Category Archives: Bewustzijn

De Schepper is altijd dicht bij de mens

202.0Een mens moet proberen te zien dat de Schepper hem elk moment aanspreekt door middel van verschillende krachten en verschillende gebeurtenissen. In feite is de Schepper altijd dicht bij een mens en werkt Hij aan hem.

Daarom is het zo, dat als een mens blijft zoeken en er altijd aan denkt dat alles wat hij voelt van de Schepper komt, en hij ernaar verlangt om zich met Hem te verbinden, hij nooit van het rechte pad zal afwijken en altijd op de Schepper gericht zal zijn.

Op elk moment, achter elk verschijnsel, is het feit dat de Schepper zich tot hem wendt verborgen, hierbij hangt alles uitsluitend van de mens af, namelijk in welke mate hij in staat is om zich voortdurend op de Schepper te richten.

Soms zorgt de Schepper ervoor dat een mens minder enthousiast wordt door hem onrust te zenden, maar dat is niet bedoeld om hem op een dwaalspoor te brengen, integendeel, het is bedoeld om een mens wakker te maken en hem dingen te leren.
Zo leren ouders een kind lopen; zij doen een stap achteruit zodat het kind zijn best moet doen om een stapje in hun richting te zetten.

Wat er ook gebeurt, we hebben zeker altijd alleen met de Schepper te maken die ons geen moment verlaat, en alles wat wij nodig hebben, is dat wij Hem niet verlaten. Hoe we de houding van de Schepper ten opzichte van ons ook ervaren, het belangrijkste is om de directe communicatie met Hem niet te onderbreken. Dat wil zeggen, we moeten proberen om op elke indruk die we van de Schepper ontvangen te reageren door er vanuit ons hart op te antwoorden, op dezelfde manier als de Schepper ons aanspreekt.

Het doet er niet toe dat het een mens nog aan kennis ontbeert, hij wil alleen maar in verbinding met de Schepper staan en daarom probeert hij voortdurend om bereid te zijn om te reageren op de toenadering van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/the-creator-is-always-close-to-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.
From the Daily Kabbalah Lesson 6/17/23, Writing of Rabash “What It Means that the Name of the Creator is ‘Truth’”

Related Material:
How Can You Learn to Speak with the Creator?
Connection With The Creator
A Voice Calling In The Dark Forest

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het wonder van de uittocht uit de Egyptische slavernij

236.02Vraag: Wat is het wonder van de uittocht uit de Egyptische slavernij?

Antwoord: Het wonder is dat het in feite onmogelijk is om uit de slavernij te komen. We zijn geboren met een intentie voor onszelf en zo leven wij, alleen door de Hulp van Boven, met de Hulp van de Schepper, kan deze intentie veranderen in een intentie om aan anderen te geven. Op deze manier trekken we uit Egypte.

Het wonder is dat er, in plaats van de eigenschappen van ontvangen en haat, nieuwe eigenschappen van geven en liefde in ons verschijnen

Een mens moet bewust vragen om deze eigenschappen, dan zal de Hoge Natuurkracht ze in hem gaan ontwikkelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/the-miracle-of-getting-out-of-egyptian-slavery/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual states” 4/20/22

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is bewustzijn? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat is bewustzijn?

Bewustzijn bestaat uit de energie, de materie, de informatie en de kwaliteiten die wij ontvangen en dat alles vormt zich in ons als wij ons verbinden met de algemene collectieve hoeveelheid informatie.

Er zijn krachten die wij van buiten ons ontvangen, deze krachten vormen het beeld van onze wereld. Als wij ons op een evenwichtige manier verbinden met de informatie buiten ons, ervaren wij een staat van vrede en harmonie. Als wij ons echter niet op een evenwichtige manier verbinden met de krachten buiten ons, ervaren wij onevenwichtigheid en disharmonie.

We moeten dus niet kijken naar de manier waarop wij informatie van buitenaf ontvangen, maar hoe we ons verbinden met het algemene, collectieve informatieveld. De mate van ons evenwicht of het gebrek aan evenwicht met het externe veld is verantwoordelijk voor de manier waarop wij de wereld ervaren, ofwel plezierig, ofwel pijnlijk.

De kwaliteit van het algemene informatieveld buiten onze waarneming is die van liefde en geven. Als wij diezelfde kwaliteit in onszelf willen creëren, verbinden we ons ermee en gaan we de informatie ervan zonder enige inmenging waarnemen. Dan bereiken we een staat van totale vrede en harmonie, dan begrijpen en voelen wij de natuur, de schepping en het universum volledig. Met andere woorden, als wij onszelf in evenwicht te brengen met de eigenschap van liefde en geven die buiten ons bestaat, worden wij even eeuwig en volmaakt als die eigenschap, d.w.z. als de natuur zelf.

