Category Archives: Feestdagen

Sukkot: Hechting door één Omarming

laitman_276_03De Torah, Leviticus 22:33 – 23:36: En de Eeuwige sprak tot Mozes: “Spreek tot de kinderen van Israël: Op de vijftiende dag van diezelfde zevende maand is het gedurende zeven dagen Chag – Ha Soekot – Loofhuttenfeest – ter ere van de Eeuwige. Op de eerste dag is er een oproep tot bijzondere wijding, geen enkele inspannende arbeid mogen jullie doen.

Gedurende zeven dagen moeten jullie een vuuroffer ter ere van de Eeuwige brengen, op de achtste dag is er weer een oproep tot bijzondere wijding voor jullie en brengen jullie een vuuroffer ter ere van de Eeuwige, een feestelijke afsluiting is het, geen enkele inspannende arbeid mogen jullie doen.” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Soekot bestaat uit zeven feestdagen, elke dag vindt er een opstijging plaats naar de spirituele niveaus Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut.

En op de achtste dag vindt er een speciale bijeenkomst plaats als een mens de vervulling van het Licht van Hassadim (Barmhartigheid) ontvangt, het Licht van liefde, vriendschap, geluk, mededogen, partnerschap en barmhartigheid. Dit wordt de “omhelzing van de rechterzijde” genoemd, zoals er geschreven staat: “Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij.” (Hooglied 8:3).

Dit betekent dat Rosh HaShanah en Yom Kippur betekenen: “Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd” en Soekot betekent: “en zijn rechterhand omhelze mij.” Op de laatste dag, de achtste dag van de het Soekot feest, vindt er een gedeeltelijke koppeling van het mannelijke en het vrouwelijke deel van de Kli plaats.

In die periode geeft het verlangen van de mens lichtschijnsel door vanuit het Hoge Licht en zo worden – tijdens alle dagen van het festival – de onthulling van de grootheid van het Licht van Hassadim en de sterke hechting tussen het mannelijke en het vrouwelijke deel van het verlangen om te “omhelzen”, verwacht.

Dus elke dag van het feest van Soekot is belangrijk, de dagen die doorgebracht worden in een Soeka die speciaal gebouwd is onder de koepel van de hemel waar de heilige samenkomst en het feest gevierd worden.

Een mens die zeven dagen in een Soeka verblijft, ontvangt alle gecorrigeerde Orot Ha Makifim (Omringende Lichten), die hem vullen en vooruit duwen naar ontdekking, verbinding en contact met de Schepper.

En dit gebeurt op de achtste dag bij het verlaten van de Soeka, daarom wordt de achtste dag Simcha Torah genoemd. Torah is het Licht dat de mens corrigeert en hem met geluk vervult.

Opmerking: Men zegt dat er elke avond leden van de Ushpizin (gasten), bezoekers, bij de Soeka aankomen in de volgorde: Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Aaron, Jozef en David.

Antwoord: Al deze bezoekers symboliseren de Lichten van correctie op zeven spirituele niveaus. Het zijn geen historische figuren, maar spirituele staten. Elk van die niveaus bezit een uniek karakter en alleen wanneer een mens ze doorloopt, namelijk zichzelf corrigeert in zeven verschillende staten, wordt hij gereed gemaakt voor de onthulling van de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/18/15

Blog in het Engels: https://laitman.com/2015/09/sukkot-adhesion-with-a-single-embrace/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:
The More Impenetrable The Darkness, The Brighter The Light
More Shade Than Light
The Days Of Spiritual Ascent

Filed under: Holidays, Spiritual Work, Torah | Add Comment →

 

De diagnostische en genezende kracht van de Torah

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom volgt de feestdag Simchat Torah (vreugde over de Torah) onmiddellijk op Soekot?

Antwoord: Tijdens de zeven dagen van Soekot, als ik in de Soeka ben – wat betekent dat ik omgeven word door het omringende Licht – wordt mijn wezen gecorrigeerd. Dit Licht bereikt mij via de Schach (takken die de Soeka bedekken), dit is op zich een groot spiritueel mechanisme.

Ik heb elke avond gasten, Abraham, Isaak, Jacob, Mozes, Aäron, Jozef en David, ieder van hen symboliseert een speciale eigenschap in een mens. Met andere woorden, het gaat om krachten waardoor mijn eigenschappen gecorrigeerd worden door ze van kwaad in goed te veranderen.

Ik doe mijn innerlijk werk op het pad naar correctie en daarbij gebruik ik de Torah als de kracht van correctie, dankzij die kracht ben ik in staat het kwaad in mij te identificeren en wel zodanig dat er uiteindelijk niets meer van overgebleven is.

