Category Archives: Integrale Opvoeding

De Vreedzame Weg Naar Het Socialisme

Dr. Michael LaitmanOpinie  (van columnist Anatoly Wasserman): “Als we het jaar 2022 bereikt hebben, zal het socialisme winstgevender zijn dan het kapitalisme. Dit betekent dat de mogelijkheid zou kunnen bestaan om de aanbeveling te implementeren die in 1862 door Karl Marx gedaan is om de hele economie te verlossen van de bourgeoisie en aan elke eigenaar te geven wat hij verkiest.”

“Het scala van problemen dat door het kapitalisme gecreëerd wordt, betreft niet alleen de kwestie van productiviteit. De nadelen van het kapitalisme zetten vraagtekens bij het voortbestaan van de wereld en de mensheid. Daarom is het mogelijk dat de overgang naar het socialisme niet economisch gerechtvaardigd zal worden, maar als de weg naar zelfbehoud.

“Daarom moeten we in de komende jaren praten over de grootte van het gevaar dat het kapitalisme voor het voortbestaan van de mensheid vormt, we hebben voldoende bewijs dat het een toenemend gevaar is. Het is nodig om aan mensen, die betrokken zijn bij het bedrijfsleven, uit te leggen dat overleven in hun eigen belang is en dat zij vertegenwoordigers van het socialisme moeten worden ten bate van zichzelf.”

Mijn commentaar: De overgang gebeurt op een veel eenvoudiger manier. Namelijk doordat het deel van de mensheid met een punt in het hart zich inspant voor onderlinge eenheid, die door de invloed van het Omringende Licht (Ohr Makif) veranderingen in hen en in alle mensen teweeg brengt. Dit Ohr Makif is verantwoordelijk voor onze vooruitgang en via de methode van Integrale Educatie en Opvoeding versnellen we het effect daarvan op ons. Hierdoor vindt er een goede overgang plaats naar het volgende niveau van de menselijke ontwikkeling.

 

Een Goed Voorbeeld

Dr. Michael LaitmanVraag: In de samenleving zijn er buitensporig gewelddadige, agressieve kinderen die zelfs hun ouders slaan. Kan het integrale groepsgesprek hen corrigeren?

Antwoord: In zulke gevallen is het noodzakelijk om het niveau van het onderwijs en de moraliteit te verhogen door zulk gedrag in cirkels te bespreken. En er is een goed voorbeeld nodig.

Laat de kinderen praten over de liefde voor hun ouders, over zachtheid. Kunnen zij hun ouders belonen voor wat zij hen gaven in hun vroege kinderjaren en zich dan herinneren hoe hun moeder voor hen zorgde en hun vader bezorgd over hen was? Aan zo’n discussie moeten ook ‘normale kinderen’ meedoen en de agressieve kinderen moeten naar hen luisteren. Vervolgens is het belangrijk om heel voorzichtig te proberen om deze agressieve kinderen in het gesprek te betrekken, zodat het tot hen zal doordringen.

Maar er moet een heel serieuze integratie, sympathie en empathie aanwezig zijn. Als agressieve kinderen zien hoe sterk, serieus en gezond de andere jongeren zijn en merken dat zij met hun ouders een verhouding hebben van liefde, begrip, sympathie en betrokkenheid, krijgen ze een goed voorbeeld van hen.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 12/12/13

 

Integrale Educatie Voor De Massa

Dr. Michael LaitmanWij zijn uitgekozen in die zin dat we van Boven het verlangen hebben ontvangen dat ons roept om te leren, om te hunkeren naar verbinding met de Schepper en naar de openbaring van de Schepper die moet plaatsvinden voor de gehele mensheid.

De mensheid nadert al de behoefte aan de volgende staat, de natuur beweegt de gehele mensheid voorwaarts. Maar mensen hebben geen eigen verlangen en zullen dat ook niet krijgen. Duizenden, misschien een paar miljoen mensen, zullen zich bij ons voegen maar het is slechts een uiterst gering deel van de gehele mensheid. Het zullen er niet meer worden.

Zo is het altijd met het hoofd: het is klein, zoals de microprocessor in een computer, maar het definieert en beslist alles. Door de overige delen wordt dit microdeel uitgevoerd.

