienaar die op U vertrouwt, U bent mijn God.

Een vroom mens (Hassid) is iemand die maar om één ding vraagt: om niet afgescheiden te worden van de Schepper. Alle Psalmen, alle vragen en gebeden, spreken alleen hierover: om het vertrouwen niet te verliezen dat de Schepper de enige Kracht is waardoor een mens en alles wat zich in hem bevindt, bestuurd en gesteund wordt. Wat in de mens is, wordt voor hem afgeschilderd als de buitenwereld, een veranderende werkelijkheid die hij door incarnaties heen voor zich ziet en innerlijk beleeft.

Dit alles is van de Ene Hoge Kracht afkomstig en een mens wil blijvend aan dit feit vasthouden, totdat hij dit met al zijn kracht ontdekt en zo in al zijn verlangens en gedachten, vanuit zijn voelen en denken, komt tot een niet aflatende innige verbinding met de Schepper. Hij wordt een Hassid die niets anders wil dan zich verbinden met het Hoge Bestuur, boven alle verstoringen en problemen uit. Hij brengt alle verwarringen in zichzelf tot leven om zo al zijn mogelijkheden te ontdekken en te komen tot gehechtheid aan de Schepper.

Een mens vraagt maar één ding: Hulp om niet afgescheiden te worden van de gedachte dat er “geen ander is dan Hij” en om tot de erkenning te komen dat hij uitsluitend met de Ene Hoge Kracht te maken heeft. Niet omdat hij gericht is op zichzelf en zich beter wil voelen, maar omdat hij hiermee de Schepper vreugde wil brengen.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 5/15/14

 

“Maar Hij Die Op De Eeuwige Vertrouwt, Wordt Omringd Door Genade.”

Dr. Michael LaitmanPsalm 32 vers 10-11: Vele zijn de smarten van de dwazen, maar hij die op de Eeuwige vertrouwt, wordt omringd door genade. Verblijd u in de Eeuwige en verheug u, gij rechtvaardige; roept het uit van vreugde, allen die oprecht van hart zijn.

Als een mens zijn kli (vat) opent, gaat hij voelen dat alles al door Boven voorbereid is voor hem en dat alles van tevoren al met genade is voorbereid. Het enige wat een mens ontbreekt, is dat hij zich moet losmaken van zijn verlangen om te ontvangen en dat hij – als hij er zich niet van los kan maken – zich in ieder geval losmaakt van wat voor hem daarin mogelijk is. En ook dit is door Boven voorbereid.

Dan bereikt een mens hechting met de Schepper, zoals er geschreven staat: “Maar hij die op de Eeuwige vertrouwt, wordt omringd door genade.”

From the preparation for the Daily Kabbalah Lesson 4/25/14

 

Verlos Mijn Ziel Uit De Ellende

Dr. Michael LaitmanPsalm 143: Antwoord mij snel, O Heer, mijn geest bezwijkt; verberg Uw Aangezicht niet van mij; want ik zou worden als zij die in de groeve neerdalen. Laat mij in de morgen Uw lieflijkheid horen, want ik vertrouw op U; laat mij de weg weten die ik moet gaan, want ik hef mijn ziel op naar U. Bevrijd mij van mijn vijanden, O Heer; ik zoek mijn schuilplaats bij U. Leer mij Uw wil te doen, want U bent mijn God; laat Uw goede Geest mij leiden over geëffende grond. Houd mij in leven, O Heer, tot eer van Uw Naam; bevrijd mijn ziel uit de verdrukking, door Uw gerechtigheid. Versla mijn vijanden door Uw genade en vernietig allen die mijn ziel belagen; want ik ben Uw dienaar.

Hier zien we een mens op het niveau van geloof boven de rede. De komende redding moet snel plaatsvinden, op de manier waarop het gebeurde in de fysieke tak van de spirituele wortel tijdens de uittocht uit Egypte. De uittocht vindt plaats uit een zodanige staat dat niemand meer hoop heeft eruit te kunnen komen, en plotseling gebeurt het, ogenschijnlijk op het minst geschikte moment!

Kabbalisten hebben het verband tussen de wijsheid van Kabbalah en het voorschrift “Heb je vriend lief als jezelf” altijd verborgen gehouden. Zij wilden aan de massa niet vertellen dat alles van liefde afhankelijk is, van verbinding, van toewijding, van het uitgaan uit mijzelf naar anderen toe, van de waarneming van de werkelijkheid die buiten het verlangen van de mens bestaat, boven zijn ego uit. Zij begrepen dat mensen hierdoor de wijsheid van Kabbalah en de correctie zouden afwijzen. Een egoïstisch mens kan niet horen dat hij alleen verplicht is om te werken aan zijn verbinding met anderen, op wie hij van nature neerkijkt. Een mens denkt alleen aan zichzelf en kan niet aan geven denken zonder dat hij daar iets voor terugkrijgt, dat wil zeggen dat hij aan niemand kan denken, tenzij hij er een beloning voor ontvangt.

