Category Archives: Baal HaSulam

“De democratie kan de menselijke natuur niet verslaan” (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “De democratie kan de menselijke natuur niet verslaan”

2020 begon met een klap en eindigt in wanorde. Covid-19 gaf een pijnlijke klap op het gezicht van de beschaving en riep ons een halt toe op onze wegen. Sinds het coronavirus heeft toegeslagen, leven we in een stand-by modus en wachten we op de komst van een vaccin. Maar hoe pijnlijk het ook is, de pandemie verbleekt in vergelijking met de onrust die de Verenigde Staten na de presidentsverkiezingen doormaakt en die onrust kan door geen enkel vaccin genezen worden. Men zegt wel eens dat als Wall Street hoest, alle aandelenmarkten in de wereld verkouden worden. We kunnen alleen maar gissen wat de wereldwijde invloed zal zijn van de ineenstorting van de Amerikaanse democratie die we nu meemaken, hoe dan ook, aangenaam zal het niet zijn.

Het goede nieuws bij dit alles is dat de sombere toekomst van Amerika en de wereld niet in steen gehouwen is. In ieder geval kunnen wij het tot nu toe nog aansturen. Maar dat vereist loyaliteit, vastberadenheid en vooral de erkenning dat we aan de rand van de afgrond staan en als we niet het nodige doen om onszelf te redden, zijn we verloren.

Ik ben Kabbalist en wetenschapper. Voordat ik Kabbalah ging studeren, was ik wetenschapper en deed ik uitgebreid onderzoek naar de manier waarop organismen hun homeostase (evenwicht) behouden in dynamische omstandigheden. Toen ik mijn Kabbalah leraar ontmoette, Baruch Ashlag – de oudste zoon en opvolger van Yehuda Ashlag, auteur van een compleet commentaar op Het Boek De Zohar – sprak zijn benadering mij bijzonder aan omdat het zo wetenschappelijk was.

Ashlag, de zoon, ging verder in de voetsporen van zijn vader die, naast het feit dat hij de belangrijkste Kabbalist van de 20e eeuw was, zeer veel belangstelling had voor de sociale en humane wetenschappen en een productief schrijver was op deze gebieden. Zijn diepe kennis van Kabbalah – de wetenschap van het verbinden van mensen door middel van sociale cohesie – hielp hem enorm toen hij sociale systemen en processen analyseerde die hij meemaakte in de enerverende jaren van het midden van de 20e eeuw. 

In zijn laatste jaren, na de Tweede Wereldoorlog, hield Ashlag zich bezig met twee kolossale projecten waarvan hij er slechts één wist af te ronden. Voor zijn dood publiceerde hij het volledige commentaar op Het Boek De Zohar, dat we nu Het Sulam (Ladder) Commentaar noemen. Na deze enorme prestatie staat Ashlag nu bekend als Baal HaSulam (auteur van De Ladder). Hij werkte tegelijkertijd aan wat een uitgebreide uitleg had kunnen worden van de structuur van de samenleving die de mensheid volgens Baal HaSulam moest opbouwen als een rechtvaardig, duurzaam en welvarend geheel. Hij liet ons niet meer dan ontwerpen en aantekeningen na, maar dat was zoveel dat gemakkelijk te zien is waar hij met zijn ideeën naartoe wilde.

Bovendien is het fascinerend om te zien hoe helder Baal HaSulam de toekomstige gebeurtenissen zag die we nu uit de eerste hand meemaken. Hij besefte dat alle mensen van nature egocentrisch zijn en daardoor anderen zouden uitbuiten, intimideren en onderdrukken als ze wisten dat ze ermee weg konden komen. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw schreef hij het volgende in zijn essay “Vrede in de wereld”: “In eenvoudige woorden zeggen we dat het de aard van ieder mens is om het leven van iedereen in de wereld uit te buiten in zijn eigen voordeel, alles wat hij aan een ander geeft, geeft hij alleen omdat het noodzakelijk is. Ook dan is er sprake van uitbuiting van anderen, maar dat gebeurt op een geraffineerde manier, zodat zijn buurman het niet merkt en bereidwillig toegeeft. Dit is een onverbiddelijke wet. 

