Category Archives: Geschiedenis

Geen overwinning zonder overtuiging en geen overtuiging zonder eenheid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Geen overwinning zonder overtuiging en geen overtuiging zonder eenheid

De Staat Israël is op zoveel niveaus uniek dat het moeilijk is om te weten waar te beginnen. Misschien moeten we het eerst hebben over hoe Israël begon, want als we het begin weten, kunnen we de ingewikkelde huidige situatie misschien wat beter begrijpen. De idee van een hedendaagse Joodse staat begon aan het einde van de 19e eeuw na de pogroms tegen de Joden in Rusland, in combinatie met de socialistische idealen die door veel geseculariseerde Joden omarmd werden, dit leidde tot de oprichting van Hovevei Zion (Liefhebbers van Zion), de eerste Zionistische beweging. Tegelijkertijd werd in Frankrijk een Joodse Weense journalist, Theodor Herzl genaamd, wakker geschud door de Dreyfus-affaire, toen een Joodse Franse legerofficier vals werd beschuldigd van spionage voor Duitsland. Dit bracht Herzl tot het besef dat alleen een Joodse soevereine entiteit hen zou kunnen redden van antisemitisme.

Wij, Joden, leven niet voor ons eigen belang in de Staat Israël. Het lijkt misschien zo, maar dat is niet meer dan een illusie. Wij zijn hier voor de rest van de wereld, en zolang wij dit niet begrijpen en de wereld er niet van kunnen overtuigen, zullen wij de steun van de wereld niet krijgen en evenmin beseffen waarom wij hier wonen.

Als gevolg daarvan begonnen rond diezelfde tijd de Joden te bouwen en zich te vestigen in Palestina – destijds een Ottomaanse provincie – en politieke instellingen op te zetten voor een toekomstige staat. De Russen, die uiterst antisemitisch waren, verzetten zich niet tegen het vertrek van de Joden uit hun midden, en de Osmanen hadden geen belangstelling voor de vergeten provincie die grotendeels uit moerasland bestond en vergeven was van muggen en malaria.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog veroverde het Britse Rijk een groot deel van het Midden-Oosten, waaronder geheel Palestina. De Britten, beïnvloed door christelijke waarden, geloofden in de Bijbelse belofte aan het Joodse volk. Aangemoedigd door Joodse kabinetsleden verklaarde de Britse regering in 1917 dat zij “de vestiging van een nationaal thuis voor het Joodse volk in Palestina met welwillendheid bekeek” en dat zij “haar uiterste best zou doen om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken”.

Ondanks ups en downs in de relatie tussen de Joodse nederzetting in Palestina en de Britse autoriteiten, kreeg het nationale thuis geleidelijk vorm. Toen de nazi’s in 1933 aan de macht kwamen, drongen zij er bij de Joden op een agressieve manier op aan om Duitsland te verlaten en naar Palestina te gaan. Ze stonden zelfs toe dat Duitse Joden het grootste deel van hun rijkdom meenamen naar Palestina, wat uitzonderlijk was omdat Duitsland strenge monetaire regels had waarbij het verboden was om Duitse marken te exporteren om de munt niet te laten devalueren. Veel van de industrie die nodig was voor de vestiging van een onafhankelijk land, zoals wapens, voedselproducerende fabrieken, werk aan de wegen en staalindustrie, kwam tot stand dankzij Joods geld dat met steun van Duitsland en Groot-Brittannië uit nazi-Duitsland stroomde.

Uiteindelijk stemde de Volkenbond in 1948, tijdens de nasleep van de Holocaust, voor de oprichting van een Joodse staat in Palestina en werd de staat Israël gesticht.