Het tegendeel is ook waar, ons aangeboren verlangen om ons af te scheiden, om in hokjes te denken en alles op die manier te rangschikken, verwijdert ons van de eeuwigheid en de volmaaktheid van de natuur. Het geeft ons een perceptie van het universum die tijdelijk en onvolledig is.
Als gevolg daarvan ervaren wij tijdens onze hele ontwikkeling een opeenstapeling van lijden dat nodig is om ons naar een punt te brengen waarop wij verlangen naar een fundamentele transformatie van ons paradigma: dan willen wij uit onze onthechte waarneming en gewaarwording stappen en een evenwichtige, harmonieuze en vredevolle verbinding aangaan met het alomvattende informatieveld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/what-is-consciousness-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on KabTV’s “Close-Up. Hologram” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on July 28, 2011. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Vrijheid van keuze en beloning

527.03Vraag: Als een mens voelt dat hij bestuurd wordt door de Hoge Kracht ziet hij toch duidelijk wat beloning en wat straf is? Als dat waar is, waarin heeft hij dan vrijheid van keuze?

Antwoord: Vrijheid van keuze is er altijd, ik kan op zijn minst vragen wat ik nog meer kan doen om mijn eigenschappen, handelingen, gedachten en verlangens dichterbij gelijkvormigheid met de Schepper te brengen.

Vraag: Ziet een mens aan wie de Schepper zich onthult, duidelijk wat straf en wat beloning is?

Antwoord: Ja en nee. Het hangt ervan af wat het beste is voor zijn ontwikkeling. Ofwel hij verbergt het voor zichzelf en wil het niet zien, zodat zijn relatie eerlijker en verhevener is. Of het is omgekeerd, hij verbergt het niet voor zichzelf, maar gaat na hoezeer het hem beïnvloedt, zodat hij op een hoger niveau kan komen in een staat waarin het resultaat van de handeling zijn houding niet zal beïnvloeden.

Vraag: Hieruit blijkt dat het doel van de Hoge Kracht eruit bestaat om onze daden te scheiden van het resultaat, zodat er geen verband is. Waarom?

Antwoord: Je kunt niet vanuit geven handelen als het van het resultaat afhankelijk is. De beloning moet uit het proces zelf komen.

Als ik nu probeer om mij met andere mensen te verbinden en ik naar de onthulling van de Hoge Kracht streef, dan is het proces zelf de beloning.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/freedom-of-choice-and-reward/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/31/22

Related Material:

How Is Freedom Of Choice Realized?

Freedom And Ascent In Spirituality

Freedom Of Choice, Part 5

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Moeten we mensen repareren? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Moeten we mensen repareren?

Het is door de generaties heen de zwakte van wereldhervormers dat zij de mens beschouwen als een machine die niet goed werkt en hersteld moet worden, dat wil zeggen dat de kapotte onderdelen verwijderd moeten worden en vervangen moeten worden door goed werkende onderdelen. Kabbalist Yehuda Ashlag (Baal HaSulam): Peace in the World (Vrede in de Wereld).

Er is niets defect aan de mens en er hoeft dus niets aan hem veranderd te worden. Alles wordt door de Natuur aan de mens gegeven, dus verschillende negatieve eigenschappen en zelfs verlangens om te doden of te stelen, worden ons door God, de Schepper, gegeven. (“Natuur” en “God” zijn in de Wijsheid van Kabbalah namen voor de ene Kracht van liefde en geven. In Gematria hebben “God” en “Natuur” dezelfde getalswaarde).

We corrigeren mensen niet door ze gevangen te zetten of te executeren. We kunnen onszelf corrigeren door ons in een omgeving te plaatsen waarin wij tot het inzicht kunnen komen dat wij onze aard moeten corrigeren, of anders gezegd, dat wij ons positief moeten verbinden met elkaar, boven onze – meestal negatieve impulsen – naar anderen uit.

We moeten naar het volgende niveau van onze ontwikkeling stijgen zonder onze negatieve eigenschappen te vernietigen, we moeten – in plaats van negatieve impulsen in relatie tot anderen – positieve impulsen verwerven.

