Category Archives: De Schepper

Bid en zoek verbinding met de Schepper

Vraag: Hoe moet ik werken met de vier soorten verlangens die zich in mij manifesteren als ik in de Ten werk? 

Antwoord: Werk aan eigenschappen die verbonden zijn met elkaar en elkaar aanvullen, zodat zich daarin één gemeenschappelijke Hoge Kracht manifesteert.

Vraag: Maar wat moet ik doen als bijvoorbeeld de verlangens van de “Egyptenaren” in mij naar boven komen? Dan voel ik dat ik alleen maar dingen wil doen, ik heb geen kracht om zelfs maar na te denken over een intentie. Daar wil ik helemaal niets over horen!

Antwoord: Bid.

Vraag: Is dit het enige wat ik kan doen? Analyseren en dan bidden?

Antwoord: Bid aan het begin, tijdens en na de analyse. Het belangrijkste is dat we constant met de Schepper verbonden zijn.

Vraag: Kunnen we niets anders doen?

Antwoord: We kunnen wel andere dingen doen, maar dat zijn hulpmiddelen, erop gericht om ons nog dieper met de Schepper te verbinden. Dat is niet gemakkelijk. Het lijkt voor ons als volgt: “Wel, wat is er gemakkelijker? Ik doe de een of andere lamp aan en dat is alles, nu ben ik verbonden.” Nee. Je egoïsme gaat daar tegenin.

Dan blijkt dat je egoïsme hier is, de Schepper hier is en dat jij daar tussenin staat om beide op zo’n goede manier met elkaar te verbinden dat de Schepper het egoïsme corrigeert en het egoïsme dichterbij de Schepper komt.

Opmerking: Jawel, maar kan ik niet ergens op een knop drukken en dan gaan bidden?

Mijn antwoord: Druk maar op die knop, maar ga eerst op zoek naar die knop.

Opmerking: Dit is dus niet een of ander boek waar iemand een gebed in geschreven heeft dat ik nu lees. Gebed is een staat. Je moet die staat bereiken.

Mijn antwoord: Ja, je moet ernaar op zoek gaan.

Vraag: Betekent dit dat al mijn werk uit zoeken bestaat? Zoeken waar deze “Egyptenaren”, de “gemengde volksmassa” (Exodus 12:38) en “Israël zich in mij bevinden?

Antwoord: Dit zal allemaal duidelijk worden, het belangrijkste is dat je verbinding met de Schepper zoekt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/pray-and-seek-a-connection-with-the-creator/

Facebook: https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/13/19

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Bron van alles wat bestaat

Baal HaSulam, “The Writings of Baal HaSulam, Volume 1, De Eigenschap van de Wijsheid van het Verborgene in het algemeen.” Dit superieure principe wordt gedefinieerd als Eén, Uniek en Verenigd: Het is duidelijk dat de Hoogste één is. Hij omvat de gehele realiteit en alle tijden, verleden, heden en toekomst, want men kan niet geven wat men niet bezit. Als de gehele werkelijkheid en het bestaan van die werkelijkheid niet in Hem aanwezig zouden zijn, zouden zij niet uit Hem voortgekomen zijn, dit is voor elke onderzoeker duidelijk, zonder in aanmerking te nemen dat wij verdorvenheid aantreffen in de wijzen waarop de realiteit bestaat.

Weet dat dit, zonder enige twijfel, de studie is die de Wijzen van het verborgene “één” noemen. De eerste mens die dit bestudeerde was Abraham de Patriarch. (Dit wordt in het Boek van de Schepping uitgelegd, daarom wordt dit boek aan Abraham de Patriarch toegeschreven) Dit betekent dat er geen twee autoriteiten zijn – goed en kwaad – maar uitsluitend goed.

Het fundamentele principe van de Wijsheid van Kabbalah is, dat er in het universum slechts één Kracht is, één doel, één pad en één beweging, dit betekent dat er één Bron bestaat, daarnaast bestaat er niets. Daarom staat er geschreven: “Er is geen ander dan Hij.”

