Category Archives: Letters

Gematria – de taal voor het beschrijven van de Hoge Wereld

Laitman_151Vraag: Vinden we de logica van onze wereld in spiritualiteit terug? Is daar twee plus twee bijvoorbeeld ook vier?

Antwoord: In spiritualiteit vinden we de logica van onze wereld niet terug. Rekenkunde bestaat daar niet, maar er zijn daar veel andere soorten berekeningen, afhankelijk van waarmee je aan het werk bent. Op verschillende niveaus bestaan er verschillende soorten wiskunde.

Vraag: Is spirituele rekenkunde de Gematria van de woorden? Houdt dit verband met het verlangen?

Antwoord: Natuurlijk, want iedere letter op zich vertegenwoordigt de combinatie van verschillende verhoudingen van de krachten van geven en ontvangen, elke letter creëert één bepaalde basisvorm. Daarom vormen de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet de basis.

De eerste negen letters corresponderen met de negen Sefirot van Bina, de daaropvolgende negen letters zijn de negen Sefirot van Zeir Anpin, en de laatste vier letters zijn de vier Sefirot van Malchut. Er zijn nog vier extra letters, deze vertegenwoordigen de Parsa.

Vraag: Vertegenwoordigt elk element van de letters – de punt, de horizontale lijn en de verticale lijn – al deze krachten?

Antwoord: Ja. Letters vertegenwoordigen een specifieke combinatie van krachten van geven en ontvangen. Er zijn geen andere combinaties mogelijk.

De Schepper heeft het verlangen om te ontvangen geschapen (een zwart punt). Tijdens het ontwikkelingsproces van het verlangen, oefende Hij constant invloed uit op dat punt en zo ontstonden er onder Zijn invloed allerlei combinaties. Daarom contrasteert het zwarte punt met de achtergrond van wit Licht, hierdoor wordt de correlatie tussen het Hoge Licht en het punt, de verlangens, weergegeven. Dit creëert 22 vormen.

De wetten van Gematria zijn overal hetzelfde, de tien Sefirot veranderen niet. Dit is echter niet waarneembaar in de wiskunde van onze wereld. Gematria is één van de talen waarmee de Hoge Wereld en de processen daarin, worden beschreven. Dit is de taal van Kabbalah.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 2/25/18

Een Gesprek Met De Schepper

laitman_235In het Nieuws (The New York Times): “Er is nieuw onderzoek gedaan naar het zeer wonderlijke proces van taalverwerving bij baby’s. Hieruit blijkt dat er voor de geboorte meer gebeurt dan er voorheen werd vermoed.”

“Door onderzoek te doen bij kinderen die geadopteerd zijn in een ander land dan hun geboorteland – baby’s die al spoedig na hun geboorte geadopteerd zijn en met een andere taal zijn opgegroeid dan de taal die zij in de baarmoeder hebben gehoord – is gebleken dat wat baby’s voor en na de geboorte horen van invloed is op de manier waarop zij geluiden horen; dit werpt nieuw licht op het begrip “geboortetaal”.

“Deskundigen weten al enige tijd dat pasgeboren baby’s het liefst luisteren naar stemmen die de taal spreken die zij in de baarmoeder al gehoord hebben, zei Anne Cutler, taalpsycholoog en professor aan het Marcs Institute for Brain, Behaviour and Development in de Western Sydney University, in Australië.”

“Pasgeboren baby’s kunnen de stemmen, die zij de laatste drie maanden van de zwangerschap gehoord hebben, herkennen; met name de geluiden die van hun moeder afkomstig zijn, zij hebben een voorkeur voor die stemmen boven die van vreemden. Daarnaast hebben zij een voorkeur voor andere talen die hetzelfde ritme hebben, boven talen met een heel ander ritme …”

Vraag: Wat is uw mening als Kabbalist over de verbinding tussen het brein en taal, wat zijn woorden en letters, wat drukken zij uit?

Antwoord: Taal is een zeer gecompliceerd mechanisme, waarmee we gedachten en emoties die we tijdens ons leven leren kennen en verkrijgen, uitdrukken, maar dit mechanisme begint zich zelfs al tijdens het embryonale stadium van een mens te ontwikkelen.