Wij zien dus dat op weg naar de totstandkoming van de Joodse staat andere naties, en uiteindelijk de meerderheid van de wereld, de oprichting van de Staat Israël steunden. Geen enkel ander land heeft een dergelijke steun gehad, geen enkel ander land werd bevestigd en erkend door het belangrijkste establishment van de wereld, nog voordat het tot stand was gekomen. In feite werd zelfs de overwinning van de Joden tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog die volgde op de verklaring van de Volkenbond, bereikt met de actieve steun van landen in het buitenland die wapens en munitie verkochten aan het prille land, enkele sloten zich zelfs bij de strijdkrachten aan.

Maar ondanks alle steun die de Joodse staat in zijn prille jaren kreeg, zou de oorlog tegen de legers van zes Arabische landen – die veel beter waren uitgerust en in aantal tientallen malen de Joden overtroffen – niet gewonnen zijn als het Joodse volk er niet van overtuigd was geweest dat hun zaak rechtvaardig en noodzakelijk was.

In onze tijd is de situatie omgekeerd. Wij hebben de steun van de wereld verloren en wat nog erger is, wij hebben de overtuiging verloren van het doel van ons bestaan hier. Om die te vernieuwen, moeten we begrijpen waarom we hier werkelijk zijn.

Wij, Joden, leven niet voor ons eigen belang in de Staat Israël. Het lijkt misschien zo, maar dat is niet meer dan een illusie. Wij zijn hier voor de rest van de wereld, en zolang wij dit niet begrijpen en de wereld er niet van kunnen overtuigen, zullen wij de steun van de wereld niet krijgen en evenmin beseffen waarom wij hier wonen.

Onze enige rechtvaardiging om in het land Israël te zijn, is dat wij het volk Israël zijn. Met andere woorden, in de diepere, spirituele zin van het woord, bestaat het volk Israël niet uit degenen die zich Joden noemen, maar uit degenen die overeenkomen dat zij zich willen verenigen “als één mens met één hart”, zoals onze voorouders dat deden nadat zij Egypte hadden verlaten. Zij stichtten het volk Israël, vestigden zich in het Land Israël en werden eruit verdreven toen zij hun eenheid in de steek lieten en geen spiritueel volk Israël meer waren.

Daarom hangt onze overtuiging af van onze verbinding “als één mens met één hart”, of in ieder geval van ons streven naar het herstel van deze verbinding. Als wij dit doen, worden wij wat ons is opgedragen: “een licht voor de volkeren” te zijn. Onze eenheid zal een voorbeeld zijn van uitstijgen boven vijandschap en zal de wereld ervan “overtuigen” dat wij het “verdienen” om hier te zijn. We hoeven verder niets te bewijzen of iemand ergens van te overtuigen. Het enige wat we hoeven te doen is ons als natie te verenigen.

Ik weet dat het bereiken van eenheid onder de Joden moeilijker is dan welke taak ook, en dat iedere Jood zich het liefst zou verenigen met wie dan ook, behalve met mede-Joden. Geen haat is zo diep als de haat van de Joden jegens elkaar. Juist daarom zullen, wanneer deze haat is opgelost, alle haatgevoelens zijn opgelost.

Daarom blijkt dat eenheid de basis is van ons succes, de allereerste voorwaarde voor onze overtuiging dat we hier mogen zijn, wat op zich een voorwaarde is voor onze overwinning. Als we vrede willen, moeten we beginnen met vrede onder elkaar.

For more on this topic, refer to the books The Jewish Choice: Unity or Anti-Semitism, Historical facts on anti-Semitism as a reflection of Jewish social discord, and Like a Bundle of Reeds: Why unity and mutual guarantee are today’s call of the hour.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/no-victory-without-conviction-and-no-conviction-without-unity-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Anti-Semitism, Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Kabbalah is de methode om de Schepper te onthullen

laitman_563Vraag: Wie heeft de wijsheid die wij bestuderen “Kabbalah” genoemd? Verwijst dit woord naar de tijd waarin Het Boek De Zohar is geschreven?

