Category Archives: Genot

Alles hangt af van de hoeveelheid verlangen

594Vraag: Stel dat ik nu een sterk verlangen voel om gerespecteerd te worden. Als de Schepper Zich aan mij onthult, zal ik dan meer voelen dan alleen het respect dat van mensen komt?

Antwoord: Veel meer. Als we precies weten van wie we genot ontvangen, wat voor soort genot, enz. hoeven we het niet te missen. Integendeel, dan kennen we Hem een zekere mate van belangrijkheid toe, we ervaren de essentie daarvan en dan zullen we daardoor genot ervaren.
Er is verschil tussen of ik iets krijg van een liefhebbende, beminde geliefde of dat ik gewoon in een winkel iets ga kopen.

Vraag: Dus ook het genot dat ik ervaar doordat iemand mij respecteert, is afhankelijk van mijn hoeveelheid verlangen en van de mate waarin ik de mensen die mij respecteren waardeer?

Antwoord: Ja, het hangt allemaal af van de hoeveelheid verlangen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/everything-depends-on-the-measure-of-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.
From KabTV’s “Introduction to the Science of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
Desire And Aspiration
Escaping The Rule Of Our Desire
“What Does My Heart Desire Now?”

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Gedachte van de Schepper

610.2De scheppingsgedachte was: de schepselen vreugde brengen in overeenstemming met Zijn overvloedige vrijgevigheid. Daarom werd er in de zielen een groot verlangen en een hunkering geprent om Zijn overvloed te kunnen ontvangen.

Dit is zo omdat de wil om te ontvangen de kli (vat) is voor de mate van het genot vanuit Zijn overvloed (Baal HaSulam, Preface to the Wisdom of Kabbalah (Voorwoord tot de Wijsheid van Kabbalah).

Vraag: Nu blijkt dat de Schepper ons aanvankelijk zo heeft geschapen dat wij genot willen ontvangen uit de verbondenheid met Hem en dit hangt af van de mate van ons verlangen. Wat betekent dat, genot ontvangen uit de verbondenheid met de Schepper?

Antwoord: Dit verschijnsel kennen we ook in ons leven. We hoeven daarvoor geen reis te maken naar de een of andere plek in de ruimte of ons in spirituele niveaus te verdiepen. Afhankelijk van het verlangen dat hij heeft, kan een mens iets voelen van wat hij wil, hij kan het zelfs meten, wegen en er zichzelf en anderen wat over vertellen. Daarom is verlangen een noodzakelijke voorwaarde voor de mens om iets te kunnen voelen.

Omdat de Schepper zijn schepselen blij wil maken, heeft Hij in hen het verlangen geschapen om van Hem genot te ontvangen. Dus we hebben de Schepper van wie genot uitgaat en zijn schepselen die dit genot willen ontvangen. Het hangt allemaal van ons af.

Er gelden wel voorwaarden om het genot dat van de Schepper uitgaat te kunnen voelen, ermee vervuld te kunnen zijn, het te kunnen wegen, het te kunnen definiëren en er ook over te kunnen praten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-thought-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
The Thought Of Creating The Creation
The Essence of Creation
At The Beginning Of Creation: Line And Circle

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Scheppingsdaad

509Weet dat alle vernieuwing, alles wat de Schepper met deze schepping heeft vernieuwd …. alleen betrekking heeft op de vorm van het verlangen om te genieten dat in elk schepsel is geprent … (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Inner Observation,” Chapter 4, Item 18).

Vraag: Wat betekent deze vernieuwing die betrekking heeft op het verlangen om te genieten? 

Antwoord: De vernieuwing is het verlangen om te genieten dat verschijnt, zich ontwikkelt en bepalend is voor alle schepselen in al hun vormen.

Vraag: Wat betekent “uit afwezigheid”? Betekent dit dat de Schepper dit verlangen niet heeft?

Antwoord: “Uit afwezigheid” betekent dat zo’n verlangen er eerder niet was. De daad van het verschijnen van het verlangen “uit afwezigheid” is de daad van de Schepper. Behalve dit is er niets nieuws in het hele universum.

