Category Archives: Filosofie

Compassie is contact met de Schepper

294.4Alles wat ruimte inneemt, het firmament, de sterren, de aarde en haar koninkrijken, evenaren de kleinste geest niet, want die geest kent dit alles en zichzelf, maar deze lichamen weten niets. Alle lichamen samen en alle geesten samen, en alles wat zij voortbrengen, is niet gelijk aan het geringste gevoel van liefde. Dit is van een orde die oneindig veel verhevener is (Blaise Pascal).

Vraag: Wat voor eigenschap is mededogen? Kan een mens deze eigenschap überhaupt wel tot uitdrukking brengen of is dat ons niet gegeven?

Antwoord: Mededogen is een eigenschap van de Schepper. Het is een eigenschap die in een mens kan worden gewekt. Gedeeltelijk bestaat dit ook in dieren, planten, vissen, in alle levende wezens. Maar in de mens moet het ontwaken in een mate die gelijk is aan de Schepper.

De mens is geboren om compassie te bereiken. Het is belangrijk om te leren compassievol te zijn.

Vraag: Pascal was een groot wetenschapper. Heeft hij iets van het fundament van de mens bereikt?

Antwoord: Wetenschappers uit die tijd voelden het, daarom gingen zij het vak in. Daarom noemden zij dit alles filosofie, wijsbegeerte.

Opmerking: Maar de filosofie uit die tijd is niet de filosofie van nu.

Mijn antwoord: Het was iets natuurlijks.

Vraag: Hoe komt een wetenschapper die in de exacte wetenschappen werkt tot zulke gevoelens?

Antwoord: Hij voelt de wereld; hij voelt hoe alles in de wereld met elkaar verbonden is en daarom wil hij nog grotere verbindingen in de wereld bestuderen.

Vraag: Bereikt hij dan het fundament van de wereld?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Wetenschappers willen daarin steeds dieper graven. En als ze dit punt van mededogen bereiken, betekent het dat ze iets tot op de bodem hebben uitgezocht.

Vraag: U hebt eens gezegd dat de wereld juist vanuit dit punt, het punt van mededogen, is geschapen. Is er toen een vonk van mededogen verschenen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Als een wetenschapper zo ver komt, komt de weg naar de Schepper dan eigenlijk dichterbij?

Antwoord: Wij kunnen dan van een contact met de Schepper spreken.

Vraag: Is dit de lotsbestemming van wetenschappers, of is het de bestemming van ieder mens om zo’n begrip van de vonk van barmhartigheid te bereiken?

Antwoord: Dit is de lotsbestemming van ieder mens. We zullen allemaal de staat bereiken waarin wij – ieder voor zich – die interactie, die onderlinge verbondenheid en de wederzijdse zintuiglijke doordringing in elkaar zullen onthullen, dit is namelijk het doel van onze ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/mercy-is-contact-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/12/23

Related Material:
Man Is Someone Who Is Compassionate
Indifferent Compassion
Feeling The Suffering Of The Whole World

Filed under: Kabbalah Study, News, Q&A, Science | Add Comment / Ask Question →

 

Lege discussies

511.01Mensen die de Hoge Wereld niet bereiken, praten heel vaak graag over Kabbalah. Hoe kunnen zij erover praten als ze niet in staat zijn om deze methode toe te passen? Ze begrijpen helemaal niet wat het is en trekken hun conclusies naar analogie van iets waarvan ze denken dat het erop lijkt, het hindoeïsme of allerlei psychologische of spirituele praktijken, en daar laten ze het dan bij.

Wij besteden er geen aandacht aan. Wat moet je met mensen die praten over dingen die ze niet voelen en niet zelf hebben ervaren? Dat is niet serieus en het is onwetenschappelijk. Het wordt gedaan door mensen die ofwel wat filosoferen zonder het materiaal te kennen, of hun mening geven zonder er ook maar iets van te begrijpen.

Ik heb zulke mensen ontmoet en soms moest ik naar hen luisteren, omdat het niet fatsoenlijk is om iemand te vertellen dat hij klein en dom is, hoewel hij er misschien belangrijk uitziet, opgeblazen als een kalkoen, en misschien zelfs wetenschapper is.