Na deze diagnose transformeert de Torah het kwaad in mij naar goedheid en dan lijk ik op de Schepper, de absolute goedheid. Ik word vervuld van liefde en geven aan anderen en via hen aan Hem, want het is eigenlijk hetzelfde. Zo ontdek ik wat men noemt “de hele wereld is vol van Zijn glorie”. Hij is in alles – waarvan ik denk dat het buiten mij is – aanwezig.

Vraag: De feestdag Simchat Torah symboliseert vreugde. Waar is een mens eigenlijk vol vreugde over tijdens deze feestdag?

Antwoord: Over het feit dat hij de Torah correct heeft gebruikt en zich heeft gecorrigeerd tot gelijkvormigheid aan de Schepper.

Vraag: Waarom is het zo heerlijk om op de Schepper te lijken?

Antwoord: Omdat wij hechting en gelijkvormigheid aan Hem hebben bereikt, nu kunnen wij evenveel aan Hem geven als Hij aan mij geeft. Zo zijn we gemaakt, er is geen verhevener staat voor ons.

Vraag: Maar toch, wat is erachter verborgen?

Antwoord: Ik ben geschapen als een verlangen om genot te ontvangen, dus in een staat van volledige gelijkvormigheid aan de Schepper, ontvang ik genot van Hem. Door al het kwade te transformeren naar goedheid, naar gelijkvormigheid aan de Schepper, begin ik alle goedheid en een oneindige overvloed van Hem te ontvangen. Want ik wil ook oneindige overvloed geven.

Zo beschrijft de feestelijke symboliek van de maand Tisjri het pad naar het einde van de correctie, dan volgt daarop de achtste dag, Shemini Atzeret en daarna valt er niets meer te corrigeren. Het woord “Atzeret” komt van het Hebreeuwse woord “stoppen – Atsar”, hiermee wordt het einde van de correctie gesymboliseerd.

We vergelijken deze volmaakte staat met een granaatappel. Al mijn 613 verlangens zijn de zaden van de granaatappel die uiteindelijk van kwaad naar goed zijn veranderd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2014/10/the-diagnostic-and-curative-power-of-the-torah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “A New Life” 10/5/14

Related Material:

Preparation For Receiving The Torah: The Light Of Correction

A Joyful Giving Of The Torah Holiday

From The Giving Of The Torah To The Giver Of The Torah

Filed under: Holidays, Israel, My Similarity to the Creator, Nations of the World, The Creator, Torah | Add Comment →

 

Jom Kippur

Dr. Michael Laitman

Over enkele dagen (dit jaar op 5 oktober) zullen wij aandacht besteden aan een speciale dag die Jom Kippur (Verzoendag) heet. Niemand weet echter wat voor innerlijke staat een Kabbalist zal voelen op die dag en wanneer de staat die “Grote Verzoendag” wordt genoemd voor hem zal plaatsvinden. Onze innerlijke staten voltrekken zich niet volgens de kalender.

De staten die een mens doormaakt kunnen persoonlijk of algemeen zijn. Op het algemene niveau volgen mensen de bekende tradities van elke feestdag.
Als een groep Kabbalisten eenheid bereikt en daardoor een bepaalde innerlijke staat bereikt die “feestdag” wordt genoemd, zal die staat niet verbonden zijn met de feestdag zoals die door alle mensen gevierd wordt. De innerlijke feestdag vindt plaats in overeenstemming met iemands persoonlijke, innerlijke staat, terwijl een algemene feestdag plaatsvindt volgens de kalender. Tradities en gebruiken hebben, evenals elke “specifieke” dag, een hogere, spirituele wortel. Daarom wil een Kabbalist samen met anderen ook de traditie volgen, zoals er geschreven staat: “De Schepper blijft bij Zijn volk.” Tegelijkertijd blijft een Kabbalist echter ook in zijn eigen persoonlijke, innerlijke staat.

Religieuze mensen volgen de gebruiken en tradities, terwijl Kabbalisten in hun ziel innerlijke handelingen verrichten door zich met andere zielen te verbinden tot één gemeenschappelijke ziel van Adam. Daarmee brengen zij de Schepper vreugde en corrigeren zij zichzelf. Correctie is alleen mogelijk door je met anderen te verbinden, zoals er geschreven staat: “Heb je naaste lief als jezelf, dit is de grote wet van de Torah.”

Over de hele wereld bidden mensen tot de Schepper (ieder richt zich tot zijn Heer) en vragen zij om “vergeving”. Maar misschien is het belangrijk om hen uit te leggen dat berouw alleen werkt als het gaat over “heb je naaste lief” en afhangt van de vraag of je daar “voor” of “tegen” bent. We kunnen alleen ontdekken of we gezondigd hebben of niet, door onszelf te vergelijken met dit gebod. Dit is de enige wet die we moeten volgen, zoals er geschreven staat: “Heb je naaste lief als jezelf is het belangrijkste gebod van de Torah.”