Vraag: Betekent dit dat Hij een verlangen om te genieten heeft geschapen dat eerder niet bestond?

Antwoord: Ja, dit is de daad van de Schepper. Alles vindt plaats volgens hetzelfde principe. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/act-of-creation/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 12/4/22

Related Material:

An Inseparable Pair: The Light And Desire

Understanding Each Other

There Is Nothing Easier!

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen we van het leven genieten?

627.2Opmerking: In het gewone leven zijn er vaak dingen die we niet voor ons plezier doen, maar uit noodzaak.  Soms forceren we zelfs dingen, we moeten bijvoorbeeld ons lichaam voeden en het nodige huishoudelijke werk doen.

Mijn antwoord: Het is nodig om plezier te voelen, ga daar niet aan voorbij. Ik denk bijvoorbeeld aan spiritualiteit, aan wat verheven is, aan geven. Maar als ik ervan kan genieten als ik daaraan denk, moet ik dat ook doen.

Het doel van de schepping is namelijk genieten en vervuld worden, want de Schepper is goed en doet goed. Ik begrijp dat het niet duidelijk is. Ik voel hoe deze tegenstellingen in een mens botsen. Ze zijn niet gemakkelijk met elkaar te verbinden, maar uiteindelijk zullen ze verbonden worden.

Een mens moet geen enkel moment in zijn leven de normale genoegens opgeven. Integendeel, maar hij moet wel boven alle genoegens uit naar de Schepper streven, dan legt hij zichzelf namelijk een correcte restrictie op. Maar als hij zich gaat opsluiten en geen rekening houdt met zichzelf, is dat geen restrictie, maar een kwelling tegen de wil van de Schepper in.

De Schepper wil dat een mens zich elk moment van de tijd vervuld voelt. Als je vervulling ligt in wat je geeft in plaats van wat je ontvangt, vervang dan het één door het ander. Dan geniet je nog steeds. Door jezelf een restrictie op te leggen, ga je werkelijk niet huilen, je lijdt er niet onder en je pijnigt jezelf niet, je geniet juist van het feit dat je het vermogen om te geven hebt bereikt. Daarin ligt zoveel vreugde!

Als het niet ten nadele van anderen is, moet een mens zich nooit vervulling ontzeggen. Het gaat echter wel om het verkiezen van een meer verheven genot boven de lagere vormen, totdat ze elkaar vervangen, één voor één, geleidelijk, en zo bereiken wij het hoogste niveau.

En dan dankt een mens de Schepper constant. Als het anders zou zijn, zou hij Hem in zijn hart vervloeken. Als een mens geen genot ervaart, vervloekt hij Degene die hem dit leven heeft gegeven en het bestuurt.

In het dagelijks leven wordt normaal eten, slapen, alles doen wat je voor jezelf moet doen, een deel van ons spirituele werk. Mijn leraar Rabash, de grote Kabbalist, de laatste der Mohikanen, hield van lekker eten, at met plezier en genoot van de smaak en de geur van voedsel.

Dit betekent dat je dat in geen geval moet nalaten! Dit is de belichaming van de kleine genoegens die de Schepper ons geeft, zodat wij ze kunnen gaan combineren over het hele spectrum: van het kleinste tot het grootste. En dit alles komt vanuit één Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/how-to-enjoy-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to Enjoy Life?” 2/16/13

Related Material:

Enjoy Life Here And Now!

Discover Tremendous Opportunities To Receive Pleasure

The Greatest Delight

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het ware genot

Vraag: Als het doel van de schepping eruit bestaat dat wij de Schepper vreugde geven, waarom vervul ik dan het doel van de schepping niet als ik genot ontvang?

Antwoord: Het doel van de schepping is niet dat wij genot ontvangen. Als je van iets geniet, stel je je animale egoïsme tevreden, meer niet. Dit is geen genot. Wij lijken op kleine kinderen die denken dat zij zich goed voelen als zij zoetigheid eten.

