Category Archives: Arvut Beweging

Bedrijfsleven In De Integrale Wereld

Dr. Michael LaitmanDe wereldeconomie staat op het punt van mondiale veranderingen, die in wezen neerkomen op een onvermijdelijke, diepe en blijvende vermindering van de vraag. Dit betekent dat industriële bedrijven, die niet-noodzakelijke producten maken, geleidelijk zullen worden gesloten. Eerst zal dit de zwakke bedrijven raken, die een laag concurrentievermogen hebben in kwaliteit, productiviteit en innovatie.

De belangrijkste noodzakelijke verandering bestaat uit het verwerpen van het winstmotief, wat de doelstelling van het bedrijfsleven is. Winst zal een rol blijven spelen in het functioneren van bedrijven, maar het zal niet langer een doel zijn op zichzelf. De opdracht is belangrijk, het dienen van het doel.

Vandaag de dag is winst in elke branche het belangrijkste en wordt elke methode gebruikt om dat te bereiken. Winst wordt gebruikt om de wensen van een kleine groep mensen te vervullen.

Winst zou het gevolg moeten zijn van effectieve, economische, industriële activiteit en moeten dienen als maatstaf voor de doeltreffendheid ervan en er tevens voor moeten zorgen, dat ieder lid van de maatschappij zich boven de armoedegrens bevindt. Tegelijkertijd moeten bedrijven en de maatschappij inzien, dat de winst van elke onderneming wordt aangewend om de levensstandaard te verhogen tot het niveau, dat nodig is voor het bestaan, noodzakelijk voor het voortbestaan van de samenleving onder nieuwe voorwaarden.

Natuurlijk hebben aandeelhouders het recht om hun aandeel in de winst te krijgen, maar ze zullen ernaar streven om ondernemingen te ontwikkelen, die nodig zijn voor de samenleving. Hun investeringen zullen worden opgenomen in hun persoonlijke accounts en de samenleving en de publieke opinie zullen hen ondersteunen. Een percentage van de winst en de investeringen moet worden gebruikt voor de ontwikkeling van integraal onderwijs en opvoeding van de managers, aandeelhouders en werknemers van het bedrijf, omdat een succesvol bedrijf en een correcte algemene winstdeling vooral van hen afhangt.

In de integrale wereld passen alleen nieuwe zakelijke werkrelaties. Het stafpersoneel is een mechanisme voor controle, en het principe van de relatie ‘supervisor – ondergeschikte’ zal blijven bestaan, maar alleen binnen een systeem van vriendschappelijke verhoudingen, van gezamenlijk streven naar een gemeenschappelijk doel binnen het bedrijf, het land en de wereld.

Zo zal de belangrijkste doelstelling van ondernemers eruit bestaan om miljoenen mensen te betrekken bij de totstandkoming van een gemeenschappelijke toekomst: een maatschappij van wederzijds garant staan. Als gevolg van verplichte integrale educatie, zal iedereen, die zijn werk op deze waarden bouwt, de juiste resultaten bereiken. De vorming en ontwikkeling van de basiswaarden van werknemers moet de belangrijkste prioriteit worden voor ondernemers.

Omdat de motivatie van de mens niet langer gebaseerd zal zijn op materiële factoren, dankzij de steun van de gemeenschap, die alles verschaft wat nodig is voor het bestaan, moet de samenleving nieuwe methoden vinden om mensen te motiveren om effectief te werken, zoals het verlangen naar leiderschap ten dienste van de samenleving, maatschappelijke waardering, enzovoort. Geen enkele onderneming zal deel van het nieuwe, mondiale, economische systeem kunnen worden als het niet plaatsvindt door innerlijke, spirituele vernieuwing en transformatie en door de acceptatie van nieuwe basiswaarden.

