Category Archives: Antisemitisme

Is de nationale identiteit iets uit het verleden? (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Is de nationale identiteit iets uit het verleden?

In onze global village lijken de nationale identiteiten te vervagen. Mensen kunnen bijna overal gaan wonen waar ze willen, de cultuur is overal min of meer dezelfde, iedereen bewondert dezelfde popsterren, dezelfde multimiljonairs dicteren de mondiale agenda, we voeden ons met dezelfde ideeën en streven min of meer naar dezelfde dingen. In een dergelijke situatie wordt een nationale identiteit bijna irrelevant.

Maar als we het over Israël hebben, is het beeld heel anders: niemand wil dat wij onze identiteit verliezen, onze buren niet en de hele wereld niet. Iedereen eist van Israël dat het voor bepaalde dingen staat en bepaalde dingen doet, terwijl de Israëliërs alleen maar willen dat Israël een land te midden van andere landen is, een onopvallend lid van de familie der naties. Toch kiest iedereen ons eruit, meestal om ons te veroordelen, terwijl wij geen idee hebben van wat men van ons wil.

Het probleem ligt niet bij de wereld, het ligt bij ons. Als wij wisten waar het volk Israël voor staat, zouden we ook weten waarom de wereld altijd veeleisend naar ons is en wat wij daaraan moeten doen. Iedereen weet dat Abraham de vader van de Joodse natie is, zijn nageslacht ontwikkelde zich tot wat wij nu de Joden noemen. Maar hoewel de Midrash erover schreef, Maimonides erover schreef en talloze andere wijzen dit door de eeuwen heen hebben vermeld, vergeten we dat Abraham de natie vormde nadat hij de waarheid had mogen zien, hij realiseerde zich dat de afscheiding die de mensheid sinds haar ontstaan teisterde, tegenstrijdig is aan de natuur, hij bouwde zijn groep op volgens de principes van verantwoordelijkheid voor elkaar en vriendelijkheid, dit werd uitgedrukt in de woorden: “Heb je naaste lief als jezelf.” Op deze manier vormde hij een natie die in harmonie met de rest van de natuur functioneerde. In de loop der jaren was de groep van Abraham uitgegroeid tot een natie en zo ontstonden de Joden.

De manier die tegenstrijdig was met verbondenheid tussen mensen bleef schade aanrichten aan de mensheid. Oorlogen hebben miljoenen levens geëist, hongersnood, marteling en onderdrukking waren de norm. Tegelijkertijd ontwikkelden de Joden, de afstammelingen van de groep van Abraham, een samenleving die was gebaseerd op wederzijdse verantwoordelijkheid en liefde, en deze groep floreerde ondanks talloze pogingen om haar te vernietigen. De wereld besefte dat de Joden de weg naar eenheid hadden gevonden en dat ook wilden. De Joden voelden dat het hun plicht was om “een licht voor de volkeren” te zijn, om voor de rest van de wereld een voorbeeld van eenheid te zijn. Het gevolg hiervan was dat telkens wanneer de Joden ten prooi vielen aan verdeeldheid, de naties hen haatten, want dan hadden zij geen voorbeeld meer om na te volgen, maar als de Joden zich verenigden, werden zij door de wereld geprezen en bewonderd.

De op de Joden rustende plicht om een voorbeeld van eenheid te zijn, is de reden waarom de volkeren ons niet laten vergeten wie wij zijn, dat zij zich niet willen vermengen met de Joden en dan verdwijnen. Deze plicht is ook de reden waarom wij willen vermengen en verdwijnen, want wij willen ons niet verbinden met elkaar en zeker voor niemand een voorbeeld van eenheid zijn.