Zo zijn wij deze ‘chip’. We moeten ons met de rest van de mensheid verbinden, met mensen gaan werken, hen leren begrijpen, ons met hen verenigen, een geschikte vocabulaire ontwikkelen, een geschikt woordenboek maken, verschillende beelden bedenken, voorbeelden, passende workshops ontwikkelen, enz.

We leren kleine kinderen alles wat volwassenen hebben, alleen op een laag niveau met eenvoudige voorbeelden, simpele handelingen. Om mensen het volgende, wenselijke niveau in hun verbinding te laten voelen, moeten we hen aanmoedigen en hen voortdurend met iets aantrekken.

Wij ervaren neergangen en opgangen en in overeenstemming daarmee moeten we onszelf versterken.

Anderen gaan niet door deze staten. Ze moeten voortdurend worden aangetrokken, omarmd, enthousiast gemaakt en geholpen. We moeten de methode aan hen uitleggen in de mate die zij nodig hebben om deze te kunnen begrijpen, zodat zij met ons verbonden zijn en samen met ons op kunnen stijgen. Wij nemen hen als jonge kinderen mee op weg, we laten hen naast ons plaatsnemen en ze rijden met ons mee. Het kind zit naast je of misschien wel op je schoot, of het loopt onder jouw toezicht in je buurt rond, want het weet de weg niet en hoeft de weg zelfs niet te weten. Je hoeft niets anders van mensen te vragen dan één ding: “Als jullie bij ons zijn, is alles goed.”

Zo behoren we met de massa om te gaan. Als we dat niet doen, kunnen we niet verder komen na de constructie van onze collectieve Kli. Wij zullen het minimale niveau bereiken maar niet verder komen. We hebben een ontwaking gekregen om de mensheid met ons ‘mee te trekken’. Wij moeten hier heel serieus mee omgaan. We zullen spiritueel alleen verder kunnen komen door ons succes met een breder publiek. Als we daar niet in slagen, zal het publiek ons tot ballast zijn en zullen wij daardoor niet verder kunnen stijgen.

 

De Verbinding Tussen Leraar En Student

Dr. Michael LaitmanVraag: Op wat voor manier moeten de mensen die achter het scherm zitten met u contact leggen?

Antwoord: Jullie contact met mij moet je vorm geven door aan mij specifieke, serieuze vragen te stellen over de lessen, geen kant en klare vragen, maar vragen waarover je nagedacht hebt. Dan beantwoord ik ze schriftelijk of mondeling

Communicatie ontstaat namelijk door samenwerken. Een zekere hoeveelheid kennis die je dagelijks van mij krijgt, beschouwen we niet als verbinding. Er is sprake van verbinding als we met elkaar iets nieuws maken, creëren. Er is verbinding tussen ons als ik de wijsheid van Kabbalah of integrale educatie en opvoeding aan jullie onderwijs en jullie dit bestuderen.

Er is alleen verbinding mogelijk als jullie aan mij gelijkvormig zijn. We weten dat er alleen sprake is van eenwording tussen twee objecten in de mate waarin er een overeenkomst tussen hun eigenschappen bestaat. Wat voor overeenkomst kan er bestaan tussen ons als ik de leraar ben en jij een student bent? Wat voor overeenkomst kan er bestaan tussen het schepsel en de Schepper als de Schepper uitsluitend geeft en het schepsel alleen ontvangt? Wat kan je teruggeven? Eenheid met mij. En op wat voor manier? Als je op dezelfde manier te werk gaat als ik. Dat is het enige! Wat kan je nog meer doen? Mij onderwijzen zoals ik jou onderwijs? Nee, onderwijs anderen zoals ik jou onderwijs.

Daarom bestaat er geen effectievere situatie dan disseminatie, anders ben je niet met het materiaal aan het werk. In de spirituele wereld is het zo, dat degene die via zichzelf geen informatie doorgeeft, in zichzelf opgesloten blijft en niets opmerkt. Jullie kunnen je niet voorstellen hoe klein en levenloos het deeltje is dat jullie waarnemen van alles wat ik aan jullie geef, en de oorzaak daarvan is nu juist dat jullie het in geen enkele vorm verder doorgeven.