Als we op een dergelijke manier actief een positieve impuls gebruiken boven onze negatieve impulsen uit, zullen we een nieuwe staat van verbinding gaan voelen, tussen plus en min, te vergelijken met: tussen de negatieve en positieve polen van hetzelfde veld. Dan zullen we een heel nieuwe werkelijkheid gaan voelen, vredevol en harmonieus.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/do-we-need-to-fix-humans-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on “Fundamentals of Kabbalah” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on July 7, 2019. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Uit het stof opstaan

Zohar for All, VaYikra, item 80: Wie zag in die tijd de glorie van de koningin en de verzoeken die de koning haar deed? Tenslotte hield de koning haar in zijn armen, hief haar op, en bracht haar naar zijn paleis. En hij zwoer haar dat hij nooit meer van haar zou weggaan en nooit ver van haar zou zijn.

De koningin is de bijeenkomst van alle zielen. Neem beide handen, dit betekent: van de rechter- en de linkerlijn, van de egoïstische en de altruïstische eigenschappen, van alles wat in onze zielen aanwezig is. (Dit citaat wordt niet in bovenstaande tekst vermeld)

Vraag: Moeten wij, om dit te bereiken, naar de staat van stof gebracht worden?

Antwoord: Zeker! Alleen dan zullen wij met de grootheid van de Schepper overeenstemmen, als we Zijn partner kunnen worden. Want het verschil tussen de staten van complete verbinding met Hem en complete afscheiding van Hem is nodig en moet in ons aanwezig blijven. Daarin zullen wij al Zijn eigenschappen voelen, al Zijn kracht, en zij zullen ons gaan toebehoren.

Vraag: Moeten mensen leren dat het noodzakelijk is om te komen tot de staat van in het stof om op die manier de Hoge Kracht te onthullen?

Antwoord: Dat is niet aan ons. Misschien leren zij dit, of niet, maar hoe dan ook, we zullen eens zo ver komen.

Opmerking: Dat klinkt pessimistisch.

Mijn antwoord: Helemaal niet. Als ik van tevoren weet dat er in mij spoedig een staat van niet verbonden zijn naar boven zal komen, zal ik me slecht voelen, maar het is een goede staat en als ik dit heb meegemaakt, zal ik des te hoger opstijgen, naar het Licht, de oneindigheid, perfectie en harmonie, dan zal het vreugde voor me betekenen.

Vraag: Als ik me in het stof bevind, begrijp ik dan wat er met mij gebeurt?

Antwoord: Als je je erop voorbereidt, ja. Hiervoor moet je kabbalistische boeken lezen. Daarin staat alles wat je nodig hebt om je voor te bereiden.

We staan namelijk niet als één mens tegenover de Schepper. We zijn met opzet van elkaar gescheiden en bevinden ons in verschillende staten. Daarom kunnen wij – al voordat we fysiek vallen – als we elkaar op de juiste manier steunen, ons voelen en denken zodanig met elkaar verbinden dat wij ons van tevoren van deze val bewust zijn, dan hebben wij deze val helemaal niet nodig.

Het is niet noodzakelijk dat we fysiek in een staat van complete machteloosheid en gebrokenheid terechtkomen. Het is voldoende om het innerlijk te beseffen en te ervaren. Dit betekent dat ik nu, als een normaal mens in dit leven, kan veroorzaken dat de Schepper voor mij op de grootst mogelijke afstand is. Daarom zijn er twee werelden geschapen: de spirituele en de fysieke wereld. 

Wij leven in een lichaam, in de een of andere fysieke vorm die niet verandert. Daarin vinden geen veranderingen plaats, daardoor kunnen wij in onze zielen de laagst mogelijke staat voelen, namelijk afstand van de Schepper, en een gewoon leven leiden waarbij we fysiek niet in het stof liggen en ons niet verlagen tot een comateuze staat; maar mentaal, vanuit inzicht, zijn we ons hiervan innerlijk bewust. En dan zullen wij op een normale, redelijke, verstandig voelende manier alles gaan onderzoeken en afwegen en ons uit deze staat oprichten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/rise-from-the-dust/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #14

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

De hoogste staat van spiritualiteit bereiken is altijd iets individueels

Vraag: Wordt de hoogste staat van bewustzijn in het individu gevoeld?

Antwoord: De hoogste staat van bewustzijn wordt uitsluitend in het individu gevoeld. Er bestaat ook een hoogste staat van groepsbewustzijn en mogelijkerwijze zelfs van globaal bewustzijn, maar in principe heeft ieder individu altijd zijn eigen waarneming. Zelfs als de groep als één geheel voelt, neem ik dit toch in mijn innerlijk waar. En hoe nemen we dingen in onze wereld waar? Dat doe ik ook alleen in mijn innerlijk.