Maar de wereld zal ons niet laten verdwijnen. Onze unieke identiteit die voortkomt uit onze unieke plicht, heeft geen houdbaarheidsdatum. Hoe vijandiger de wereld wordt, hoe meer zij ons daarvan de schuld zal geven. De wereld zal niet tegen ons zeggen dat zij ons verwijt dat wij geen voorbeeld zijn, maar als wij dat wél zijn, zullen we zien dat we welkom zijn. Zolang wij niet het goede voorbeeld geven, zal niets wat wij doen helpen om hun woede tot bedaren te brengen. Hoe meer wij ons van elkaar afkeren en de volkeren tegemoet treden in een poging om hen tevreden te stellen, hoe meer zij ons zullen haten en verachten. Hoe meer wij ons tot elkaar wenden en ernaar streven om een eenheid te worden en onze haat te overstijgen, hoe meer zij ons zullen prijzen. Dit was, is, en zal altijd de enige wet zijn die het lot van het Joodse volk domineert.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/06/is-national-identity-a-thing-of-the-past-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →

“Ga niet voorbij aan de boodschap van de 9e van de maand Av” (Times of Israel)

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel geplaatst: “Ga niet voorbij aan de boodschap van de 9e Av

Deze woensdag, 29 juli, begint de 9e van de Hebreeuws maand Av. Op die dag werden beide tempels verwoest en de Joden werden uit hun land verdreven. Tijdens de eerste verbanning werden zij naar Babylonië gedeporteerd, zij keerden 70 jaar later terug met de zegen van de Perzische koning, Cyrus de Grote, en een brief die hen keizerlijke steun verleende bij de hervestiging in het land en de herbouw van de Tempel.

De periode van de tweede Tempel is gecompliceerder dan de eerste. Halverwege die periode begon de Joden met elkaar te vechten, omdat de hellenistische Joden het traditionele jodendom probeerden uit te roeien en de Griekse cultuur en mythologie wilden invoeren, de Makkabeeën vochten tegen hen, zij streefden ernaar om het Hellenisme uit te roeien en de authenticiteit van het Jodendom te herstellen. In die periode verloren de Joden de controle over de Tempel, maar nadat de Makkabeeën de oorlog hadden gewonnen, hervatten zij de zeggenschap. Tenslotte hebben onderlinge gevechten en haat tussen oorlogszuchtige Joodse groeperingen het land verwoest, Jeruzalem vernietigd en de Tempel verwoest. Daarna werden de Joden tweeduizend jaar verbannen.

Hoewel historici beide verbanningen aan externe veroveraars toeschrijven, kennen Joodse teksten heel weinig waarde toe aan de invloed van externe factoren, mochten die er al zijn. In plaats daarvan schrijven zij de problemen van het Joodse volk toe aan hun eigen verdeeldheid.

Alsof wij nooit iets geleerd hebben

Het Joodse volk heeft zijn natievorming verworven toen het, verenigd als “één man met één hart”, aan de voet van de Berg Sinaï stond. Volgens oude Joodse geschriften, werd aan de Hebreeën die uit Egypte trokken medegedeeld dat zij tot een natie zouden worden verklaard als zij zich met elkaar zouden verenigen. Als zij dat niet zouden doen, zou de berg hen als een gewelf bedekken en zou dit hun grafsteen worden. Volgens de bronnen verenigden de Joden zich met elkaar en werden zij de Joodse natie, Israëlieten. In die tijd echter, werd hen ook de opdracht gegeven om “een licht voor de naties” te zijn, namelijk een voorbeeld van eenheid voor de overige naties.

De eis dat Joden een rolmodel voor eenheid moeten zijn, is sindsdien de kern van alle Jodenhaat geworden, zowel van andere naties als van de Joden zelf die het idee van eenheid verafschuwden en hun individualistische (later werden dat hellenistische) agenda wilden blijven volgen. Tweeduizend jaar geleden werd de haat binnen het Joodse volk zo heftig dat zij zichzelf in hun hoofdstad Jeruzalem opsloten (met het Romeinse legioen buiten de muren), elkaar afslachtten, elkaars voedselreservoirs afbrandden en het werk van generaal Titus veel gemakkelijker maakten toen hij uiteindelijk besloot om de stad te veroveren en de Tempel te verwoesten.

