Category Archives: Abraham

Deze wereld onderzoeken

Opmerking: Honderden filosofen en wetenschappers hebben geschreven dat de hele mensheid één grote familie is, één organisme. Dus zij voelen op de een of andere manier onze gemeenschappelijkheid.

Mijn antwoord: Er zijn al veel mensen die tegenwoordig deze gemeenschappelijkheid voelen.  Hiervoor hoef je geen Kabbalist of wetenschapper te zijn. Het is voldoende om iemand te zijn die de wereld onderzoekt. Dan zie je dat alles met elkaar verbonden is: de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus van de natuur vormen één gemeenschappelijk organisme, één gemeenschappelijk systeem.

Maar op welke manier ga je dit voelen, hoe werk je met dit systeem om de kracht te voelen die dit bestuurt? Alleen Kabbalah onderwijst dit.

Abraham, die drieëneenhalf duizend jaar geleden leefde, was de eerste die deze gemeenschappelijkheid voelde. Hij begon ermee de hoge krachten die zich manifesteerden, de Schepper te noemen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/examining-this-world/

From KabTV’s “Systematic Analysis of the Development of the People of Israel” 12/9/19

Filed under: Adam-The Common Soul, Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Iedereen kan een Jood worden

Opmerking: Een van de redenen voor het antisemitisme is kosmopolitisme en globalisme, wat door Joden wordt ondersteund.

Mijn commentaar: Dat ligt in de Joodse aard, omdat Joden de wereld altijd integraal benaderd hebben. De wereld is een geïntegreerd systeem dat op alle niveaus met elkaar verbonden is. Het komt vanuit hun spirituele bron.

Opmerking: Er is nog een interessante bewering, namelijk dat het antisemitisme als een virus in de mensheid aanwezig is, als een wolk van haat die het bewustzijn van mensen overschaduwt.

Mijn Commentaar: Zodra de Babylonische staat georganiseerd was – waarin mensen zich met elkaar begonnen te verbinden en zich egoïsme tussen hen begon te manifesteren – verscheen onmiddellijk de techniek om dit egoïsme te corrigeren. Alles stamt daarvan af.

De techniek van verbinding wordt Kabbalah genoemd. Een groep mensen die ermee instemmen om zich met elkaar te verbinden, worden Joden genoemd, van het woord “Yichud” (eenheid). Alle anderen, die hier tegen zijn, zijn de naties van de wereld.

Opmerking: U beweert vaak dat dit niets te maken heeft met nationaliteit.

Mijn commentaar: Er bestaat inderdaad geen nationaliteit die we Joods kunnen noemen. Volgens Rambam verzamelde Abraham zijn groep uit heel Babylon.

Vraag: Stel dat iemand zich nu bij de methodologie van eenheid aansluit, wordt hij dan een Jood?

Antwoord: Ja, dat geldt voor iedereen. Mensen van verschillende nationaliteiten die zich in de loop van de geschiedenis bij deze groep hebben aangesloten, werden in de regel zeer grote Joden. Bijvoorbeeld Rabbi Akiva, Onkelos en vele anderen. Zelfs de grootmoeder van koning David, zij was een Moabiet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/anyone-can-become-a-jew/

From KabTV’s “Systematic Analysis of the Development of the People of Israel” 7/22/19

Related Material:

Anti-Semitism In Social Networks And Beyond

New Life 1207 – The Evolution Of Anti-Semitism

The Jewish Choice: Unity Or Anti-Semitism—Special Mission Of The Ten Lost Tribes

Filed under: Israel, Nations of the World | Add Comment →

De Bron van alles wat bestaat

Baal HaSulam, “The Writings of Baal HaSulam, Volume 1, De Eigenschap van de Wijsheid van het Verborgene in het algemeen.” Dit superieure principe wordt gedefinieerd als Eén, Uniek en Verenigd: Het is duidelijk dat de Hoogste één is. Hij omvat de gehele realiteit en alle tijden, verleden, heden en toekomst, want men kan niet geven wat men niet bezit. Als de gehele werkelijkheid en het bestaan van die werkelijkheid niet in Hem aanwezig zouden zijn, zouden zij niet uit Hem voortgekomen zijn, dit is voor elke onderzoeker duidelijk, zonder in aanmerking te nemen dat wij verdorvenheid aantreffen in de wijzen waarop de realiteit bestaat.

Weet dat dit, zonder enige twijfel, de studie is die de Wijzen van het verborgene “één” noemen. De eerste mens die dit bestudeerde was Abraham de Patriarch. (Dit wordt in het Boek van de Schepping uitgelegd, daarom wordt dit boek aan Abraham de Patriarch toegeschreven) Dit betekent dat er geen twee autoriteiten zijn – goed en kwaad – maar uitsluitend goed.