Voor de geboorte hoort en begrijpt een foetus de taal van de moeder, daardoor begint een baby de taal van volwassenen al in een heel vroeg stadium te begrijpen, al na een paar weken. De manier waarop de ouders met hem praten is van groot belang, evenals het gedrag van de moeder tijdens de zwangerschap, want zij communiceert innerlijk met hem en de foetus absorbeert alles. Al deze indrukken beïnvloeden zijn taalvermogen.

In feite is taal een goddelijk geschenk, met behulp daarvan communiceert hij met de Schepper.

Net zoals een moeder met een foetus spreekt die nog niet geboren is, of met een baby, moeten wij ons voorstellen dat we met de Schepper spreken, en als wij dat willen kunnen we woorden uitwisselen met de Schepper, deze taal wordt “een heilige taal” genoemd.

Met behulp daarvan is een klein mensje – dat kan iemand zijn die qua leeftijd volwassen is, maar vanuit het perspectief van zijn innerlijke ontwikkeling nog klein is – met de Schepper verbonden en kan hij met Hem communiceren. Is het niet in woorden, dan met een glimlach, gebaren, innerlijke motivatie, enzovoort. Met andere woorden: taal is een code.

Verder is Hebreeuws een speciale taal die in geschreven en gesproken vorm is gecreëerd – met al haar innerlijke betekenissen – vanuit de krachten waarmee de Schepper en het schepsel met elkaar converseren. Daarom is er niets wat het Hebreeuws kan vervangen, het is het fundament van alle talen.

Vraag: Betekent dit dat het Hebreeuws eigenlijk in iedereen leeft?

Antwoord: Absoluut! Dat komt omdat de letters uit twee krachten bestaan, verticaal en horizontaal.

Als resultaat daarvan hebben de letters vierkante vormen, want er bestaat niets buiten deze twee krachten, verticaal en horizontaal, van boven naar beneden en van beneden naar boven, van rechts naar links en van links naar rechts. Deze twee richtingen bevatten alle natuurkrachten, want horizontaal is kenmerkend voor geven en verticaal is kenmerkend voor ontvangen.

Vraag: En wat is de betekenis van een punt?

Antwoord: Een punt is het begin van zowel een verticale als een horizontale lijn, of de kruising daartussen. Vanuit deze staat komt de communicatie van een mens met de Schepper voort, ook tussen mensen. Mensen denken dat zij op een directe manier met elkaar communiceren, maar zij communiceren via de Schepper met elkaar.

Opmerking: Uw beweringen zijn revolutionair, zoals: Hebreeuws is in ieder mens aanwezig …

Mijn antwoord: Hebreeuws is de basis van het innerlijke programma van de mens, zoals elk computerprogramma gebaseerd is op 0 en 1. Hier is dat net zo.

Opmerking: En nog een bewering is, dat wij via de Schepper communiceren.

Mijn antwoord: Enkel en alleen op die manier! Hij verbindt ons met elkaar en niemand anders! Anders zouden we niet met elkaar verbonden zijn. Wij zijn allemaal absolute egoïsten en wij zijn niet in staat om onderling contact te hebben, de Schepper vult de leegte en de ruimte tussen ons. En dit betekent dat onze taal de Schepper is.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/23/16

 

De Klanken Van Letters

laitman_627_2Vraag: Letters hebben een geometrische vorm en een klank. Wat wordt er door de essentie van de klanken geduid?

Antwoord: Volgens de vijf delen van de spirituele KliKeter, Hochma, Bina, Zeir Anpin en Malchut – onderscheiden we vijf groepen klanken: keelklanken, tongklanken, verhemelte klanken, dentale klanken en lipklanken. Hierdoor kunnen wij de letters niet alleen schrijven, maar ook uitspreken.

theconnectionbetweenlettersanddigits

Dit geldt ook voor muzieknoten, de kleuren van de regenboog en voor alles wat er bestaat, want alles is geworteld in de vijf delen van de spirituele Kli.

Alles waar mensen in deze wereld mee werken, is in dit systeem aanwezig, ook onze vijf zintuigen bevinden zich daarin: het gezichtsvermogen, het gehoor, de reukzin, de smaakzin en de tastzin.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

De Letters Als Vormen Voor Het Bestuur Van Onze Wereld

laitman_526Vraag: Hoe zijn de letters van het alfabet geschapen?