Alles wat er voor ons naast Hem lijkt te bestaan, is in feite alleen Hij. Het feit dat iemand ergens, op de een of andere manier, denkt dat er ogenschijnlijk iets bestaat, is eenvoudigweg een onbeduidende, foutieve uitlijning, een afwijking van het midden als je twee lijnen moet combineren om het doelwit precies te kunnen raken. Dan zal een mens opnieuw gaan voelen dat er “geen ander is dan de Schepper.”

Alle afwijkingen van het concept “Eén, Uniek en Verenigd” worden aan ons gegeven om herhaaldelijk te kunnen streven naar de bevestiging ervan, zodat wij ermee kunnen samensmelten. Dit is het doel van onze ontwikkeling. Ontwikkeling betekent: deze eenheid binnentreden en ermee samensmelten.

Het past niet bij ons denken, ons geheugen en onze analytische mogelijkheden, want hiervoor moeten wij onze benadering, onze opvattingen over het doel, de wereld, ruimte, tijd en beweging, volledig vernieuwen. We moeten alles aan één gewaarwording relateren: of ik besta, of Hij is de Enige die bestaat.

Vraag: Dus ik besta niet? Alleen Hij?

Antwoord: Natuurlijk besta ik niet. Ik besta alleen als ik van Hem verschil of als ik met Hem samensmelt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/27/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/the-source-of-all-existing/

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Omstandigheden Die Ons Aansporen Naar De Schepper

Laitman_002Vraag: Ik werk in een ziekenhuis, ik zie mensen die elke dag lijden en ik kan hen alleen maar fysiek helpen. Hoe moet ik daar innerlijk mee omgaan? Soms kan ik mezelf niet losmaken van wat ik meemaak en denk ik er dagen achtereen aan.

Antwoord: Dit is natuurlijk heel moeilijk. Ik kan me niet voorstellen, zelfs vanuit Kabbalistisch perspectief, hoe je onverschillig zou kunnen blijven bij het zien van zieke mensen die lijden. Tegelijkertijd is het echter belangrijk om in te zien dat het lijden dat deze mensen ondergaan, omstandigheden zijn die hen aansporen naar de Schepper.

Het is geen boetedoening of een betaling voor iets. Als een mens zich op de juiste manier verhoudt tot zijn lijden, wat betekent dat hij het gebruikt voor zijn spirituele vooruitgang, rechtvaardigt hij het lijden. We moeten mensen ermee helpen dat zij zo snel mogelijk vast kunnen stellen dat het lijden alleen aan ons wordt gegeven om ons aan te sporen naar de onthulling van de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

Zoek In De Schepselen Naar De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom heeft de Schepper een systeem geschapen van de werelden van Tuma’a (onzuiverheid) tegengesteld aan het systeem van de werelden van Kedusha (heiligheid).

Antwoord: Het verlangen om te ontvangen werd geschapen omdat de schepping alleen iets kan zijn dat zich buiten de Schepper bevindt. De Schepper heeft alleen eigenschappen van geven, liefde en alles wat goed is. Er is niets anders in de Schepper aanwezig en deze eigenschappen heersen over de gehele werkelijkheid en vervullen alles. De hele schepping is met deze energie gevuld.

Daarom moet de tegengestelde energie de zwarte energie zijn die ontvangt, het Licht naar zich toetrekt en alleen voelt wat zich in zichzelf bevindt. Het verlangen om te geven voelt de ander 100%. Dit kunnen wij niet begrijpen. De Schepper is een eigenschap die niet zichzelf voelt maar uitsluitend anderen.

De mens ziet zichzelf als een persoon: hier ben ik, voel ik en doe ik. Maar voor de Schepper bestaat zoiets helemaal niet. Hij heeft dus geen beeltenis, alleen de eigenschap van geven, namelijk van het voelen van anderen. Hij voelt Zichzelf als bestaande in de ander. Er is dus geen Schepper zonder schepsel. De Schepper is de eigenschap van Liefde die buiten Hem ontdekt wordt. Hij is in ons allen aanwezig en het lijkt alsof Hij niet op Zichzelf bestaat.