Het fundamentele principe van de Wijsheid van Kabbalah is, dat er in het universum slechts één Kracht is, één doel, één pad en één beweging, dit betekent dat er één Bron bestaat, daarnaast bestaat er niets. Daarom staat er geschreven: “Er is geen ander dan Hij.”

Alles wat er voor ons naast Hem lijkt te bestaan, is in feite alleen Hij. Het feit dat iemand ergens, op de een of andere manier, denkt dat er ogenschijnlijk iets bestaat, is eenvoudigweg een onbeduidende, foutieve uitlijning, een afwijking van het midden als je twee lijnen moet combineren om het doelwit precies te kunnen raken. Dan zal een mens opnieuw gaan voelen dat er “geen ander is dan de Schepper.”

Alle afwijkingen van het concept “Eén, Uniek en Verenigd” worden aan ons gegeven om herhaaldelijk te kunnen streven naar de bevestiging ervan, zodat wij ermee kunnen samensmelten. Dit is het doel van onze ontwikkeling. Ontwikkeling betekent: deze eenheid binnentreden en ermee samensmelten.

Het past niet bij ons denken, ons geheugen en onze analytische mogelijkheden, want hiervoor moeten wij onze benadering, onze opvattingen over het doel, de wereld, ruimte, tijd en beweging, volledig vernieuwen. We moeten alles aan één gewaarwording relateren: of ik besta, of Hij is de Enige die bestaat.

Vraag: Dus ik besta niet? Alleen Hij?

Antwoord: Natuurlijk besta ik niet. Ik besta alleen als ik van Hem verschil of als ik met Hem samensmelt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/27/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/the-source-of-all-existing/

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

De drie fasen van de evolutie van de mens

laitman_608.01Vraag: Hoe heeft Abraham vanuit zichzelf spiritualiteit kunnen bereiken zonder de hulp van anderen, terwijl wij om de hoge krachten te bereiken een groep nodig hebben, boeken en een leraar?

Antwoord: In de periode van Adam tot Mozes bereikten mensen alles op een totaal andere wijze.

Tijdens de eerste 2.000 jaar van de evolutie van de mens waren er speciale verlichte zielen, Chabad genaamd.

Tijdens de 2.000 jaar daarna waren de zielen grover, zij worden HGT genoemd, dit verwijst naar de generatie die in Egypte was en daarna de generatie in de woestijn en de generaties van de Eerste en de Tweede Tempel.

Nu bevinden we ons in de laatste 2.000 jaar en komen de laagste zielen naar onze wereld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

De Correctie Van Onze Onderlinge Verhoudingen

laitman_229Het probleem in de wereld is dat er geen juiste verbinding tussen mensen bestaat. Een juiste verbinding is een systeem waarin alle onderdelen in harmonie met elkaar verbonden zijn, waarin allen bezorgd zijn over het welzijn van het gehele systeem en niemand zich zorgen maakt over zijn eigen welzijn. In een dergelijke situatie is het een perfect systeem.

Wanneer mensen tot een dergelijke verbinding met elkaar komen, gaan ze de Natuur voelen in plaats van zichzelf. De Natuur die ze gaan voelen, wordt de Schepper genoemd, omdat ze Zijn Geest, Zijn Programma en Zijn Doel ontdekken.

Vanaf Abraham gingen mensen de harmonie van de Natuur in hun onderlinge verbinding ervaren, ze ontdekten de Schepper. In de mate waarin zij de Schepper ontdekten, leefden de leerlingen van Abraham naar de alomvattende wetten van de wereld. Deze houding kwam tot uitdrukking in hun dagelijkse activiteiten en in hun relatie met de omgeving, het kwam op een natuurlijke wijze en rechtstreeks uit hun gevoelens voort. De activiteiten die de leden van de groep van Abraham uitvoerden, leken niet meer dan mechanische handelingen te zijn voor iemand die niet tot deze groep behoorde en de Natuur en het systeem van de verbinding tussen de mensen niet voelde.

Een harmonieuze onderlinge verbinding tussen mensen wordt ‘liefde’ genoemd, zoals er staat geschreven: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen en Ik heb de Torah als een medicijn geschapen.” De betekenis van het woord Torah is de Kracht van de Schepper die bedoeld is om onze onderlinge relaties, de relaties van egoïstische wederzijdse afwijzing, te corrigeren. Als een mens zich verdiept in de correctie van zijn egoïstische aard, wordt dat ‘de Torah vervullen’ genoemd en het bestuderen van de Torah wordt ‘het leren van de mogelijkheden voor het corrigeren van het ego’ genoemd.

