Category Archives: Hebreeuws

Zegen is de essentie van de letter “Bet”

65Vraag: Het artikel “De Letters van Rabbi Hamnuna-Saba” beschrijft hoe de letters om de beurt bij de Schepper kwamen, Hij legt telkens uit waarom Hij de wereld niet met hen zal scheppen, totdat de letter “Bet – ב” kwam.

Er staat geschreven dat de essentie van de letter ״Bet״ zegen is, deze letter heeft geen tegenkrachten. Daarom begon de Schepper daarmee de wereld te bouwen.

Hoe is het mogelijk dat er een teken is dat geen tegenkracht heeft? Wat is er bijzonder aan de letter “Bet“? 

Antwoord: De letter “Bet” betekent: zegen. Dat wil zeggen dat er een speciale Kracht van de Schepper is die een mens beïnvloedt en hem naar het juiste doel leidt, in de juiste richting, langs de juiste weg. Dit is de betekenis van: zegening.

Vraag: Waar kan ik de letter “Bet” in mezelf vinden?

Antwoord: Als je dit artikel leest, ga je voelen hoe het je beïnvloedt.

Vraag: Betekent dit dat ik duidelijk zal begrijpen dat de Kracht die mij ergens heen leidt en mij een bepaalde bewustwording geeft, de kracht van de “Bet” is?

Antwoord: Ja, dat klopt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/blessing-is-the-essence-of-the-letter-bet/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 4/23/23

Related Material:
The World Was Created By The Letter “Bet”
The Basis Of All Corrections
Letters —The Descent Of Light Into Desires

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Eenheid die wij bereiken door de letter “Aleph”

629.3De Schepper zei tegen haar: “Hoewel de wereld is geschapen met de letter Bet, zul jij het hoofd van alle letters zijn, want er is geen andere eenwording in Mij dan in jou. Met jou zullen alle afwegingen beginnen, alle werken van de mensen in de wereld, de hele eenwording is alleen in de letter Aleph” (Zohar voor iedereen, Inleiding tot het Boek de Zohar, “De brieven van Rav Hamnuna Saba”,  Item 38).

Vraag: Kunt u uitleggen over welke eenheid we het hebben?

Antwoord: Met de letter “Alephא” begint er een reeks tekens waarmee de Schepper het universum, de daarin werkende krachten en de verbinding daartussen van begin tot einde uitbeeldt.

Daarom is de vorm van de letter “Aleph” heel complex: de Hoge Wereld en de wereld daar beneden, gescheiden door een grens die Parsa wordt genoemd.

Alleen op deze manier is het mogelijk om ons een systeem voor te stellen dat werkelijk uit twee werelden bestaat, en van Bovenaf wordt bestuurd door één enkele Kracht die het hele systeem en alle werelden naar één vorm leidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/unity-that-we-attain-through-the-letter-aleph/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 4/23/23

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:
Special Letters
Letters – Forms of Interaction Of Two Forces
Letters Are The Symbols Of The Upper Force

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

22 Krachten van de Natuur

526Vraag: Het artikel “De Letters van Rav Hamnuna Saba” vertelt op allegorische wijze dat elke letter naar de Schepper gaat en zegt dat Hij juist met deze letter de wereld moet gaan bouwen. De Schepper antwoordt echter: “Ja, je bent goed, maar ik ga niet met jou beginnen.”

Over welk proces gaat het hier? Wat betekent het dat de letters naar de Schepper gaan en dat elke letter vraagt of de schepping van de wereld met deze letter kan beginnen? Er zijn 22 van zulke tekens.

Antwoord: Ja, er zijn niet meer dan 22 natuurkrachten die in combinatie met elkaar het hele universum scheppen, werkelijk alle werelden en alles waarmee ze gevuld en verzadigd worden.

Dit alles komt uit niet meer dan 22 letters voort. Dan zijn er nog vijf extra letters die verder niets bepalen, maar gewoon aan het einde van sommige woorden worden geschreven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/22-forces-of-nature/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 4/23/23

Related Material:
Letters Are Desires
Letters And Sefirot
Letters – Forms of Interaction Of Two Forces

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hebreeuws is een manier om Kabbalistische kennis weer te geven

Vraag: Bestond er in Kabbalah, vóór het Hebreeuws, nog een andere taal?

Antwoord: Nee. Vanaf het allereerste begin was Hebreeuws de enige manier om Kabbalistische kennis over te brengen. Deze taal is voortgekomen uit de noodzaak om spirituele wortels, woorden en daden weer te geven. Hebreeuws bestaat uitsluitend voor dit doel.

Hebreeuws had in onze wereld helemaal niet als spreektaal gebruikt moeten worden. Het feit dat tegenwoordig in Israël Hebreeuws wordt gebruikt om te schrijven, te lezen en te communiceren is niet juist. Hiervoor werd het Hebreeuws vroeger nooit gebruikt.

Kabbalistische teksten werden altijd in het Hebreeuws geschreven. Andere talen werden voor al het overige gebruikt, zoals het Aramees of het oude Grieks, maar dit gold niet voor het Hebreeuws.

Hebreeuws is puur een taal van ´vertakkingen´ die alleen wordt gebruikt voor het beschrijven van spirituele krachten, kwaliteiten en handelingen.

From KabTVs “Fundamentals of Kabbalah,” 6/23/19

Related Material:

Hebrew—The Language For Perceiving The Creator

Hebrew – The Language Of The Wisdom Of Kabbalah

New Life #1031 – The Uniqueness Of The Hebrew Language

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches | Add Comment →

Verbinding met de Schepper is de basis van de oude talen

Vraag: Is de Hebreeuwse taal een soort middellijn tussen letters en hiërogliefen?

Antwoord: Ik heb de spirituele oorsprong van de hiërogliefen niet bestudeerd. Ik kan slechts één ding zeggen: de basis van alle oude talen is de verbinding tussen de mens en de Schepper. Hoewel het Hebreeuws de meest complete verbinding weergeeft, en daarom de Torah en alle andere spirituele bronnen erdoor worden weergegeven, kunnen we niet zeggen dat er via de Chinese, Indiase, Ethiopische, Egyptische karakters, enz. geen verbinding tussen de mens en de Schepper zou zijn.

In elk geval is er een verbinding, want voordat de mens begon te voelen hoe hij zijn meningen en zijn gevoel kon uiten, ontving hij deze kennis van de Schepper. Dit is niet zomaar uit het niets ontstaan.

In die zin hebben alle talen spirituele wortels, alleen zijn ze allemaal vervormd of verdwenen. Hebreeuws is de enige taal die onveranderd is gebleven, daarom zijn de Torah en alle andere boeken in het Hebreeuws geschreven, en op basis daarvan heeft de hele mensheid geleidelijk haar spirituele bronnen gerealiseerd.

Wij kennen eenvoudigweg de wortels niet; wij kennen de juiste connectie met de Schepper van geen enkele oude taal, maar deze verbinding bestaat ongetwijfeld, anders zou er niets hebben kunnen gebeuren.

Bovendien zijn er wetenschappers die op basis van hun conclusies, proefschriften enz. tussenbeide gekomen zijn, zij begonnen deze talen in overeenstemming met hun begrip te ‘ontleden’. Daardoor blijft er natuurlijk niets meer over van de oorspronkelijke bronnen van alle bestaande talen.

Uit de Webinar in het Engels: https://kabbalahmedia.info/lessons/cu/9kewgFZw?language=en

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/06/connection-with-the-creator-is-the-basis-of-ancient-languages/

Related Material:

Hebrew—The Language For Perceiving The Creator

The Secret Of The Hebrew Alphabet Revealed

Know The Essence Of Things Through Letters

Filed under: Language of Branches | Add Comment / Ask Question →

Spirituele Taal Is Eeuwig

laitman_216_03Vraag: De Shamati artikelen zijn geschreven vanuit het perspectief van geven, in vormen die pasten bij de generatie die toen leefde. Moeten de artikelen en boeken niet aangepast worden aan de generatie van nu?