Het ware genot is alleen mogelijk als je compleet bent, eeuwig, perfect, opgaat in alles, over alle werelden verspreid bent, en geen enkele beperking meer hebt. Dit is de staat van absolute vervulling. Dit is de staat die je moet bereiken.

Het heeft geen zin om hiervoor genot te ervaren via je onbetekenende, tijdelijke lichaam. In plaats daarvan moet je naar het niveau van verbinding met anderen rijzen, daar vervult de Schepper jullie allemaal samen.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 03/17/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/real-pleasure/

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het Geheim Van Spiritueel Genot

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom spreekt u zo weinig over het genot dat het bereiken van de spirituele wereld verschaft?

Antwoord: Ik zou wel willen spreken over dat genot, maar het is helaas niet mogelijk om het te verwoorden.

Kabbalisten schrijven dat wanneer we alle genoegens van deze wereld die de mensheid ooit beleefd heeft, beleeft en in de komende tijden zal beleven, bij elkaar optellen, deze som niet meer betekent dan een kleine lichtvonk in vergelijking met het Hoge Licht dat op het laagste spirituele niveau een miljard maal groter is.

Ik geloofde hen niet, maar later ging ik het na en ik raakte ervan overtuigd, ik wens jullie hetzelfde toe.

Opmerking: Het enige wat je je kunt voorstellen is hoe goed een mens voorbereid moet zijn om alle genot van de hele geschiedenis van de mensheid te weerstaan!

Antwoord: Als een mens met de intentie om te geven werkt en niet met de intentie om te ontvangen, kan hij alle genoegens van de wereld door zich heen laten gaan zonder een ‘elektrische schok’ te krijgen, want hij wordt een geleider in plaats van een ontvanger.

Hij is te vergelijken met een kanaal waardoor alles naar anderen toegaat, hij geniet dus niet van het Licht zelf, maar van de uitkomst die ontstaat door anderen te vervullen. Dit is het hele geheim.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/28/16

 

Wat Wil De Schepper?

laitman_276_01Vraag: Op welke manier wil de Schepper ons vreugde brengen?

Antwoord: De Schepper wil dat wij het hoogste niveau van onze ontwikkeling bereiken, zodat we niet dezelfde verlangens hebben als een kat, maar grote aspiraties die we zullen kunnen vervullen met het genot van een volmaakt eeuwig bestaan.

Nu kunnen we niet waarnemen wat eeuwig genot is, omdat we niet begrijpen wat dat is. Als een mens zich echter gaat verdiepen in de Wijsheid van Kabbalah en deze Wijsheid gaat bestuderen, ontdekt hij geleidelijk aan de oneindige mogelijkheden die hij heeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

Eeuwig Genot

laitman_232_09Vraag: Waarom is er zo weinig plezier in het leven terwijl wij geboren zijn om genot te ontvangen? Waarom worden wij door de Natuur, de Schepper, niet beschermd voor het maken van fouten die alleen maar leiden tot pijn?

Antwoord: Ik wil het graag anders formuleren: al je problemen komen van de Schepper! Hij is de enige die alles bestuurt, regelt en organiseert, dus het lijden komt ook van Hem.

Alles is uitsluitend bedoeld om je te leiden naar je zoektocht naar werkelijk genot en om je op je weg te beschermen voor het ontvangen van kleine, waardeloze vormen van genot. Daarom geeft de Schepper je voortdurend hindernissen op je pad, zodat je zult gaan kiezen tussen goed en kwaad, zodat je op de juiste wijze gaat bepalen wat waarde heeft om in het leven van te genieten, zodat je leven vol genot zal zijn.

Daarom moet je heel serieus omgaan met wat er met je gebeurt. Allereerst moet je je realiseren dat alles van de Schepper komt, uitsluitend van Hem, dat Hij je op elk gegeven moment bestuurt en zowel je denken als je voelen bepaalt. Met andere woorden: je moet je geen enkel moment van Hem losmaken, je moet in een constante, innerlijke dialoog met Hem zijn.