De alomvattende Mitzvah (gebod) van de Schepper is de correctie van het ego tot op het niveau “En u zult uw vriend liefhebben als uzelf”, Vajikra 19:18 (Leviticus). Wanneer iemand de bijbehorende handelingen mechanisch uitvoert, zonder zichzelf – namelijk zijn ego – te corrigeren, spreken we over het in stand houden van gewoontes. Sinds de dagen dat het volk Israël van het niveau “En u zult uw vriend liefhebben als uzelf” viel naar het niveau van “ongegronde haat”, bevindt het zich in een staat van het in stand houden van gewoontes.

In hun innerlijke essentie is het volk Israël een groep mensen die zich in een staat van onderlinge Arvut (verantwoordelijkheid) bevinden, die het grote verlangen hebben om “als één mens met één hart” te zijn en te worden vervuld met liefde voor elkaar.

 

Mythen Over Kabbalah Uit De Weg Ruimen, Deel 1

Laitman_115_04Luister naar Sarah

Vraag: Er wordt gezegd dat alleen Joden Kabbalah mogen studeren. Is dat waar?

Antwoord: Ik heb een andere vraag: Wie zijn die ‘Joden’? Oorspronkelijk werden degenen die de Wijsheid van Kabbalah bestudeerden Joden genoemd.

Mensen die bij elkaar kwamen bij onze voorvader Abraham, noemden zich Joden. Hij bracht ze van het oude Babylonië naar het land Kanaän. Het volk Israël is uit deze groep afkomstig. Het woord ‘Joden ((Yehudim)’ komt van het woord ‘eenheid (Yehud)’. Dit betekent dat de oorspronkelijke betekenis van het concept ‘Jood’ nu precies degene is die zich in Kabbalah verdiept.

Vraag: En als een Turkse moslim Kabbalah studeert?

Antwoord: Het maakt niet uit wie hij is. Er waren veel stammen en verschillende gemeenschappen in het oude Babylonië. Zij die zich bij Abraham aansloten, werden ‘Joden’ genoemd.

In wezen is Joods zijn geen nationaliteit, zoals bij alle andere volkeren. Iemand kan een Fransman zijn en tegelijkertijd een Jood worden. Joods zijn betekent niet dat je vader of moeder Joods is, maar dat je tot een bepaald gedachtegoed behoort, dat je de betekenis van het leven wilt weten, het doel van ontwikkeling.

Joods zijn is een spirituele aanduiding. Daarom kan iedereen Joods zijn. Een Fransman of een Duitser die zich wijdt aan deze benadering, aan één Hoge Kracht (Hij die Goed is en Goed doet), aan: Er is geen Ander dan Hij en aan de wet: Heb de ander lief als jezelf, wordt een Jood. ‘Joods zijn’ ((Yehudiut) wordt hierdoor bepaald.

Vraag: Kan een vrouw Kabbalah studeren? Waren er in het verleden Kabbalistische vrouwen?

Antwoord: Jazeker! Alle Joodse voormoeders en profetessen waren Kabbalisten. Tot aan de verwoesting van de Tempel bereikten zowel mannen als vrouwen van het volk Israël een spiritueel niveau. Zij leefden met de ervaring dat de twee werelden één geheel zijn.

Vraag: Blijkt hieruit dat er in Kabbalah geen verschil is tussen mannen en vrouwen?

Antwoord: Er is verschil. Net zoals er in onze wereld verschil is tussen een vrouw en een man in haar waarneming van de werkelijkheid en haar gedrag. Ten opzichte van de Hoge Kracht en het Doel van de Schepping hebben ze echter beiden dezelfde richting. Daarom kan iedereen Kabbalah studeren, ongeacht nationaliteit en geslacht.

In voorgaande eeuwen waren er profetessen als Huldah, Deborah en Miriam, en de voormoeders van het Joodse volk. Hun spirituele niveaus waren niet lager dan die van de mannen, ze waren zelfs hoger. De Schepper zegt niet voor niets tegen Abraham: “Luister naar wat Sarah tegen je zegt.”