Als de hele mensheid virtueel bij elkaar zou komen om te verhelderen wat “heb je naaste lief” betekent, met hoeveel kracht de Schepper dit van ons eist en hoe ver we nog van deze situatie verwijderd zijn, zou dat de ware Verzoendag (Jom Kippur) zijn en zou dat ons leiden naar Purim (in het Hebreeuws betekent “Kippur” “zoals Purim”), namelijk de volledige correctie

Als mensen om vergeving bidden, is het heel belangrijk dat ze weten waar ze om moeten vragen. We huilen en smeken al jaren, maar het helpt niet. De Schepper kan onze gebeden in deze vorm niet horen. Dat komt omdat dit soort smeekbeden tegengesteld zijn aan de juiste roep: Wij smeken niet om liefde voor onze naasten te voelen, maar de Schepper luistert niet naar andere vragen. Dus we keren onze rug naar Degene die ons kan verlossen en we schreeuwen de andere kant uit. Zo ziet de Verzoendag van de meeste mensen eruit.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2010/09/the-day-of-atonement/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt donderdag a.s.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/14/10, “Preparation for Slichot

Related Material:

Laitman.com Post: “Selichot” The Time Of Repentance

Laitman.com Post: The Holidays Bring A Special Light

Laitman.com Post: Who Do We Ask For Forgiveness On Judgment Day?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Holidays, Religion | Add Comment →

Tradities en betekenissen van de Rosh HaShanah Maaltijd

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat symboliseert het voedsel dat wij eten op Rosh HaShanah?

Antwoord: Op Rosh HaShanah is het een Mitzvah (gebod) voor ons om de kop van een vis te eten om onze wens te benadrukken om de kop te zijn en niet de staart.
Dit betekent dat wij de zinvolheid van de hele structuur van de schepping willen begrijpen, het hele spirituele plan, en wij niet alleen onze handelingen, doelen en onze taak om ons te verdiepen in de wijsheid van de schepping willen begrijpen en erkennen, het betekent dat wij ook de kracht en de moed willen vinden om dit alles in onszelf waar te maken.

De granaatappel symboliseert de correctie van de 613 egoïstische verlangens in ieder mens, naar toenadering, eenheid en liefde. De zaden van de granaatappel creëren één collectieve, gemeenschappelijke vrucht. Ieder van ons is een klein zaadje en we moeten ons verenigen, dit symboliseert de voltooiing van ons gemeenschappelijke, collectieve, spirituele werk, een vrucht waarin alle componenten op de juiste manier met elkaar verbonden zijn.

De appel is dat deel dat wij in ons hebben van de zonde die plaatsvond bij de Boom der Kennis. Wij dopen de appel in honing om alles wat ons te wachten staat zoet te maken als wij verder gaan, zodat de instructies en de hulp die wij van Boven ontvangen juist en nauwkeurig zullen zijn.
De correctie van de zonde van de Boom der Kennis wordt verzachting genoemd. Als een mens voor zichzelf hetzelfde doel stelt als er in de natuur aanwezig is en daarin harmonie ervaart, kan er in het leven niets meer zijn dat slecht voor hem is. Hij zal voortdurend, onderlinge, harmonieuze hulp voelen van de natuur die hem omringt.

Als wij aan onderlinge eenheid en verbinding denken, kunnen we het klimaat op Aarde in evenwicht brengen en alles doen wat wij wensen, zoals bijvoorbeeld alle lijden en oorlog voorkomen. Maar voordat we aan de mensheid leren om zich te verbinden en te verenigen, moeten we dit zelf leren.
De studie van de Wijsheid van Kabbalah legt aan iedereen uit hoe dit gebeurt, ik hoop dat wij deze eenheid bereiken.

Al deze gebruiken zijn alleen maar buitenkant. Maar dit is een immens grote, belangrijke feestdag, want juist van hieruit begint de ware houding naar het leven, want nu gaat een mens zichzelf corrigeren.

Blog in het Engels: Traditions And Meanings Of The Rosh HaShanah Meal

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:

Rosh HaShanah Article On Ynet

Introductory Lecture “Rosh HaShana” – 09.27.11

Adam Was The First To Break The Ceiling Of This World

 

Wanneer vond de uittocht uit Egypte plaats? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wanneer vond de uittocht uit Egypte plaats?

Volgens de Wijsheid van Kabbalah betekent de uittocht uit Egypte dat wij het verlangen om voor onszelf te ontvangen verlaten, dat wij egoïstische gedachten, oordelen en beslissingen achter ons laten en een hogere werkelijkheid van liefde, geven en verbinding binnengaan. Het is een geboorte in een nieuwe wereld vol Licht.