Antwoord: De letters van het alfabet zijn door Adam HaRishon (de eerste Mens) naar ons toe gekomen, hij was de eerste mens die gelijkvormigheid (Domeh) aan de Schepper heeft bereikt.

Adam was de eerste mens die de Hoge Wereld heeft ontdekt en de resultaten daarvan in onze wereld. Alles wat in de spirituele wereld bestaat zijn de wortels en alles wat in onze wereld bestaat is het resultaat daarvan, dat uit de spirituele wereld neerdaalt.

De twee werelden zijn volkomen identiek, uitgezonderd het feit dat de Hoge Wereld een wereld van krachten is, en onze wereld een wereld van materie. Daarbij worden alle krachten die de oppervlakte van de aarde actief beïnvloeden (elektriciteit, magnetisme, plasma, atoomkrachten, etc.) ook als een deel van de materiële wereld beschouwd.

Van daaruit heeft Adam HaRishon de wortels van onze wereld, namelijk de Hoge Wereld, ontdekt. Hij zag hoe de krachten die onze wereld besturen vanuit de wortels volgens speciale wetten neerdalen. Adam begreep de betekenis van het Hoge Bestuur en de toepassing daarvan. Van hieruit heeft hij wetten geformuleerd en de structuur van de letters beschreven.

Alles wat bestaat is vanuit één enkel zwart punt afkomstig: verlangen. Er zijn van boven naar beneden vertakkingen vanuit dit punt, dit betekent dat het Licht van Hochma – het Levenslicht (de verticale lijn in de tekening) – vanuit de Hoge Wereld onze wereld bereikt. Tegelijkertijd is er een horizontale Kracht, het Licht van Hassadim (Licht van barmhartigheid), dat zich eveneens kan verspreiden.

thelettersasmodelsformanagingourworld-pic1

Het Bestuur van de wereld bestaat uit drie elementen: één punt en twee lijnen, een horizontale en een verticale lijn. Alles wordt bestuurd door de integratie van deze twee tegengestelde krachten, zoals de integratie tussen een plus en een min. Adam voelde deze krachten in de spirituele wereld, hij ging ze bestuderen en onderzoeken.

Omdat de Hoge Wereld bestaat uit de delen die Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, en Malchut genoemd worden, ging Adam onderzoeken op welke wijze de Hoge Wereld onze wereld beïnvloedt. Hij ontdekte dat de spirituele wereld uit twee delen bestaat. Het bovenste gedeelte wordt Galgalta ve Eynaim (de eigenschap van geven) genoemd, van daaruit zijn de beslissingen afkomstig. Het onderste gedeelte wordt AHP genoemd (de eigenschappen van ontvangen), van daaruit is het Bestuur afkomstig.

thelettersasmodelsformanagingourworld-pic2

Op basis van zijn onderzoek heeft Adam de structuur van de letters beschreven. De eerste negen letters bevinden zich in het onderste gedeelte van Bina, de daaropvolgende negen letters bevinden zich in Zeir Anpin en de laatste vier letters bevinden zich in Malchut. In totaal zijn er 22 letters, 22 standaardvormen van Bestuur. Dan zijn er nog vijf sluitletters, Mantsepach (MNTzPCh) en zo komen we op een totaal van 27 letters.

Het Hoge Licht gaat, als door een vorm, door elke letter heen en daalt neer in de vorm van die letter.

Het Licht verblijft boven de letter als simpel, vormloos, homogeen Licht, Licht dat niets speciaals heeft.

Als het Licht echter door de vorm van de letter heen gaat, werkt het op een bijzondere wijze in onze wereld, omdat de interactie tussen de horizontale (Hassadim) en de verticale (Hochma) lijnen in elke letter, heel uniek is. De letter “Dalet – ד” is heel specifiek. Deze letter heeft een speciaal uitsteekseltje op het punt waarop de twee lijnen met elkaar verbonden zijn, dit vormt het draaipunt van de twee lijnen van deze letter. In het algemeen gesproken hebben letters vele soorten innerlijke eigenschappen.