Het enige verschil bestaat uit de keuzes van mensen: De een kiest ervoor om mensen uit te buiten omdat hem dat een laaghartig genoegen verschaft, de ander doordat hij macht krijgt, terwijl het een derde respect oplevert. Bovendien, als het met weinig moeite zou kunnen, zou hij de wereld vanuit al deze drie “voordelen” uitbuiten: aanzien, macht en respect.” Dit zien we in onze tijd: een absoluut gevoel van ergens recht op hebben en dus ongegeneerde en ongebreidelde uitbuiting, of op zijn minst pogingen tot een dergelijke uitbuiting. En zoals Baal HaSulam heeft gezegd: “Het wordt sluw gedaan, zodat de buurman het niet merkt en bereidwillig toegeeft.” Enige jaren na zijn waarschuwing kwamen de nazi’s aan de macht.

Rond diezelfde tijd schreef Baal HaSulam uitgebreid over de fouten van het Russische communisme en legde hij uit dat het niet zou standhouden omdat de idealen van gelijkheid en de bijdrage aan de samenleving naar beste vermogen – terwijl je alleen krijgt wat je nodig hebt voor je levensonderhoud – werd opgelegd aan mensen die niet op deze manier waren opgevoed en daarom zouden falen. In feite was hij zo zeker van zijn observatie dat hij over de ondergang van Rusland in de verleden tijd schreef, ook al deed hij dat in de jaren dertig van de vorige eeuw toen het Russische communisme in volle bloei stond.

In het essay “De Vrede” (een ander essay dan “Vrede in de Wereld”) schreef hij: “Inderdaad, de geschiedenis zelf heeft tot problemen geleid en heeft voor ons een vaststaand feit voorbereid, voldoende voor een volkomen waardering en een ondubbelzinnige conclusie: Iedereen kan zien hoe een grote samenleving als die van Rusland, met honderden miljoenen inwoners, met meer land dan heel Europa, ongeëvenaard in rijkdom en grondstoffen, een samenleving die al heeft ingestemd met het leiden van een gemeenschappelijk leven en dat praktisch alle privé-eigendom volledig heeft afgeschaft – waar eenieder zich alleen nog maar zorgen maakt over het welzijn van de samenleving – ogenschijnlijk de volle omvang van de deugd van geven aan anderen in zijn volle betekenis heeft verworven, voor zover de menselijke geest dat kan begrijpen.

En toch, kijk eens wat er van hen is geworden: In plaats van in hoger aanzien te komen en de prestaties van de kapitalistische landen te overtreffen, zijn ze steeds lager gezonken. Nu kunnen ze niet alleen het leven van de arbeiders niet aangenamer maken dan in de kapitalistische landen, ze kunnen zelfs niet meer zorgen voor hun dagelijks brood en kleding”.

Toen Baal HaSulam in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn ontwerpen en nota’s noteerde waarin hij zijn opvattingen over een duurzame en rechtvaardige samenleving uiteenzette, projecteerde hij een sombere toekomst voor de democratie, opnieuw vanwege het gebrek aan goed onderwijs. In deze stukken, gepubliceerd in The Writings of Baal HaSulam, legt Baal HaSulam uit dat hij geen toekomst ziet voor de democratie, juist vanwege het inherente kwaad in de menselijke natuur, die nog steeds niet gecorrigeerd is. In zijn eigen woorden: “Sinds het begin der tijden is het nooit voorgekomen dat de meerderheid van de bevolking een land regeerde. Ofwel de autocraten deden dat, of de oligarchie, of de leugenachtige democraten. Maar de meerderheid van het eenvoudige volk regeerde alleen in de dagen van Hitler, die bovendien nog misdadigheid tegenover andere naties bevorderde. Hij verheft (de waarde van) het voordeel voor het publiek tot het niveau van volledige toewijding, omdat hij de geestesgesteldheid van sadisten begreep die, als ze de ruimte krijgen om hun sadisme vorm te geven, er met hun leven voor zullen boeten”.

