Category Archives: Poerim

De derde Wereldoorlog is begonnen, hoe het verloopt hangt van ons af (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De derde Wereldoorlog is begonnen, hoe het verloopt hangt van ons af

Wij beschouwen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als een lokaal conflict, het is echter veel meer dan dat, het is een wereldoorlog op meerdere fronten. De oorlog is niet alleen een militair conflict, het is ook een economische uitputtingsslag. Met torenhoge gasprijzen en tekorten aan basisproducten, voelen mensen wereldwijd de gevolgen van deze oorlog.

Deze oorlog verandert de hele modus operandi van de mensheid. Sinds het begin der tijden zijn we gewend om te leven volgens het motto: “survival of the fittest.” Over het algemeen was de regel dat de sterken de regels bepaalden, regels die vaak onrechtvaardig waren jegens de zwakken. Nu lijkt er een nieuwe mentaliteit te ontstaan: iets willen hebben en sterk genoeg zijn om het te nemen, betekent niet dat de wereld het zal accepteren.

Daardoor wordt deze oorlog niet minder, maar misschien wel meer innerlijk uitgevochten dan uiterlijk. Onze handelwijze is aan het veranderen van gewelddadig naar coöperatief, van narcistisch naar altruïstisch.

Het doet pijn en het zal niet zonder slag of stoot gaan, maar het is onomkeerbaar. Dit is het pad van onze evolutie naar het doel van de schepping: de hele schepping in ons opnemen. Om dat te doen, moeten we voor de schepping gaan zorgen, zoals een moeder haar kind omvat door haar moederliefde.

De strijd om van onze huidige onverschillige en harde omgang met alle schepselen, behalve met onszelf, een overgang te maken naar de omgang van wijze, medelevende mensen wordt “de oorlog van Gog en Magog” of “Armageddon” genoemd.

Aangezien de oorlog over onze innerlijke handelwijze gaat, kunnen we dit in onszelf uitvechten. Als we bezwaar maken tegen de strijd in onszelf, over wie er zal heersen – het ego of de liefde – zal de fysieke realiteit ons dwingen om hoe dan ook voor de liefde te kiezen. Dit zal dan gebeuren door ons op een heel fysieke manier pijn te doen.

De oorlog in Oost-Europa is niets vergeleken met wat wij misschien wel moeten doorstaan als wij ons tegen dit proces verzetten. De afschuwelijke beschrijvingen van onze wijzen en profeten verwijzen daarnaar, dat alles zouden we niet willen meemaken.

Een alternatief is dat we deze oorlog in onszelf uitvechten zonder ook maar één kogel af te vuren. De keuze ligt in onze handen. Het enige wat we hoeven te doen, is doorgaan in de richting waar de natuur ons al heen leidt: naar verbinding. Als we ons inspannen om voor elkaar te zorgen, ook al hebben we dat nu nog niet gedaan, gaan we de goede richting op. Als we conflicten niet met wapens proberen op te lossen of met gevechten op juridisch gebied, maar door voor elkaar te zorgen en door vriendschap, en dat tussen ons versterken, redden we levens en voorkomen we het lijden van ontelbaar veel mensen.

Concluderend: laten we proberen om boven de haat uit te stijgen en de mens aan de andere kant te zien, die ook lijdt. Laten we beseffen dat deze oorlog ons gegeven is om meer aan elkaar te denken dan we tot nu toe gedaan hebben. Immers, als deze oorlog er niet was, zouden we geen aandacht voor elkaar hebben. Nu het oorlog is, zijn we niet langer onverschillig. Hoewel onze gevoelens op het ogenblik negatief zijn, kunnen we er – nu we ons ervan bewust zijn – samen aan werken en ze transformeren. Dit zijn de oorlogen van de Messias die ons moshech [Hebreeuws: trekken] uit het ego, naar liefde voor elkaar.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/world-war-iii-has-begun-how-it-unfolds-depends-on-us-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

Fysieke gebeurtenissen en hun spirituele oorsprong

Opmerking: De grote Kabbalist de ARI heeft geschreven dat in de toekomst alle feestdagen zullen vervallen, behalve Poerim.

Mijn antwoord: Alle feestdagen spreken over tussenliggende spirituele staten op het pad van correctie, van zuiver egoïsme tot zuiver altruïsme, vol liefde, daarom zal de laatste staat niet gecancelled worden. Dat is de betekenis van Poerim.

Vraag: Op wat voor manier heeft men de “Estherrol” geschreven?

Antwoord: Men bevond zich spiritueel in deze staat.

Opmerking: Maar deze rol is geschreven als een verhaal voor kinderen.

Mijn antwoord: Dat lijkt voor ons alleen maar zo.