Antwoord: Het woord Kabbalah komt voor het eerst in een boek van Abraham voor. Het betekent ontvangen, want de belangrijkste eigenschap van de geschapen materie is ontvangen. De Wijsheid van Kabbalah bedoelt daarmee een specifieke eigenschap, namelijk het ontvangen van de onthulling van de Schepper.

Vraag: Betekent dit dat termen als “de wetenschap van Kabbalah” en “de Wijsheid van Kabbalah” al in de periode van de Eerste Tempel bekend waren?

Antwoord: Nog veel eerder, ongeveer 1500 jaar voor de bouw van de Eerste Tempel. En of het daarvoor ook zo was, kan ik niet met zekerheid zeggen.

Verder is het zo dat er veel boeken uit de periode tussen Adam en Abraham verloren zijn geraakt. Wij hebben ze niet nodig, daarom zijn ze langzamerhand verdwenen. Wij kennen de boeken die door Abraham, Isaak en Jacob zijn geschreven niet, op één uitzondering na: Sefer Yetzirah (het Boek van de Schepping) van Abraham. Rambam (Maimonides) schrijft dat Abraham veel boeken heeft geschreven, wij weten echter niet waar ze zijn.

Vraag: Is Kabbalah een methode of een boek?

Antwoord: Kabbalah is de methode voor de onthulling van de Schepper. De Torah – van het woord “Ohr – Lichtis de kennis van het Hoge Licht. En de overige boeken: de Mishna, de Talmoed, en andere heilige geschriften, zijn een aanvulling op de Torah, commentaren, etc. Het Boek De Zohar is ook een commentaar op de Torah.

Al deze boeken worden samen de Torah genoemd, namelijk de instructie voor het onthullen van het Hoge Licht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/4/17

De Wijsheid Van Kabbalah Staat Open Voor Iedereen

Dr. Michael LaitmanVraag: Kenden de priesters in het oude Egypte de Wijsheid van Kabbalah? Er wordt beweerd dat Pythagoras van hen leerde.

Antwoord: Volgens Kabbalistische bronnen kwamen er mensen vanuit het oude Griekenland naar Judea om al in die tijd bij de profeten te studeren, zij schreven daarover.

De Duitse filosoof Johannes Reuchlin bijvoorbeeld, hij leefde in de Middeleeuwen, zegt het volgende: “Mijn leraar Pythagoras, de vader der filosofie, leerde niet van de Grieken, maar van de Joden.”

De Joden hebben hun kennis voor niemand verborgen gehouden, aanvankelijk wilde Abraham erover vertellen en deze kennis in heel Babylonië verspreiden, maar de Babyloniërs verzetten zich tegen hem, Alles is afhankelijk van de verlangens van mensen. Zelfs in onze tijd zien we dat mensen er momenteel niets van willen weten.

De Wijsheid van Kabbalah moest 1500 jaar lang verborgen blijven, vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling tot de tijd van de ARI (Isaac Luria), omdat de mensheid zich in die periode innerlijk moest ontwikkelen en tot rijpheid komen. Daarna, vanaf de ARI, was het mogelijk om de Wijsheid van Kabbalah aan iedereen bekend te maken. De Baal Shem Tov begon daarmee en in onze tijd staat deze Wijsheid open voor iedereen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Blijf Niet In Het Verleden Hangen

Laitman_037Vraag: Van oudsher heeft de mensheid ideologische, economische en politieke conflicten op vele manieren en in grote verscheidenheid vastgelegd,

Hoe kunnen volkeren positief met elkaar omgaan, boven conflicten tussen religies, economieën, historische wraakacties, afwijzing en haat uit?

Antwoord: Alle negatieve bagage uit het verleden van de mensheid heeft niets te betekenen. Wat doet het ertoe wat we waren en hoe we met elkaar zijn omgegaan? Bovendien kwam dit alles van Boven! Noch ik, noch jullie zijn “schuldig”. De Natuur heeft ervoor gezorgd dat we zo met elkaar in botsing zijn gekomen! Hadden we hieraan kunnen ontsnappen? Wat er is geweest, is geweest, alles wat hiertoe geleid heeft, kwam van Boven.