ARI Research Institute: Een Bespreking Bij De VN

Dinsdag had Seth Bogner, bestuurslid van het ARI Institute en US Executive Director, een bespreking met de staf van VN Secretaris-generaal Ban Ki-Moon. Deze bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst in september met plaatsvervangend Secretaris-generaal dr. Asha Rose Migiro. De heer Bogner presenteerde de leergang voor Integraal Onderwijs van het ARI Institute, bestemd voor mensen over de hele wereld. Hij bracht ook onze boodschap over, dat de crisis, wanneer we er constructief mee omgaan, een kans kan zijn voor een lang gezochte, sociale en zelfs mondiale transformatie.

Mr. Seth Bogner and Mr. Leonid Makaron at the UN

Op 1 januari 2012 zal de Secretaris-generaal aan zijn tweede termijn beginnen, waarin hij onderwijs tot het primaire thema maakt. In zijn dankwoord voor zijn tweede termijn wees hij op de noodzaak om “ons vermogen om samen resultaten te behalen te verbeteren” en om “meer te doen om alle punten wereldwijd te verbinden en zo uitdagingen aan te gaan.”

De VN lijkt bereid te zijn om te luisteren naar onze boodschap. Zij hebben gevraagd om onze commentaren op het educatieve plan van de Secretaris-generaal en ze hebben ons uitgenodigd om in de toekomst samen te werken om te helpen hun educatieve programma’s samen te stellen. Een volgende bijeenkomst is al gepland. Hoewel we geen zekerheid kunnen hebben over het resultaat van onze samenwerking met de VN, hopen we zeer, dat het feit dat de VN bereid is om naar ons te luisteren een grote doorbraak is, die we in ons voordeel kunnen gebruiken om onze boodschap van eenheid  in de wereld te verspreiden.

De Gemeenschappelijke ‘Kudde’ Van De Mensheid

Dr. Michael LaitmanWe zijn allemaal heel verschillend, we hebben verschillende niveaus van verlangen en ieder heeft zijn eigen individualiteit, een unieke rol, ook al lijkt deze beperkt. We hoeven niet uit te blinken of te streven naar iets verhevens. Niemand is beter of slechter dan anderen.

Als we een onderlinge, integrale verbinding zullen bereiken, zal ieder van ons volledige kennis over het universum ontvangen en er een compleet inzicht in hebben. Ieder van ons zal ‘een vrije vogel’ worden, verbonden met anderen. Niemand zal over ons heersen, behalve het gemeenschappelijke verlangen, het doel, het plan.

Met andere woorden: we worden verbonden met anderen en tegelijkertijd behouden we onze volledige vrijheid. We voelen een gemeenschappelijke gedachte, zoals een vogel te midden van een zwerm vogels. Een vogel voelt zichzelf of anderen niet. Hij voelt alleen de gemeenschappelijke gedachte: welke richting hij op moet gaan, hoe hij moet vliegen en wat hij vervolgens moet doen. Een onderdeel van dit geheel te zijn wordt zijn persoonlijke kwaliteit.

Door een onderdeel van een compleet systeem te zijn, nemen we samen met anderen beslissingen, dan voeren we onze beslissingen uit en we bereiken resultaten. De volgende beslissing vindt gelijktijdig in iedereen plaats, samen met de uitvoering en het resultaat.

Met andere woorden: we worden één gemeenschappelijk lichaam. Een ieder leidt tegelijkertijd de anderen en zichzelf. Anders gezegd: we bereiken het niveau van de hogere Kracht waardoor de mensheid wordt bestuurd en we maken deel uit van deze mensheid.

From a TV Program “The Integral World” 10/16/2011

Een Globale ‘Portemonnee’

Dr. Michael LaitmanDe Europese landen namen aan, dat zij door het creëren van een gemeenschappelijke munt en door zich te verenigen tegen Amerika en Rusland, de derde wereldmacht zouden worden. Maar het bleek dat samenwerking ook inhoudt: vertrouwen, gemeenschapsgevoel, onderlinge samenwerking, gemeenschappelijke financiën en het opheffen van grenzen, dat wil zeggen: culturen. Met andere woorden: alles is gemeenschappelijk.