Vraag: Wij leren dat wanneer de leden van een Kabbalistische groep zich met elkaar gaan verbinden en met elkaar verbonden zijn, de essentie van een hogere orde geboren wordt. Het is me niet duidelijk, een cel heeft ook bewustzijn, maar dit bewustzijn is niet hetzelfde als mijn bewustzijn, al verbinden de cellen zich met elkaar. Hoe vindt dit plaats?

Antwoord: Inderdaad, het bereiken van spiritualiteit is altijd iets individueels. Zelfs als ik mij met anderen verbind en wij met elkaar een nieuw, gezamenlijk zintuig creëren waarin al onze individuele eigenschappen verzameld zijn, voel ik het nog steeds in mijn individuele vorm. Het is allemaal afhankelijk van mijn oorspronkelijke eigenschappen.

Vraag: In mijn waarneming word ik, als ik naar hogere niveaus opstijg, als het ware een cel van dit hoge wezen dat Adam heet de Mens. Zijn mijn individuele waarneming en het resultaat van de gezamenlijke waarneming niet hetzelfde? Hoe voelt dit wezen de werkelijkheid en hoe voelt mijn ik dat?

Antwoord: Hier dient zich de mogelijkheid van een groeps waarneming aan. Als ik bijvoorbeeld door een telescoop kijk en tegelijkertijd besef dat ik kijk en geen ander. Hoewel ik tegelijkertijd verbonden ben met anderen, wordt deze gezamenlijke waarneming, zelfs als deze gemeenschappelijk is, in mijn innerlijk gevoeld. Ik ga niet van mezelf weg, ik los niet op en ik verdwijn niet.

Hoewel we uitdrukkingen gebruiken als “mezelf annuleren”, is dit niets meer dan een metafoor. Uiteindelijk, zelfs als ik me annuleer, voel ik nog steeds mezelf. Waar anders voel ik? In mijn verlangen. Het maakt niet uit wat voor transformatie dit verlangen ondergaat, ik blijf daarin aanwezig.

Opmerking: Maar u zegt dat we door de Ten moeten voelen, denken over de Ten.

Mijn antwoord: Dat is ook mijn verlangen. Als ik mij met de Ten verenig, gaat dit over mijn verlangen. En elke vriend die zich met de Ten verbindt, zal voelen dat hij er deel van uitmaakt, maar voor iedereen zal de deelname individueel zijn. En hoewel ieder van ons de anderen als een deel van zichzelf voelt, voel ik dat via mijn innerlijk.

Deze inclusie die eenieder voelt, komt van de oorsprong van zijn ziel en is individueel. Hierin kunnen we niet gelijk zijn. Als wij nu bijvoorbeeld allebei water drinken, is het onmogelijk om te vergelijken wat jij voelt en wat ik voel.

Vraag: Dit betekent dus dat er geen totale vermenging is zoals ik dat eerder dacht?

Antwoord: Nee. Integendeel, dankzij het feit dat wij ons niet volledig met elkaar kunnen verenigen, maar alleen verbonden zijn als een brug boven ons – het egoïsme bevindt zich eronder en daarboven is een brug – wordt de indruk die we daardoor krijgen veel sterker, versterkt door iedereen die zijn egoïsme overwint.

Anders zouden we in elkaar oplossen en een soort gezamenlijk geheel worden waardoor de hele natuur en de gehele schepping gelijkgetrokken zouden worden.

Onze waarneming wordt groter, 620 maal, zoals Kabbalah het zegt. Maar in feite is het oneindig. Daarom is een collectieve waarneming het ene, en is de individuele waarneming het andere.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/highest-attainment-is-always-individual/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Meetings with Kabbalah” 3/29/19

Related Material:

New Perception—Collective Consciousness

How Do We Feel The Creator’s Revelation?

Individual And Collective Consciousness

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Denken en bewustzijn

Vraag: Is het bewustzijn dat ik heb individueel en het bewustzijn in het informatieveld algemeen?

Antwoord: Ja, het is individueel totdat je jouw bewustzijn helemaal harmoniseert met dit veld.

Vraag: Kunnen we zeggen dat het algemene veld een deel ervan in mij verwezenlijkt, een beeld ervan?

Antwoord: Absoluut.

Vraag: Heeft het zin om over bewustzijn te praten zonder het onderwerp van dat bewustzijn te noemen?

Antwoord: Nee. In Kabbalah wordt dit anders waargenomen. Volgens de Wijsheid van Kabbalah is eenieder van ons een verlangen. Als we in dit verlangen bepaalde tegenacties bouwen, stijgen we daarmee boven dit verlangen uit naar het niveau van het veld dat ons omringt. En dan gaan we – afhankelijk van onze gelijkvormigheid met dit veld – de intenties, plannen en handelingen van ons daarin voelen.