In de regel begrijpen serieuze wetenschappers dat dit hun vakgebied niet is. Ze verdiepen zich niet in wat ze niet zelf hebben onderzocht. Dat geldt alleen voor filosofen, allerlei mystici en journalisten, zij die denken dat ze iets begrijpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/empty-discussions/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalah about Cults” 12/18/13

Related Material:

The Difference Between The Human Degree And The Rest

Less Talk, the Cleaner the World

The Power Of Silence

Filed under: Kabbalah Study, Science | Add Comment / Ask Question →

 

Een Mislukte Ontsnapping Uit De Crisis

Dr. Michael LaitmanVraag: Veel mensen gaan akkoord met het unieke van de Schepper, met het determinisme, het bestaan van een levensscript, toch laten ze ook hun lot “lezen” door de esoterie, waarzeggers enzovoort. Ze willen het script niet gebruiken, maar zich eraan aanpassen….

Antwoord: Waar het hier om gaat is, dat zij door al deze informatie niet de behoefte voelen om vragen te stellen over de onderliggende oorzaak. In het algemeen gesproken hebben we de verheven wetenschap, die verbonden is met de perceptie van de werkelijkheid, de filosofie over het wereldbeeld, al lang geleden achter ons gelaten. Tegenwoordig worden de Nobelprijzen toegekend aan ontdekkingen die uitsluitend gebaseerd zijn op technische, praktische en winstgevende ontdekkingen. Op deze manier bevindt ook de wetenschap zich in een crisissituatie: er zijn nu decennia lang geen fundamentele principes ontdekt, die in de natuur zijn vastgelegd.

Mensen hebben andere behoeften, ze voelen zich niet aangetrokken tot verheven zaken. Voorheen probeerde een onderzoeker om bij de essentie van de dingen te komen, om het waarom te ontdekken en niet het hoe. Hij was niet tevreden met de beschrijving van een formule van een nieuw waargenomen verschijnsel, maar hij zocht naar de logica ervan, naar het patroon. Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? En zo kon hij bij de verheven factor komen: wat is de reden dat het op deze bijzondere wijze is geschapen? Waarom heeft de natuur het nu juist zo geregeld? Deze vraag zouden we altijd moeten stellen, maar helaas is daar op het ogenblik geen belangstelling voor.

Vraag: Daarom luisteren ze niet naar ons. Hoe kunnen we daar verandering in brengen?

Antwoord: Je kunt het niet veranderen. Als mensen alleen maar op zoek zijn naar meer gemak en comfort in hun leven, maken ze zich geen zorgen over de rest. In het algemeen gesproken: wie interesseert zich nu nog voor wetenschap? Op het ogenblik is een goede wetenschapper iemand, die ons van superieure kracht en wapens kan voorzien. We voelen ons totaal niet aangetrokken tot het leren begrijpen van de innerlijke essentie van de dingen. Daaruit komt de hele crisis voort, en dus is er niemand tot wie we ons kunnen wenden.

De laatste tijd beginnen mensen zich echter slecht te voelen door deze crisis. Geen enkele tak van wetenschap zal hen nog kunnen helpen. Vooruitlopend op de ineenstorting, moet een mens uitzoeken wie hem neerslaat en waarom. Er is geen andere keuze, het zal nodig zijn om daar achter te komen, omdat er nergens een plek is om naartoe te vluchten.Voorheen konden we nog wat schietgaten vinden: “Laten we ons leven veilig stellen, een steviger huis bouwen met verwarming en airconditioning, laten we ervoor zorgen dat de voedselvoorziening niet afhankelijk is van de weersomstandigheden, laten we de schatten van de aarde opgraven …” We vluchtten voor de moeilijkheden met behulp van de technologie.

Aristoteles en Plato waarschuwden hier al voor in hun tijd. Ze wilden de wetenschappelijke kennis niet onder de massa verspreiden, omdat ze wisten, dat mensen deze wetenschap dan zouden gaan gebruiken voor persoonlijk gewin. Waarom zou je een pad bekend maken dat hen een paar duizend jaar later bij een impasse zou brengen? Je kunt hen beter meteen laten voelen dat ze in de problemen zitten en voortsnellen naar het doel van de schepping.

De oude Griekse filosofen kenden de wetenschap van Kabbalah, het is dus geen toeval dat ze tegen het openbaar maken van wetenschappelijke kennis waren. Tenslotte gebruikt de mensheid deze kennis alleen om het leed – dat met opzet door de Schepper wordt gestuurd om ons naar het doel van de schepping te leiden – te verzachten. We bluffen en we zijn trots op onze prestaties, terwijl we eigenlijk alleen maar bezig zijn met een nooit eindigende wedloop, die ons allen naar deze crisis heeft gebracht. En toch was het mogelijk geweest om dit, tweeduizend jaar geleden al, te overwinnen.