De onderlinge Jodenhaat was zo duidelijk en verschrikkelijk, dat de triomf van Titus die overwonnen had, daardoor gelogenstraft werd. Toen koningin Helena hem een overwinningskrans aanbood, nadat hij Jeruzalem had ingenomen, weigerde Titus deze en zei hij dat het geen verdienste was om een volk te verslaan dat door zijn eigen God was verlaten.

De dag waarop de Romeinen de Tempel binnen marcheerden en de Joodse nederlaag bezegelden, werd sindsdien een dag van rouw. Wij moeten echter niet rouwen om de verwoesting van de muren of het afbreken van het altaar. In plaats daarvan moeten wij rouwen om de ruïne van onze eenheid, van onze broederlijke liefde, over het feit dat wij onze opdracht om ons met elkaar te verenigen als één man met één hart en een rolmodel voor de naties te zijn, niet vervullen. 

Toen Hitler in Mein Kampf uitlegde waarom hij de Joden haatte, legde hij uit hoezeer hij walgde van hun afkeer van elkaar: “De Jood verenigt zich alleen als hij door een gemeenschappelijk gevaar daartoe gedwongen wordt of hij verleid wordt door een gezamenlijke buit; als deze twee redenen ontbreken, schrijft hij, vertonen zij de kenmerken van hun grofste egoïsme.” Talrijke andere antisemieten schreven en spraken op dezelfde manier over het Joodse volk. Zij zouden niet zoveel aandacht besteden aan de haat die de Joden naar elkaar koesteren als zij niet zouden verwachten dat Joden een ander gevoel zouden kunnen hebben naar hun broeders.

Nu, bijna een eeuw na de opkomst van de meest duivelse, genocidale leider van de meest geavanceerde, moderne en beschaafde natie van die tijd, hebben de Joden nog niets geleerd. Opnieuw is er sprake van verdeeldheid en interne haat, zowel binnen als buiten Israël. Joodse en anti-Joodse groeperingen worden steeds ruwer en schreeuwen, oprecht verontwaardigd, dat alleen hun manier de juiste is, dat Joden met andere meningen onwetend en inferieur zijn. Zij realiseren zich niet dat de goedkeuring in de ogen van de naties, waar zij zo wanhopig naar verlangen, niet van hun ideologie afhangt, maar van hun verbinding, juist met de broeders die zij haten.

Vanuit het perspectief van de wereld, is er niets veranderd. Wij hebben nog steeds de taak om een licht voor de naties te zijn door een voorbeeld van eenheid te laten zien, en wij worden nog steeds gehaat omdat wij het tegengestelde laten zien. Vasily Shulgin, senior lid van het Russische Parlement van voor de revolutie van 1917 en een fervent zelfverklaarde antisemiet, schreef in zijn boek Wat We Niet Mogen van Hen… “De Joden van de 20e eeuw zijn heel slim en effectief geworden, sterk in het benutten van andermans ideeën. Maar …” protesteert hij, “dit is geen bezigheid voor leraren en profeten, niet de rol van gidsen voor blinden, niet de rol voor degenen die de taak hebben om de kreupelen te dragen.” 

Diep binnenin voelt iedere Jood zich schuldig tegenover de wereld. Diep binnenin voelen wij dat wij een roeping hebben. Maar we zullen onze taak nooit vervullen als wij elkaar haten. Dat gebeurt alleen als wij de wereld laten zien dat wij, boven onze felle meningsverschillen uit, van elkaar houden als een familie. Hoewel wij het nergens over eens kunnen zijn, vormen we een eenheid die sterker is dan elk meningsverschil. We kunnen onze onderlinge verdeeldheid vergelijken met een voertuig waarmee we aan de wereld kunnen laten zien wat de betekenis van eenheid is, maar alleen als wij deze uitdaging aangaan en ons daarboven verenigen. Als wij dat doen, zal de wereld zien dat eenheid mogelijk is, hoe diep de kloof tussen mensen en naties ook is. Als wij eenheid blijven vermijden, zal de wereld ons het verspreiden van verdeeldheid in de wereld kwalijk blijven nemen en ons laten betalen voor hun lijden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/dont-overlook-the-message-of-the-9th-of-av-times-of-israel/

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Iedereen kan een Jood worden

Opmerking: Een van de redenen voor het antisemitisme is kosmopolitisme en globalisme, wat door Joden wordt ondersteund.