Grenzen kunnen nog steeds tussen landen worden verwijderd, maar de ‘portemonnees’ kunnen niet samengevoegd worden. Ten slotte is dit het belangrijkste! Het geeft onze gevoelens en verhoudingen weer. Wanneer zeggen we dat mensen samenleven? Als ze een ‘gemeenschappelijke pot’ hebben. Zo was het in de oudheid en zo is het nog steeds.

Als een man en een vrouw afzonderlijke bankrekeningen hebben en ze naar een restaurant gaan en ieder voor zichzelf betaalt, ben je dan echt samen? Maar tegenwoordig wordt dit als normaal beschouwd: jij betaalt dit, ik betaal dat, en zo leven we.

Het proces van evolutie heeft ons geleid naar een punt, waarop wij ons over de hele wereld met elkaar verbonden gaan voelen en niet alleen in Europa. Mensen ervaren het echter verschillend op verschillende plaatsen. De gesteldheid in de wereld moet zo worden, dat mensen elkaar goed behandelen. Daar ligt het probleem!

We zijn niet in staat om met elkaar tot een bepaalde diplomatieke overeenkomst te komen. Europa is hier een goed voorbeeld van. Men kan het gewoon niet! Het is noodzakelijk om de egoïstische verbindingen teniet te doen en altruïstische verbindingen te bouwen, dat wil zeggen, gemeenschappelijke verbindingen in plaats van egoïstische. Er moet gemeenschapsgevoel komen!. En dit gemeenschapsgevoel moet al onze verschillen overstijgen. Dan gaat het niet over tegenstrijdigheden. Tegenstrijdigheden moeten teniet gedaan worden, maar de verschillen moeten blijven. Daar bovenuit moeten we een collectief scheppen, waarvan de naam zal zijn, ‘gemeenschappelijke natie’: Europeanen. Daar gaat het om. Om niets anders.

Waarom zouden Spanjaarden, Italianen, Grieken, Fransen, Duitsers en anderen het gevoel moeten hebben, dat ze afzonderlijke naties zijn? Omdat ze verschillende talen spreken? Hun talen zullen geleidelijk aan worden vervangen door één taal of een combinatie van talen, bijvoorbeeld door Esperanto. Het maakt niet uit. De Natuur verplicht ons ertoe om het te doen, we zullen anders niet in staat zijn om dingen voor elkaar te krijgen.

From the Talk on Mutual Guarantee 9/25/2011

Wat Moeten We Doen Met De Werklozen?

Dr. Michael LaitmanOnderlinge verbinding tussen mensen is allereerst gebaseerd op het bereiken van gemeenschappelijke homeostase, evenwicht. Wat voor evenwicht? Ieder van ons gaat niet meer verbruiken dan nodig is. Dan zal de helft van de tijd, die je nu aan werk besteedt, vrij zijn. Je doet alleen werk dat voor mensen nodig is.

Als je bijvoorbeeld koelkasten of wasmachines produceert, is dit iets wat nodig, goed en normaal is. Als we morgen een ander systeem uitvinden, dat minder energie verbruikt, zullen we het oude model koelkast vervangen door een nieuwe. Met andere woorden, alles moet gericht zijn op besparing van energie en materiaal.

Dit alles kan alleen worden berekend op basis van evenwicht. We verwijderen alles uit ons leven wat evenwicht verstoort en overbodig is. Op deze manier zal 50 – 60% van de mensen werkloos worden, en dat is geweldig! Uiteindelijk doen ze niets nuttigs en ze komen de rest van de mensen ten goede door niet te werken.

Hoe zullen ze dan voor zichzelf kunnen zorgen? Net zoals ieder ander. We zullen alleen die dingen kopen die nodig zijn. Nu kopen we twintig keer meer dan we nodig hebben. Tegelijkertijd verhongert de helft van de mensheid. Op deze manier komen we aan het juiste bedrag dat iedereen nodig heeft om er zeker van te zijn, dat niemand honger heeft.