In de mate waarin dit plaatsvindt, wordt een mens “intelligent”. Eerder beschouwen we hem als een afgescheiden persoon. Maar later is zijn bewustzijn het bewustzijn van dit veld.

Vraag: Betekent dit dat denken en bewustzijn identieke concepten zijn of is er toch verschil?

Antwoord: Het denken is veel lager dan het bewustzijn, want het bewustzijn is in ontwikkeling in ons. Het maakt het ons mogelijk om bepaalde dingen te doen die ons naar een hoger bewustzijn leiden. Dit betekent dat het denken een mechanisme is, een hulpmiddel dat ons helpt om van het ene niveau van bewustzijn naar het volgende op te stijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/mind-and-consciousness/

 www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Meeting with Kabbalah” 3/1/19

Filed under: Perception | Add Comment / Ask Question →

“Kunt u mij wat vertellen over het collectieve bewustzijn?” (Quora)

Michael Laitman op Quora: Kunt u mij wat vertellen over het collectieve bewustzijn?

Bewustzijn bestaat in het collectief.

Wij bestaan allemaal in het collectieve bewustzijn, dit is te vergelijken met een holografisch object, als het licht ontmoet, lijkt het alsof één lichtbundel zich in verschillende spectra verdeelt.

De mate waarin wij het collectieve bewustzijn realiseren, berust echter op de mate waarin wij elke individuele gedachte en elk verlangen eraan toevoegen.

Omdat ieder van ons in het collectieve bewustzijn existeert, hangt ons begrip af van de mate waarin wij ons met een dergelijk bewustzijn bezighouden.

Daarom bestaat het holografische beeld zowel op collectief als op individueel gebied, want in potentie heeft ieder van ons het gehele collectieve beeld individueel in zich. 

Het bereiken van het collectieve bewustzijn vereist dat wij ons openen naar het collectieve verlangen en de collectieve gedachte die buiten onze eigen, individuele gedachten en verlangens bestaan.

Wij hebben de mogelijkheid om door onze individuele waarnemingen heen te breken door ons met anderen te verbinden, dit betekent dat wij ons richten op het voelen en vervullen van hun verlangens, op z’n minst in dezelfde mate als wij ons richten op het vervullen van onze eigen verlangens.

Door ons op een dergelijke manier op te stellen – door de tijd heen en via allerlei staten die ons confronteren met de grens tussen onze individuele waarnemingen en onze waarneming van het collectief, en ook door onze omgeving zo te organiseren dat wij steeds weer onze steun aan het collectieve beeld laten prevaleren boven ons individuele beeld – ontdekken we geleidelijk een wijdere wereld.

We ontdekken die wijdere wereld in onze eigen gedachten en verlangens, namelijk in ons, maar in die ruimte voelen en handelen wij naar het collectief zoals naar onszelf.

Als wij een dergelijke staat bereiken, komen wij tot zuivere harmonie, geluk en het gevoel van eeuwigheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/could-you-tell-me-something-about-collective-consciousness-quora/

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Geduld en bewustwording

Vraag: Wat is geduld in Kabbalah?

Antwoord: Geduld bestaat uit het begrijpen van de processen die in een mens en in de maatschappij plaatsvinden. Je moet een bepaald pad van ontwikkeling en rijping openlaten en alleen participeren en helpen waar het noodzakelijk is. Bemoei je er niet mee door jouw advies en gedachten.

Ik heb het over een mogelijke verandering ten goede in de wereld, deze verandering vindt namelijk al plaats. Als deze stand van zaken nu niet overal aanwezig zou zijn, ook bij de pers, als men niet zou schrijven dat er iets veranderd moet worden en dat we niet meer naar het verleden kunnen terugkeren, zou ik dit niet zeggen. De essentiële voorwaarden zijn juist nu zichtbaar.

Vraag: En wat is de staat van bewustwording?

Antwoord: Bewustwording is het begrijpen van het hele programma van de natuur en de toepassing ervan op een bepaald moment.

Het programma dat nodig is voor de verwerkelijking van de natuur, bestaat eruit dat wij een dynamisch evenwicht brengen tussen de positieve en de negatieve krachten in de natuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/patience-and-awareness/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 5/3/20

Related Material:

Patience Is The Most Important Quality

Following The Path Of Kabbalists, Part 5

Are You Prepared For The Flood?

Filed under: Crisis, Dissemination, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →