Category Archives: God

Is God, fysiek, metafysisch, abstract, conceptueel, materieel of immaterieel? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Is God fysiek, metafysisch, abstract, conceptueel, materieel of immaterieel?

In de wijsheid van Kabbalah bestuderen we God op een praktische manier, in relatie tot ons en op een manier waardoor wij Hem kunnen bereiken: als een hoge Kracht die ons schept en eveneens het universum in en om ons heen, die regeert, alles in stand houdt en alles leidt naar een vooraf bepaald doel.

Net zoals we het over onze ouders hebben als “vader en moeder” door hun specifieke relatie tot ons, komen wij – als we een verbinding met die hoge Kracht bereiken – tot de specifieke relatie die deze Kracht met ons heeft en kunnen we verder niets zeggen over andere mogelijke eigenschappen of betrekkingen die deze Kracht zou kunnen hebben. Daarom zeggen we in Kabbalah dat we ons niet bezighouden met de essentie of het “Zelf” van God, omdat wij in dat opzicht geen verworvenheden hebben.

Daarom ervaren wij met de methode van Kabbalah, die bestaat uit een praktisch en proefondervindelijk onderzoek van onszelf en de ons omringende werkelijkheid, diverse veranderingen in onszelf, totdat wij God duidelijk kunnen waarnemen en voelen als de hoge Kracht die ons schept, in stand houdt, en onze ontwikkeling leidt naar een vastgesteld doel: in evenwicht komen – of in Kabbalistische taal “hechting” (Heb. “Dvekut“) verkrijgen – met de Schepper. Wij zeggen “de Schepper” omdat in het Hebreeuws het woord voor “Schepper” (“Boreh“) afkomstig is van twee woorden “komen” (“Bo“) en “zien” (“Reh“), d.w.z. dat wij pas kunnen spreken over wat de Schepper is, als wij deze Kracht bereiken door veranderingen die wij innerlijk ervaren met de hulp van de Kabbalistische methode.

Daarom kunnen wij de hoge Kracht – de Schepper, God – alleen karakteriseren in relatie tot ons, tot mensen die Hem bereiken, want we kunnen alleen iets analyseren, voelen en meten wat onze waarneming en onze perceptie van de werkelijkheid bereikt. In de taal van Kabbalah wordt dat bereiken uitgedrukt als de reactie van de Kli (vat/ontvanger) op het Licht (de eigenschap van de Schepper) waarmee de Kli gevuld wordt, het Licht op zich is onbereikbaar.

Dus door bepaalde veranderingen in onszelf te ervaren en deze Kli te ontwikkelen, meten wij onze reacties erop en komen we tot definities, niet op basis van de eigenschappen van het Licht, maar op basis van onze eigen reacties en waarnemingen.
Daarom wordt Kabbalah het best gedefinieerd als een wetenschap, door deze methode gaandeweg op onszelf toe te passen, bereiken wij de resultaten waarover vroegere Kabbalisten hebben geschreven, wij kunnen ze meten, herhalen en reproduceren. De kennis van deze wetenschap omvat alleen dat wat empirisch geverifieerd wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/is-god-physical-metaphysical-abstract-conceptual-material-or-immaterial-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the article “Comparative Analysis of Kabbalah and Philosophy” by Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe zou u een goddelijke ervaring beschrijven? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe zou u een goddelijke ervaring beschrijven

Allereerst is een goddelijke ervaring niet iets mystieks en ook geen religieuze ervaring.

Een goddelijke ervaring vindt plaats als we ons met elkaar verbinden en het alomvattende systeem van de natuur voelen. Het is een ervaring waarin wij de zogenoemde “zielen” voelen, d.w.z. de delen die de “puzzel” van dit systeem samenvoegen en er één geheel van maken. We voelen de heelheid en de perfectie van onze verbinding als we ons tot één lichaam met elkaar verbinden.

Door ons met elkaar te verbinden, stijgen we boven onze natuur uit, boven deze wereld waar we de werkelijkheid op een afstandelijke en tegenstrijdige manier ervaren, we komen in een andere werkelijkheid, de zogenoemde “hoge wereld” waar we allemaal met elkaar verbonden zijn.