Als wij met mensen over een dergelijke liefde spreken, zullen ze zeker nooit aan correctie toekomen. Daarom gaven Kabbalisten – in plaats van de methode van correctie – aan mensen de opdracht om zich, in die tijd, aan bepaalde fysieke opdrachten te houden, om de ‘geboden’ die zij vanaf hun kindertijd hadden geleerd, te onderhouden. Aan een kind werd vanaf een heel jonge leeftijd geleerd dat het zich op deze bepaalde manier moest gedragen, zodat hij later dacht dat dit de wens van de Schepper was.

Daarom zijn er altijd mensen die zich verzetten tegen de wijsheid van Kabbalah. Zij begrijpen dat ze zover moeten komen dat ze kunnen geven om niets, anderen kunnen liefhebben en dat de verbinding tussen alle delen van de gebroken ziel in de toekomst voltooid moet worden, maar nu nog niet. Er zijn nog geen duidelijke tekenen van de zijde van de Voorzienigheid, dat die tijd al gekomen is, als wij uitgaan van de algemene staat van de wereld en de staat Israël.

Pas in de 20e eeuw ontdekken we zulke tekenen en het belangrijkste teken is dat Kabbalisten ons vertellen dat de tijd nu is aangebroken. Maar hoe dichter we bij de onthulling van de waarheid – die voor iedereen geldt – komen, bij de uitleg van wat de wijsheid van Kabbalah eigenlijk zegt en hoe dat in de praktijk juist door verbinding met elkaar vervuld wordt, hoe meer mensen zich ertegen verzetten. Het is zelfs moeilijk voor hen om eraan te denken. Vanuit zijn natuur verlangt een mens niet naar verbinding. Het is niet het eerste waar hij aan denkt als hij midden in de nacht of ’s morgens wakker wordt. We zullen dus zien hoeveel mensen zich bij ons zullen voegen en hoeveel er onderweg zullen afvallen. De gewone man vindt dit doel nu eenmaal niet aantrekkelijk.

Mystiek en duistere theorieën gebruiken de kennis van de wijsheid van Kabbalah voor het voorspellen van de toekomst, voor het spreken over reïncarnatie en allerlei geheimzinnige krachten die aantrekkelijk zijn voor de gewone man, maar de onthulling van de Schepper is de onthulling van de eigenschap van geven. Daar is een mens toe bereid als hij ziet dat er een egoïstisch voordeel aan verbonden is, als hij namelijk bereid is om te geven met het doel om te ontvangen, maar dit moet niet aan een mens getoond worden voordat het plaats vindt.

Aan een mens moet niet verteld worden wat de onthulling van de Hogere Kracht aan de schepselen brengt. Baal HaSulam zegt: “Ieder mens in deze wereld zou zijn handen en voeten zeven maal per dag afsnijden als hij deze smaak één maal in zijn gehele leven zou mogen ervaren.” In mijn woorden: Als aan een mens dit gevoel zou worden gegeven, zou hij eraan verslaafd raken en zou hij aan niets anders meer kunnen denken. Dus, hoe zal hij in staat zijn om boven de rede uit te stijgen en ooit de eigenschap van geven willen bereiken? Als hij eerst het Licht van Hochma ontdekt, zal het Licht van Hassadim niet in staat zijn om hem te corrigeren. Dan zou er een nog groter breken plaats vinden dan al heeft plaats gehad. Er zijn drie factoren die noodzakelijk zijn voor de correctie van de mens:

  • De eerste factor is de oorsprong van de ziel, de Reshimo (herinnering).
  • De tweede factor is het Licht dat zich eens in de Reshimo bevond en het wilde vervullen met de intentie om te geven, maar eruit verdween en aanwezig bleef in de vorm van Omringend Licht. Nu schijnt dit Licht vanaf enige afstand en wacht het totdat de Reshimo, die zich in het verlangen om te ontvangen bevindt, steun krijgt van het verlangen om te geven.
  • Het verlangen om te ontvangen kan de Reshimo niet tot steun zijn, omdat de enige intentie bestaat uit willen ontvangen, maar het kan zich verbinden met andere Reshimot, die we punten in het hart noemen, en daarvan onder de indruk zijn. Zo zullen deze Reshimot zich met elkaar verbinden en steeds dichter bij elkaar komen. Hoe meer Reshimot onthuld worden, hoe meer de punten in het hart elkaar naderen en hoe meer zij het Corrigerende Licht activeren.

Het Corrigerende Licht kan individueel en algemeen zijn. Het individuele Licht geeft altijd steun, heeft zorg voor de Reshimo en brengt het langzamerhand verder. Het algemene Licht wordt geactiveerd dankzij de Reshimot die dichter bij elkaar komen als resultaat van de handelingen van mensen en dat Licht corrigeert hen, omdat ook de Reshimot gebroken zijn.

Er zijn dus drie factoren: de Reshimo, het Omringende Licht en onze pogingen om ons met elkaar te verbinden en dat betekent dat de eenheid alleen bereikt kan worden via de lichamen in onze denkbeeldige wereld. Zo doen we ons werk en het belangrijkste is dat we ons geen zorgen maken over de moeilijke staten waar we doorheen gaan, vooral vlak voor de onthulling. Wij begrijpen niet waardoor we vorderingen maken en waardoor niet, wat dichter bij spiritualiteit staat en wat niet. Meestal lijken dingen precies tegengesteld aan wat ons denken en ons hart waarnemen.

From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 4/14/14