Vraag: Het is wel duidelijk dat er enige diepte in te vinden is, maar als je er oppervlakkig naar kijkt, er staat in dat het feest 180 dagen duurde. Hoe kan zoiets?

Antwoord: Waarom niet? Ze zaten niet de hele dag aan tafel. De leiders van alle onderdanen kwamen bijeen, discussieerden met elkaar, studeerden, keken naar het dansen en dineerden. Dit alles bij elkaar wordt een feest genoemd.

Achter dit alles zijn er spirituele staten verborgen, daarom hebben ze dit beschreven.

Vraag: Gebruikten ze de gebeurtenissen van onze wereld als basis?

Antwoord: Ja. Het is namelijk zo dat de oorsprong van iedere gebeurtenis in onze wereld in de spirituele wereld aanwezig is. Dus als er speciale gebeurtenissen beschreven worden, verwijzen zij naar de oorsprong ervan. Dat is nog steeds zo. Daardoor weten we hoe het toen gebeurde, en zo behoort het ook te zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/material-events-and-spiritual-roots/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States”

Related Material:

Choosing The Path Of Correction

Purim—On The Calendar And In The Heart

New Life 1094 – Concealment And Revelation On Purim

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom is Poerim vandaag de dag belangrijk? (The Times Of Israel)

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “Waarom Is Poerim vandaag de dag belangrijk?

Het Poerimfeest is juist nu belangrijk in de wereld. In het theater van onze huidige werkelijkheid, wordt het gordijn opgetrokken en de voorstelling begint met de opkomst van alle personages: de helden en de schurken, en het ingewikkelde plot ontvouwt zich. Net zoals in het scenario van het verhaal van Poerim in Shushan, wordt het Joodse volk vandaag de dag met speciale tijden geconfronteerd, waarin grote krachten van afscheiding aan het werk zijn om ons van elkaar te verwijderen. De gebeurtenissen die in de Boekrol van Esther beschreven staan, verwijzen naar de correcties waar wij als volk doorheen moeten gaan om de dreigingen die de kop opsteken, te overwinnen. Onze overleving hangt af van de verwerkelijking van deze correcties.

Laten we eens kijken naar de karakters achter de kostuums:

Haman wordt vertegenwoordigd door de heropleving van het nazisme, de haat van links jegens de Joden en Israël, en door extreme stemmen van beide zijden van het spectrum die op onze vernietiging uit zijn.

Mordechai is de vertegenwoordiger van het goede in het verhaal. Hoezeer hij ook zijn best doet om een positieve kracht te zijn, alleen staat hij machteloos. Hij moet eerst de wijdverspreide Joden bij elkaar brengen en verenigen, daardoor maakt Mordechai het bevel van de slechte Haman om alle Joden uit te roeien, ongeldig. “Er is een zeker volk, verspreid en afgezonderd,” zegt Haman tegen Ahasveros, hij zegt dat de Joden zich niet aan de wetten van de koning houden en dat hierdoor hun bestaansrecht in de ogen van de koning teniet wordt gedaan.

Op dit punt rijst er een vraag: Waarom verbindt Haman de verspreiding van de Joden met hun ongehoorzaamheid aan de wetten van de koning? Haman begreep dat het principe waardoor de Joodse natie tot stand was gekomen, eenheid was. Een dergelijke staat van eenheid werd door de correctie van het egoïsme – uitbuiting van anderen voor eigenbelang – bereikt. Poerim symboliseert het einde van dit proces van correctie.

De Joden werden als een natie beschouwd toen zij ermee instemden om zich “als één man met één hart” te verenigen. Verstrooid zijn was een synoniem voor verdeeldheid, dit betekent dat zij er niet in slaagden om aan de voorwaarde te voldoen die hen aanvankelijk gesteld was om een natie te vormen. Dit werd door Haman bij koning Ahasveros benadrukt.

Toen zij “verstrooid” waren, kon koningin Esther niets voor de Joden doen, want zij hadden de wet van de koning geschonden. Toen zij zich echter weer verenigden, herstelden zij zich als één volk, precies zoals koning Ahasveros het bevolen had en versnelden zij de val van Haman. Daarom zegt Esther tegen Ahasveros: “Jij wilt van mij dat ik naar de koning ga en smeek om het behoud van jullie leven? Blijf dan niet in de poort van de koning zitten, maar ga de Joden bijeenbrengen!”

Poerim geeft ons het voorbeeld van een happy-ending waarbij de Joden hun rol en hun opdracht begrijpen en verantwoordelijkheid nemen om de wet van de koning uit te voeren: zich boven hun verschillen uit met elkaar te verenigen en op die manier hun overleving veilig te stellen. Het tegengestelde hiervan is duidelijk gebleken uit de tragische gebeurtenissen in het midden van de vorige eeuw, toen is gebleken waartoe een escalatie van Jodenhaat, in combinatie met de Joodse ontkenning van die haat en het nalaten van enige actie daartegen, heeft geleid.