Mijn commentaar: Dat ligt in de Joodse aard, omdat Joden de wereld altijd integraal benaderd hebben. De wereld is een geïntegreerd systeem dat op alle niveaus met elkaar verbonden is. Het komt vanuit hun spirituele bron.

Opmerking: Er is nog een interessante bewering, namelijk dat het antisemitisme als een virus in de mensheid aanwezig is, als een wolk van haat die het bewustzijn van mensen overschaduwt.

Mijn Commentaar: Zodra de Babylonische staat georganiseerd was – waarin mensen zich met elkaar begonnen te verbinden en zich egoïsme tussen hen begon te manifesteren – verscheen onmiddellijk de techniek om dit egoïsme te corrigeren. Alles stamt daarvan af.

De techniek van verbinding wordt Kabbalah genoemd. Een groep mensen die ermee instemmen om zich met elkaar te verbinden, worden Joden genoemd, van het woord “Yichud” (eenheid). Alle anderen, die hier tegen zijn, zijn de naties van de wereld.

Opmerking: U beweert vaak dat dit niets te maken heeft met nationaliteit.

Mijn commentaar: Er bestaat inderdaad geen nationaliteit die we Joods kunnen noemen. Volgens Rambam verzamelde Abraham zijn groep uit heel Babylon.

Vraag: Stel dat iemand zich nu bij de methodologie van eenheid aansluit, wordt hij dan een Jood?

Antwoord: Ja, dat geldt voor iedereen. Mensen van verschillende nationaliteiten die zich in de loop van de geschiedenis bij deze groep hebben aangesloten, werden in de regel zeer grote Joden. Bijvoorbeeld Rabbi Akiva, Onkelos en vele anderen. Zelfs de grootmoeder van koning David, zij was een Moabiet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/anyone-can-become-a-jew/

From KabTV’s “Systematic Analysis of the Development of the People of Israel” 7/22/19

Related Material:

Anti-Semitism In Social Networks And Beyond

New Life 1207 – The Evolution Of Anti-Semitism

The Jewish Choice: Unity Or Anti-Semitism—Special Mission Of The Ten Lost Tribes

Filed under: Israel, Nations of the World | Add Comment →

Het Coronavirus verandert de realiteit, deel 9

Het Coronavirus en het antisemitisme

Vraag: Tot voor kort behandelde u problemen met betrekking tot het antisemitisme, u schreef artikelen en boeken over dit onderwerp. Toen kwam plotseling dit virus en nu bent u vooral bezig uit te leggen waar deze klap vandaan komt. Waarom?

Antwoord: Nee, het virus is voor mij niet belangrijker. Ik begrijp waarom het ons gegeven is. Het is een vrij eenvoudige kwestie. Het kan echter niet worden opgelost zoals het antisemitisme, waarbij alles op ideologisch niveau moet worden uitgelegd.

Vraag: Is er enig verband tussen wat er nu gebeurt en het antisemitisme?

Antwoord: Dat zal binnenkort blijken. Binnenkort zullen de Joden worden beschuldigd van het opzettelijk lanceren van dit virus via China en Iran, dat wil zeggen via hun tegenstanders.

Commentaar: Het wordt al in de Iraanse media genoemd.

Mijn reactie: In Iran is dit begrijpelijk. Binnenkort zal het overal in het nieuws staan en zullen mensen erover praten. We kunnen echter heel veel doen. Dan zal ik opnieuw de oorzaken van het antisemitisme gaan uitleggen.