Voordat wij die wereld binnengaan, bevinden we ons in een verlangen om alleen voor ons eigen gewin te ontvangen, een bekrompen bezorgdheid over ons eigen leven, als wij die staat verlaten, betekent dit dat wij de controle van Egypte loslaten – de intentie om alleen aan ons eigenbelang te denken – en wij ons overgeven aan een nieuwe controle, die van de Hoge Kracht van liefde, geven en verbinden. In die wereld ontdekken en leven wij in een nieuwe intentie, de intentie om goed te zijn voor anderen en de hele natuur.

Met andere woorden, de uittocht uit Egypte is niet de een of andere historische gebeurtenis uit het verleden of een verhaal dat we leren als we opgroeien. Het is een belangrijke overgang die wij doormaken op ons spirituele pad, wij maken de overgang van een fysieke, egoïstische staat naar een spirituele staat van liefde, geven en verbinding, in verbinding met de Hoge Kracht.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/04/when-was-exodus-from-egypt-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the Daily Kabbalah Lesson with Kabbalist Dr. Michael Laitman on April 15, 2022. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Holidays, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Loofhuttenfeest (Soekot): Een bescherming van vrede voor de hele wereld (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin:  Soekot: Een bescherming van vrede voor de hele wereld

Soekot (het Feest der Tabernakels) is een belangrijke en vreugdevolle traditie die spirituele opgang symboliseert. De ware betekenis van dit feest is het bouwen van een nieuwe werkelijkheid van wederzijds begrip en wederzijdse steun – een soeka (loofhut) van vrede – door de positieve kracht die wij door onze verbinding met elkaar voortbrengen.

Nu verdeeldheid de gemene deler is geworden in gezinnen, families, de samenleving en tussen landen, is het principe van dit feest bijzonder actueel.

Dit feest wordt ook wel het “Oogstfeest” genoemd, omdat het de jaarlijkse inzameling van de oogst viert. Zoals er geschreven staat: “Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van het land bijeenbrengt, zult gij zeven dagen lang het feest van de Eeuwige vieren.” (Leviticus 23:39)

Vanuit spiritueel perspectief symboliseert Soekot een mooi proces van innerlijke verandering. Het is gebruikelijk om dit feest te vieren in een tijdelijk onderkomen dat speciaal voor deze periode is gebouwd, de soeka. Het dak, de schach genaamd, moet gemaakt zijn van het “afval van de hooischuur en de wijngaard”.

Dit afval symboliseert de dingen die wij terzijde schuiven en als minder essentieel beschouwen. Wij verheffen waarden als geven, zorgzaamheid, empathie, solidariteit en verantwoordelijkheid voor elkaar boven ons hoofd als de kostbaarste en belangrijkste eigenschappen die er zijn, als een beschermend dak dat ons beschermt tegen de brandende zon. Zoals het in het Hooglied wordt beschreven: “Ik zat onder Zijn schaduw met grote vreugde…

Het dak, juist van deze gewoonlijk afgedankte elementen, tot de bedekking maken van een feestelijke hut, betekent dat we de intentie hebben om onze waarden om te keren en ons te transformeren van egocentrische individuen tot zorgzame, empathische mensen. Het lijkt erop dat we in onze tijd deze idealen dringend nodig hebben om de razende woede die zich in ons dagelijks leven heeft verspreid, tot bedaren te brengen.

Soekot is een oproep om ons comfortabele egoïstische “huis” – dat wil zeggen onze eigenliefde – te verlaten en een nieuw onderkomen te bouwen, een soeka, als symbool van de nieuwe wereld die wij kunnen creëren als wij de kwaliteiten van geven en broederschap verwerven, de belangrijkste kwaliteiten voor het creëren van een solide, duurzame samenleving die aan iedereen ten goede zal komen.

Wat staat ons in de weg om voor iedereen een goed leven te creëren, inclusief voor onszelf? Alleen het menselijk ego, het verlangen om ten koste van anderen te genieten. Als onderdeel van de natuurlijke evolutie van de mensheid, is het ego tot vreselijke proporties uitgegroeid, terwijl de natuur van ons verwacht dat wij ons houden aan haar basiswet van evenwicht tussen al haar elementen: de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus.

De barre omstandigheden waarin de mensheid verkeert met een wereldwijde pandemie, disbalans in het klimaat en wereldwijde verstoringen, zijn pogingen van de natuur om onze situatie van afscheiding om te keren en onze harten dichter bij elkaar te brengen. Dergelijke situaties vragen om de bouw van de ware soeka van liefde en eenheid die de hele mensheid zal beschermen, ten dienste van een goede toekomst. Hoe eerder wij de les begrijpen die de natuur ons leert, hoe eerder wij ons vluchtige en kwetsbare leven kunnen omvormen tot een leven dat positief, stabiel en vredig is.