Je zegt dat het niet mogelijk is? Wel, het is zeker mogelijk! Wat heeft iedereen dan? Er zal een halve werkdag vrij komen. Hoe moeten we die tijd dan besteden? Zullen we elkaar uiteindelijk ombrengen? Nee, zeker niet. We zullen iets heel eenvoudigs gaan doen: we zullen een manier bestuderen om evenwicht te creëren tussen ons en de Natuur. Hier zullen de methoden van massa-educatie van pas komen.

From the Talk on Mutual Guarantee 9/25/2011

Het Geheim Van Rampenpreventie

Dr. Michael LaitmanAls we in de krant lezen over de rampen die ons overkomen, zoals iemand die van de vijfde verdieping van een gebouw valt of over een gastank die in een huis van iemand ontploft, lezen we niet over de wetten die mensen niet opvolgen, maar wel over de gevolgen ervan. Men begrijpt niet waardoor alles ontstaat.

Wetenschappers leren ons, dat van een vijfde verdieping vallen plaatsvindt volgens de wet van de zwaartekracht en bovendien is de kracht van de klap op de grond voldoende om iemand te doden. Als je iets ontvlambaars naast een gastank zet, kan deze exploderen, omdat er een bepaald gas in zit, het volgens een bepaald systeem werkt, enzovoort. Met andere woorden, als we de wetten bestuderen, zijn we in staat zijn om rampen te voorkomen.

Dus waar schrijven de kranten over? Ze schrijven over de gevolgen van mijn gebrek aan kennis van de natuurwetten. Mensen hebben onderwijs nodig, educatie. Dan komt alles in orde. Ik zal dan niet alleen voorkomen dat ik van de vijfde verdieping naar beneden val, openliggende elektrische draden aanraak of dat gastanks exploderen, ik zal eveneens begrijpen hoe ik orkanen veroorzaak, tsunami’s, enzovoort. Ik zal geen bomen meer kappen om totaal onnodig speelgoed voor mezelf te maken en ik zal geen koraalriffen meer vernietigen, die essentieel zijn voor de microflora van de oceaan.

Als je aan iedereen uitlegt, dat we in balans moeten zijn met de natuur, in plaats van tegen die wetten in te gaan en dat dit voor ons de enige manier is om ons doel te bereiken, word je een praktisch middel voor massa-educatie.

From the Talk on Mutual Guarantee 9/25/2011

De Wereld Ontwaakt

Dr. Michael LaitmanVraag: Mensen over de hele wereld ontwaken en beginnen te praten over eenheid. Waarom gebeurt dit?

Antwoord: Het komt voort uit een innerlijk gevoel. Iemand kan tien jaar studeren, elke dag horen dat eenheid belangrijk is en toch is het allemaal tevergeefs. Als hij de noodzaak ervan niet voelt, zal hij niets horen.

Maar plotseling begint hij het van binnenuit te begrijpen, op een natuurlijke manier. Onverwacht begint hij te beseffen, dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, dat we sociale rechtvaardigheid nodig hebben en gelijke verdeling en dat we met elkaar onderling evenwicht moeten bereiken en evenwicht met de Natuur. Anders is het afgelopen met ons leven.

Vandaag de dag putten een paar duizend domme mensen de laatste natuurlijke hulpbronnen van de aarde uit, en via reclame dwingen ze ons om wat dan ook te kopen wat zij alleen vervaardigen om weer een nul toe te voegen aan hun bankrekening. En wij volgen hun richtlijnen als nederige slaven: Wij jagen materiële goederen na.