“Inderdaad,” vervolgt Baal HaSulam, “het is de absolute waarheid dat er geen goede en complete samenleving kan zijn als de meerderheid ervan niet goed is, want het bestuur weerspiegelt de kwaliteit van de samenleving. Als de meerderheid slecht is, zal het bestuur noodzakelijkerwijs ook slecht zijn, want de slechteriken zullen geen heersers boven hen plaatsen die zij niet goedkeuren. 

“We hoeven niets te leren van de moderne democratieën,” zo legt hij zijn gebrek aan hoop uit (in het begin van de jaren vijftig), ” want ze wenden verschillende tactieken aan om de achterban te misleiden. Als (de kiezers) wijzer worden en hun sluwheid doorhebben, zal de meerderheid zeker een bestuur kiezen in hun geest”. Daarom legt Baal HaSulam uit dat, om het publiek te misleiden, de heersers van de samenleving “dummy’s” inzetten die er goed uitzien maar eigenlijk machteloos zijn, hun enige doel is om het de heersers mogelijk te maken om ongestoord te blijven regeren. In zijn woorden: “Hun belangrijkste tactiek is dat ze eerst mensen met een goede reputatie toejuichen en hen ofwel als wijs, of als rechtvaardig promoveren, dan gelooft de massa in hen en worden ze gekozen. Maar een leugen houdt niet eeuwig stand,” concludeert hij.

Uiteindelijk, zegt Baal HaSulam, zal een democratie die het een egocentrische meerderheid mogelijk maakt om de leider te kiezen, vanuit de inherente aard van mensen, een egocentrische leider kiezen. Dit kan niet lang standhouden. Uiteindelijk bereikt het egoïsme zulke extreme niveaus dat het hele systeem corrupt wordt en uit elkaar valt. Op dat moment wordt de democratie het zoveelste slachtoffer van de kwade menselijke natuur.

Zolang we onszelf niet veranderen, zullen we onze leiders of regimes evenmin veranderen en zullen we geen goede samenleving voor ons allen op kunnen bouwen. We moeten gaan beseffen dat er niet alleen ruimte is voor ons allemaal op deze planeet, maar dat wij allemaal behoefte hebben aan onze opvattingen en ideeën, onze fantasieën en antipathieën, onze kleuren en rassen, onze geloofsovertuigingen en culturen. We hebben ze nodig, want als ze er niet waren, zouden we incompleet zijn. Democraten zouden geen Democraten zijn als er geen Republikeinen waren, en dat geldt ook voor de Republikeinen. Kun je aan het mannelijke denken zonder het te vergelijken met het vrouwelijke, of andersom? Zonder elkaar zouden we helemaal niets kunnen definiëren, dan zouden we alleen maar stukjes vlees zijn die doelloos rondzwerven totdat onze tijd gekomen is.

Nu hebben we, meer dan ooit, de hele mensheid nodig om dit te beseffen en we zullen binnenkort de schade begrijpen die we onszelf toebrengen door onze cancel-cultuur en afschuw voor elkaar. Zoals ik in het begin van dit langer dan verwachte stuk schreef, kunnen we nog steeds onze toekomst bepalen. Als er geweld uitbreekt, weet ik niet zeker of het dan nog mogelijk zal zijn. Daarom moeten we er haast mee maken om onszelf te overtuigen en met anderen de volgende begrippen delen: onze onderlinge afhankelijkheid, de kwetsbaarheid van de democratie en de enige remedie die onze maatschappij en onze toekomst kan redden: onderwijs bieden waardoor men kan leren wat verbinding is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/democracy-cant-beat-human-nature-linkedin/

 Filed under: Coronavirus, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Mijn gedachten op Twitter – 29-9-2020

Dr Michael Laitman Twitter

In onze tijd zal alleen liefde ons redden, namelijk eenheid boven alle verschillen uit. Zelfs als er niets speciaals is waar ik van hou aan mijn kind, ik hou toch van hem! Liefde volgt geen regels, “Liefde bedekt alle zonden.” Dit is het soort liefde dat wij moeten leren!