Mensen die vertalen of met de lessen werken, zijn de gelukkigste mensen, omdat wat zij horen of waar ze aan werken uiteindelijk binnen het bereik komt van anderen. Zij die dit niet doen, hebben geen andere mogelijkheid om uit hun beperking te komen, zij bevinden zich in een impasse.

From a Talk About the Dissemination 10/17/13

 

De Correcte Opvoeding Van Een Kind

Waardoor Is Het Moeilijk Geworden Om Kinderen Op Te Voeden?

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik bestudeer uw serie gesprekken ‘Een Nieuw Leven’. Dank daarvoor. Wat ziet u als oorzaak van het feit dat het zo moeilijk is om moderne kinderen op te voeden?

Antwoord: Voor de eerste keer in de geschiedenis gaan we een compleet nieuwe wereld binnen zonder dat we die wereld kennen of voelen, want onze zintuigen zijn egoïstisch en we kunnen de komende wereld niet voelen zolang we onze zintuigen niet hebben gecorrigeerd. In het verleden konden we op dingen vooruitlopen, ons een soort toekomstige wereld voorstellen, een soort ‘morgen’ dat ons te wachten stond.

Nu staan we voor speciale uitdagingen, voor de overgang naar een nieuw leven. Niemand weet hiervan, behalve Kabbalisten. Ik leer dit aan mijn studenten. Ik leer hen over de nieuwe wereld en hoe we er binnen kunnen gaan, dat wil zeggen dat het gaat over de correctie van de menselijke natuur: een langdurig en moeizaam proces.

Het probleem ligt bij de opvoeding van de nieuwe generatie, dit geldt zowel voor jongeren als volwassenen. In het verleden bereidden ouders hun kinderen voor op het binnentreden in een wereld die ze zelf goed kenden, dat wil zeggen dat ze in staat waren om hun kinderen de regels bij te brengen die nodig waren in het leven, maar de ouders van tegenwoordig kunnen hun kinderen niet voorbereiden op hun toekomstige leven omdat zij er zelf niets van begrijpen. Conclusie: beide groepen moeten het systeem van integrale educatie en opvoeding toepassen.

 

De Werkloze G20

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van de OESO): “Wij, de Bestuurders van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, roepen de Ministers van Arbeid en Werkgelegenheid van de G20-landen op om hun samenwerking te versterken met het doel om de plannen en de omvang van de werkgelegenheid te verbeteren, evenals de arbeidsmarkt en het beleid met betrekking tot sociale bescherming, om hogere niveaus van productie en lonende werkgelegenheid te bereiken en bij te dragen aan de versterking van de wereldeconomie.”

“Ook al zijn er zes jaren verstreken sinds het begin van de wereldwijde financiële crisis, het groeitempo van de werkgelegenheid in de meeste G20 landen blijft zwak, daardoor wordt een significante daling in de hoge niveaus van werkloosheid en het gebrek aan arbeidsplaatsen belemmerd.”

“Zoals wordt vermeld in de achtergronddocumenten die gezamenlijk door de IAO en de OESO zijn opgesteld voor de vergadering van de Ministers van Arbeid en Werkgelegenheid van de G20, is er sprake van een aanzienlijke diversiteit tussen de landen in de situaties op de arbeidsmarkt. In de afgelopen 12 maanden is de werkloosheid in de helft van de G20-landen marginaal gedaald terwijl er juist een stijging was in de andere helft. De werkloosheid ligt boven de 25 procent in Zuid-Afrika en Spanje; bedraagt ruim 11 procent in Frankrijk en Italië en in de EU als geheel; ruim 7 procent in Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en ligt onder de 6 procent in Australië, Brazilië, China, Duitsland, India, Indonesië, Japan, Zuid-Korea, Mexico, de Russische Federatie en Saoedi-Arabië.”

“In het begin van 2013 heeft het totale aantal werklozen in alle landen van de G20 93 miljoen bereikt, waarvan ongeveer 30 procent gemiddeld langer dan een jaar werkloos is …”

“De werkgelegenheidssituatie in de G20-landen zou aanzienlijk verbeteren door een meer ondersteunende externe omgeving, afhankelijk van wat de G20-landen voor hun eigen economie doen. Dit vereist collectieve inspanning van alle landen om te werken aan hun gezamenlijke doelstelling: een sterke, duurzame en evenwichtige groei.”