Wat voor eenheid moeten wij Joden, nu bereiken? Het betekent niet dat wij ons fysiek met elkaar in Israël of ergens anders moeten verenigen, evenmin als de Joden in het Poerim verhaal de 127 provincies waar ze in woonden hoefden te verlaten om zich fysiek in Shushan met elkaar te verbinden.

Verbinden betekent dat wij elkaar mentaal en emotioneel steunen en een gemeenschappelijke afspraak maken om er voor elkaar te zijn, als “één man met één hart”, boven al onze verschillen uit. Bovendien betekent verbinding ook dat wij, door onze inspanningen om ons gemeenschappelijke punt te vinden dat ons verenigt, kanalen van eenheid worden voor de rest van de mensheid, zoals er geschreven staat: “Een licht voor de naties.”

Met andere woorden, de verstrooiing en de verdeeldheid tussen onze harten verspreiden verstrooiing en verdeeldheid in de wereld, het tegengestelde is echter ook waar: onze eenwording verspreidt eenwording. Eenheid is de onvervulde verwachting die de mensheid nu koestert ten aanzien van de Joden. Terwijl het voor zowel niet-Joden als Joden moeilijk is om dit gevoel aan te wijzen of te verwoorden, gaat het achter elk antisemitisch gevoel schuil.

Van de twijfel en de angst voor een totale vernietiging tot aan de grote vreugde en euforie, nadat alles tenslotte opgelost was, bevatten het verhaal en de betekenis van Poerim één van de grootste oplossingen voor het bijeenbrengen van tegenstellingen.

Wij Joden hebben de sleutels in handen voor twee mogelijke resultaten: de keuze om verdeeld te blijven, wat verwoestende consequenties met zich meebrengt, of de keuze om ons te verbinden, wat door de vreugdevolle staat van Poerim wordt gesymboliseerd.

Elke keer als wij Joden met uitroeiing bedreigd werden, heeft onze inzet voor eenheid het ons mogelijk gemaakt om te volharden en te overleven. Vandaag de dag mogen de Joden dit verhaal niet vergeten en moeten zij voor iedereen een positief voorbeeld zijn. Juist dit zal ons volk en de hele wereld dichter bij vrede, evenwicht en grenzeloze vreugde brengen.

Een blije Poerim voor iedereen!

New Life 701 – Het Geheim In De Boekrol Van Esther

New Life 701 – Het Geheim In De Boekrol van Esther

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

 Samenvatting

Het verhaal begint met Koning Ahasveros, hij symboliseert de Koning van de wereld, de Schepper, en Koningin Vashti, zij symboliseert de wereld die niet naar Hem luistert. Dit is een gebrek aan verbinding die onthuld wordt tussen de Schepper en de schepselen, zij moeten dit corrigeren. Koningin Esther is nederig en niet arrogant zoals Vashti. De Koning wil de wereld brengen tot gelijkvormigheid met Hem. Esther maakt niet bekend dat zij joods is omdat het volk Israël gehaat wordt. Iedereen is arrogant en vertegenwoordigt afscheiding.

Bightan en Teresh willen de koning vermoorden, dit betekent dat zij een nieuwe controle over de wereld willen vestigen. Zij stimuleren Mordechai om in actie te komen en in feite maken de krachten van Mordechai en Haman duidelijk waarom de wereld bestaat. Nadat Mordechai de Koning heeft gered, krijgt juist Haman een hoge functie van de koning, zodat Mordechai gestimuleerd zal worden om iets te vragen. De koning lijkt advies gekregen te hebben van zijn adviseurs en hij leidt nu alles naar het doel dat hij voor ogen heeft.

Esther roept de joden bijeen om te vasten en te bidden, dit betekent: om het persoonlijke ego te overstijgen en zich met elkaar te verbinden, want de joden zijn over alle volkeren verspreid, zij zijn geïntegreerd in vreemde culturen en niet in eenheid en verbinding. Zij dreigen uitgeroeid te worden en dat maakt het volk weer duidelijk wie zij zijn en wat hun opdracht is in de wereld, namelijk dienen als een voorbeeld van liefde. Daarom doden zij degenen die hen haten, namelijk het kwaad dat in ieder van hen aanwezig is en tegengesteld is aan verbinding en liefde. Zo komen zij verder op weg naar het Doel van de Schepping, waarbij het volk Israël alle schepselen naar liefde en verbinding met de Schepper leidt.

From KabTV’s “New Life #701 – The Secret In The Scroll Of Esther,” 3/10/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download