Pas nu, tegen het einde van de race, gaan mensen eindelijk vragen stellen: “Waar komen al die rampen vandaan? Wat betekenen ze? Wanneer houdt het op? Wat moeten we doen? “Een mens is niet in staat om lijden zomaar te verdragen, hij gaat op zoek. Dat het nu is vastgelopen is al duidelijk en nu – nu er geen hoop meer is – moet de mensheid de oorzaak van de problemen vaststellen.

Maar de machthebbers willen de hele waarheid, over wat er gebeurt, niet bekend maken. Als dat zou gebeuren, zouden degenen die rijk zijn en macht hebben moeten delen en de menselijke samenleving moeten reorganiseren, volgens het principe: voor elkaar zorg dragen. Dit onderwerp is nog steeds taboe, niemand spreekt erover, en daarom is er geen oplossing voor de crisis.

Maar vroeg of laat zal het lijden het ijs doen smelten en zal men de confrontatie met deze problemen moeten aangaan. En dan, door op zoek te gaan naar de oorzaken van de problemen en naar wegen om eruit te komen, zal de mensheid de Schepper gaan ontdekken. Wij doen dit kunstmatig, door samen te komen in een groep en de noodzakelijke voorwaarden te scheppen volgens de Kabbalistische methode. Ook wij worden onder druk gezet door tegenslagen, maar daar bovenuit voegen wij onze eigen inspanningen toe, zodat wij verder komen op het pad naar het doel. Op deze manier gebruiken we de positieve kracht, die ons in een versnelling brengt, terwijl anderen in een versnelling komen doordat ze door porren en schoppen vooruit geduwd worden.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 12/22/11, Baal HaSulam, “The Freedom”

Religieuze Ethiek Is Tegengesteld Aan Kabbalah

laitman_2009-03_81661Een vraag die ik ontvangen heb: Tijdens de lessen herinnert u ons er vaak aan dat religieuze ethiek volkomen anders is dan Kabbalah. Maar toen Baal HaSulam dit schreef, bedoelde hij niet de seculiere, Griekse of stoffelijke ethiek? Is de ethiek van de wijzen doorgegeven door het Licht, met het doel om ons in de richting van het herkennen van het kwaad te sturen, opdat we zullen weten wat we van het Licht moeten vragen en Het ons dan terug naar de bron terug zal voeren?

Mijn Antwoord: Baal HaSulam gebruikt de term Musar (ethiek) om het tegenovergestelde te beschrijven van iemands ontwikkeling door gebruik van Kabbalah.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: The Difference Between Spiritual Correction and Ritual Observance
Laitman.com Post: The Difference Between the “Letter of the Law” and the “Spirit of the Law”
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”

Net Zoals Kabbalah, Spreekt Chardin’s Filosofie Over Het Verlangen Van De Mensheid Om In Eén Ziel Te Herenigen

Questions on Surrounding LightPierre Teilhard de Chardin (1881-1995, een Franse theoloog en filosoof, een van de ontwikkelaars van de Noösfeer Theorie): Zijn theorie is gebaseerd op Plotinus’ ideeën (205-270) over de emanatie van de Ene (een niet te bevatten Primaire Essentie, gekenmerkt als Goedheid) naar de Geest en de universele Ziel, met de daaropvolgende transformatie terug naar de Ene. Volgens Plotinus, zendt de Ene eerst de universele Geest uit, die bestaat uit een wereld van ideeën.

De Geest produceert daarna een universele Ziel, die verdeeld wordt in aparte zielen en een gevoelige wereld schept. Materie verschijnt als de laagste graad van de emanatie. Als alle wezens van de gevoelige wereld een bepaalde graad van ontwikkeling bereiken, erkennen ze hun eigen onvolledigheid en streven ze naar een vereniging. Als gevolg hiervan verwerven ze samensmelting met de Ene.

Volgens de Chardin, streeft de mens om de sfeer van de Geest binnen te gaan en in God op te lossen. Evolutie is niet geëindigd met de mens als een individu, maar gaat eerder door totdat mensheid zich verenigt in samenlevingen met een groeiend onderscheid van individuele functies, en als gevolg een groeiende graad van onderlinge verbondenheid.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Philosophy and Kabbalah

Gebruik Je Beroep In Filosofie Om Kabbalah Uit Te Leggen

scientific-theories-cannot-prove-the-existence-of-godDrie vragen die ik ontvangen heb over psychologie en filosofie als beroep:

Vraag: Tegenwoordig werken veel mensen op het gebied van psychologie, waaronder verschillende technieken inbegrepen zijn om de geest te trainen en tot zelfverbetering te komen. Zullen deze beroepen minder in trek zijn als de wetenschap van Kabbalah onthuld wordt? Zullen deze mensen werkloos worden?