Er is geen plaats voor zelfkastijding! We hebben deze situaties meegemaakt om ons bewust te worden van het kwaad en dat te voelen! De Schepper is degene die het kwaad heeft geschapen: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen” (Kiddushin 30b)! En nu is het onze taak om dit kwaad in evenwicht te brengen met de goede Kracht!

Het is dus niet nodig om in het verleden te blijven hangen. Het was goed dat het verleden is onthuld als negatief, want juist dat heeft ons ertoe aangezet om de positieve Kracht te ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16

 

De Ondergang Van De Grote Europese Beschaving, Deel 1

laitman_755_2Vraag: Europa gaat door moeilijke tijden heen: een economische crisis, het vluchtelingen probleem, de verspreiding van de islam en de heropleving van het fascisme en het nazisme, al deze problemen hebben een sneeuwbaleffect.

Toch heeft Europa een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de mensheid, waarschijnlijk zelfs groter dan alle andere continenten. Hoe komt het dat er zich in Europa zo’n hoge beschaving heeft ontwikkeld?

Antwoord: De oude beschaving ontstond in het Midden-Oosten, in het oude Babylonië, Perzië. Maar toen verplaatste deze beschaving zich naar Europa, naar het oude Griekenland en naar Rome, zij bouwden de Europese beschaving.

Vanuit Griekenland kwamen wetenschap en filosofie naar Europa, de Griekse wetenschappers hadden deze kennis van de Joden ontvangen tijdens de periode van de Eerste Tempel tot aan de vernietiging van de Tweede Tempel, duizend jaar voor onze jaartelling. Europese wetenschappers en filosofen schrijven hierover.

De Romeinen ontwierpen het sociale systeem waardoor Europa zich ontwikkelde. Toen het Romeinse Rijk op het hoogtepunt van haar welvaart en macht was gekomen, bevond heel Europa zich namelijk nog in een barbaarse staat. Als de Romeinen Europa niet hadden veroverd en niet over alle grenzen van Europa waren getrokken vanaf het uiterste noorden tot in het Zuiden, is het moeilijk te zeggen wat er met de Europese beschaving zou zijn gebeurd.

De Romeinen zorgden ervoor dat Europa een statensysteem kreeg, zij legden verharde wegen aan. De Talmoed schrijft dat toen Judea viel, het Romeinse Rijk zijn kracht en wijsheid overnam en boven hen uitsteeg. Uiteindelijk kwam alles uit Israël, door de verwoesting die het Joodse volk had meegemaakt. De spirituele kennis van het volk Israël, het spirituele niveau wat zij bereikt hadden en hun kracht, waren uitgeput, er waren alleen nog maar een paar armzalige kruimeltjes van over.

Het volk Israël wist niet hoe ze met alles om moesten gaan omdat ze er niet voor geschapen waren om iets in deze materiële wereld te bouwen, ze waren hier alleen voor het spirituele werk. De Romeinen namen deze kennis over en gebruikten het om een materieel leven op te bouwen in de Europese landen.

De campagnes van Alexander de Grote hebben hier zeker toe bijgedragen, hij verklaarde dat hij deze moderne, wetenschappelijke, goed ontwikkelde publieke methode voor het bestaan ​​in de hele wereld wilde aanwenden. Dit was het doel van zijn veroveringen.

Daarbij was het christendom een grote hulp bij het verspreiden van de Romeinse invloed in Europa. Deze invloed was overgenomen van de Joden en groeide op basis van de resten die nog waren overgebleven na de vernietiging van de Tweede Tempel.

De eerste christenen waren joden die het christendom veranderden in een nieuwe religie, na de verwoesting van de Tweede Tempel.