Nu is het noodzakelijk om een eigenschap te vormen die tegengesteld is aan Hem. Hieruit volgt dat het schepsel iemand is die zichzelf voelt en niet de ander. Dit voelen van zichzelf wordt ‘het verlangen om voor zichzelf te ontvangen’ genoemd en dat is het schepsel.

Het verlangen om te ontvangen voelt alleen zichzelf, het voelt anderen op geen enkele manier. In deze staat is dit verlangen heel beperkt. Zelfs wanneer de Schepper het 100% vervult, zal het genot heel klein zijn, want er is een gevoel van afgescheiden zijn, los van de Kracht die we de Schepper noemen.

In deze staat is het verlangen om te ontvangen afgescheiden van het voelen van de ander, van geven, en het kan niet begrijpen hoe prachtig dit is. Het geniet er alleen van dat het zichzelf voelt. Dit wordt een ‘Nitzotz (lichtvonk) van leven’ genoemd.

Om het verlangen om te ontvangen naar het voelen van heelheid te brengen, zoals de Schepper, moeten we er een mogelijkheid aan toevoegen om het werk van geven uit te voeren, hoewel het alleen voelt wat er in zichzelf gebeurt. Omdat het de ander niet voelt vanuit het gezichtspunt van ontvangen, bestaat de ander niet.

Eigenlijk zien we niets. We denken dat wat we om ons heen zien de wereld is. Maar we zien de werelden niet, deze hele ruimte die we de spirituele wereld noemen, omdat wij de ander niet kunnen voelen.

Om de schepselen te bevrijden van deze verschrikkelijke afscheiding, vond Tzimtzum Aleph (the Eerste Restrictie) plaats en werden er een Masach (scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht) geschapen.

Vraag: Wat gaat er met mij gebeuren als ik de kracht van geven verkrijg? Verdwijn ik dan ook?

Antwoord: Dat is niet aan jou. Zelfs als je volledig verdwijnt, is dat niet van belang voor je. Iemand die aan zichzelf denkt is afgescheiden van de Schepper, want de Schepper heeft zulke gedachten niet.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/24/14, Writings of Baal HaSulam

 

Afstemmen Op De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: Soms zeggen we dat de Schepper in ons is en soms ook dat Hij in de verbinding tussen ons is. Hoe kunnen we deze twee beschrijvingen met elkaar verbinden.

Antwoord: Hier is geen sprake van een dilemma. Hoe kunnen we de Schepper vinden? Hoe kijken we naar onszelf en evalueren we onszelf? Wat bepaalt of we onszelf goed of slecht vinden, sterk of zwak? Daarvoor hebben we een meetinstrument buiten ons nodig, een maatstelsel waarmee we onszelf kunnen meten.

Om onszelf te kunnen meten, moeten we de eigenschappen beschouwen die we buiten ons zien en onze eigen eigenschappen met die van hen vergelijken. Om onszelf op de juiste manier te richten, moeten we veel verbindingen aanhouden: veraf en dichtbij, haatdragend en welwillend. We moeten met tegenstanders en voorstanders leren omgaan, namelijk met de hele mensheid.

Eén richtpunt is onvoldoende om het Doel te bereiken. Het is van groot belang om jezelf af te stemmen op verbinding met de Schepper. Daarbij moeten we alle niveaus van de natuur betrekken: het minerale, vegetatieve en animale niveau van de natuur en het sprekende niveau. Als wij onze denken correct kunnen afstemmen en ons gedrag voor 100% juist en positief is, bereiken we ongetwijfeld de Schepper.

Deze eigenschappen bevinden zich allemaal in ons. Het is mogelijk om de Schepper te bereiken door ons positief te verhouden tot alle vier niveaus van de natuur, want de Schepper is de som van goedheid, liefde en geven.

Vraag: Als u het hebt over een positieve zelforiëntatie, stel ik me meteen de uitgestrektheid voor van de mensheid, de natuur, stenen, luchten en de hele kosmos. Is deze taak wel te vervullen?