Mijn Antwoord: Het beroep dat zal overblijven is de materialistische psychologie: de psychologie die gebaseerd is op echte, realistische wetenschappelijke experimentele resultaten.

Vraag: Wat is materialistische psychologe? Ik studeer psychologie, maar heb op dit gebied nog niets bestudeerd. Waar kan ik deze materialistische psychologie beoefenen en studeren?

Mijn Antwoord: Het is dezelfde psychologie als de psychologie die jij studeert, maar het is alleen gebaseerd op experimentele resultaten, zonder een filosofie en aannames er achter.

Vraag: Tijdens het Congres zei u dat u de mensen advies geeft om een praktisch beroep te beoefenen en dat u tegen filosofie bent. Wat moet ik dus doen als ik reeds filosofie studeer en alleen nog mijn eindexamens moet halen? Ik woon in Israël.

Mijn Antwoord: Je moet een verbindingspunt vinden tussen Kabbalah en filosofie en Kabbalah via filosofie uitleggen. Ik heb een aantal studenten, waaronder mijn jongste dochter, die een filosofiegraad hebben behaald. We zullen een weg vinden om jouw vaardigheden te benutten, dus ga je gang en maak je studie af.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Kabbalah Is a Science About the Upper World
Laitman.com Post: Conversation About Psychological Counseling at the Time of Crisis
Laitman.com Post: Philosophy Has Finally Run Its Course
Laitman.com Post: Kabbalah and Your Career

Kabbalah Is Een Wetenschap Over De Hoogste Wereld

First Become a Scientist, and Then You Can Speak Against ScienceTwee vragen die ik ontvangen heb over de relatie tussen Kabbalah en andere wetenschappen:

Vraag: Als u zegt dat Kabbalah een wetenschap is, bedoelt u dit in de oude zin van het woord? Dat wil zeggen, dat Kabbalah een belichaming is van kennis (zij het praktische of theoretische wijsheid)? Of gebruikt u het op een moderne manier: Kabbalah is net als chemie, biologie en geologie?

Mijn Antwoord: Kabbalah onthult de aard van het Hoogste Licht aan ons. Een vonk van dit Licht heeft de explosie veroorzaakt die ons hele Universum geschapen heeft en alles wat het opvult: het levenloze, vegetatieve en dierlijke niveau van de natuur, inclusief het dierlijke deel van de mens.

Door de fundamenten van alles wat bestaat te bestuderen – materie (verlangen) en het Licht (genot), leren we de basis van alle objecten en verschijningen in onze wereld. Voor meer hierover zie het artikel “Kabbalah als Oorsprong van alle Wetenschap” en “Deel 1 van Talmud Eser Sefirot – Innerlijke Observatie“.

Vraag: Kabbalah is geen filosofie, maar komt de ene filosofie er meer mee overeen dan de andere? Kan er enige waarheid gevonden worden in filosofie, zelfs als ze over deze wereld spreken?

Mijn Antwoord: Er is geen waarheid in filosofie, omdat het zich bezighoudt met het beantwoorden van de vragen die het voor zichzelf heeft uitgevonden, of het probeert juist de vragen te beantwoorden die niets te maken hebben met praktische ervaring (het probeert te spreken over de “abstracte vorm”).

Zelfs als filosofie over onze wereld spreekt, beredeneert het niet op een praktische manier. Dit wil zeggen, het spreekt over iets als zijnde een vorm of essentie die gescheiden is van de materie. Kabbalah aan de andere kant, spreekt over de vorm of essentie binnen in de materie en over de vorm van de materie (zie “Inleiding tot het Boek van Zohar“). Om deze reden, zijn alle filosofische conclusies door de menselijke geschiedenis heen in het ergste geval vreselijk fout en in het beste geval, niet helemaal precies. Zie Baal HaSulam’s artikelen over dit onderwerp.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Kabbalah: The Root of All Sciences
Laitman.com Post: Philosophy and Kabbalah
Article: “Kabbalah as a Modern Science”
Chapter from Book Kabbalah Revealed: “The Cradle of Science”
Tal Asher’s Interview with Rav Michael Laitman, PhD
Baal HaSulam Article: “The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”