Baal HaSulam, brief 13

“Probeer de verdiensten van de vrienden te zien en niet hun zwakheden, zodat je je met hen in ware liefde kunt verbinden, tot aan de staat waar ‘liefde alle zonden bedekt.’”

Baal HaSulam, brief 4

“Moge het zo zijn dat je maar één behoefte hebt, namelijk alle delen die van je ziel afgebroken zijn te verzamelen en ze te verenigen in één lichaam. In dit volmaakte lichaam zal de Schepper voor eeuwig Zijn aanwezigheid plaatsen. En de fontein van grote wijsheid en de hoogste rivieren van Licht zullen gelijken op een eindeloze bron.”

Baal HaSulam, De Laatste Generatie

“Het is het doel van het leven dat wij hechting aan de Schepper mogen verkrijgen door met grote nauwkeurigheid de voorwaarde in acht te nemen dat wij uitsluitend ten behoeve van Hem handelen. En ervoor zorgen dat het voor velen mogelijk zal zijn om hechting aan Hem te mogen bereiken.”

Baal HaSulam, Voorwoord bij het boek Panim Meirot UMasbirot, item 22

“Een mens leeft niet voor zichzelf, maar voor de gehele keten als één geheel, zodat iedere link in de keten het Licht des levens niet voor zichzelf ontvangt, maar het Licht des levens alleen aan de gehele keten als één geheel doorgeeft.”

Baal HaSulam, brief 49

“Ik geeft jullie de instructies om je met alle kracht in te spannen om van elkaar te gaan houden en deel te zijn van het lijden van de ander, en je te verheugen in de vreugde van de ander, zoveel als mogelijk. Ik hoop dat jullie deze woorden tot je zullen nemen en ernaar zullen handelen, volkomen en volmaakt.

Blog in het Engels: Twitter, 9/29/20

Related Material:

My Thoughts On Twitter 9/28/20

My Thoughts On Twitter 9/24/20

My Thoughts On Twitter 9/23/20

Filed under: Thoughts on Twitter | Add Comment / Ask Question →

Hoop voor de hele mensheid

Baal HaSulam “Introduction to The Book of Zohar” (Item 18): En wij moeten niet stilstaan bij de staat van andere levende wezens in de wereld, anders dan de mens, want de mens is het middelpunt van de schepping, zoals hieronder beschreven (item 39). Alle andere schepselen hebben individueel geen waarde, alleen in de mate waarin zij de mens helpen om perfectie te bereiken. Daarom rijzen en vallen zij, samen met de mens, zonder dat zij zich ook maar enigermate om zichzelf bekommeren.

Geen enkel deel van de schepping, geen enkel afzonderlijk deel ervan, zelfs niet een afzonderlijk mens, wordt op zich in aanmerking genomen, maar alleen als participant in het alomvattende, integrale geheel. Als men dit schendt, veroorzaakt dit een pijnlijke situatie voor het hele systeem. Als men het in evenwicht brengt, betekent dit een zinvolle bijdrage aan het alomvattende systeem van de integrale natuur.

Vraag: Als ik een integraal deel van de mensheid ben en ik deze verbinding niet kan verbreken, en de mensheid ziek is, ben ik dan ook ziek, ongeacht wat ik doe, als deel van het geheel?

Antwoord: Ja, zo staat het in de bronnen geschreven. Daarom hebben de grote Kabbalisten, die deel uitmaakten van het menselijk systeem, voortdurend voor dit systeem gebeden om het zo in evenwicht te brengen, tegelijkertijd hebben ze meegeleden met het systeem. Zij voelden zelfs meer dan ieder ander. Baal HaSulam heeft hierover geschrevn aan het einde van de “Introduction to The Book of Zohar” (Inleiding tot Het Boek de Zohar).