Op dit moment is het erg moeilijk om aan mensen het verband tussen het virus en de Joden uit te leggen, tussen de historische rol van de Joden en de egoïstische contacten tussen verschillende naties.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/coronavirus-is-changing-reality-part-9/

From KabTV’s “Coronavirus Is Changing Reality,” 4/12/20

Related Material:

Coronavirus Is Changing Reality, Part 8

Coronavirus Is Changing Reality, Part 7

Coronavirus Is Changing Reality, Part 6

Filed under: Anti-Semitism, Coronavirus, Crisis, Health, Israel, Nations of the World | Add Comment →

“Antisemitisme: De Virus Pauze Is Voorbij” (Times of Israel)

 

The Times of Israel publiceerde mijn nieuwe artikel  “Anti-Semitism: The Virus Break Is Over

Voordat COVID-19 de wereld op een stormachtige manier veroverde, waren de kranten vaak gericht op de verspreiding van een wereldwijd antisemitisme. Het coronavirus heeft mensen in de overlevingsmodus geplaatst en als je bezig bent je eigen leven en het leven van je dierbaren te redden, blijft er nog maar weinig energie over om te haten.

Maar nu lijkt het erop dat de afwezigheid van het antisemitisme bijna voorbij is en dat de Jodenhaat terugkeert. Het was vanaf het begin duidelijk dat Joden hun hoop niet op de superbug moesten vestigen om hen de woede van de naties te besparen, maar gezien het feit dat het antisemitisme al voor het hoogtepunt van de pandemie terugkeert, is absoluut een reden tot bezorgdheid.   

Experts en milieuactivisten over de hele wereld beweren dag en nacht, dat de uitbraak een product van ons egoïsme is. Onze hebzucht, ons winstbejag en de exploitatie van de natuur en elkaar, hebben de bronnen van de aarde uitgeput, dieren uit hun natuurlijke leefomgeving verdreven naar een ongezonde nabijheid van mensen, en door dit alles bevinden zich tientallen miljoenen mensen onder de inkomensgrens, waardoor het onmogelijk is om gezond te blijven. Dit is een broedplaats voor allerlei soorten ziektekiemen, een biologische bom die op het punt staat te ontploffen.

In eenvoudige bewoordingen gezegd: ons ego heeft de planeet uitgeput, haar uit balans gebracht en nu hervat zij de regie en herstelt zij het evenwicht ten koste van ons. Het is geen wraak, maar een daad om het evenwicht te herstellen.

Geef de CEO de schuld

Als het coronavirus ons iets heeft geleerd, is het dat we niet alleen op de melodie van ons ego kunnen blijven dansen, we moeten evenwicht brengen. Maar hoe doen we dat?

Ik ben uitgebreid ingegaan op het beantwoorden van deze vraag in mijn boeken: Like a Bundle of Reeds: Why Unity and Mutual Guarantee Are Today’s Call of the Hour en in mijn laatste publicatie: The Jewish Choice: Unity or Antisemitism: Historical facts on antisemitism, een reflectie op de Joodse sociale onenigheid.

Kortom, antisemieten geven ons de schuld van alles wat er mis is met de wereld, omdat ze het gevoel hebben dat wij de wereld beheersen, dus alles wat er mis is, komt door ons. Net zoals je de CEO van een bedrijf de schuld geeft als hij/zij niet goed presteert, geven antisemieten de Joden de schuld als de wereld niet goed presteert.

Volgens de ADL en vele andere NGO’s die de Jodenhaat monitoren, is tegenwoordig een groot en toenemend aantal mensen in de wereld antisemitisch. Als wij daaraan toevoegen dat de wereld een pandemie over de mensheid heeft geworpen, heb je een perfecte storm die wereldwijd op de hoofden van de Joden dreigt los te barsten

De bizarre stemmen van Links en Rechts, die krijsen dat de Joden de schuld van alles zijn, zijn de eerste druppeltjes die vallen voordat het gaat regenen. Maar de wolken die aan de zeer nabije horizon verschijnen, zijn donker, zwaar en heel bedreigend.