From the Israel Radio Program 103 FM, 2/28/16

 

Kosher, Geschikt Om De Schepper Te Dienen

laitman_560Vajikra 1:2 (Leviticus): “…. van dieren, van het rund of van het kleinvee.” Gezegend zij de Alomtegenwoordige die zichzelf bekend maakte aan de eerste Tzaddikim, Adam bracht een stier naar het altaar, zoals er geschreven staat (Psalm 69:32): “En het zal de Eeuwige meer behagen dan een jonge stier.” Noach hield zich aan wat er in de Torah geschreven staat, zoals er staat (Bereshiet 8:20 [Genesis]): “En Noach bouwde een altaar voor de Eeuwige.” Abraham onderhield de gehele Torah, zoals er geschreven staat (Bereshiet 26:5): “Omdat Abraham naar Mij geluisterd heeft,” want hij bereidde een offer en offerde een ram, Isaak hield zich aan wat er in de Torah geschreven staat en hij onderwierp zich aan zijn vader als een lam voor de slachting. Jacob hield zich aan wat er in de Torah geschreven staat, zoals er staat (Bereshiet 35:4): “En zij gaven aan Jacob alle afgodsbeelden van de volkeren ……”  (VaYikra Rabbah 2:10)

De drie soorten dieren symboliseren de drie lijnen in het spirituele werk. Een mens moet alle verlangens die hij in zich heeft rangschikken en de verlangens uitkiezen die hem zullen helpen om het hoogste werk te verrichten. Dit is de lijn van Jacob, de ‘middellijn’ die zowel de plus als de min bevat.

Abraham is Hesed, Isaak is Gevura, and Jacob is Tifferet. Voor ieder van hen is er een geschikt kosher dier, namelijk geschikt om te dienen met als Doel om aan de Schepper te geven door middel van de omgeving.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/13/13

 

Korte Verhalen: Polytheïsme Of Eén Voorzienigheid

laitman_276_02Abraham, die priester was in het oude Babylonië en één van de volgelingen en aanhangers van de leringen van Noach, realiseerde zich als eerste dat alles wat er met het volk gebeurt een bedoeling heeft.

Het is moeilijk om te accepteren dat de negatieve resultaten die een ideale maatschappij kunnen vernietigen, van de goede Hogere Kracht afkomstig zijn.

Als mensen die in vrede samenleven en met elkaar een goede relatie hebben, plotseling voelen dat zij elkaar niet begrijpen en aanstoot nemen aan elkaar, dat zij uit elkaar groeien en zelfs haat voelen naar elkaar, kunnen we ons misschien afvragen of de Kracht die de wereld bestuurt inderdaad goed en welwillend is.

Kabbalisten houden zich in de regel met deze vragen bezig, niet de gewone burger.

De afscheiding die in het oude Babylonië plotseling voelbaar was, bracht de priesters en de wijzen ertoe om na te denken over het bestaan van twee goden: een goede en een slechte die met elkaar in conflict zijn. Dat zou dan tot uiting komen in ons bestaan in deze wereld. “Blijkbaar is de kwade kracht sterker dan de goede kracht. En misschien is er wel een heel leger van allerlei goden.”

Uiteindelijk ging men in het polytheïsme geloven en werd daarmee de Voorzienigheid van één Kracht in deze wereld ontkend. Abraham beschouwde dit als heidendom. Hij was het volkomen oneens met deze opvattingen en ontdekte dat er maar één Kracht en één Voorzienigheid in deze wereld bestaat en dat het bezijden de waarheid is dat er vele krachten zijn, zoals de Babyloniërs het geloofden als zij goed en kwaad in allerlei uitingsvormen in onze wereld zagen: krachten die met elkaar in strijd zijn en alles vernietigen.

Voor Abraham stond het vast dat alles van één Kracht afkomstig is en dat aan de mensheid de disbalans van het hele systeem getoond wordt, te vergelijken met een experiment, zodat de mensheid dit systeem gaat onderzoeken en begrijpen. Het is aan ons om het te begrijpen, te voelen en het dichterbij ons te brengen, er dichterbij te komen. Wij moeten ons verbinden met de goede en slechte eigenschappen ervan die wij in onszelf kunnen gaan ontdekken, daarom lijkt de wereld zo’n ellendige plaats.

Er bestaat slechts één Kracht die de Schepping bestuurt door middel van twee tegengestelde krachten: goed en kwaad. Wij moeten heer en meester zijn over deze twee krachten en ze zodanig met elkaar verbinden dat wij één positieve Kracht ter beschikking hebben die de negatieve kracht overwint, de negatieve kracht moet de positieve kracht versterken.

Op deze manier dwingt de niet aflatende onthulling van de kwade kracht in een mens de positieve kracht tot groei, tot aan een niveau dat wij de Schepper noemen. Juist dit werd door Abraham ontdekt en hij ging zijn houding ten opzichte van de mens, de opdracht van de mens en het doel van het leven uitleggen en verspreiden.

Er waren echter maar heel weinig mensen die het met hem eens waren, niet meer dan een paar duizend mensen in het oude Babylonië. Hij onderscheidde hen van alle anderen die hun eigen bedoelingen en neigingen hadden, en hij begon hen te onderwijzen. Zo volgden beide groepen hun eigen pad.

Convention In St. Petersburg “Day Two” – 09.20.14