Mijn commentaar: De wens om het aantal werklozen te verminderen, evenals de publieke woede en spanning is duidelijk, maar deze inspanningen zullen tot niets leiden omdat niemand overproductie nodig heeft en het niet afgestemd is op het milieu. Het is noodzakelijk om de hele houding ten aanzien van werk, arbeid, huishoudkunde, enz. opnieuw op te bouwen, dit is alleen mogelijk met een totale her-educatie van de mens.

Het is absoluut geen moeilijke taak, niet te ingewikkeld, te duur, of belastend. Het effect is onmiddellijk zichtbaar en duidelijk. Het enige probleem is de psychologische barrière die moet worden overwonnen door degenen van wie de beslissing afhangt om ‘Integrale Educatie en Opvoeding’ te introduceren.

 

“De Revolutie Van De Middenklasse”

Dr. Michael LaitmanOpinie (Francis Fukuyama, Amerikaans politiek wetenschapper en politiek econoom): “Het thema dat de recente gebeurtenissen in Turkije en Brazilië met elkaar verbindt en ook met de Arabische lente van 2011 en de voortdurende protesten in China, is de opkomst van een nieuwe globale middenklasse….”

“In Turkije en in Brazilië – zoals eerder in Tunesië en Egypte – is het politieke protest niet door de armen aangevoerd, maar door jonge mensen met een hoger dan gemiddeld onderwijs- en inkomensniveau. Ze zijn technisch goed onderlegd en maken gebruik van sociale media zoals Facebook FB +0.45% en Twitter om informatie te versturen en demonstraties te organiseren. Zelfs wanneer ze in landen wonen die regelmatig democratische verkiezingen houden, voelen ze zich vervreemd van de heersende politieke elite.…”

“Een rapport uit 2012, geschreven door het Europees Instituut voor Veiligheidsstudies, hanteert een bredere definitie van de middenklasse, en heeft voorspeld dat het aantal mensen in die categorie zou toenemen van 1,8 miljard in 2009 naar 3,2 miljard in 2020 en 4,9 miljard in 2030 (op een geraamde wereldbevolking van 8,3 miljard inwoners)….”

“Dit is geen nieuw fenomeen. De Franse, de Bolsjewistische en de Chinese revolutie werden alle geleid door ontevreden mensen uit de middenklasse, zelfs als hun ultieme beslissing later werd beïnvloed door boeren, werknemers en de armen.”

“Terwijl protesten, opstanden en soms revoluties doorgaans worden aangevoerd door mensen die sinds kort tot de middenklasse behoren, slagen de laatstgenoemden er zelden in om een politieke verandering op lange termijn tot stand te brengen. Dit komt omdat de middenklasse zelden meer mensen vertegenwoordigt dan een minderheid van de maatschappij in de ontwikkelingslanden en intern is verdeeld. Tenzij ze een coalitie met andere delen van de samenleving kunnen vormen, brengen hun bewegingen zelden duurzame politieke veranderingen teweeg….”

“Geen enkele politicus in de VS of Europa zou vanuit zijn ivoren toren mogen neerkijken op de gebeurtenissen die in de straten van Istanbul en São Paulo plaatsvinden. Het zou een ernstige vergissing zijn om te denken: ‘Hier kan zoiets niet gebeuren.’”

Mijn commentaar: De vraag is waarmee ze naar mensen gaan. Het probleem is niet dat de massa opgevrolijkt moet worden, maar dat er werkelijke veranderingen tot stand gebracht worden. Werkelijke veranderingen kunnen alleen plaatsvinden als ze in overeenstemming zijn met de ontwikkeling van de natuur en de samenleving, dat wil zeggen, gericht op de integratie van de mensheid.

Daarom is de enige werkelijke oplossing voor alle dringende problemen in de maatschappij, de implementatie van de methode van integrale educatie en opvoeding onder de bevolking. Daarna kan de sociale structuur hervormd en gereset worden op basis van de verkregen kennis en de nieuwe vaardigheden van integrale educatie.