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/cheer-for-all-of-humanity/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/15/20

Filed under: Health, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Manuscripten verbranden niet

Vraag: Waarom heeft Baal HaSulam ongeveer 50 van zijn artikelen verbrand, zoals “The Last Generation”, en “Peace in the World”? Wat hebben wij daardoor verloren?

Antwoord: Ik kan niet zeggen wat wij hebben verloren. Hij heeft eenvoudigweg de meeste van deze artikelen niet afgemaakt omdat hem een publicatieverbod was opgelegd.

Kabbalah kent veel tegenstanders. Wij zien nu ook op internet hoeveel tegenstanders wij hebben. Dit weerhoudt ons echter niet van disseminatie.

Toentertijd was disseminatie niet mogelijk. Er was een aanvraag ingediend bij het Britse mandaat, dat in die tijd de macht over het land had, en het werd Baal HaSulam verboden om zijn artikelen te publiceren. Daarom zei hij: “Dit is een duidelijk teken dat ik niet moet schrijven.”

Het is natuurlijk spijtig, want wij hebben een grote hoeveelheid uniek materiaal verloren. Maar vermoedelijk was dat de bedoeling. Er zou anders teveel materiaal voor ons geweest zijn en wij zouden niet geweten hebben wat wij ermee moesten doen.

Vraag: Waarom zegt u vaak dat de verbranding van manuscripten ook een onthulling is?

Antwoord: Het is een feit dat wanneer een Kabbalist schrijft en dan zijn geschriften verbrandt, dit betekent dat dit al geschreven is in onze wereld, het heeft al geklonken, is al gelezen en is al door de waarneming van de mens heengegaan. Dit betekent dat de Hoge Kracht zich al in deze mens heeft gerealiseerd. Als dit alles al in iemand is gerealiseerd, al door hem gevoeld is, zal het door anderen bereikt kunnen worden. Daarna kan hij alles verbranden, het is niet belangrijk meer.

From the Daily Kabbalah Lesson in Russian, 3/10/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/manuscripts-do-not-burn/

Related Material:

In Order For The Higher Energy To Penetrate The World

Who Are The Articles By Baal HaSulam For?

The Secret Of The Missing Volumes Of The Book of Zohar

Filed under: Baal HaSulam, Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

Baal HaSulam

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 20-09-2018

“Ik voel een grote behoefte om de ijzeren muur die ons van de Wijsheid van Kabbalah scheidt, te doorbreken,” schreef Kabbalist Yehuda Ashlag, Baal HaSulam genaamd (Meester van de Ladder’) in zijn `Ladder Commentaar` op Het Boek De Zohar.

Vandaag, op de 64e gedenkdag van zijn heengaan, betuigen wij ons ontzag voor een van de grootste Kabbalisten uit de geschiedenis van de mensheid. Een unieke ziel die naar onze wereld kwam om ons de Wijsheid van Kabbalah te brengen en ons dichterbij een leven te brengen, dat gevuld is met vreugde, vrede en eenheid.

Hij was waarlijk de eerste Kabbalist die de gehele Zohar en de geschriften van de Ari verduidelijkte, de eerste die de oude Wijsheid voor ieder mens toegankelijk heeft gemaakt, de eerste die een Kabbalistisch nieuwsblad (De Natie) heeft gepubliceerd. Zijn diepe zorg voor het lot van de mensheid klopte in zijn hart, een zorg die zijn gehele levensloop heeft bepaald.

Lees meer over Baal HaSulam in ons new archive >>

De geheimen van een glorieuze wijsheid

Laitman_632.1Baal HaSulam, The Writings of the Last Generation: Dit concept wordt in bijna 2.000 pagina’s verduidelijkt waarin alle geheimen van de Torah, die door het menselijk oog niet waargenomen kunnen worden, worden uitgelegd. Ieder mens zal hierdoor de juistheid ervan ervaren, want men zal ervaren dat het de woorden van de Eeuwige zijn, want de geheimen van een glorieuze wijsheid  worden toegeschreven aan profetie die van deze waarheid getuigt.