Bescherming Vinden Bij Elkaar

De Joden hebben nog tijd. De pauze is nog niet voorbij. Hun toevlucht is, zoals altijd, in hun eenheid te vinden. Dit is, was – en het zal altijd zo zijn – hun onderdak, hun bescherming tegen de storm. Elke Joodse leider heeft er, sinds de tijd van Abraham, Isaak en Jacob, bij de Joden op aangedrongen om zich te verenigen, om op die manier ellende te voorkomen.

Vooral nu kan onze eenheid niet voor onszelf zijn. Wij zijn niet de enigen die eenheid nodig hebben, de hele wereld heeft het nodig. Wij, Israël, zijn door ons egoïsme, de schuld van de vernietiging van de wereld, daarom zijn wij degenen die moeten aanwijzen hoe wij hier – door ons boven ons egoïsme uit met elkaar te verbinden – uit kunnen komen. Als wij ons met elkaar verbinden en een rolmodel van eenheid worden, zullen wij de moderne versie van “een licht voor de naties” zijn, het voorbeeld dat de wereld nu nodig heeft.

Wie kunnen er beter dan wij, in de dagen van Pesach, de weg wijzen naar vrijheid nu de wereld de slaaf is van egoïsme? Het enige voorbeeld dat de wereld nodig heeft, is dat wij ons met elkaar verenigen om elkaar te helpen om boven ons ego uit te stijgen. Daarom is eenheid zo kostbaar voor ons en daarom is dit onze enige hoop.

Filed under: Anti-Semitism, Coronavirus, New Publications | Add Comment →

 

“Onszelf bewapenen geeft een vals, leeg gevoel van veiligheid” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “Onszelf  bewapenen geeft  een vals, leeg gevoel van veiligheid” 

De piek in haatmisdrijven heeft het debat geopend over het gebruik van wapens voor zelfverdediging bij de Amerikaanse Joodse gemeenschap. “We leven in een tijd van gevaar,” verklaarde de Amerikaanse functionaris voor het bestrijden van antisemitisme, Elan Carr, tijdens een recente conferentie in Jeruzalem. 

Carr stelde voor om veiligheidsagenten te plaatsen bij elke Joodse synagoge, elk gemeenschapscentrum en elke school in Amerika. Een rabbijn in Boston steunt dit standpunt en stelt voor dat zijn leden wapens dragen om zich te beschermen als zij naar de synagoge gaan. Anderen volgen al schietoefeningen met vuurwapens. Het is beter om veilig te zijn dan achteraf spijt te hebben, maar dit zijn slechts pleisters op de wonde voor een probleem dat alleen vanaf een ander niveau kan worden opgelost. 

Door Joodse eenheid.

De dodelijke aanslagen in Pittsburgh en Poway, Californië, hebben ertoe geleid dat de beveiligingsmaatregelen en de Joodse faciliteiten in de Verenigde Staten zijn versterkt. Incidenten tegen de Joodse gemeenschap zijn van 2016 tot 2017 met 57 procent gestegen, het hoogste percentage in 20 jaar en de grootste stijging per jaar in de geschiedenis, volgens de Anti-Defamation League (ADL). 

Hoewel blanke racisten verantwoordelijk zijn voor de recente aanvallen en bedreigingen bij synagogen, vormt terrorisme en geweld, geïnspireerd door Islamitisch extremisme “nog steeds een serieuze bedreiging voor de Amerikanen”, vermeldt een recent rapport van de antisemitische waakhond groep. 

Er wordt gesteld dat er vanaf juni drie mensen zijn gearresteerd voor het beramen van islamitische terroristische aanslagen waar Joodse doelen bij betrokken waren.

Het ongemakkelijke gevoel en de dreiging waarmee de Joden in Amerika worden geconfronteerd, zijn in feite een oproep om na te denken over onze staat als een natie en op te volgen wat de Torah ons opdraagt: ons verbinden volgens het principe “Heb je naaste lief als jezelf’, en die positieve kracht wereldwijd uit te stralen. 