Vervolgens moet je onderzoeken hoe je dichterbij een vorm van genot kunt komen die steeds correcter is. Als het de juiste vorm van genot is, zal het niet verdwijnen! Je zult je er voortdurend in bevinden en het zal steeds groter worden. Je zult een innerlijke explosie van genot ervaren en het zal je vervullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/31/16

 

Oneindig Genot In Plaats Van Black Friday

laitman_276_01Vraag: Ik wachtte al zo lang op Black Friday om voor mezelf een fiets te kopen en toen ik hem eindelijk gekocht had, verdween heel mijn verlangen ernaar. Waarom gebeurt zoiets?

Antwoord: Zo gaat het altijd als je je tot iets aangetrokken voelt wat je niet hebt, je verlangt ernaar en je wilt ervan gaan genieten. Je stelt je dan voor dat je genot even groot is als het gemis dat je voelt en daarbij komt nog het onvervulde verlangen, daardoor voel je een dubbel verlangen.

Als je krijgt waarnaar je op zoek bent, komt het genot bij je binnen, het vervult het verlangen en dan heb je er geen behoefte meer aan, daardoor is het verlangen in de loop van de dag of in een paar uur helemaal verdwenen. Je kunt het vergelijken met een bijzonder lekker gerecht waarvan je gaat eten en je wilt er werkelijk van genieten, maar dan verdwijnt het genieten helemaal.

Het probleem in onze wereld is dat wij – als we in ons verlangen genot gaan ontvangen en het verlangen vervuld is, zoals voedsel onze maag vult – plotseling ontdekken dat er een einde komt aan het genot. Zo komt er in onze wereld een einde aan alles, zelfs aan het leven.

Dan kunnen we de volgende vraag stellen: Is het mogelijk om eindeloos genot te ontvangen dat constant toeneemt in plaats van dat het afneemt? Is het mogelijk om zo te handelen dat ik, als ik meer ontvang, meer ga genieten en dat hier geen einde aan komt? Dan zou ons leven onbegrensd worden, oneindig en eeuwig. In wezen is dit het geheim van eeuwig leven. Het is alleen afhankelijk van de wijze waarop wij ons verlangen gebruiken.

De enige vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat mijn verlangen groter wordt als ik meer ontvang en dat dit nooit ophoudt. Is dit mogelijk?

De wijsheid van Kabbalah wordt ‘Kabbalah’ (Ontvangen) genoemd omdat dit een wijsheid is die gaat over de manier van ontvangen, over de manier waarop ik ontvang, hoe ik mezelf op een onbegrensde en oneindige manier kan vervullen.

Als wij ons met elkaar verbinden – als het genot door mij heen gaat en ik het aan jou doorgeef, en jij weer aan een ander, en hij ook weer aan een ander, enz. en deze flow onophoudelijk blijft stromen – houdt het genot nooit op en raakt niemand totaal vervuld.

In tegendeel, het genot dat door iedereen heen stroomt, wordt constant vernieuwd en een ieder van ons begint het genot te voelen dat van alle anderen naar hem terug stroomt, zo krijgt hij het genot van iedereen. Hieruit volgt dat we een oneindige toename van genot ontvangen, oneindig in tijd, dit wordt het bereiken van de komende wereld genoemd, een eeuwig en volmaakt leven.

Dit gebeurt als wij weten hoe we op de juiste manier met het genot dat wij ontvangen moeten omgaan. Deze wijsheid wordt Kabbalah genoemd.

Vraag: Wie gaat er beginnen met geven? Doe ik dat of moet ik wachten totdat de anderen aan mij geven en dat ik het daarna doe?

Antwoord: Nee, je komt naar een kleine groep, waar anderen samen met jou leren hoe je je zo met elkaar kunt verbinden dat het genot van de één naar de ander gaat en wij tussen ons een circulaire stroom energie creëren die het gevoel geeft dat je in een vliegende schotel zit, boven onze materie, boven alles wat tijdelijk is, beperkt in beweging, ruimte en vreugde. Dan ga je naar een andere dimensie, weg van alle beperkingen van deze wereld.

Kom en probeer het!

From the Israeli Radio Program 103FM 11/29/15