Genoeg daarvan, alles is aan het instorten. We zijn volwassen aan het worden en ons verlangen om te ontvangen groeit dagelijks en tijdens die ontwikkeling begint het te vragen: “Waar leef ik voor? Wat gebeurt er met mij? Waarom moet ik lijden? Waarom kan ik geen vervulling bereiken?“

De werkloosheid in de VS is enorm gegroeid, het treft vooral jonge mensen die een zware tijd hebben om een baan te vinden. Er is een grote kloof tussen rijke mensen die op Wall Street werken en de jonge generatie. Op de leeftijd van 20-25 zien mensen al geen toekomst meer. Zonder een baan willen zij niet trouwen en kinderen krijgen. Wat voor toekomst wacht hun kinderen als hun eigen perspectieven al somber zijn?

Er vindt een spontaan ontwaken plaats. Mensen gaan naar demonstraties als gevolg van hun innerlijke impulsen, ze kunnen gewoonweg niet stil blijven zitten in hun huizen. Het is pure anarchie: een mens weet niet wat er morgen met hem zal gebeuren of zelfs de volgende seconde, en zo brengt hij zichzelf tot rust en raakt hij zijn negatieve emoties kwijt. Zijn natuur dwingt hem om dit te doen. Mensen beginnen te protesteren zonder dat zij een duidelijk beeld van de situatie hebben, zonder te weten wat hun doel is, zonder een programma voor te bereiden. Ze hebben gewoon een slecht gevoel.

Geleidelijk aan dwingen de ups en downs van het leven hen om verstandig te worden en ze beginnen te begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is.

De hele wereld is nu aan het ontwaken. We zullen zien wat er zal gebeuren in China, Japan en India. … De wereld wordt ‘rond’. Mensen vragen van nature om verandering. Intuïtief voelen ze, dat ze met elkaar verbonden moeten zijn, dat ze in balans moeten zijn met elkaar en met de Natuur. Zo onthult de alomvattende universele Kracht zichzelf. Onbewust voelen we plotseling, dat we juist dit missen.

En dan begint iedereen zich te verzetten tegen de ongelijkheid en vraagt iets: alleenstaande moeders, gepensioneerden, artsen en leraren. Het is geen toeval. Het is een algemene trend, een gemeenschappelijke vraag om evenwicht. Iemand voelt zich goed, iemand anders voelt zich slecht en we willen dat iedereen een gelijk aandeel krijgt. De kracht van eenheid en een nieuwe benadering, die ons noodzaakt om op die manier te denken, komen nu aan het licht in onze globale, integrale wereld.

De vraag is hoe we deze staat bereiken? Alleen de wijsheid van Kabbalah biedt een oplossing. Deze legt uit hoe we een eerlijke verdeling tot stand brengen, evenwicht bereiken en we gecompenseerd kunnen worden voor de schade, die veroorzaakt is door ons egoïsme.

De mens wil nog steeds meer zijn dan een ander: hij wil iets bereiken, vooruit komen. Als we allemaal tot een staat komen, waarin iedereen alleen de essentiële dingen ontvangt, wat is er dan aan de orde voor ons? Hoe kunnen we mensen vergoeden wat ze verloren hebben? Kabbalah legt uit, dat het alleen mogelijk is door middel van spirituele groei, wanneer ons fysieke lichaam alleen krijgt wat het nodig heeft en de rest wordt gebruikt om de ziel te ontwikkelen.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 10/7/2011, “One Commandment”

Methoden Van Massa-Educatie Tegenover Massamedia

Dr. Michael LaitmanMassamedia zijn een middel voor ‘hersenspoeling’, voor het creëren van een volkomen geprogrammeerd mens. Psychologische, sociologische en psychiatrische onderzoeken bevestigen, dat de massamedia het gedrag van mensen beïnvloeden. Het zijn geen massamedia, maar het is een middel voor ‘massa-manipulatie’.

Wat wij doen noemen we een ‘middel voor massa-educatie’. Educatie! Het moet mogelijk zijn om mensen een gevoel van gemeenschap en afhankelijkheid te geven. Wij vertrouwen op een natuurlijk, gezond egoïsme, dat mensen laat zien dat zij volledig afhankelijk zijn van elkaar. Bovendien misleiden we hen niet. We laten hen gewoon het huidige beeld zien, dat door egoïsme voor hen verborgen is.

