Category Archives: Gelijkheid

Kan gelijkheid van iedereen de grondslag voor vrede zijn?

547.05Vraag: Ideologen op het gebied van opvoeding, zoals de filosofen Rousseau en Diderot, stelden de vraag aan de orde naar de structuur van de samenleving om vrede te bereiken met als grondslag politieke vrijheid, gelijke rechten en burgerlijke gelijkheid.

Kan gelijkheid van iedereen de grondslag voor vrede zijn?

Antwoord: Er kan geen gelijkheid van iedereen zijn, want als er twee mensen zijn, houdt dat al in dat zij niet hetzelfde zijn, ergens, in bepaalde opzichten, zijn ze niet gelijk.

Het begrip gelijkheid impliceert dat er ook nog een tegenstelling bestaat die in evenwicht kan worden gebracht. Dit evenwicht bestaat echter juist in een dynamische situatie van ongelijkheid, die voortdurend moet worden aangesproken en gecorrigeerd.

Dat wil zeggen dat we gelijkheid niet kunnen bereiken op een manier dat ik het in één keer bereikt heb en dat het dan af is. Als we denken dat we gelijkheid bereikt hebben, moet het voortdurend worden onderhouden en ontwikkeld. Er kan in de wereld helemaal niet zoiets bestaan dat af is en daarmee voorbij.

Vraag: Kan er eigenlijk wel één punt zijn waarop iedereen gelijk is?

Antwoord: Nee, iedereen kan niet gelijk zijn aan de anderen. Dan zou het maar één persoon zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/can-equality-of-all-be-the-foundation-for-peace/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 3/4/22

Filed under: Crisis, Globalization, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Gelijkheid in de cirkel

laitman_940Vraag: Eenieder in de cirkel bevindt zich in twee verschillende situaties: gevend en ontvangend, sprekend en luisterend. Wat is het verschil tussen die situaties? In welke situatie zijn we gelijk? Als we niets zeggen?

Antwoord: We zijn in niets volkomen gelijk, behalve in ons streven om iedereen dichter bij elkaar te brengen en zo te ontdekken wat de gemeenschappelijke eigenschap van geven en liefde voor elkaar is, de Schepper genaamd.

Als we op deze manier niet dichter bij elkaar komen, zijn we op geen enkele wijze gelijk aan elkaar. Gelijkheid aan elkaar bestaat uit onze inspanning om dichter bij de Schepper te komen, in die poging verbinden we ons met elkaar.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/22/17

Gelijkwaardigheid Is Niet Hetzelfde Als Gelijkheid!

Dr. Michael LaitmanVraag: Tijdens de afgelopen Conventie in het Noorden van Israel, werd onze groep in tweeën verdeeld: de ene groep, van tien mensen, zonderde zich af van de wereld op de eerste verdieping van ons centrum en voldeed voor honderd procent aan de voorwaarden van de vrienden in de Conventie. De tweede groep, van twintig à dertig mensen, die om verschillende redenen maar een gedeelte van de tijd mee konden doen, waren in een andere ruimte.

Ik was één van degenen die afgezonderd was met de andere negen, maar ik kon mijn aandacht maar op één ding richten: Hoe kon het toch gebeuren dat we in twee groepen verdeeld waren? Ik kon echter niet de moed opbrengen om deze zaak met de andere negen mensen te bespreken. De volgende vraag achtervolgde me: Wat moest ik doen? Kon ik de verdeling ter sprake brengen of zou dat tegen de eenheid van de groep in gaan, zelfs nu besloten was dat de groep in tweeën was verdeeld tijdens de Conventie? Ik denk dat het spirituele comité erop zou moeten aandringen, dat de groep onverdeeld samen blijft, ongeacht de voorwaarden.

Antwoord: Tot aan het einde van de correctie blijven er overal tegenstellingen bestaan en vooral in Kabbalah, maar in spiritualiteit worden de tegenstellingen verenigd in een gezamenlijke intentie: zij bestaan naast elkaar, hoewel ze van elkaar gescheiden zijn door de wet van gelijkvormigheid. Wij moeten dus wennen aan het feit, dat we kunnen verschillen van elkaar, maar toch samen zijn. Bovendien moeten we er niet naar streven om iedereen en alles op hetzelfde niveau te krijgen. Gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid, het betekent: gelijk zijn in de intentie en dat op verschillende niveaus.

Wij verschillen allemaal van elkaar en niemand dwingt ons om hetzelfde te zijn, maar wél om naar hetzelfde Doel te verlangen. Maar iedereen streeft op een andere manier naar het Doel. We zijn verschillend, zoals de cellen in één lichaam. De Schepper verenigt ons in onze intentie naar onze gezamenlijke Schepper.

Wees steeds een voorbeeld dat nagevolgd kan worden, en zij die dat wegens objectieve oorzaken niet kunnen, zijn niet slechter dan jij, maar zij zullen dan tijdens de Conventie deel uitmaken van de subgroep, net zoals het lichaam verschillende organen heeft die in verschillende mate belangrijk zijn, toch behoren ze allemaal tot één lichaam.

Gelijkwaardigheid van de vrienden is niet hetzelfde als gelijkheid!

Stel vragen, we zullen het ontdekken.

Kabbalah Momenten: Gelijkheid Tussen Mannen En Vrouwen

Zo Ongelijk Zijn We!

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit The Economist): “The Credit Suisse ‘Global Wealth Report’ schat dat er 24,2 miljoen miljonairs zijn (een miljonair is iemand wiens eigen vermogen 1 miljoen dollar overschrijdt. Hierbij is alles inbegrepen: een huis, een kunstcollectie, zelfs de waarde van een nog niet gebruikte pensioenregeling), medio 2010 geldt dit voor ongeveer 0,5% van de volwassen wereldbevolking. Volgens deze maatstaf zijn er meer miljonairs dan Australiërs. Zij beheren 69,2 biljoen dollar aan activa, meer dan een derde van het wereldwijde totaal. Ongeveer 41% van hen woont in de Verenigde Staten, 10% in Japan en 3% in China.”

“De wereldwijde ‘rijkdom piramide’ heeft een zeer brede basis en een scherpe punt. De rijkste 1% van de volwassenen heeft 43% van het wereldvermogen in beheer, de rijkste 10% beheert 83%. De onderste 50% beheert slechts 2%. Dit geeft een enorme ongelijkheid aan invloed aan. De rijkste tien procent beheert het overgrote deel van het wereldkapitaal, waardoor ze veel zeggenschap heeft op het gebied van de financiering van het bedrijfsleven, charitatieve instellingen en politici. De onderste 50% heeft nauwelijks zeggenschap over ook maar enig kapitaal.”

Mijn commentaar: Totdat mensen gelijk worden, zullen de oorzaken van vijandigheid, onzekerheid en haat niet verdwijnen. Volgens het plan van de natuur moeten we ons realiseren, dat de meest perfecte staat van de mensheid bestaat uit gelijk zijn aan elkaar (zie Baal HaSulam’s artikel ‘Vrede in de Wereld’). Het gaat in de eerste plaats om onderlinge gelijkheid, dit is het eerste niveau van onze spirituele ontwikkeling, en vervolgens om gelijk zijn aan de Schepper, dat is het hoogste niveau, het 125e niveau van deze ladder: het doel van de schepping.