Antwoord: Het is heel gemakkelijk om je denkwijze te corrigeren. Je moet al je innerlijke eigenschappen, de minerale, vegetatieve, animale en sprekende, ervan overtuigen dat alles wat om je heen is, doordrenkt is van wederzijdse liefde, dat is de beste manier om te bestaan. Als je daarin slaagt, als het je lukt om de eigenschappen die buiten je lijken te zijn corrigeert, zul je de gewenste staat bereiken.

Vraag: Betekent dit dat ik moet gaan werken met dingen of mensen die ik ervaar als vijandig naar mij?

Antwoord: Je vijand laat je het duidelijkste je eigen onvolkomenheden en negatieve eigenschappen zien. Dit wordt genoemd: hulp tegen je. Met de hulp daarvan komen we verder.

Vraag: In de Torah staat geschreven: Als iemand je komt doden, dood hem eerst. Hoe moeten we ons hiertoe verhouden?

Antwoord: Zodra een mens een eigenschap ontdekt die hij niet kan overwinnen, hoezeer hij ook probeert om er liefdevol, met begrip en een gevoel van eenheid mee om te gaan, als hij toch faalt om deze eigenschap te corrigeren, moet hij deze doden. Dit is een correctie. Wij doden de eigenschap in onszelf die we niet kunnen verbeteren als deze zich tegen ons richt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/08/14

Vaders Als Gevangenen Van Hun Kinderen

Dr. Michael LaitmanMen noemt onze tijd: de dagen van de Messias. Hierover staat geschreven in Mishnah Sotah 9:15: Met de voetstappen van de Messias zal de onbeschaamdheid toenemen. Dit betekent dat er heel moeilijke, zware, ontvangende Kelim (verlangens) onthuld zullen worden, er zal grote haat in de wereld komen en de oorlog tussen Gog and Magog zal in al zijn heftigheid uitbreken. De gedachte is dat na Tzimtzum Aleph (de eerste restrictie) en na het besluit dat de Tachton (de lagere) alleen wil ontvangen om te geven, de hele Olam Ein Sof (wereld van Oneindigheid) is geconstrueerd volgens de Masachim (schermen), in overeenstemming met  het vermogen van de Tachton om aan Ein Sof  te geven, dit is de Elyon (de Hogere).

De werelden zijn als volgt gerangschikt: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya. Adam Kadmon is Keter. Atzilut is Hochma en GAR de Bina (de bovenste helft van Bina). Beriya is ZAT de Bina (de onderste helft van Bina). Yetzira is Zeir Anpin en Assiya is Malchut.

Na Tzimtzum Bet (de tweede restrictie) en de Shevira (het breken van de Kelim), kunnen we alleen met de Kelim van geven werken, dit zijn Keter, Hochma, en GAR de Bina. Als wij deze Kelim van BYA (Beriya, Yetzira, Assiya) naar Atzilut verheffen, worden ze Yashar-El genoemd (regelrecht naar de Schepper), Israel. Met deze verlangens kunnen we gemakkelijker werken en het is mogelijk om ze te corrigeren.

Het is echter onmogelijk om de moeilijke verlangens te corrigeren, want zij zijn te zwaar en het is moeilijk om ze te verheffen. Dit is alleen mogelijk als deze verlangens met andere verlangens verbonden zijn. Zonder de moeilijke, zware, compacte Kelim te verbinden met Galgalta ve Eynaim, zijn de Galgalta ve Eynaim niet compleet, dan missen zij hun Achoraim (achterzijde), namelijk de AHP.

Deze verlangens van de AHP vielen in het gebied onder de Parsa (grens) en worden gevangen gehouden door verlangens die ‘de naties van de wereld’ genaamd worden. Zo lang het soort verlangens van ‘de naties van de wereld’, de kinderen genaamd – de Kelim die zich onderaan bevinden – niet gaan ontwaken en daardoor hun Licht niet laten schijnen op de Kelim van de hogere AHP die daarin vielen, kan deze AHP niet omhoog rijzen en zich voegen bij de Kelim van de hogere Galgalta ve Eynaim

Dit betekent dat Israel niet uit de ballingschap kan ontsnappen omdat ‘de naties van de wereld’ hen tegenhouden. We kunnen het ook zo zeggen: de vaders, dat zijn de Galgalta ve Eynaim, kunnen niet groeien omdat hun AHP zich in het onderste gedeelte tussen de Kelim van de Galgalta ve Eynaim van de kinderen bevinden. Deze kinderen hebben hen niet vrijgelaten en brengen hen niet tot ontwaken.