De Wijsheid van Kabbalah bevat grote kennis van het systeem van bestuur, van de hoge Kracht, en legt uit hoe we deel kunnen uitmaken van dit bestuur, hoe wij het kunnen beïnvloeden en hoe het ons beïnvloedt. Wanneer een mens opstijgt naar het niveau van de Schepper. Er staat geschreven: “Rijs op naar Mij.”

Ik denk dat de mensheid geen verschrikkelijk lijden hoeft mee te maken om deze wonderbaarlijke mogelijkheid te leren kennen en deze ladder te gaan beklimmen.

Vraag: Als Baal HaSulam spreekt over “de geheimen van de Torah, die door het menselijk oog niet waargenomen kunnen worden”, bedoelt hij dan het Corrigerende Licht “waardoor ieder mens de juistheid ervan zal ervaren”, wordt daardoor het bewustzijn van een mens geleidelijk gewekt? Bedoelt hij ermee dat dit – op welke manier dan ook – de weg is naar het punt in het hart?

Antwoord: Ja. Alleen door gevoelens die geleidelijk waargenomen worden.

From KabTV’s “The Last Generation” 7/10/17

 

Twee incarnaties van een grote ziel

Baal HaSulam is de grootste Kabbalist van onze tijd. Het is heel moeilijk om over zo’n enorme kracht te spreken, want we kunnen niet werkelijk begrijpen wat het betekent om een Kabbalist te zijn. Hij leeft aan onze zijde en tegelijkertijd in een andere wereld. Een Kabbalist is iemand die in twee werelden leeft.

Voor een Kabbalist is dat niet verwarrend. Hij ziet de hoge wereld én de lage wereld. Wat voor hem echter het belangrijkste is, is het feit dat deze werelden van elkaar afhankelijk zijn: de mogelijkheid om vanuit de lage wereld correcties te verrichten in de hoge wereld, zodat hierdoor de lage wereld weer beïnvloed wordt en onze wereld opstijgt naar het niveau van de hoge wereld. Dit is de taak van elke Kabbalist.

Een Kabbalist is afkomstig uit dat verlangen, het kenmerkt hem in het alomvattende systeem van de ziel, Adam genaamd. Ieder van ons heeft een verschillende plek van oorsprong. Deze oorsprong wordt het “referentiepunt” ofwel het “punt in het hart” genoemd. Daardoor onthult eenieder de hoge wereld op zijn eigen, unieke wijze.

Alle punten in het hart onthullen dit systeem echter op een relatief gelijke wijze. Toch was het bijvoorbeeld voor allen die voor de tijd van Baal HaSulam schreven, een heel moeilijke tijd om een commentaar op Het Boek De Zohar te schrijven.

Voordat Het Boek De Zohar verscheen, was niemand in staat geweest om ook maar iets te schrijven wat erop leek, ondanks het feit dat vele Kabbalisten meer wisten dan Rabbi Shimon. Zij konden het echter niet op de manier beschrijven als hij.

In Kabbalah zijn er veel dergelijke situaties: je kunt groot zijn, een heel groot spiritueel mens zijn, en toch niet in staat zijn om iets te beschrijven, je hebt er eenvoudigweg de bekwaamheid niet voor.

Baal HaSulam had echter beide kwaliteiten. Het is verbazingwekkend! In de gehele geschiedenis van Kabbalah was er geen enkele Kabbalist die zulke eigenschappen bezat.

Mozes was de grootste Kabbalist en toch zijn de Vijf Boeken die hij geschreven heeft zodanig geschreven dat iedereen ze op zijn eigen manier kan interpreteren.

En wat door de Ari in het boek The Tree of Life is geschreven, kunnen we al helemaal niet begrijpen; hiervoor hebben wij – om ook maar iets te gaan begrijpen van waar hij het over heeft – iemand nodig die de spirituele wereld heeft onthuld en helder kan beschrijven. In dit boek worden er op een zuivere manier spirituele data uiteengezet, zoals in een studieboek over fysica.