Als wij dat nalaten, zullen niet-Joden onze verdeeldheid zien als de oorzaak van hun problemen, en zij zullen ons onder druk te zetten door middel van gewelddadige acties. Daarom zal het antisemitisme alleen maar erger worden, totdat wij ons, boven onze verschillen uit, verenigen. 

Onszelf bewapenen zal eenvoudigweg een vals en leeg gevoel van veiligheid geven.

Wij realiseren ons momenteel niet hoe de eenheid van de mensheid afhangt van de Joodse eenheid. 

Beide zijn nauw met elkaar verweven, want de Joden spelen een centrale rol in het welzijn van de wereld. 

Zoals er geschreven staat in de ‘Inleiding tot het Boek De Zohar’: “Israël verwijst naar het meest innerlijke deel van de wereld, terwijl andere naties als het buitenste deel ervan worden beschouwd.”

Die bijzondere centrale rol van de Joden wordt ook uitgelegd in de volgende belangrijke tekst: “Een man van Israël verheft zijn uiterlijke materiële deel boven het innerlijke, spirituele deel, het uiterlijke deel (de grove, schadelijke elementen in de naties van de wereld) rijst dienovereenkomstig boven het innerlijke deel uit (de rechtvaardigen onder de naties van de wereld) en rampen en oorlogen zullen in de wereld geschieden.”

Daarom moet eenheid onze prioriteit zijn.

Door dichter bij elkaar te komen en de enorme kloof te dichten die ons momenteel van elkaar scheidt, zullen we een voorbeeld voor de mensheid worden. De kracht van eenheid zal elke vorm van haat tegen de Joden doen verdwijnen. Het is niet alleen het sterkste wapen – het is het enige wapen dat vrede en veiligheid kan garanderen.

Filed under: Anti-Semitism, New Life | Add Comment / Ask Question →

Bari Weiss over antisemitisme

Dr. Michael Laitman

Van mijn Facebook-pagina Michael Laitman 5-3-2019

Bari Weiss, redacteur van de New York Times, schrijft een nieuw boek over manieren om het toenemende antisemitisme in de wereld te bestrijden door de Joodse waarden te vernieuwen. Volgens de Wijsheid van Kabbalah kan antisemitisme alleen worden uitgeroeid door de Joden in actie te brengen.

Wanneer de Joden in Israël en over de hele wereld zich als één groep verenigen, zullen zij “een licht voor de naties” zijn – een model van eenheid voor alle volkeren. Dit zal de naties van de wereld helpen om zich te verenigen, en daarmee het doel van de schepping te bereiken.

Haar interview in The View (video eng) >>>>>>>>>

Ontdek waarom mensen Joden haten >>>>>>>>>

 

Het Antisemitisme Neemt Toe

Laitman_408Vraag: Er heeft de afgelopen tijd een dramatische toename van antisemitische incidenten plaatsgevonden in Groot-Brittannië, zonder dat er een duidelijke oorzaak voor was. Antisemitisme in de Labour partij en de verklaringen van de voormalige burgemeester van Londen, Ken Livingstone, die beweerde dat Adolf Hitler een voorstander van het Zionisme was toen hij werd gekozen en dat hij ernaar streefde om de Joden uit Europa naar Israël te brengen, en niet naar concentratiekampen, zijn slechts een paar voorbeelden van deze trend.

Wat is volgens u de oorzaak is van deze antisemitische uitlatingen in een van de meest welvarende landen in Europa en wat kunnen de implicaties en de gevolgen zijn?

Antwoord: Natuurlijk kan het geen positieve gevolgen hebben, ik heb hier al jaren voor gewaarschuwd en over geschreven.

Het antisemitisme zal blijven toenemen zolang de joden hun opdracht niet vervullen. Ze moeten de hele mensheid laten zien hoe men zich kan verenigen tot één volk en hoe de hele wereld naar eenheid gebracht kan worden.