Toen de AHP van de Elyon in de Galgalta ve Eynaim van de Tachton viel, kregen wij de mogelijkheid om aan de Elyon te geven en verbonden te zijn met de grote Kabbalisten, de verheven zielen die zichzelf al hadden gecorrigeerd en nu wachten op de voortzetting van de correctie.

Alles van de AHP van alle hogere niveaus viel naar de lagere niveaus. Of zij gewekt worden en daardoor de AHP van Elyon eveneens wekken is afhankelijk van de Galgalta ve Eynaim van de Tachton waarin de AHP van de Elyon viel.

De AHP van de Elyon die in de Galgalta ve Eynaim van de Tachton is terecht gekomen, wordt MAN – gebed – genoemd. Zo wekken wij MAN als wij onze Galgalta ve Eynaim wekken. Wij doen dit alles echter om de Schepper, de Elyon, vreugde te geven. Voor ons is het hogere niveau altijd de Schepper.

Wij noemen het volgende ‘vreugde geven aan de Schepper’: het ontwaken van je eigen Galgalta ve Eynaim zodat je je zult hechten aan de AHP van de Elyon die in je is gevallen, maakt het mogelijk om één enkel Partzuf te vormen. Hiermee ontwaak je de Partzuf en kan deze opstijgen. Dit wordt het omhoog brengen van Man genoemd, een gebed.

De Galgalta ve Eynaim van de Tachton komen in de AHP van de Elyon zoals een zaaddruppel de uterus binnengaat en zich als een foetus vastklampt in de uterus om zich daar te ontwikkelen. Op deze manier wordt de uterus, de AHP van de Elyon, gedwongen om zich te verheffen en tweemaal zoveel Licht te ontvangen, zoals geschreven staat in Baba Batra 124a: De eerstgeborene neemt tweemaal zoveel. De eerstgeborene ontvangt twee maal zoveel, zodat hij het eveneens aan ons kan doorgeven.
From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 6/06/14

 

Schrik Niet Terug Voor Angst En Hulpeloosheid

Dr. Michael LaitmanVraag: Nog niet zo lang geleden sprak ik mensen op straat en daarbij deden zich onverwacht veel onenigheden voor, ik voelde me in een positie van hulpeloosheid en wanhoop. Hoe kan ik me zonder omwegen op ons doel richten zonder er omheen te cirkelen?

Antwoord: Deze verwarring kreeg je met de bedoeling om je naar steeds diepere inzichten te brengen. Dit gebeurt in elke staat, op elk niveau en met iedereen. Dit overkomt iedereen.

Verhelder dit punt en het zal je duidelijker worden. Je zult nog veel meer van dergelijke situaties tegenkomen en je zult je steeds weer hulpeloos voelen. Deze hulpeloosheid komt voort uit het feit dat het niet in jouw vermogen ligt om iets te corrigeren en je hebt de situatie niet in de hand, maar dit is eigenlijk iets heel goeds. Wat er voor jou aan ontbreekt is dat je de Hand van de Gastheer moet vasthouden en met Hem in contact moet zijn.

Je kunt niets anders doen dan verder gaan. Iedereen bereikt zulke staten en zulke inzichten en hoewel je ze op een mooie manier beschrijft, heb je nog geen contact met het Hoge Licht. Zelfs als je zo’n contact zou hebben, zouden er nog steeds momenten zonder verbinding zijn, zodat je iedere keer als je je op een bepaald punt op je weg hulpeloos voelt, weer van het ene niveau naar het volgende kunt rijzen

Het is precies zoals Koning David in het Boek van de Psalmen schreef: “U hebt Uw Aangezicht voor mij verborgen en ik was bevreesd!” Dit is goed want het schudt een mens een beetje door elkaar en neemt de Klipot (schillen) van hem weg. Het is eigenlijk iets goeds als een mens zich in een staat van vrees, angst, onveiligheid en desoriëntatie bevindt. We moeten kijken naar waar het allemaal vandaan komt en hoe de Schepper je roept om je aan Hem te hechten.