Daarom begon de Ari les te geven, de enige die in staat was om hem te waarderen was een groot Kabbalist uit zijn tijd: de Ramak. Hij stuurde alle andere studenten ook naar de Ari en benadrukte dat dit materiaal nieuw was. Maar noch zij, noch hij waren in staat om het systeem van de Ari te begrijpen, zelfs niet vlak voordat hij heenging. Dat komt omdat de Ramak tot de voorgaande generatie zielen behoorde, tot degenen die voor de Ari in deze wereld kwamen.

Daarom zegt Baal HaSulam openlijk: “Alles wat ik in spiritualiteit heb bereikt, heb ik bereikt door de ziel van de Ari te volgen die zich in mij geïncarneerd heeft,” met andere woorden: hij was de volgende incarnatie van de Ari. Hiermee wordt niet het fysieke lichaam bedoeld, want dat bestaat niet, evenmin als onze wereld. Het enige wat bestaat is het gebroken, uiteengespatte verlangen in een onvoorstelbaar grote egoïstische ruimte.

In deze ruimte zijn druppels – als rozijnen in een cake – die een tendens hebben naar eenheid, naar adhesie met de Schepper. Wij voelen deze tendens echter niet omdat we in een oceaan van egoïsme leven, we zitten in dit deeg, en daardoor voelen we zelfs ons ego niet. Elke “rozijn”, elk “punt in het hart” ondergaat voortdurend allerlei soorten correcties.

Baal HaSulam blijkt dezelfde “rozijn” te zijn als de Ari, hij was dezelfde ziel als de Ari en vervolgde zijn werk. Dit wordt een “incarnatie” genoemd. Met andere woorden: dit is geen afzonderlijke ziel, maar dezelfde ziel die verder gaat met zijn werk, alleen onder andere omstandigheden, in een andere generatie.

En wat betekent een “generatie”? Niet wat er met ons in onze wereld gebeurt. Het zijn de vele punten in het hart, embryo’s van een ziel – al veranderen zij voortdurend en leven ze nog met elkaar in een verkeerd soort verbinding – die het gevoel hebben dat zij schijnbaar deze wereld ervaren.

Daarom is het uiterst belangrijk dat wij ons niet op deze wereld richten die we door onze vijf animale zintuiglijke systemen waarnemen, maar in plaats daarvan op wat via het punt in het hart plaatsvindt.

Vraag: Blijft de individualiteit in stand als een ziel reïncarneert?

Antwoord: De ziel maakt verschillende externe omstandigheden mee. De Ari bracht The Tree of Life naar onze wereld. De daaropvolgende keer dat deze zelfde Ari kwam, heette hij Baal HaSulam en bracht hij Talmud Eser Sefirot in ons leven.

Vraag: Met andere woorden: was hij op hetzelfde niveau van spiritualiteit als de Ari?

Antwoord: Zelfs nog hoger.

From the Lesson in Russian, 10/16/16

 

De Droom Van Baal HaSulam

Laitman_043Vraag: Wat zou Baal HaSulam, toen hij waarschuwde voor het gevaar van het Nazisme en de Tweede Wereldoorlog, hebben kunnen doen om dit gevaar te verminderen? Zou hij de gebeurtenissen enigszins hebben kunnen beïnvloeden.

Antwoord: Baal HaSulam had met een heel sterke Joodse gemeenschap, waarvan hij de leider was, van Polen naar Israël kunnen gaan. Hij was rechter in Warschau, dat was een heel respectabele functie.

Hij wilde 300 families naar Israël brengen en hij had al sponsors gevonden die geprefabriceerde huizen voor hen wilden kopen. Hij wilde met hen meegaan, een Kibboets oprichten, een landelijke nederzetting en hen de wijsheid van verbinding leren. Dit was zijn droom.

Als de 300 families zich rond Baal HaSulam zouden hebben verenigd, zouden zij ongetwijfeld het einde van de correctie bereikt hebben.

Vraag: Zou de Holocaust dan niet hebben plaatsgevonden?