Elke letter is een afzonderlijke Kli (vat), een combinatie van twee Krachten: Hassadim en Hochma. De vectoren veranderen voortdurend.

Elke letter is een specifieke afdruk waardoor de Hoge Kracht werkt. De Hoge Kracht gaat door de vorm heen en maakt de weg vrij voor de bijzondere invloed van deze Kracht in onze wereld. Een woord is een samenstelling van letters, zoals een computeropdracht.

Vraag: Waarom zien we maar twee lijnen op de tekening als de invloed uit drie lijnen bestaat? Hoe wordt de derde lijn in de letters zichtbaar?

Antwoord: De derde lijn beweegt zich vanuit de schepping van beneden naar boven. De tekening laat het Bestuur van de Schepper zien, van boven naar beneden.

In de letters is er niets van de mens zelf aanwezig, alleen in de mate waarin wij het toestaan om letters vanuit ons verlangen te schrijven.

Vraag: Waarom staat er geschreven dat de Torah uit één enkel woord bestaat?

Antwoord: Omdat de Torah niet in woorden verdeeld is, de Torah is geschreven als één doorlopende tekst. Er bestaat geen manier om er een verdeling in aan te brengen. Het is één simpel gebod dat vanaf het begin van de schepping “In het begin schiep God …” tot aan het laatste woord “Israël” geldt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

Een Letter Is Een Spirituele Kli (Vat)

laitman_260Vraag: Wat was er eerst, de Wijsheid van Kabbalah of de Hebreeuwse taal?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah is een systeem waarmee wij het Hoge Bestuur kunnen bereiken, als je deze Wijsheid bestudeert, ga je de letters daarvan ontdekken en de krachten van de letters, het is de taal van het Bestuur. Deze taal wordt het Hebreeuws genoemd.

Vraag: Kunnen we dit proces analyseren met het voorbeeld van de letter Aleph? Want daar is zoveel in te ontdekken.

Antwoord: Dat is met alle Hebreeuwse letters zo.

De Aleph is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet.

aletterisaspiritualvessel

Het gedeelte rechts boven is de letter Yod, dat is de tiende letter van het alfabet, deze letter correspondeert met GE (Galgalta ve Eynaim), de kelim (vaten) voor geven. Het gedeelte links onderaan is de vierde letter van het alfabet, de Dalet, deze letter correspondeert met de AHP, de kelim van ontvangen.

Dan is er een lijn, de Parsa (grens) genaamd, die de twee elementen doorkruist en de scheiding vormt tussen beide letters.

In feite is het zo dat de letter Aleph de gehele spirituele Kli bevat. Als we de tien Sefirot nemen: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin (dat uit 6 Sefirot bestaat) en Malchut, bevindt GE zich boven de Parsa, tot aan Bina, en de AHP bevindt zich onder de Parsa.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

De Letters Van De Torah

Laitman_151Vraag: Mijn vraag gaat over de letters van de Torah. Als de Torah als één woord geschreven is vanaf de letter “״ב (Bet) tot aan de letter “ל” (Lamed), hoe kunnen we de Torah dan in afzonderlijke woorden verdelen?

Is het mogelijk om de Torah van achteren naar voren te lezen, van ”ל” naar”״ב? En zouden we dan ook een verdeling in woorden kunnen maken? Is het dan nog steeds Hebreeuws?

Antwoord: We kunnen de Torah vele malen verdelen en op allerlei manieren. We kunnen ons zelfs het oneindig aantal manieren waarop dit mogelijk is niet eens voorstellen.

Het Hoge Licht is namelijk oneindig in al Zijn vormen en onthullingen, wij kunnen Het met de mogelijkheden die wij hebben niet beschrijven. Alleen als een mens de Hoge Wereld rechtstreeks kan voelen, is hij in staat om dit innerlijk te bereiken.

 

“Medicijn Voor Hun Gehele Vlees …”

Laitman_632_1Vraag: Er wordt gezegd dat er unieke krachten in de letters van de Torah aanwezig zijn. Eén van de krachten die met de letters zijn verbonden, is geneeskracht. Hoe brengen ze genezing?