From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 6/03/14

 

Een Generatie Zoekers

Dr. Michael LaitmanEr komen heel wat vragen in een mens op: hoe hij moet handelen, werken en zijn ontwikkeling versnellen, dat wil zeggen: de onthulling van de Schepper. Het enige waarvoor een mens in deze wereld leeft, is het onthullen van de Schepper, de Kracht die de totale realiteit en ons deel daarin bestuurt.

Om zover te komen, volgen we de raad van mensen op die dit proces al meegemaakt hebben en de onthulling van de Schepper bereikt hebben. Daarom bestuderen we de wijsheid van Kabbalah, per definitie de methode om de Schepper te onthullen aan de schepselen op deze aarde. Alles wat wij te doen hebben is wat Kabbalisten zeggen vervullen en implementeren.

Natuurlijk is de raad van een Kabbalist die dichter bij onze tijd staat nuttiger, omdat hij ons beter begrijpt en hij dezelfde stijl van leven heeft als onze tijdgenoten.

Zo beginnen we het systeem te bestuderen dat niet alleen het systeem van verborgenheid tussen de Schepper en ons bevat, maar ook het systeem waar de Kabbalisten in aanwezig zijn, zij die de Schepper hebben bereikt. Zij hebben de Schepper tijdens hun leven in deze wereld onthuld, zij hebben de verborgenheid dus kunnen wegnemen.

Zij zijn niet meer in deze wereld, maar de vruchten van hun werk zijn niet verloren gegaan, door er gebruik van te maken, kunnen we een speciaal zintuig ontwikkelen en inzichten die boven onze gewone fysieke zintuigen en ons denken uitgaan.

Onze fysieke waarneming van de wereld is zelfs nog beperkter dan die van dieren. Alle dieren kunnen drie dagen van tevoren voelen dat er een tsunami komt, dan vluchten zij de bergen in. Alleen de mens voelt niets aan. We voelen zelfs de natuur niet en staan er het verste vanaf als we het met de dieren vergelijken. Het gaat echter niet over het bestaan van het fysieke lichaam maar over onze houding naar de Hogere Kracht.

Het verlangen om de Hogere Kracht te bereiken, ontwaakt alleen in de mens en zelfs niet in iedereen. Maar in elke generatie zijn er, sinds het bestaan van de mensheid, mensen waarin een sterke behoefte om de Schepper te onthullen ontwaakt en zij vervullen dit verlangen.

Naast de onthulling van de Schepper laten zij voor ons ook hun geschriften na in de vorm van boeken, brieven en artikelen. Een ieder schrijft in zijn eigen stijl over de wijze waarop de verhulling, het systeem van verborgenheid, weggenomen wordt en hoe we het systeem kunnen gebruiken.

De onthulling vindt namelijk niet meteen plaats en niet in al zijn volheid, maar geleidelijk aan. Daarom moeten we bepaalde handelingen verrichten en ervaren. Kabbalisten vertellen ons hoe we elkaar kunnen helpen, mensen in onze generatie met hetzelfde grote verlangen naar de onthulling van de Schepper.

Er zijn vele generaties Kabbalisten geweest sinds de eerste mens – Adam – die de eerste Kabbalist was die de Schepper heeft bereikt en de verborgenheid weg kon nemen. Wij kunnen gebruik maken van hun gedachtegoed en naast hun geschriften kunnen we ook van hun hulp gebruik maken.

Als we een systeem binnengaan waarin de Schepper – onzichtbaar – aanwezig is, kunnen wij de hulp van Kabbalisten gebruiken die de onthulling van Hem al bereikt hebben. Zij zijn actief werkzaam in dit systeem en ondersteunen het – op een bepaald niveau van onthulling, van spiritualiteit – door het dichterbij ons te brengen en ons te helpen om erin opgenomen te worden.