Antwoord: Eerlijk gezegd begrijp ik niet wat het verschil is. Mensen zijn sindsdien niet veranderd. Als wij voorbeelden gebruiken uit die tijd zijn ze ook begrijpelijk voor de moderne mens van nu. Begrippen als: ouders, kinderen, voedsel, lijden en goedheid, zijn begrippen die door iedereen worden geaccepteerd.

Er zijn nog geen 100 jaar voorbij sinds Shamati werd geschreven. Door de Wijsheid van Kabbalah wordt dit helemaal niet opgevat als een tijdsperiode. Wij gebruiken Kabbalah boeken die 4.000 jaar geleden geschreven zijn, en dat is wonderbaarlijk!

Stel je voor dat je plotseling iemand zou ontmoeten die duizend jaar geleden in Europa leefde. Je zou met hem geen gemeenschappelijke taal hebben, geen gemeenschappelijke behoeften en geen gemeenschappelijk begrip. Maar als je iemand zou ontmoeten die zich – in de tijd waarin hij leefde – in de Wijsheid van Kabbalah had verdiept, zou je, zelfs al zou dat 4.000 jaar geleden zijn, wel een gemeenschappelijke taal en een gezamenlijke interesse hebben.

Wat zou je hem dan vragen of van hem kunnen leren? Vóór het verval van de generaties, stonden mensen veel dichter bij spiritualiteit en voelden ze het veel zuiverder aan. Onze taal zou absoluut identiek zijn.

Vraag: Waarom hebben alle talen veranderingen ondergaan en is het Hebreeuws niet veranderd?

Antwoord: Omdat de Hebreeuwse taal een onveranderlijke spirituele wortel heeft.

Hebreeuws is een taal die – zoals wetenschappers het nu ook bewijzen – zelfs vooraf ging aan de Egyptische hiëroglyfen. Het is precies dezelfde taal als de taal die Adam 6.000 jaar geleden sprak, in het algemeen wordt Hebreeuws beschouwd als een oudere taal. Het is een taal die een spirituele wortel heeft, daarom zijn de vorm van de geschreven taal en de uitspraak niet veranderd, de spirituele wortel is immers permanent.

Wij zouden dus vrij met onze spirituele voorouders kunnen spreken, hen kunnen verstaan en spiritueel met hen kunnen communiceren, en dat doen wij ook. Als wij de spirituele niveaus bestijgen, stijgen we in feite op naar hen en beginnen we met hen te communiceren. Dat is dan echter niet meer op fysiek niveau maar op spiritueel niveau, zij worden dan aan ons onthuld als uiterst precieze componenten van de alomvattende ziel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16

 

Een Gesprek Met De Schepper

laitman_235In het Nieuws (The New York Times): “Er is nieuw onderzoek gedaan naar het zeer wonderlijke proces van taalverwerving bij baby’s. Hieruit blijkt dat er voor de geboorte meer gebeurt dan er voorheen werd vermoed.”

“Door onderzoek te doen bij kinderen die geadopteerd zijn in een ander land dan hun geboorteland – baby’s die al spoedig na hun geboorte geadopteerd zijn en met een andere taal zijn opgegroeid dan de taal die zij in de baarmoeder hebben gehoord – is gebleken dat wat baby’s voor en na de geboorte horen van invloed is op de manier waarop zij geluiden horen; dit werpt nieuw licht op het begrip “geboortetaal”.

“Deskundigen weten al enige tijd dat pasgeboren baby’s het liefst luisteren naar stemmen die de taal spreken die zij in de baarmoeder al gehoord hebben, zei Anne Cutler, taalpsycholoog en professor aan het Marcs Institute for Brain, Behaviour and Development in de Western Sydney University, in Australië.”

“Pasgeboren baby’s kunnen de stemmen, die zij de laatste drie maanden van de zwangerschap gehoord hebben, herkennen; met name de geluiden die van hun moeder afkomstig zijn, zij hebben een voorkeur voor die stemmen boven die van vreemden. Daarnaast hebben zij een voorkeur voor andere talen die hetzelfde ritme hebben, boven talen met een heel ander ritme …”

Vraag: Wat is uw mening als Kabbalist over de verbinding tussen het brein en taal, wat zijn woorden en letters, wat drukken zij uit?