Het christendom verplichtte zijn volgelingen om deze religie te ontwikkelen, om deze verder te verspreiden en er nieuwe zielen aan toe te voegen. Dit inspireerde het oude Rome om Europa te veroveren en wetenschap, filosofie en religie erheen te brengen.

Daarvoor woonden er barbaren in Europa, die geesten aanbaden. Het christendom gaf hen een systeem en boeken. De kunst begon zich te ontwikkelen omdat mensen analfabeet waren en er tekeningen nodig waren om dit idee aan hen uit te leggen.

Er bloeiden religies en filosofieën op de ruïnes van de joodse Tempel in verband met het feit dat het onmogelijk was om het spirituele gedachtegoed, dat ten val was gekomen en uiteen was gevallen, voort te zetten. De gehele Europese beschaving ontstond vanuit de weinige kruimeltjes die nog over waren van de verborgen Wijsheid, die de Joden in hun bezit hadden.

From KabTV’s “New Life #762 8/18/16

 

Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 3

Laitman_115_05Vraag: Is er een andere gemeenschappelijke noemer, afgezien van geld, die Europa zou kunnen verenigen?

Antwoord: Het is onmogelijk om een ​​andere standaard te vinden die door iedereen zou worden aanvaard. Daarom zal Europa verdeeld blijven. Europa wilde het voorbeeld van Amerika volgen en besloot zich te verenigen.

Maar dit zal uiteraard niet lukken, omdat het onmogelijk is om de bestaande verschillen te overwinnen, om boven de haat, het verschil in talen, religies, gewoontes en de tegengestelde mentaliteit van de volken uit te stijgen.

De eenwording van Europa is een complex recept, daarvoor is een heel ervaren kok nodig. Iemand die kruiden aan dit gerecht toevoegt en precies weet welk land kan worden gecombineerd met welk ander land, wat er precies gecombineerd kan worden en in welke hoeveelheden. Daarom is er geen enkele reden om ook maar te dromen over een verenigd Europa.

Men wilde zich verenigen om net zoals Amerika te worden en dat gericht tegen Amerika, maar het lukte niet.

Vraag: Is het mogelijk dat Europa zich zal verenigen rondom het gemeenschappelijke probleem van de radicale islam?

Antwoord: De radicale islam is een ander bijkomend probleem voor Europa. Binnenkort zal dit verschijnsel zich ook voordoen in Amerika, als de radicale islam daar eenmaal is ingevoerd met behulp van hooggeplaatste pleitbezorgers zoals Obama. Hij verbergt zijn plannen niet om 10.000 Syrische vluchtelingen in de loop van het jaar naar de Verenigde Staten te halen. Het is zijn programma en dit is heel belangrijk voor hem.

Op het ogenblik laten zowel Europa als Amerika hun teleurstelling blijken. Wij kunnen hier niet omheen en maar gewoon verder genieten van het leven, er is duidelijk een negatieve trend in de samenleving, in de economie, en in het gezinsleven. Deze trend is ronduit verschrikkelijk, in zowel Europa als de Verenigde Staten.

Wij kunnen dit vergelijken met een terminale patiënt die zich kort voor zijn dood plotseling een paar dagen beter gaat voelen, ogenschijnlijk tot leven komt en gezonder lijkt te worden. Dit gebeurt echter vlak voordat hij sterft.

De eenwording van Europa is niet consistent. Het is een direct gevolg van het oude Babylonië.

De groep die zich liet leiden door Nimrod en geld als maatstaf koos, verspreidde zich over de hele wereld. Na de hele geschiedenis van de egoïstische ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt, is deze groep tot de ontdekking gekomen dat dit principe niet meer werkt.

Er is niets mis mee. Zij hebben hun werk gedaan om dit uiteindelijk te ontdekken. Ondertussen deed Abraham ook zijn werk met de tweede groep, voltooide het en bereidde alles voor wat nodig was.