Wij hebben alleen de gevoeligheid en het inzicht nodig om dit systeem te onthullen zodat wij het op een juiste manier kunnen gebruiken met de hulp van de Kabbalisten.

We moeten in deze wereld ook al hun adviezen opvolgen, Er zijn in onze generatie veel mensen die de Schepper willen onthullen. We leven in een speciale tijd waarin er toestemming is om de wijsheid van Kabbalah aan iedereen te onthullen. Een ieder die de Schepper wil onthullen, kan komen en Hem ontdekken.

Wij hebben dus een unieke kans. Als wij ons met elkaar verbinden bij onze zoektocht naar de Schepper, kunnen we dat vergelijken met samen op zoek gaan naar iemand die in een bos verdwaald is. We kunnen allemaal samen naar buiten gaan, met een grote groep mensen, en het hele bos doorzoeken. Iedereen kan overal naartoe gaan en roepen: “Hé, waar ben je??!”en door zo elkaar te helpen, zullen we uiteindelijk degene die verdwaald is vinden.

Zo kunnen we ook samen op zoek gaan naar de Schepper. Een collectieve zoektocht is veel gemakkelijker dan individueel gaan zoeken. Eigenlijk is het niet eens mogelijk om de Schepper alleen te vinden, maar samen zal het lukken, vlug en gemakkelijk.

From the program “A New Life” 10/05/14

Het Ontzag Dat Wij Niet Voelen

laitman_289Vraag: Bestaat de verbinding van vrees en liefde uit ontzag voor de Schepper? Of is het een nieuw gevoel dat nu nog niet is onthuld in onze wereld?

Antwoord: We spreken niet over wat in onze wereld onthuld is, namelijk in de egoïstische verlangens. Want die verlangens bestaan uit niets anders dan animale angst voor het fysieke bestaan en liefde voor de genoegens die dat animale bestaan vullen.

We spreken helemaal niet over wat in het animale lichaam gevoeld wordt, we proberen ons voor te stellen dat wij leven in een bestaan van geven waar twee eigenschappen alles besturen: liefde en ontzag. We denken alleen maar aan wat buiten ons gebeurt, namelijk aan dat wat ons van daaruit naar anderen leidt en via hen naar de Schepper, naar de eigenschap van alomvattende liefde en geven.

Vraag: Waarom voelen we dat ontzag niet waar u over spreekt?

Antwoord: Dat is een teken dat je nog niet door de noodzakelijke stappen van je vooruitgang – waardoor je kunt onderscheiden – bent gegaan.

Als iemand zich heel erg betrokken voelt bij iets, als hij beeft van angst, komt er een gevoel in hem op dat hij kracht investeert en niet ontvangt wat hij zou moeten ontvangen. Dan begint hij te denken: “Wat is hier aan de hand? Het zou moeten veranderen, maar het gebeurt niet.”

Ik studeer al zoveel jaren, ik werk al zoveel jaren aan mijzelf en ik doe veel aan disseminatie. Ik heb al zoveel gedaan. Wat heb ik tot nu toe nagelaten? Waar heb ik fouten gemaakt? Waarom zie ik geen vooruitgang? Of is de vooruitgang juist dat ik het niet zie!? Maar dat wil ik dan ook weten. Dit betekent dat er een dringende vraag in een mens naar boven komt, maar dat is afhankelijk van zijn inspanningen.

http://laitman.com/2014/09/convention-in-st-petersburg-day-one-09-19-14/

 

De Verborgenheid Die Aan De Onthulling Vooraf Gaat

Dr. Michael LaitmanEr ontbreekt ons slechts één ding, om in elke staat de behoefte te ontdekken: “Er is geen ander dan de Schepper”. Eerst is die stelling helemaal abstract voor mij omdat ik er alleen maar in een boek over lees.

Later echter wordt het me echter steeds meer vertrouwd en ik zie: “Er is geen ander dan Hij” in alles wat er om me heen gebeurt, in alle mensen die ik ontmoet, in alles wat ik beleef. Achter dat alles is de Schepper verborgen, Hij en niemand anders.