Antwoord: Taal is een zeer gecompliceerd mechanisme, waarmee we gedachten en emoties die we tijdens ons leven leren kennen en verkrijgen, uitdrukken, maar dit mechanisme begint zich zelfs al tijdens het embryonale stadium van een mens te ontwikkelen.

Voor de geboorte hoort en begrijpt een foetus de taal van de moeder, daardoor begint een baby de taal van volwassenen al in een heel vroeg stadium te begrijpen, al na een paar weken. De manier waarop de ouders met hem praten is van groot belang, evenals het gedrag van de moeder tijdens de zwangerschap, want zij communiceert innerlijk met hem en de foetus absorbeert alles. Al deze indrukken beïnvloeden zijn taalvermogen.

In feite is taal een goddelijk geschenk, met behulp daarvan communiceert hij met de Schepper.

Net zoals een moeder met een foetus spreekt die nog niet geboren is, of met een baby, moeten wij ons voorstellen dat we met de Schepper spreken, en als wij dat willen kunnen we woorden uitwisselen met de Schepper, deze taal wordt “een heilige taal” genoemd.

Met behulp daarvan is een klein mensje – dat kan iemand zijn die qua leeftijd volwassen is, maar vanuit het perspectief van zijn innerlijke ontwikkeling nog klein is – met de Schepper verbonden en kan hij met Hem communiceren. Is het niet in woorden, dan met een glimlach, gebaren, innerlijke motivatie, enzovoort. Met andere woorden: taal is een code.

Verder is Hebreeuws een speciale taal die in geschreven en gesproken vorm is gecreëerd – met al haar innerlijke betekenissen – vanuit de krachten waarmee de Schepper en het schepsel met elkaar converseren. Daarom is er niets wat het Hebreeuws kan vervangen, het is het fundament van alle talen.

Vraag: Betekent dit dat het Hebreeuws eigenlijk in iedereen leeft?

Antwoord: Absoluut! Dat komt omdat de letters uit twee krachten bestaan, verticaal en horizontaal.

Als resultaat daarvan hebben de letters vierkante vormen, want er bestaat niets buiten deze twee krachten, verticaal en horizontaal, van boven naar beneden en van beneden naar boven, van rechts naar links en van links naar rechts. Deze twee richtingen bevatten alle natuurkrachten, want horizontaal is kenmerkend voor geven en verticaal is kenmerkend voor ontvangen.

Vraag: En wat is de betekenis van een punt?

Antwoord: Een punt is het begin van zowel een verticale als een horizontale lijn, of de kruising daartussen. Vanuit deze staat komt de communicatie van een mens met de Schepper voort, ook tussen mensen. Mensen denken dat zij op een directe manier met elkaar communiceren, maar zij communiceren via de Schepper met elkaar.

Opmerking: Uw beweringen zijn revolutionair, zoals: Hebreeuws is in ieder mens aanwezig …

Mijn antwoord: Hebreeuws is de basis van het innerlijke programma van de mens, zoals elk computerprogramma gebaseerd is op 0 en 1. Hier is dat net zo.

Opmerking: En nog een bewering is, dat wij via de Schepper communiceren.

Mijn antwoord: Enkel en alleen op die manier! Hij verbindt ons met elkaar en niemand anders! Anders zouden we niet met elkaar verbonden zijn. Wij zijn allemaal absolute egoïsten en wij zijn niet in staat om onderling contact te hebben, de Schepper vult de leegte en de ruimte tussen ons. En dit betekent dat onze taal de Schepper is.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/23/16

 

Hebreeuws, Een Taal Die Uit Het Licht Is Neergedaald

Laitman_631_3Vraag: Hebreeuws wordt van rechts naar links geschreven, terwijl de meeste talen van links naar rechts geschreven worden. Waarom is dat zo?

Antwoord: In de natuur komt alles uit de Bron van Goedheid, van de Schepper, uit het Licht dat van Hem neerdaalt, van de rechterlijn. Dit is de eigenschap van de Hebreeuwse taal en zo wordt deze taal gebruikt.