Van wat ik begrijp vormen al die letters samen de lijnen van een code die mij (en iedereen) ieder moment bestuurt en alles bepaalt wat er met mij gebeurt, maar er bevinden zich ruimten in deze code. Als ik voldoende ontwikkeld en wijs ben, ben ik in staat om deze ruimten zelf te beschrijven en zo kan ik dan de loop van het proces veranderen.

Antwoord: In de Torah staat geschreven:“Want zij zijn het leven voor degenen die ze vinden en een medicijn voor hun gehele vlees“ (Spreuken 4:22). Deze letters zelf zijn krachten, maar het gaat hier niet over letters die je op papier schrijft. Je ondergaat een verandering bij elke letter die je waarneemt. Je moet volgens elke letter veranderen om het deze letters mogelijk te maken om in jou ingebed te zijn.

Ons hele probleem is dat wij ons in een egoïstische staat bevinden en altijd voor onszelf willen ontvangen. Dit is tegengesteld aan de materie waarin de Torah een bedding kan maken. De Torah kan alleen ingebed zijn in materie die uitsluitend uit geven en liefde bestaat en dit is tegengesteld aan ons ego.

Elke letter is een symbool, een vorm of een manier waardoor ik het beste aan anderen kan geven. Zowel de vorm van de letters als de combinaties van letters geven aan hoe wij de materie kunnen nemen – het verlangen om te ontvangen – en daarvan een verlangen om te geven kunnen maken. Wij werken met het verlangen om te ontvangen in de vorm van een verlangen om te geven, dan worden de letters gecreëerd uit het verlangen om te ontvangen.

Er staat geschreven dat je een vormloze hoop verlangen om te ontvangen had, zoals een berg zand, en door nu water en cement aan dit zand toe te voegen, maak je van die berg een stevige massa en daarmee kun je al de vorm van de letters maken.

Maar wat symboliseert elke letter? In deze vorm wil je nu vanuit je vroegere egoïstische verlangen aan anderen geven, iets aan hen schenken, op de een of andere manier helpen, iets in orde brengen en hetzelfde geldt zelfs naar de Schepper toe, naar het alomvattende programma, zodat het gerealiseerd zal worden en voor iedereen goed zal zijn. Dit vorm je uit je natuurlijke substantie.

From KabTV’s “A New Life” 12/21/14

 

Hoe Wij Kunnen Deelnemen Aan De Code Van Het Leven

Dr. Michael LaitmanVraag: Is het mogelijk om deel te nemen aan de Code van het Hoge Bestuur die in de vorm van een letter naar mij neerdaalt? In elk ander systeem bepaalt het vastleggen van codes de manier waarop het materiaal waaruit het systeem bestaat zich ‘gedraagt’ en is daarmee aangeduid welk proces plaats zal vinden.

Antwoord: De code bevat alles. Daarnaast zijn er voor ons met een bedoeling bepaalde plekken open gelaten zodat wij met onze reactie kunnen bijdragen. Met andere woorden: wij bewegen ons niet blind, als robots voorwaarts, zonder enige vrijheid van wil en daarbij uitsluitend de onveranderlijke wetten en krachten volgend die ons besturen.

We accepteren het programma dat in ons werkt en een zekere ruimte openlaat voor onze onafhankelijkheid.

Het programma heeft ons nodig om de letters te leren en ze op de juiste wijze dáár binnen te gaan waar de lege plekken zijn die speciaal voor ons zijn opengelaten in de tijd dat het programma werd vastgelegd door een schrijfmachine of een computer.

Er wordt van ons verwacht dat wij de letters zodanig op de lege plekken neerzetten dat wij in eenheid werken met de auteur van de tekst en dat wij zo helpen om het programma op een mooie manier te ontvouwen, in overeenstemming met Zijn wensen en de onze.

Vraag: Klopt het dat de letters in twee afzonderlijke delen verdeeld kunnen worden:

  1. De letters die in ons geprint zijn en die bepalen wat er met ons gebeurt en
  2. De letters die wij zelf toevoegen als wij de wijsheid bereiken die erin verborgen is en actief gaan deelnemen aan het proces, dat wil zeggen: als wij de letters zelf gaan schrijven.