De goddelijke ervaring van de hoge wereld is een ervaring van eeuwig leven, omdat we dan niet meer van elkaar afgescheiden zijn, maar elkaar aanvullen. Dan leeft het hele systeem en ademt het als een leven van eeuwigheid en perfectie, zo ervaren wij dat. Daarom wordt ons hele leven aan ons gegeven om onze beperkte fysieke ervaringen te overstijgen en de goddelijke spirituele ervaring binnen te gaan, waar wij volledige vervulling, eeuwigheid en perfectie voelen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/how-would-you-describe-a-divine-experience-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on the video, “How to Transcend the Corporeal Experience of Life,” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Waar is God?

Waar is God? Overal waar Hij binnengelaten wordt. (Menachem Mendel of Kotzk)

Dit is waar.

Vraag: Laten wij Hem niet binnen?

Antwoord: We wijzen Hem af, we scheppen afstand tussen Hem en onszelf. Daardoor blijven we binnen het kader van armzalige, fysieke wetten.

Maar als we proberen om de Schepper naar onze wereld te brengen, de eigenschap van geven, liefde, nabijheid en eenheid, als wij toestemming geven om deze krachten aan ons te laten werken, onthullen wij Hem werkelijk.

Vraag: Wat betekent dat, Hem onthullen? Kan ik Hem dan horen, zien of voelen?

Antwoord: In jezelf. Dan voel ik dat ik handel volgens de wetten van universele verbinding en liefde.

Vraag: Betekent dit dat ik de Schepper onthul?

Antwoord: Ja.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/where-is-god/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 10/4/21

Filed under: News, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Eén God – Eenheid en Liefde

Opmerking: Er zijn films waarin je een invasie van buitenaardse wezens ziet, zij verenigen alle mensen op aarde. Dan komt er gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar.

Maar zelfs nu het coronavirus de hele aarde beheerst, zien we niet dat mensen daardoor dichter bij elkaar komen, het verdeelt mensen.

Mijn commentaar: We zijn in een situatie terecht gekomen waarin niets ons zal helpen om ons met elkaar te verbinden, behalve het besef dat verbinding ons boven onze eigen aard zal laten uitstijgen, boven onszelf. Dit moeten we bereiken.

Opmerking: Als er één God was voor iedereen, zou iedereen onder Zijn gezag leven, in Hem geloven en dan zou alles goed zijn. 

Antwoord: Maar zo is het niet en het zal ook niet gebeuren. Zo’n God is er niet.

Er is maar één God, als wij Hem als God accepteren, en dat is verbinding met elkaar, eenheid en liefde. Deze eigenschappen kunnen ons dichter bij elkaar brengen en ons verenigen. Dit kunnen wij de hoogste eigenschap die er in de natuur bestaat noemen. Dit hebben wij nodig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/one-god-unity-and-love/

From KabTV’s “Communication Skills” 9/25/20

Filed under: Crisis, Education, Globalization, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Wat Is God?

Laitman_109Vraag: U zegt dat er geen God is, wat is er dan wel?

Antwoord: Er is een Hoge Kracht die onze wereld bestuurt, ontwikkelt en vervult. Wij kunnen er alleen over spreken in de mate waarin we deze Kracht ontdekken. Deze Kracht wordt “Bore” (Schepper) genoemd, “Bo – Re” betekent: kom (ontdek) en je zult zien.

Als mensen denken dat God bestaat, maar dan in een fysieke vorm, gelijkend op een mens, is dat eenvoudigweg een misvatting over het geheel van de Natuur. We spreken altijd over dat wat in relatie tot ons allen bestaat. Als een mens deze Kracht niet in zijn innerlijk onthult, bestaat Hij ook niet. Als hij deze Kracht ontdekt, bestaat Hij.

Opmerking: De Wijsheid van Kabbalah stelt dat “Atzmuto – Zijn essentie” aanwezig is, een soort plan of programma.

Antwoord: Zeker, maar daar kunnen we niet over spreken. Dit is de Aanvangskracht van de Natuur die zich buiten het bereik van de mens bevindt. Wij kunnen alleen bereiken wat zich in ons verlangen om te ontvangen bevindt, dat door Hem geschapen is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Wat Is God?

Dr. Michael LaitmanGod is een verbinding van liefde tussen mensen. Nauwkeuriger gezegd: een verbinding is een handeling én het gevoel dat samengaat met deze handeling. De eigenschap die wij waarnemen als het resultaat hiervan, noemen we God. Wij kunnen ons deze eigenschap niet buiten ons voorstellen.