Andere talen zijn niet uit het Licht afkomstig, maar van een egoïstisch verlangen, daarom worden zij van links naar rechts geschreven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/27/16

 

Was Adam HaRishon Een Feniciër?

laitman_747_01Vraag: Er zijn wetenschappers die denken dat het Hebreeuwse alfabet oorspronkelijk uit het Fenicisch is ontstaan, een taal die lange tijd voor het Hebreeuwse alfabet bestond. Zou het kunnen dat Adam HaRishon (de Eerste Mens) een Feniciër was?

Antwoord: Ik kan niet zeggen of Adam HaRishon een Feniciër was, maar hij was de eerste mens in onze wereld die de Hoge Kracht heeft ontdekt en beschreven. Ik weet evenmin of het Fenicische volk 6.000 jaar geleden bestond, ik ben geen historische documenten tegen gekomen die dit bewijzen. Ik vertrouw op de geschriften van Kabbalah en van de Torah.

Hierdoor kan de indruk ontstaan dat mijn woorden ongeloofwaardig zijn en niet bewezen, maar de Wijsheid van Kabbalah onderzoekt en bevestigt deze dingen, daar vertrouw ik op.

Vraag: Betekent dit dat wij niet weten welke nationaliteit Adam had?

Antwoord: In de tijd van Adam HaRishon bestonden er nog geen nationaliteiten. Nationaliteiten ontstonden 3500 jaar later, na de uittocht uit Babylonië. Daarvoor, zoals het in de Torah geschreven staat, was er één volk dat uit verschillende stammen bestond, zij leefden met elkaar in het oude Babylonië.

Pas nadat de Babyloniërs uiteen gingen en zich over de aardbol verspreidden, kwamen er verschillende volkeren en naties.

Opmerking: Wetenschappers hebben het Joodse genoom bestudeerd en zij hebben vastgesteld dat het volkomen identiek is aan dat van de Irakezen. De Joden waren eigenlijk ook emigranten uit Babylonië, uit Irak,

Mijn Commentaar: Irak is het grondgebied van het oude Babylonië. In principe is dit echter onbelangrijk, want de Joden hebben geen nationaliteit. Zij zijn een groep mensen die door Abraham bijeen gebracht zijn om bij hem te studeren, zij verenigden zich rondom hem volgens het principe: “En je zult je vriend liefhebben als jezelf.“ (Vajikra 19:18) (Leviticus)

Dit moesten zij doen om de Hoge Wereld te bereiken. Nadat zij deze wet “En je zult je vriend liefhebben als jezelf“ gingen verwezenlijken en daardoor de Hoge Wereld bereikten, het Hoge Systeem van Bestuur, gingen zij zichzelf Joden (Yehudim) noemen. Het woord “Yehudi” komt van het woord “Yichud” (Eenwording), “Achdut” (Eenheid), en het woord “Ivri” (Hebreeuws) betekent: een overgang van het voelen van onze wereld naar het voelen van de Hoge Wereld. Joden vormen dus geen nationaliteit, maar een ideologische groep.

Wat de Irakezen betreft, mogelijk zijn zij de vroegere joden die ofwel in Babylonië zijn achtergebleven of zich in de loop van de tijd van Abraham’s groep hebben afgescheiden. Maar dit doet er niet toe! De Wijsheid van Kabbalah behoort tot geen enkele natie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

Alles Heeft Een Spirituele Bron

laitman_209Vraag: Is het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah in elke taal hetzelfde?

Antwoord: Hebreeuwse woorden dragen een code in zich, daarom is de studie niet hetzelfde. Als je bijvoorbeeld zegt: Bina, Hochma, en je schrijft dat op, bestaat het woord zelf al uit een bijzondere combinatie symbolen die speciale krachten vertegenwoordigen, in een andere taal bestaat dit niet.

Toch heeft elke taal een “spirituele bron”, net zoals dat met ieder mens het geval is, met ieder voorwerp en elk verschijnsel in onze wereld. Anders zou deze tak niet bestaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16