Betekent dit dat ik leer hoe ik zeggenschap kan hebben over de dingen die mijn werkelijkheid bepalen?

Antwoord: Ja, dat is waar. Wat betekenen die lege plekken in de tekst, het programma? Je hebt een kracht van Boven gekregen, de wil om te ontvangen en de kracht van geven. Als ze met elkaar gecombineerd worden, worden de lege plekken in de tekst gevuld.

From KabTV’s “A New Life” 12/21/14

 

Amuletten Zijn Een Leugen!

Laitman_049_01Vraag: Men zegt dat de letters van het Hebreeuwse alfabet een speciale kracht bezitten en dat daarom mensen die zich in Kabbalah verdiepen amuletten ontwerpen die een mens beschermen en helpen.

Er is tegenwoordig een hele industrie voor de productie van amuletten voor allerlei gelegenheden. Het geheim van deze amuletten is dat er – in een bepaalde volgorde, met speciale formules en in een bepaalde vorm – Hebreeuwse letters op geschreven staan. Er is een hele techniek voor om deze amuletten te vervaardigen.

Wat is de speciale kracht van het Hebreeuwse alfabet? Wat moet je weten om deze letters op de juiste manier te combineren zodat ze echt kracht uitoefenen?

Kunt u me leren om zo’n amulet te ontwerpen?

Antwoord: Nee. Amuletten zijn een leugen! Hoe zou ik je een amulet kunnen geven? Je moet de letters innerlijk weten te vormen van de twee krachten die in je aanwezig zijn: ontvangen en geven.

Je moet uitzoeken waar deze krachten in je aanwezig zijn, onderscheid daartussen maken, een speciale combinatie vormen om een bepaalde letter te krijgen, namelijk een speciale eigenschap. Elke letter is namelijk een eigenschap. Dit wordt uitgelegd in het artikel “The Letters By Rabbi Amnon Saba” in The Introduction to The Book of Zohar.

Wanneer je de letters eenmaal kent en weet hoe je ze in jezelf moet vormen, ga je het programma begrijpen dat zich als een filmspoel in je afwikkelt. Je gaat kijken waar je bent, waar je zit in dit programma en hoe je werkt aan waar je bent.

Je ‘leest’ het, je wordt een deelgenoot die dit programma herkent, het leest en ermee gaat werken.

En plotseling ontdek je een lege plek in het programma, je stopt en je wilt zelf meedoen met dit programma: “Welke letter zal ik toevoegen? In welke vorm?” En dan ga je schrijven.

Dit betekent dat je je verlangen eraan toevoegt, je denken, je gevoelens, je persoonlijkheid, je voegt dit toe aan wat de Schepper aan je heeft geschreven, precies op de plek die Hij voor je heeft open gelaten, zodat je Zijn partner kunt gaan worden.

From KabTV’s “A New Life” 12/21/14

 

Letters Zijn Symbolen Van De Hogere Kracht

Laitman_151Uit de blog post ‘De Wereld Die Geen Plaats Heeft’, als ik de twee krachten van Boven die hun invloed hebben op onze wereld – ontvangen en geven – wil registreren, moet ik dat door middel van een grafische voorstelling doen: hoe de ene kracht werkt en hoe de andere kracht werkt, vervolgens hoe zij samen hun invloed uitoefenen op een bepaalde materie

Ik registreer het netto-effect van deze twee krachten op de materie in de vorm van een symbool, als ik dan naar dit symbool kijk, weet ik dat deze twee krachten de materie nu op deze manier beïnvloeden.

Laten we zeggen dat het symbool de letter “Shin (ש)” is. Een letter is een symbool en de Shin is de algemene vorm van deze twee krachten die onze materie beïnvloeden, het verlangen om te ontvangen, het verlangen om te genieten, want dit is alle materie van onze wereld.

Er zijn 22 letters en vijf zogenaamde eindletters (Mantsepach). Met elkaar zijn er 27 letters, namelijk symbolen, combinaties van de twee krachten, standaardvormen, zoals een drukpers die een afdruk in de materie achterlaat, namelijk in het verlangen om te ontvangen, in ons ego, en met deze afdruk begint het verlangen te leven en te veranderen.
From KabTV’s “A New Life” 12/21/14