Antwoord: Absoluut niet! Duitsland zou een volkomen andere richting opgegaan zijn. Hitler zou nooit gewonnen hebben en hij zou de voorgaande kanselier nooit opgevolgd hebben.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 4/28/14, Chosen Topics on: Holocaust Memorial Day

 

Een Mars Ter Ere Van De Weinigen!

laitman_576_01Baal HaSulam schreef een mars ter ere van de weinigen die het einde van de correctie hebben bereikt, de volledige stijging boven hun ego, absoluut altruïsme, de eigenschap van liefde en geven aan iedereen.

Deze mars is gewijd aan de zeer weinigen die er in elke generatie, door de geschiedenis heen, in zijn geslaagd om hun persoonlijke einde van de correctie (Gmar Tikkun) te bereiken.

De mars prijst en eert de grote mensen die het hogere systeem van de Natuur hebben bereikt. Het is een erkenning van de eigenheid, het doorzettingsvermogen en de mogelijkheid om boven zichzelf uit te stijgen en tijdens het leven gasten te worden in de hoogste zalen van de Schepper.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 9/2/14

Eén Wet Met 612 Commentaren

Dr. Michael LaitmanHet word ‘Klal’ (collectief, geheel, wet) duidt een som van details aan die, als men ze samenvoegt, het bovenstaande geheel vormen. Wanneer we dus over de Mitswa “Heb je vriend lief als jezelf” zeggen dat het een grote Klal is in de Torah, moeten we ons realiseren dat de overige 612 Mitswot (voorschriften) in de Torah, met alle bijbehorende interpretaties, niet meer en niet minder zijn dan de som van de details die toegevoegd en tevens gevat zijn in die ene Mitswa (enkelvoud voor Mitswot) “Heb je vriend lief als jezelf.” (Baal HaSulam, ‘Matan Torah’ – ‘De Gift van de Torah’).

Dit betekent dat de gehele Torah is gegeven om het alomvattende gebod om onze naasten lief te hebben als onszelf te bereiken. Het overige wat buiten dit ene concept “Heb je naaste lief als jezelf” is geschreven is, zijn verduidelijkingen op dit gebod.

Alles is gevat in dit ene gebod. Wanneer wij dit gebod vergeten, is er voor ons geen spiritueel pad mogelijk, dan zijn we ook niet verbonden met het spirituele proces en zijn we niet meer op weg om de spirituele doelen na te streven. Maar als wij proberen om dit principe te omarmen, kunnen we er zelfs mee ophouden om na te gaan op welk niveau wij ons bevinden en hoeven we niet meer te proberen om te weten te komen waar we ons eigenlijk bevinden.

De gehele Torah is aan ons gegeven met de bedoeling om ons te helpen om verbinding te bereiken, wat we in ons leven liefde noemen. Er zijn twee wegen om dit te doen: de ene weg bestaat uit het volgen van een lange weg vol beproevingen, zo verloopt de weg van de natuurlijke ontwikkeling; de andere weg is een aangename snelle weg waar de Torah garant voor staat. Op welke van deze twee manieren dan ook, de gehele mensheid, vanaf het eerste begin tot aan het einde, bevindt zich in dit proces dat ons leidt naar liefde voor onze naasten.

Wanneer wij begrijpen en erkennen dat wij nu oefenen door het spelen van spelletjes, volgen we een betrekkelijk gemakkelijk en aangenaam pad om het Doel te bereiken. We moeten echter nog door een aantal problemen en moeilijkheden heen en ze oplossen en onderzoeken om beter te gaan voelen wat de essentie en de oorsprong daarvan is. We zullen allerlei situaties in ons denken en voelen moeten oplossen zodat wij door dit proces dingen beter zullen leren begrijpen en voelen.

De Torah is er om het pad gemakkelijker en aangenamer te maken voor ons, met de hulp van de Torah bereiken we de staat van liefde voor onze naasten. Vanuit deze fase zullen we uiteindelijk komen tot het liefhebben van de Schepper. Door het pad van lijden te volgen, kunnen we echter niets bereiken. Alles is afhankelijk van ons ontwaken.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 5/14/14, Writings of Baal HaSulam