Wij, als Joodse mensen, moeten een voorbeeld zijn van eenheid en de weg daarheen wijzen, zodat anderen ook deze weg kunnen gaan, wij moeten de hele wereld verzamelen onder één grote schach, waar we als één verenigd zullen zijn. Als dit gebeurt, zal het tijdelijke onderkomen van de soeka geworden zijn tot de gemeenschappelijke ruimte die wij in ons hart voor elkaar maken en zal de mensheid verzekerd zijn van een gezond leven, een gelukkig samenleven onder één wereldwijde schach (dak).

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/sukkot-a-covering-of-peace-for-the-entire-world-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Rosh Hashanah – Een kans om de Covid verdeeldheid te overwinnen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Rosh Hashanah – Een kans om de Covid verdeeldheid te overwinnen

Een paar dagen geleden vertelde een buurvrouw aan een van mijn studenten dat ze erg verdrietig was omdat haar dochters ruzie hadden over de Covid-vaccins. Als gevolg daarvan zal een van hen, die tegen vaccinatie is, Rosh Hashanah (Joodse Nieuwjaarsavond) niet met de familie komen vieren. Wat de buurvrouw van mijn studente het meest pijn deed, was niet het bezwaar van haar dochter om ingeënt te worden en ook niet dat ze niet naar de feestelijke maaltijd zou komen. Maar wat haar wél pijn deed, was de haat die tussen haar kinderen was uitgebroken. Ruzies komen in alle families voor en gekibbel ook, maar deze venijnige, hatelijke uitbarsting maakte haar kapot.

Ja, haat is de vloek van onze generatie. Haat vernietigt alles, scheurt de samenleving en families uit elkaar. Daarom moeten we aan onze verbindingen werken en de haat overwinnen, want zo houden we onze gezinnen en de samenleving bij elkaar.

We hebben nu eenmaal allemaal verschillende standpunten. Het probleem begint als er door verschillende inzichten een verdeeldheid zichtbaar wordt waarvan mensen zich tot op dat moment niet bewust waren.

Als een gezinslid zich niet wil laten vaccineren, zoals in dit geval, en daarom niet bij een Rosh Hashana-maaltijd kan zijn om anderen niet in gevaar te brengen, moeten we geen haatgevoelens koesteren naar diegene.

We moeten meningsverschillen niet gebruiken voor haatgevoelens, maar als kansen zien om ons met elkaar te verbinden. Als wij boven onze verschillen en ruzies uitstijgen, versterken wij de band die we met elkaar hebben en vergroten wij onze liefde en eenheid nog meer dan voor het ontstaan van de kloof het geval was. Als we ons bewust inspannen om ons te verenigen, verstevigen en versterken we de band met elkaar.

Als we het hebben over het overwinnen van een kloof, bedoelen we niet dat we onze gevoelens moeten onderdrukken, alsof ze niet bestaan. Een kloof overwinnen betekent dat we de kloof erkennen, aanvaarden en ons daarbovenuit met elkaar verbinden. De nieuwe eenheid die boven de verdeeldheid uit gevormd wordt, zal altijd sterker zijn dan de eenheid die eerder nooit in twijfel was getrokken.

Daarom moeten we, als er verdeeldheid ontstaat, onderzoeken hoeveel waarde we hechten aan onze band met de betreffende persoon die het niet met ons eens is. In het geval waarover mijn studente me vertelde, bleek uit de pijn van de moeder duidelijk dat zij meer waarde hechtte aan de band met haar dochters en de band met elkaar, dan aan iemands mening over de Covid-19-vaccins. Als zij haar gevoelens aan haar dochters kan doorgeven, zullen zij boven hun verdeeldheid uit kunnen stijgen en de band met elkaar kunnen versterken. Zo niet, dan zal de band tussen hen verbroken worden, tot verdriet van iedereen.

In de huidige samenleving doen zich talloze situaties voor waarin wij het met mensen oneens zijn. Als wij waarde hechten aan onze band met hen, moeten we onze onenigheid zien als kansen om onze band met hen te versterken. Als we dit doen, kunnen we de vloek van de haat transformeren in een zegen van wederzijdse liefde en nabijheid.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/rosh-hashanah-a-chance-to-conquer-the-covid-separation-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

“Is Chanoeka een Joods feest?” (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Is Chanoeka een Joods feest?