Als ik echt afhankelijk ben van iedereen in de wereld, maar ik hiermee geen rekening wil houden en er ook geen zin in heb om dat te doen, komt dat alleen omdat mijn egoïsme mij opzettelijk misleidt. Het staat in de weg en noodzaakt mij om me slecht te voelen, waar ik last van heb.

Massa-educatie heeft onder andere tot doel, dat ik beter besef, dat ik samen ben met anderen en dat ik begin te voelen, dat ik afhankelijk ben van iedereen. Net zoals we aan een kind uitleggen met wie hij wel en niet moet spelen en wat voor iemand hij zou moeten zijn, moet ik ook – door deze invloed te ontvangen – gevoeliger worden ten aanzien van mijn verbindingen met anderen en beginnen dit op te bouwen op basis van een volledig ander systeem.

Dan zal ik een heel ander financieel-economisch systeem in kunnen voeren en de crisis kunnen overwinnen. We zullen werkelijk de eenwording van Europa kunnen bevorderen in plaats van te blijven steken in een situatie, waarin iemand een ander iets leent, zodat de laatste kan overleven, hoewel de ineenstorting uiteindelijk onvermijdelijk is.

Ik moet een grotere onderlinge afhankelijkheid voelen, niet formeel of denkbeeldig, maar de echte afhankelijkheid die in de natuur bestaat en ons elke dag een steeds grotere verbinding laat zien. Er is een groot verschil tussen de manier waarop we honderd, vijftig, zelfs vijf jaar geleden met elkaar verbonden waren. Wij zijn voortdurend op weg naar een grotere afhankelijkheid.

Het is nodig voor mij om de noodzakelijke informatie te  ontvangen, om van alle kanten beïnvloed te worden, via al mijn zintuigen. Informatie en invloed, moeten vervangen worden door voelen en waarnemen. We moeten onze gevoeligheid voor het waarnemen van onze onderlinge afhankelijkheid vergroten, dan zullen we geheel andere sociale verhoudingen opbouwen.

From the Talk on Mutual Guarantee 9/25/2011

Onder De Vlag Van De Liefde

Vraag: Welke voorbeelden van wederzijds garant staan kunnen wij presenteren? Hoe kunnen we zorg voor een medemens laten zien? Moeten we protesten organiseren ten gunste van hen die in hongerstaking zijn of voor Gilad Shalit, die al enkele jaren krijgsgevangene is? (Nu ‘was’)

Antwoord: Als dit alles voortkomt uit onze wens om onze onderlinge verbinding te ondersteunen, uit het verlangen naar liefde voor anderen en eenheid, is alles correct Als de externe acties worden gemotiveerd verlangen naar macht en zelfbevestiging, wordt het geen succes.

Wanneer we wat verder gevorderd zijn, zullen we anderen moeten leren en onderwijzen, dat er geen ander werk en geen andere inspanning is, dan dat wat gericht is op verbinding. Alles ontstaat alleen van daaruit. Wil je Gilad Shalit terug? Verbind je sterker. Wil je een eind maken aan de armoede en iedereen van betaalbare woningen voorzien? Verbind je sterker. Wil je de kosten van voedingsmiddelen verminderen? Verenig je met elkaar en je zult zien hoe alles verbetert, op een zachte en mooie manier.

Alleen eenheid en liefde kunnen ons helpen. Het komt allemaal neer op één principe: ‘Heb je naaste lief als jezelf’.