Zo staat het geschreven in de Torah en het was ook zo toen het Joodse volk zich in het oude Babylonië vormde onder leiding van Abraham. We hebben dus geen andere keuze dan onze opdracht uit te voeren, ofwel op een goede manier of als resultaat van ernstige tegenslagen die de natuur ons zal brengen.

Want zolang we niet aan onze opdracht voldoen, roepen we negatieve krachten op in de wereld, die zich tegen ons keren, ze zijn bedoeld om ons in de richting van ons doel te dirigeren. Het is onze plicht om binnen het Joodse volk de staat: “Heb je vriend lief als jezelf” te bereiken en de wereld te laten zien, dat het mogelijk is om voor hen een ​​rolmodel te zijn, een “Licht voor de naties van de wereld.”

From the Webinar 5/8/16

 

Een Oplossing Die We Niet Overwogen Hebben

Dr. Michael LaitmanMet op de achtergrond een golf van antisemitisme die steeds krachtiger wordt en grote bezorgdheid over een nieuwe Holocaust, is er een oplossing die we niet overwogen hebben. Laten wij in de week, waarin wij ermee stoppen om de miljoenen die door de Holocaust zijn omgekomen te gedenken, leren begrijpen waarom er Jodenhaat is in de wereld.

From Rav’s film in Hebrew 5/5/16

http://www.intotruthfilm.com/en

 

Na De Tragedie In Parijs, Deel 3 – Waarom Staat De Wereld Zo Machteloos Tegenover Terroristen?

laitman_547_05Vraag: Waarom blijkt de wereld zo kwetsbaar te zijn ten aanzien van terroristen? De sterkste landen die in het bezit zijn van de meest krachtige wapens, kunnen niet omgaan met een handvol terroristen en staan toe dat zij ​​al zo lang bestaan.

Rusland heeft hun posities gebombardeerd en de landen van de coalitie hebben luchtaanvallen uitgevoerd, het resultaat is echter dat de situatie verslechtert. Wat er gebeurt is absurd!

Antwoord: De wereld is niet bereid om zich tegen terroristen te verenigen. In feite begrijpen mensen niet dat ze met een kwaad worden geconfronteerd dat ze over de hele wereld moeten uitroeien. Iedereen is het ermee eens dat het noodzakelijk is om ze te bestrijden en hun posities te vernietigen in de plaatsen waar zij zich bevinden, zodat ze zich niet wereldwijd zullen verspreiden.

Maar in principe komt niemand tegen hen in opstand. Als ze binnen de grenzen van Syrië en in Irak zouden wonen en niet naar buiten zouden sluipen, zouden ze met rust gelaten worden. Mensen voelen niet dat ISIS de oorzaak is van het lijden in de wereld. Het ligt anders met betrekking tot Israël, daarover bestaat een algemene overeenstemming: de Joden hebben de schuld van alle problemen.

Antisemitisme is een verschijnsel dat inherent is aan de menselijke natuur. Daarom worden er geen coalities gevormd en geen bijzondere beslissingen genomen als er oppositie tegen Israël is, op die manier is iedereen het met elkaar eens.

We zien dat men onmiddellijk gaat onderzoeken hoe Israël erbij betrokken is als er iets in de wereld gebeurt. Men begint Israël al te noemen in verband met de tragedie in Parijs, hoe paradoxaal dit ook lijkt.

Het is echter geen paradox. Deze haat is inherent aan de menselijke natuur en de aard van de wereld, want in feite is deze haat afhankelijk van de algemene toestand van het volk van Israël.

Dit is een natuurlijke haat en mensen zijn niet schuldig aan het feit dat ze dat gevoel hebben, het is instinctief. We moeten dit fenomeen beschouwen als werkelijk en rationeel en het dan gaan corrigeren. Dan kunnen we deze algemene haat naar ons toe transformeren in liefde.

From the Israeli Radio Program 103FM 11/15/15