Op Chanoeka, dat donderdagavond 10 december begint, vieren de Joden hun overwinning op het Seleucidische Rijk dat probeerde om het Hellenistische cultuur- en geloofssysteem onder de Joden in het land Israël te verankeren. Zo gaat het verhaal. Toch geeft deze epos niet precies weer wat er is gebeurd. Hoewel iedereen weet dat de opstand van de Makkabeeën, waarvan wij de overwinning vieren tijdens Chanoeka, een burgeroorlog was tussen de Chasmoneese familie en hun aanhangers tegen de Hellenistische Joden, past het ons beter om ons voor te houden dat wij tegen de Grieken (het Seleucidische Rijk praktiseerde en promootte de Griekse, Hellenistische cultuur) vochten. Pas tegen het einde voegden de Seleuciden zich aan de zijde van de Hellenisten, maar het grootste deel van de oorlog was een oorlog tussen de Joden.

De oorlog tussen de Joden gaat over veel meer dan macht, het is een clash tussen idealen, tussen paradigma’s, tussen waarnemingen van de realiteit. Judah Maccabee, de derde zoon in de Chasmoneese familie, was de aanvoerder van de rebellen tegen de Hellenisten, zijn hele familie bezat sleutelposities.

De strijd ging niet over een intern Joods gekibbel, het was een gevecht over de roeping van het Joodse volk: de wereld redden door het voorbeeld te geven. Als de Joden afzien van hun toewijding aan eenheid, wat betekent het doel van het bestaan van het Jodendom dan nog? Het is nog erger, als er geen Joden zijn die zich willen verenigen en een voorbeeld willen zijn, hoe kan de wereld zich dan ooit verenigen? De Chasmoneeën waren diep overtuigd van de profetie van Jesaja (42:6): “En ik zal u stellen tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties,” en van de woorden van Koning Salomo (Spreuken 10:12): “Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.” Zij zagen het als hun roeping om te laten zien hoe liefde belangrijker is dan haat, hoe zij boven de haat konden uitstijgen in eenheid en vrede.

De Hellenisten die de tegengestelde benadering probeerden in te voeren, waarbij het ego koning is en wij onszelf moeten dienen, waren daarom niet alleen hun ergste vijanden, maar ze zagen ook in dat zij de vijanden van de mensheid waren. De Chasmoneeën verwachtten niet van de Seleuciden dat zij hun geloof en hun principes zouden overnemen, maar ze wilden niet dat hun cultuur overmeesterd zou worden door de Griekse cultuur, want dan zou er niemand meer zijn om de opdracht uit te voeren die aan de Joden aan de voet van de Berg Sinaï was gegeven: om zich te verenigen als “één mens met één hart” en zo een “licht voor de naties” te zijn.

De Chasmoneeën wonnen de oorlog, installeerden hun cultuur opnieuw en tot op de dag van vandaag vieren wij hun overwinning. Hun overwinning was echter maar een kort leven beschoren. Het Hellenisme bleek geen externe vijand te zijn, maar een sluwe slang die innerlijk op de loer lag. Kort na hun overwinning begonnen zij hun morele status te verliezen en hun zonen werden steeds corrupter.

Tenslotte kreeg de Hellenistische cultuur in het hele land Israël de overhand toen de Romeinen, met hun cultuur die van de Grieken afkomstig was, het land veroverden en tweeduizend jaar lang de Joden verdreven. In feite is zelfs nu nog de cultuur van het land Hellenistisch, hoewel de Joden ogenschijnlijk weer soeverein zijn in Israël, is er geen spoor van verantwoordelijkheid voor elkaar of solidariteit. Als het volk Israël niet verandert, zal het dit land opnieuw verliezen, want dan zijn de Joden niet nodig voor het doel van de schepping: “een licht zijn voor de naties.”

Israël heeft van geen enkel land bescherming nodig. De kracht van Israël ligt niet in het leger of de economie, maar in eenheid. Als het Israël aan eenheid ontbreekt, zal de steun van de machten voor een beperkte tijd standhouden. Maar als het volk zich verenigt, zal het geen enkele bescherming nodig hebben, want dan zullen er geen vijanden meer zijn.

In onze tijd is er geen enkel element meer nodig dan eenheid, maar er bestaat ook niets dat schaarser is. De enige producent hiervan is het volk Israël, maar ze hebben het druk met onderlinge gevechten, zowel in Israël als elders in de wereld. Terwijl de wereld wanhopig zoekt naar oplossingen voor de escalerende conflicten, zal zij haar ogen op de Joden richten en vragen: “Waarom zorgen jullie ervoor dat wij vechten?” Als de Joden zich dan niet het convenant herinneren om een licht voor de naties te zijn, zullen ze opnieuw vernietigd worden. Maar als zij zich verenigen, zullen ze over de hele wereld het licht van eenheid laten schijnen en zal de gehele mensheid de vreugde van solidariteit vieren, de overwinning op de Makkabeeën, op de Grieken, op de heerschappij van het ego.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/is-hanukkah-a-jewish-holiday-linkedin/

In verband met een tweedaags virtueel Congres op 11 en 12 december, verschijnt het volgende blog zondag a.s.