Nu verkeert de groep van Nimrod in een machteloze situatie. De groep van Abraham is echter ook machteloos. De tijd is gekomen om zijn methode te onthullen. Het is duidelijk dat we op geen enkele andere manier succesvol kunnen zijn.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

De Geest Van De Russische Joden

Dr. Michael LaitmanVraag: Een tijdlang hebben er grote Kabbalisten in Russische steden gewoond: de Baal Shem Tov, Rabbi Nachman van Breslov en anderen. Heeft dit de geest van de Russische Joden beïnvloed?

Antwoord: Zonder enige twijfel, in elke stad woonden er studenten van de Baal Shem Tov. De Baal Shem Tov begon de wijsheid van Kabbalah, die de Ari bekend had gemaakt aan het einde van de 16e eeuw, te verspreiden. Hij onderwees deze wijsheid aan zijn vele Kabbalistische studenten die het hoogste niveau in het systeem bereikten. Het was hun rol om mensen te inspireren, om hen op de juiste wijze op te voeden, te stabiliseren en hen voorwaarts te leiden. Dit was de idee achter het herstellen van de geest van de mensen, de geest die zij kwijt waren geraakt bij de verwoesting van de Beit HaMikdash (Tempel), toen zij van het niveau van liefde voor elkaar een val maakten naar wederzijdse haat. De behoefte rijpte om mensen van het egoïstische niveau van afwijzing te brengen naar het altruïstische niveau van liefde voor elkaar.

De Baal Shem Tov stichtte het zogenoemde Chassidisme: praktisch Kabbalistisch werk. Het is van belang om op te merken dat het huidige Chassidisme volkomen anders is. De Baal Shem Tov veranderde de studie van de Ari zodanig dat hij de inhoud ervan dichter bij de mensen bracht en hen liet zien waaruit hun innerlijke correctie bestond. Op deze wijze paste hij het alomvattende gebod van de Torah toe: Heb je naaste lief als jezelf. Mensen waren zo in staat om zowel uit de spirituele als de fysieke ballingschap te komen, omdat het één verbonden is met het ander. Als iemand echter niet aan spirituele bevrijding toe was, bereikte hij ook geen fysieke vrijheid.

Twee generaties lang, tot de 18e eeuw, bloeide de Chassidische Kabbalistische stroming. In elk dorp en elke woonplaats waren er mensen die de Schepper wilden bereiken op basis van de juiste onderlinge verbinding, wat de Torah vraagt van de mens. Op deze wijze werd het Jodendom spiritueel, veel mensen werden leraar. Tegelijkertijd kwamen er tegenstanders van het Chassidisme, hoe dan ook, beide groeperingen kwamen spiritueel op een hoger niveau en dit speelde een immens belangrijke rol bij de beïnvloeding van de omgeving.

Rond die tijd kwamen er opportunisten naar voren, hierdoor veranderde er veel en dit nam de plaats in van deze populaire stroming, zodat men zich niet langer meer verdiepte in het streven naar wat de Torah voorschrijft. In plaats daarvan voerde men simpelweg de fysieke Mitzvot (geboden) uit met een wat grotere innerlijke ijver, maar dat was dan ook alles. Dit betekent dat het Chassidisme op een lager niveau terecht kwam. Tot het einde van de 19e eeuw waren er ondanks dit alles nog vele Kabbalisten die de Hogere Wereld voelden, het systeem dat ons bestuurt. Van daaruit onderwezen zij anderen. Dit beïnvloedde de geest van de Russische Joden heel sterk en het werd voor altijd in hen geplant. Daardoor stuwt de verdere ontdekking van de spirituele wereld – evenals de ontdekking van de ziel, het voelen van de Hogere Wereld en de ontdekking van het hele systeem waarmee de Schepper, de Hoge Kracht, alles bestuurt – tot aan de dag van vandaag een groot deel van de Russische Joden voorwaarts naar het bereiken van waarachtige spiritualiteit.