“Er is geen ander dan Hij” in mijn gedachten betekent dat Hij deze gedachten in mij brengt en dat ik alleen Hem voel. En als het erover gaat hoe ik deze gedachten waarneem en erop reageer, geldt ook hier: “Er is geen ander dan Hij”.

Besluit ik zelf over mijn reactie? Is er iets in mijn reactie dat van mijzelf is of bestaat er alleen “Geen ander dan Hij?” Door mij steeds dieper met deze vragen bezig te houden, kom ik tot gehechtheid aan Hem.

Als er in elke staat “Geen ander dan Hij” is, overal, in elke gedachte, in alle besluiten die ik denk te nemen en bij alles wat ik doe, betekent dat, dat alles door de Schepper wordt bepaald. Eigenlijk ben ik alleen maar aan het ontdekken dat Hij alles besluit en dat ik alleen maar een punt heb van waaruit ik kan vaststellen dat de Schepper overal en in alles degene is die handelt. Zo ontdek ik dat ik volledig met Hem verbonden ben.

Wanneer wij ernaar streven om ons constant vast te houden aan “Geen ander dan Hij” en wij de Schepper willen ontdekken in elke gedachte en elk verlangen, in hoofd en hart, brengt dat ons naar gehechtheid aan de Schepper. Verder wordt er niets van ons verlangd, dit is het allerbelangrijkste. Wij moeten simpelweg oefenen om bij alles in ons dagelijkse leven deze houding aan te nemen.

Hoe moeten we met verborgenheid omgaan, met het feit dat ik er ben en dat de hogere Kracht er is, en dat er tussen ons verborgenheid is. Hoe moet ik omgaan met deze verborgenheid?

In wezen komt de verborgenheid uit mijn verlangens voort en die verlangens zijn bedoeld om de Schepper te onthullen. Als zij niet bedoeld waren om de Schepper te onthullen, zou ik geen verborgenheid ervaren. Ik zou niet eens voelen dat ze betrekking hebben op de Schepper.

Er zijn op het ogenblik heel veel verlangens in mij die nog slapende zijn, ze maken zich nog op geen enkele manier kenbaar. Maar als ik in mijn verlangens de verborgenheid van de Schepper bewust voel, heb ik de grootste kans om Hem te onthullen, op voorwaarde dat ik er op de juiste manier mee omga. Deze verborgenheid is de staat die aan onthulling vooraf gaat.

Hieruit volgt dat de grootste verborgenheid juist betrekking heeft op het principe “Geen ander dan Hij”, waardoor ik gedwongen word om handelingen of aan mijzelf of aan anderen toe te schrijven. Daardoor verdeel ik de werkelijkheid in mijzelf en de wereld om mij heen.

Als ik echter alles wat in mijn voelen en denken gebeurt – en ook in de minerale, vegetatieve, animale en menselijke omgeving – aan de Schepper toeschrijf, zou ik de gecorrigeerde Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) voelen. Alleen het punt van waaruit ik waarneem dat alles door de Schepper wordt gedaan, wordt ‘het punt van restrictie’, het punt van mijn ‘ik’ genoemd.

Zonder dit punt is er geen schepsel, maar al het overige, uitgezonderd dit punt, behoort aan de Schepper. En als ik innerlijk zie: “Geen ander dan Hij” en alles om mij heen “Geen ander dan Hij”, ontdek ik dat er inderdaad “Geen ander dan Hij” is. Het is helemaal niet moeilijk. Wij moeten elkaar alleen in deze intentie versterken. Als je ermee instemt, laten we dan het contract van wederzijdse verantwoordelijkheid tekenen. Er is niets anders nodig.

Dit principe: “Er is geen ander dan Hij”, is het enige wat je moet toepassen. Wij doen veel in deze wereld, maar dat alles is eenvoudigweg bedoeld om ons te helpen vasthouden aan deze intentie: “Geen ander dan Hij”, bij elke handeling. Wij hoeven niets anders te doen dan dat.

From the Workshop on 10/6/2014