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

“Ga niet voorbij aan de boodschap van de 9e van de maand Av” (Times of Israel)

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel geplaatst: “Ga niet voorbij aan de boodschap van de 9e Av

Deze woensdag, 29 juli, begint de 9e van de Hebreeuws maand Av. Op die dag werden beide tempels verwoest en de Joden werden uit hun land verdreven. Tijdens de eerste verbanning werden zij naar Babylonië gedeporteerd, zij keerden 70 jaar later terug met de zegen van de Perzische koning, Cyrus de Grote, en een brief die hen keizerlijke steun verleende bij de hervestiging in het land en de herbouw van de Tempel.

De periode van de tweede Tempel is gecompliceerder dan de eerste. Halverwege die periode begon de Joden met elkaar te vechten, omdat de hellenistische Joden het traditionele jodendom probeerden uit te roeien en de Griekse cultuur en mythologie wilden invoeren, de Makkabeeën vochten tegen hen, zij streefden ernaar om het Hellenisme uit te roeien en de authenticiteit van het Jodendom te herstellen. In die periode verloren de Joden de controle over de Tempel, maar nadat de Makkabeeën de oorlog hadden gewonnen, hervatten zij de zeggenschap. Tenslotte hebben onderlinge gevechten en haat tussen oorlogszuchtige Joodse groeperingen het land verwoest, Jeruzalem vernietigd en de Tempel verwoest. Daarna werden de Joden tweeduizend jaar verbannen.

Hoewel historici beide verbanningen aan externe veroveraars toeschrijven, kennen Joodse teksten heel weinig waarde toe aan de invloed van externe factoren, mochten die er al zijn. In plaats daarvan schrijven zij de problemen van het Joodse volk toe aan hun eigen verdeeldheid.

Alsof wij nooit iets geleerd hebben

Het Joodse volk heeft zijn natievorming verworven toen het, verenigd als “één man met één hart”, aan de voet van de Berg Sinaï stond. Volgens oude Joodse geschriften, werd aan de Hebreeën die uit Egypte trokken medegedeeld dat zij tot een natie zouden worden verklaard als zij zich met elkaar zouden verenigen. Als zij dat niet zouden doen, zou de berg hen als een gewelf bedekken en zou dit hun grafsteen worden. Volgens de bronnen verenigden de Joden zich met elkaar en werden zij de Joodse natie, Israëlieten. In die tijd echter, werd hen ook de opdracht gegeven om “een licht voor de naties” te zijn, namelijk een voorbeeld van eenheid voor de overige naties.

De eis dat Joden een rolmodel voor eenheid moeten zijn, is sindsdien de kern van alle Jodenhaat geworden, zowel van andere naties als van de Joden zelf die het idee van eenheid verafschuwden en hun individualistische (later werden dat hellenistische) agenda wilden blijven volgen. Tweeduizend jaar geleden werd de haat binnen het Joodse volk zo heftig dat zij zichzelf in hun hoofdstad Jeruzalem opsloten (met het Romeinse legioen buiten de muren), elkaar afslachtten, elkaars voedselreservoirs afbrandden en het werk van generaal Titus veel gemakkelijker maakten toen hij uiteindelijk besloot om de stad te veroveren en de Tempel te verwoesten.

De onderlinge Jodenhaat was zo duidelijk en verschrikkelijk, dat de triomf van Titus die overwonnen had, daardoor gelogenstraft werd. Toen koningin Helena hem een overwinningskrans aanbood, nadat hij Jeruzalem had ingenomen, weigerde Titus deze en zei hij dat het geen verdienste was om een volk te verslaan dat door zijn eigen God was verlaten.

De dag waarop de Romeinen de Tempel binnen marcheerden en de Joodse nederlaag bezegelden, werd sindsdien een dag van rouw. Wij moeten echter niet rouwen om de verwoesting van de muren of het afbreken van het altaar. In plaats daarvan moeten wij rouwen om de ruïne van onze eenheid, van onze broederlijke liefde, over het feit dat wij onze opdracht om ons met elkaar te verenigen als één man met één hart en een rolmodel voor de naties te zijn, niet vervullen. 

Toen Hitler in Mein Kampf uitlegde waarom hij de Joden haatte, legde hij uit hoezeer hij walgde van hun afkeer van elkaar: “De Jood verenigt zich alleen als hij door een gemeenschappelijk gevaar daartoe gedwongen wordt of hij verleid wordt door een gezamenlijke buit; als deze twee redenen ontbreken, schrijft hij, vertonen zij de kenmerken van hun grofste egoïsme.” Talrijke andere antisemieten schreven en spraken op dezelfde manier over het Joodse volk. Zij zouden niet zoveel aandacht besteden aan de haat die de Joden naar elkaar koesteren als zij niet zouden verwachten dat Joden een ander gevoel zouden kunnen hebben naar hun broeders.