Velen van mijn huidige studenten zijn Russen die afkomstig zijn uit de voormalige Sovjet Unie en nog in Rusland wonen. Tot op de dag van vandaag leeft het spirituele potentieel in hen dat door de opvolgers van de Baal Shem Tov in hen geplant is.

From KabTV’s “About Our Life” 5/07/15

 

Mythen En Waarheid Over De Bijbel

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit de Communists of the Capital): “De grote gebeurtenissen die in de Heilige Geschriften worden beschreven, hebben nooit plaatsgevonden. Deze conclusie is getrokken door Israëlische archeologen na vele jaren archeologisch onderzoek. Dus de muren van Jericho die door Israëlische priesters door middel van trompetten werden vernietigd, bestonden niet. De Kanaänitische nederzettingen waren niet groot en hadden geen muren die tot aan de hemel reikten en als omheiningen dienden.”

“Op basis van de verkregen resultaten zijn archeologen die zich bezig houden met Bijbelstudie en de geschiedenis van het Joodse volk van mening dat de gebeurtenissen die in de Bijbel worden beschreven mythen zijn. Uit opgravingen is gebleken dat de Israëlieten niet in Egypte hebben verbleven, ze zijn niet door de woestijn getrokken en ze hebben het land niet veroverd om het aan de 12 stammen te geven.”

“Er is geen enkele Bijbelse legende door archeologische vondsten bevestigd. De uittocht uit Egypte zou kunnen verwijzen naar een paar families, en later werd hun geschiedenis aan de gehele natie toegeschreven. Bovendien komt het grote koninkrijk van David en Salomo, het hoogtepunt van de politieke, militaire en economische kracht van Israël die zich van de Eufraat tot Gaza uitstrekte, niet overeen met de werkelijkheid.”

Mijn commentaar: Niemand heeft ooit beweerd dat alle beschrijvingen van de Torah overeen komen met de realiteit van deze wereld. De Torah spreekt over de hogere werelden en beschrijft onze wereld helemaal niet! Het is tijd om te beseffen dat onze wereld veelzijdig is en dat er vele niveaus, werelden en dimensies zijn. Wie daar meer over wil weten en wil weten hoe men zich van het ene niveau naar het andere verplaatst, komt tot de studie van de Kabbalah.

Zie het programma ‘Meeting of the Worlds’ van 5/16/14

 

Wij Moeten Erop Letten Dat Kabbalah Niet Weer In De Verborgenheid Terechtkomt

Dr. Michael LaitmanDe mensheid heeft zich, door de gehele geschiedenis heen, dankzij het egoïsme ontwikkeld. 14 miljard jaar geleden staan we aan het begin van deze ontwikkeling, in de tijd van de Big Bang, waarna de materie zich ging ontwikkelen. Later verschenen er planten en dieren op de oppervlakte van de Aarde. Nu, in de 21e eeuw, naderen we het ‘sprekende’ niveau.

Daarom hebben we nu met een grote, integrale crisis te maken die alle gebieden van ons leven omvat. We kunnen niet in vrede leven met onze echtgenoot, onze kinderen, onze baas op het werk, onze buren, met niemand! Zelfs niet met onszelf!

Daarom voelen we ons ellendig. We zijn niet in evenwicht met de rest van de natuur en daarom zullen de slimme, super ingewikkelde systemen die we gebouwd hebben, ons niet helpen.

Er is een kloof tussen de mens en de natuur omdat de natuur integraal is en wij individualisten blijven. Met andere woorden: aan de kant van de natuur is er een ‘plus’, maar aan onze kant is er een ‘min’. Dit verschil is zo enorm groot dat wij niet meer van ons leven kunnen genieten. Hoe we ook ons uiterste best doen, we zullen niet kunnen ontsnappen aan de dramatische problemen die zich uiteindelijk zullen voordoen.