Daarom is het verboden om ons God voor te stellen in een beeltenis. In Kabbalah betekent verboden dat het onmogelijk is.

Het is echter wel mogelijk om Hem te beschrijven als een eigenschap die zich in ieder van ons kleedt, een eigenschap van liefde, geven en samensmelten. Er staat geschreven: “Ik zal de Eeuwige in mij leren kennen. Ik zal U leren kennen door Uw Daden.”

God kunnen we alleen bereiken door middel van onze inspanningen om ons te verenigen en in essentie is onze bede om verbinding een roep om de Schepper te kunnen onthullen.

Zodra de mensheid erkent dat er in ons een groot en krachtig egoïsme aanwezig is en wij leren om dat egoïsme te zien als een crisis die al onze ongecontroleerde handelingen vergezelt, is dat een waarachtig teken dat wij een overgangspunt hebben bereikt naar het volgende niveau van spirituele ontwikkeling. Dit is een staat waarin mensen verenigd zullen zijn, niet op basis van egoïstische verhoudingen maar door met elkaar te bouwen aan altruïstische verbindingen.

Voordat deze overgang plaatsvindt, zal in ons de tegengestelde (omgekeerde) manifestatie van de Schepper, het egoïsme (Farao, Aman, etc.), druk op ons uitoefenen om verder te gaan met onze ontwikkeling ten behoeve van Zijn onthulling. Met andere woorden: Hij beïnvloedt ons vanuit Zijn tegengestelde zijde en zorgt ervoor dat wij Hem kunnen onthullen.

Er staat geschreven: “Er is geen ander dan Hij” omdat wij door één Kracht bestuurd worden, ongeacht of dit van Zijn ‘voorkant’, de directe zijde of van de tegengestelde, verborgen zijde gedaan wordt, zoals er geschreven staat: “U omvat mij van achteren en van voren.”

Hierdoor groeien wij tijdens de eerste fase van onze vooruitgang, voordat wij ons egoïsme erkennen als een kwade kracht. De laatste ontwikkeling van het ego, de tegengestelde kant van de Schepper (Farao, Aman, etc.) wordt geleidelijk onthuld en dit gaat samen met de vier fasen van uitbreiding van het Directe Licht. De bedoeling is dat de Schepping (een verlangen) geleid wordt naar het bouwen aan een onafhankelijke reactie, de vier stappen naar de verbanning en de onderdompeling in het egoïsme of de vier niveaus van bevrijding van de autoriteit van Farao. In deze tijd hebben wij – de groep van Abraham, het volk Israël – de vierde fase van ons bevrijdingsproces bereikt.

Pas nadat wij door alle vier stadia zijn heen gegaan en ons egoïsme erkennen, namelijk de tegengestelde zijde van de Schepper, pas nadat wij ons realiseren en erkennen dat ons ego slecht is, kunnen wij er de confrontatie mee aangaan. Het egoïsme is met opzet door de Schepper in ons geplant om aan ons over te laten welke zijde van de Schepper wij willen kiezen: de tegengestelde negatieve zijde of Zijn voorzijde, namelijk liefde boven egoïsme, geloof boven de rede.

Daarom is het belangrijk voor ons om te begrijpen dat niets ons kan schaden, alles wat wij tegenkomen in ons leven is bedoeld om ons verder te laten groeien. Wij bepalen de staat waarin wij zijn door onze reactie op de gebeurtenissen die wij tegenkomen. Als wij op de juiste wijze reageren op onze omstandigheden en begrijpen dat – wat er ook met ons gebeurt – alles door de Schepper naar ons gestuurd wordt, zullen onze beproevingen vervangen worden door de positieve zijde van de Schepper. Er bestaat geen tussenweg. We hebben ofwel met de tegengestelde zijde van de Schepper te maken, of met Zijn voorzijde.

Laten we het bovenstaande samenvatten: de Schepper verandert zijn invloed op ons niet van negatief naar positief, het gaat over ons, wij veranderen onze houding naar Zijn handelingen van onbegrip en verwerping naar begrip en instemming.

Het verschil tussen God en de Schepper is dat God de hoogste, afgescheiden eigenschap is, terwijl de Schepper de eigenschap is die handelt, bestuurt, dichtbij ons is en voelbaar. Al deze definities zijn alleen waar voor mensen die ernaar streven om Hem te onthullen, ernaar verlangen om Hem te ervaren.

See parts 1 and 2 of the Daily Lesson 3/20/15