Nu, bijna een eeuw na de opkomst van de meest duivelse, genocidale leider van de meest geavanceerde, moderne en beschaafde natie van die tijd, hebben de Joden nog niets geleerd. Opnieuw is er sprake van verdeeldheid en interne haat, zowel binnen als buiten Israël. Joodse en anti-Joodse groeperingen worden steeds ruwer en schreeuwen, oprecht verontwaardigd, dat alleen hun manier de juiste is, dat Joden met andere meningen onwetend en inferieur zijn. Zij realiseren zich niet dat de goedkeuring in de ogen van de naties, waar zij zo wanhopig naar verlangen, niet van hun ideologie afhangt, maar van hun verbinding, juist met de broeders die zij haten.

Vanuit het perspectief van de wereld, is er niets veranderd. Wij hebben nog steeds de taak om een licht voor de naties te zijn door een voorbeeld van eenheid te laten zien, en wij worden nog steeds gehaat omdat wij het tegengestelde laten zien. Vasily Shulgin, senior lid van het Russische Parlement van voor de revolutie van 1917 en een fervent zelfverklaarde antisemiet, schreef in zijn boek Wat We Niet Mogen van Hen… “De Joden van de 20e eeuw zijn heel slim en effectief geworden, sterk in het benutten van andermans ideeën. Maar …” protesteert hij, “dit is geen bezigheid voor leraren en profeten, niet de rol van gidsen voor blinden, niet de rol voor degenen die de taak hebben om de kreupelen te dragen.” 

Diep binnenin voelt iedere Jood zich schuldig tegenover de wereld. Diep binnenin voelen wij dat wij een roeping hebben. Maar we zullen onze taak nooit vervullen als wij elkaar haten. Dat gebeurt alleen als wij de wereld laten zien dat wij, boven onze felle meningsverschillen uit, van elkaar houden als een familie. Hoewel wij het nergens over eens kunnen zijn, vormen we een eenheid die sterker is dan elk meningsverschil. We kunnen onze onderlinge verdeeldheid vergelijken met een voertuig waarmee we aan de wereld kunnen laten zien wat de betekenis van eenheid is, maar alleen als wij deze uitdaging aangaan en ons daarboven verenigen. Als wij dat doen, zal de wereld zien dat eenheid mogelijk is, hoe diep de kloof tussen mensen en naties ook is. Als wij eenheid blijven vermijden, zal de wereld ons het verspreiden van verdeeldheid in de wereld kwalijk blijven nemen en ons laten betalen voor hun lijden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/dont-overlook-the-message-of-the-9th-of-av-times-of-israel/

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Sjavoe’ot: Het grote, speciale feest van de “Ontvangst van de Torah”

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina  Michael Laitman 4/6//19

Het Licht dat wij aantrekken uit de Torah wordt: “het Licht dat hervormt” genoemd. Het verschaft ons “de neiging tot het goede”, op die manier kunnen wij de Hoge Wereld en ons hogere spirituele leven onthullen.

Vertaling van de videotekst

Sjavoe’ot: Het grote, speciale feest van de “Ontvangst van de Torah”

Wij zullen binnenkort het grote, speciale feest van de “Ontvangst van de Torah” vieren.

Het feest Sjavoe’ot.

Tijdens Sjavoe’ot studeren wij gewoonlijk ‘s nachts.

Dit wordt de “correctie” van de Nacht van Sjavoe’ot genoemd.

Wat moeten wij “corrigeren”?

Dit verwijst naar de “neiging tot het kwaad”.

“De neiging van het hart van de mens is slecht vanaf zijn jeugd”. (Genesis 8:21)

Er staat echter ook geschreven: “Ik heb de Torah als een kruid geschapen.” (Babylonische Talmoed)

Wat is het kruid van de Torah?
Het Licht dat in de Torah aanwezig is.

Het Licht dat wij uit de Torah kunnen aantrekken naar onze neiging tot het kwaad.

Dit wordt “Het Licht dat hervormt” genoemd.

Het hervormt onze neiging tot het kwaad tot de neiging tot het goede.

Met de neiging tot het goede zullen wij de Hoge Wereld en ons hogere spirituele leven onthullen.

De nacht vertegenwoordigt de duisternis waarin wij nu leven, als wij niet weten waar het leven voor dient en waarom wij bestaan.

Het Licht dat wij door de studie aantrekken, moet dit aan ons onthullen door de positieve relatie tot elkaar: “Heb je naaste lief als jezelf”.

Een vreugdevol feest!

In het Engels: https://laitman.com/2019/06/shavuot-the-great-special-holiday-of-receiving-the-torah/

Filed under: Face Book | Add Comment / Ask Question →