Je kunt schreeuwen en rebelleren, zoveel je wilt, dit zal alleen nieuwe verstoringen en problemen veroorzaken. Slecht nieuws zal overal vandaan komen en de natie zal zich opsplitsen in een groot aantal partijen en in conflicten en ruzies terechtkomen. Als je jezelf niet aan het principe van je naaste liefhebben als jezelf houdt, als je niet in overeenstemming komt met de alomvattende kracht van de natuur, die alles bouwt en corrigeert, is alles verloren. Niets zal je helpen. Protesten zullen leiden tot vernietiging, zoals in Egypte. Het is een levend voorbeeld van een land, dat verwoest is door geweld.

Daarom hebben we alleen de wet: ‘Heb je naaste lief als jezelf’. Als je naar een demonstratie wilt gaan met dit voorbeeld, alsjeblieft, doe het. We zijn de straat al op gegaan onder het motto: wederzijds garant staan, boven alles. Er wordt gezegd, dat liefde alle overtredingen bedekt, daarom kun je dat op je spandoek schrijven.

Alle andere slagzinnen zijn echter in hun kern schadelijk en destructief. Als je lagere prijzen vraagt voor cottage cheese, zal de prijs verlaagd worden ten koste van iets anders en als gevolg daarvan, bereik je niets.

We moeten correctie bereiken, maar niets toevoegen wat ergens anders schade veroorzaakt. Wij willen de correctie van de wereld, die correctie zal ons allen verder brengen. Demonstranten proberen om hun kracht te tonen, ze willen iets stelen van anderen, maar dit is geen correctie. Verder komen moet universeel zijn, niet selectief. De een moet niet vooruit komen ten koste van de ander.

Hiervoor hebben we het Licht dat corrigeert nodig. Naast eenheid, is er niets anders om te vragen. Andere methoden zullen niet helpen, maar zullen, integendeel, destructief zijn. Daarom kunnen de leiders van vandaag, de politici en financierders niets beginnen met de wereldwijde crisis.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/26/2011, “The Nation”

Wie Heeft Gezegd Dat We Ons Moeten Verenigen?

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom moet de kennis over eenheid naar de wereld toekomen vanuit een organisatie, die door de wereld niet begrepen wordt en bovendien in Israel gevestigd is?

Antwoord: Deze kennis komt van mensen, die een dringende, innerlijke behoefte voelen om de bedoeling van hun leven te ontdekken. Dit verlangen maakt het hen mogelijk om het programma en het doel van de schepping te onthullen en het vervolgens te realiseren. Deze mensen worden ‘Israel’ (‘rechtstreeks naar de Schepper’) genoemd. Deze naam bestaat al vijfduizend jaar en ging aan de geboorte van de staat Israel vooraf.

Deze mensen verspreiden het woord eenheid over de wereld. Zo is het.

De wereld moet nu gaan begrijpen, dat Antisemitisme afkomstig is van het feit, dat het volk Israel de kracht om de hele wereld met elkaar te verbinden in zich draagt. Mensen willen niet verbinden en juist daarom haten ze het land en het volk Israel. Deze haat zal nu duidelijk worden.

Zelfs zij die Kabbalah studeren vinden het nog moeilijk om de woorden van de Kabbalisten te accepteren en op zichzelf te betrekken. Steeds weer vergeten we wat we horen. Hiermee moeten we rekening houden als we Kabbalah verspreiden.

Onze manier van presenteren moet deskundig zijn, zacht en begrijpelijk. We moeten mensen niet confronteren met vragen, die we zelf nog niet kunnen beantwoorden.

“De wereld moet zich verenigen. Dit komt niet van ons. Dit is iets wat leidinggevende experts en wetenschappers vandaag de dag ontdekken.” Wij zijn voor hen een soort adverterend agentschap en we praten over dat wat zichtbaarder begint te worden. We citeren specialisten, bekende mensen, politici, journalisten, gasten op radio en televisie. We doen ons werk als hun vertegenwoordigers, zonder dat we de innerlijke inhoud ervan meteen duidelijk maken.

Het belangrijkste is, dat mensen gaan veranderen en later zullen zij, als dat voor hen nodig is, hun weg naar ons vinden.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 10/12/2011, “Peace in the World”