 

Het Model Van De Toekomstige Maatschappij

Dr. Michael LaitmanOpinie (Anatoly Wasserman, journalist, politieke adviseur, wetenschapper): “De postindustrialisatie kon de crisis niet voorkomen, omdat de wereld bezig was om een model te bouwen: een maatschappij waarin de industrie zonder menselijke tussenkomst werkt en de mens zich bezighoudt met de verdere ontwikkeling ervan.”

“Er werd van uitgegaan dat mensen die vrij zouden zijn van productiewerk, zich bezig zouden gaan houden met creatieve activiteiten, zoals cultuur, kunst en andere vormen van creativiteit. Maar niemand nam de moeite om dit proces bij mensen te ontwikkelen. Het bleek ook dat mensen niet de hulp nodig hadden die kon worden verstrekt door degenen die geen productiewerk meer hoefden te doen.”

“Het resultaat is dat veel mensen leven van werkloosheidsuitkeringen, die verborgen zijn door activiteiten waar niemand behoefte aan heeft. Om deze salarissen te kunnen betalen of – beter gezegd: deze verborgen werkloosheidsuitkeringen – zijn er financiële kunstgrepen nodig om iets te betalen waar vraag naar is.”

Mijn commentaar: Wasserman heeft gelijk, maar hij heeft geen oplossing: dat kan alleen door overal integrale educatie en opvoeding in te voeren, en dan ontstaat er een geleidelijke, zachte transformatie van de huidige samenleving naar een maatschappij van redelijke consumptie en vermindering van overproductie, de mensheid bereikt dan een uniform niveau van leven en eenheid, totdat in deze eenheid de Schepper onthuld zal worden: het eeuwige, perfecte bestaan.

 

Iedereen Wordt Bedolven Onder De Dreigende Schuldencrisis

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van de Wereld Organisatie van Schuldeisers): “Het kaartenhuis van de wereldeconomie stort steeds verder in elkaar. De problemen van Griekenland en Cyprus vormen slechts het begin van een wereldwijde trend. De overheidsschuld kan spoedig alles wat op zijn pad komt als met een enorme sneeuwbal met de grond gelijk maken”

“Staatsschulden blijven stijgen en volgens de laatste schattingen wordt het steeds moeilijker voor landen om niet alleen de schuld te verminderen, maar zelfs om deze te stabiliseren. De voorlopige resultaten voor 2012 tonen aan dat de totale schuld van alle landen een bedrag van 55 biljoen dollar heeft overschreden. Het grootste deel (75%) komt voor rekening van slechts zeven ontwikkelde economieën: de G7-landen. Tijdens het voorgaande jaar zijn ze er niet alleen niet in geslaagd om de situatie te verbeteren, maar hun schulden stegen zelfs met 5%. De totale schuldenlast van de ontwikkelde landen is toegenomen met 12%, dat is 110% van het BBP.”

“Gezien de gestaag toenemende druk horen we steeds vaker prognoses die aangeven dat de ‘schulden-zeepbel’ uit elkaar zal spatten. De landen die door schuld onder druk zijn gezet, kunnen geen enkele manier vinden om aan hun verplichtingen te voldoen en worden gedwongen om zelfs nog meer geld te lenen om de rente op hun huidige leningen te kunnen betalen. Voor zowel de meerderheid van de ontwikkelde economieën als de landen waar de schuld / BBP-ratio 60 à 70% overstijgt, lijkt het punt van ‘no return’ al overschreden te zijn. Vroeg of laat zullen zij het lot van Griekenland en Cyprus delen. Maar in dit geval zal er niemand zijn om ‘reddings-geld’ van te lenen.”

“Deskundigen neigen steeds meer naar het ergste scenario, zij beweren dat wij waarschijnlijk spoedig een crisis van de overheidsfinanciën zullen meemaken waarvan de omvang en de gevolgen de financiële crises van de afgelopen jaren ver zullen overtreffen.”

Mijn commentaar: We worden óf geconfronteerd met de ineenstorting van het mondiale financiële stelsel óf met een geleidelijke overgang naar een rationele vorm. Als we zien hoe de ‘leiders’ doof blijven voor het invoeren van Integrale Educatie, is de instorting uiteraard onvermijdelijk …