Dat is de reden waarom de wijsheid van Kabbalah in de loop van de geschiedenis voor de mensheid verborgen is gehouden, dit moest duren tot de mensheid het egoïsme tot een zeker niveau had ontwikkeld. Kabbalah was ongeveer 3500 jaar lang een verborgen wetenschap, vanaf het oude Babylonië tot aan onze tijd.

 We Should Not Let Kabbalah Fall into Concealment Again-3

De mensheid ontwikkelde zich zonder ook maar iets van de wijsheid van Kabbalah te weten. Zo moesten we verder leven tot aan onze tijd, want de mensheid in het oude Babylonië faalde, men slaagde er niet in om de Kabbalistische kennis toe te passen. We moesten tot aan onze tijd ons egoïsme verder ontwikkelen. Maar nu is deze wijsheid onthuld. We maken in deze tijd voor de tweede keer de onthulling van Kabbalah mee. Wij zijn de eersten die deze wijsheid bestuderen, zo krijgen we de mogelijkheid om onszelf te corrigeren.

Als dit ons niet lukt, zal onze egoïstische ontwikkeling zich nog enige tijd voortzetten. Dan zal de wijsheid van Kabbalah opnieuw voor een bepaalde periode in de verborgenheid terechtkomen en in die periode zullen er verschrikkelijke catastrofen plaatsvinden, zoals een derde wereldoorlog, vele rampen, enz. Er zal geen oplossing komen voor heel veel leed en grote tragische gebeurtenissen zullen de mensheid er uiteindelijk toe dwingen om deze kennis te implementeren.

Zo staan wij er nu voor. Daarom hebben wij een systeem gebouwd dat het ons mogelijk maakt om deze methodiek te bestuderen, te implementeren en te verspreiden. De hele mensheid vertegenwoordigt nu een nieuw Babylonië. Dit betekent dat wij aan onze correctie moeten werken, want dit is de enige manier om onszelf te veranderen.

From the Convention In France “One For All And All For One,” Day One 5/09/14, Lesson 1

 

Het Centrum Voor De Correctie Van De Wereld

Dr. Michael LaitmanVraag: Alle wereldproblemen ontstaan door de verdeeldheid van het volk van Israël. De Bnei Baruch groep is het centrum voor de correctie van de wereld. Wat ontbreekt er aan deze centrale groep voor de verbinding in Israël zelf?

Antwoord: Ik denk niet dat het probleem alleen in onze groep bestaat. Onze groep kan zich niet verbinden en verenigen met de rest van de groepen als ze hen niet helpen en met hen gaan integreren. Dus dit gaat niet alleen over Israël, maar over de ene gezamenlijke wereldgroep.

Als we zeggen dat er in Israël een unieke sfeer is, bedoelen we dat we hier, in deze natie, in dit gebied, allereerst de verplichting hebben om mensen de methode van de wijsheid van verbinding aan te bieden. En hierin is de centrale groep, die de opdracht heeft om het volk Israël te dienen, met elkaar verbonden.

Maar daar omheen zijn er andere groepen die zich bij ons moeten aansluiten om ons te helpen en te pushen.

We moeten van elkaar kracht ontvangen. Allereerst hebben wij echter de steun van de andere groepen nodig om de wijsheid van verbinding onder het volk Israël te kunnen verspreiden. En de andere groepen moeten dat in hun eigen gebied doen.

Dus het belangrijkste is de eenheid van het volk Israël. Als we het idee van eenheid hier actualiseren, zal dit zich dit verder uitbreiden en de hele wereld gaan omvatten.

Want het innerlijke netwerk van verbindingen tussen alle mensen in de wereld is van hier afkomstig: het egoïsme komt uit Babylonië en het altruïsme komt uit Israël. Deze verbinding bestaat nu niet, maar het is onze opdracht om dit te creëren.

From the Daily Kabbalah Lesson 4/24/14, Questions and Answers with Dr. Laitman