Hoe pakken wij de studie van de werken van Isaac Luria aan? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe pakken wij de studie van de werken van Isaac Luria aan?

Zoals Mozes ons de Torah bracht, zo bracht de Ari ons de wijsheid van Kabbalah.

De Torah en Kabbalah spreken beide over de onthulling van de Schepper – de eigenschap van liefde en geven – aan de schepselen. In de tijd van Mozes vond de onthulling plaats door de Torah, in de tijd van de Ari door wat hij geschreven heeft in zijn Etz Chaim (Boom des Levens) en zijn Eight Gates (Acht Poorten). De onthulling van de Schepper wordt door de Ari in een andere stijl en taal weergegeven: door beschrijvingen van vaten, lichten en het werk van de mens.

Vanaf de tijd van de Ari zijn we een periode binnengegaan die bestaat uit het bestuderen van spirituele kwaliteiten en de verbanden daartussen. Wij, die de werken van de Ari bestuderen, proberen ons daarom zoveel mogelijk met elkaar te verbinden om de onthulling van de Schepper – zoals beschreven in de teksten van de Ari – te bereiken.

Het is zoals de uitleg van Rav Chaim Vital – de leerling van de Ari aan wie hij de opdracht gaf om na zijn dood zijn geschriften te ordenen – over de wijze waarop de Ari de verbinding tussen zijn studenten benaderde:

Mijn leraar waarschuwde mij en alle vrienden die met hem in de groep waren, om het gebod ‘Heb je naaste lief als jezelf’ op ons te nemen en ons erop te richten om eenieder van Israël lief te hebben als zijn eigen ziel, want hierdoor zou zijn gebed omhoog stijgen met heel Israël, het zou kunnen opstijgen en Boven een correctie aanbrengen. Vooral voor onze liefde voor de vrienden moet ieder van ons zich aansluiten alsof hij een orgaan is van die vrienden. Mijn leraar waarschuwde mij met ernst hiervoor.
– Rav Chaim Vital, Shaar HaGilgulim, Inleiding, 38.

Verbondenheid tussen de studenten is dus de sleutel voor het bestuderen van de werken van de Ari. Zoals Rav Chaim Vital het zei, is het nodig om te voelen dat elke student een orgaan in één lichaam is, en de studenten moeten afhankelijk zijn van elkaar in hun spirituele verlangens, net zoals de onderlinge afhankelijkheid van gezond functionerende fysieke organen.

Vanaf de tijd van de Ari kwam er een generatie waarvan de verlangens van de mensen naar een nieuw niveau groeiden, ze waren klaar om te voelen wat de Ari had doorgegeven. Met andere woorden, de verlangens in de mensheid ondergingen een bepaalde ontwikkeling waarbij steeds meer mensen niet langer alleen maar geloofden in heilige zaken, maar de nieuwe verlangens betekenden ook nieuwe manieren van verlangen om de spirituele wereld te ontdekken.

Het bestuderen van de werken van de Ari houdt in dat we ernaar verlangen om ons te verbinden met het doel dat hij in hart en ziel had bereikt. Door ons aan zo’n doel te wijden, kunnen we beloond worden met het openen van onze eigen ogen voor de spirituele wereld en de onthullingen die de Ari in zijn teksten beschrijft.

Daarom is er, naast de behoefte aan verbondenheid tussen de studenten om de werken van de Ari te bestuderen, ook de vereiste om de intentie voor de studie te ijken. Rav Chaim Vital besprak dan ook hoe de Ari zijn studenten begeleidde om op zo’n intentie af te stemmen:

Mijn leraar zou zeggen dat de kern van de intentie om de Torah te lezen afhangt van het streven om zijn hart met zijn wortel te verbinden door middel van de Torah, om zo de hoge boom en de hoge Adam (de mens) te voltooien en hem te corrigeren, want dit is het hele doel van de schepping van de mens en het doel van zijn deelname aan de studie van de Torah.
– Rav Chaim Vital, Pri Etz Chaim, Poort “Gedragingen bij het Leren”, Hoofdstuk 1.

Wij kunnen de geschriften van de Ari bovendien niet zomaar begrijpen, want ze zijn in zekere mate verborgen. Om ze te ontsluiten, hebben we de begeleiding en uitleg van Kabbalist Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) nodig.

Baal HaSulam heeft zich veel moeite getroost om gedetailleerde commentaren te schrijven op de werken van de Ari, waaronder de monumentale zesdelige Talmud Eser Sefirot (De Studie van de Tien Sefirot). Het zijn niet alleen Baal HaSulam’s inspanningen om de werken van de Ari te interpreteren waardoor hij ons toegang geeft tot het begrijpen van de Ari.
Baal HaSulam bereikte daarnaast ook het niveau van de spirituele verworvenheid van de Ari, daardoor kon hij de Ari begrijpen en zijn werken uitleggen. Baal HaSulam zelf schreef over wat hij spiritueel bereikt had:

Wees er zeker van dat er sinds de tijd van de Ari, tot op de dag van vandaag, niemand is geweest die de methode van de Ari volledig heeft begrepen, want het zou gemakkelijker zijn om een geest te bereiken die twee keer zo groot en twee keer zo heilig was als die van de Ari, dan om zijn methode te begrijpen die door vele handen gemanipuleerd is, van degene die er voor het eerst over hoorde en schreef tot en met de laatste samenstellers, terwijl ze nog steeds niet de inhoud bereikten zoals deze in de hoge oorsprong aanwezig is.
Dus, eenieder verdraaide de inhoud en bracht verwarring. En nu, door de wil van de Schepper, ben ik beloond met de conceptie (bevruchting) van de ziel van de Ari, niet vanwege mijn goede daden maar door een hogere wil. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk waarom ik ben uitgekozen voor deze prachtige ziel, die tot nu toe aan niemand is gegeven sinds zijn heengaan. Ik kan hier verder niet over uitweiden, omdat het niet aan mij is om over het verborgene te spreken.
– Kabbalist Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), Brief 39.

Daarom is er, sinds de tijd van de Ari, een verandering in de voorwaarden voor het betreden van spiritualiteit vanwege een verandering in de ontwikkeling van de verlangens van de mensheid, en de Ari was de drager van de verandering in deze methode voor het bereiken van spiritualiteit. Hij bracht ons de wijsheid van Kabbalah en het bestuderen van zijn werken vereist verbinding tussen de studenten, het ijken van de intentie tijdens de studie voor het spirituele doel, en dat wij de teksten van Baal HaSulam gebruiken als een prisma waardoor we kunnen doordringen tot de leringen van de Ari.

De Ari was een heel bijzondere ziel en een reus onder de Kabbalisten. Hij leefde en werkte in deze wereld als een koopman, maar werkte tegelijkertijd op spirituele hoogten boven tijd, ruimte en beweging, het is moeilijk om over zulke niveaus van grootheid te spreken.
De Ari is een heel groot, bijzonder fenomeen en het is werkelijk een geschenk dat wij de mogelijkheid hebben om ons te verheugen over zijn werken.

Based on the Daily Kabbalah Lesson on the “Memorial Day for the Ari” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on July 23, 2023. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/how-would-one-go-about-studying-the-works-of-isaac-luria-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt donderdag a.s.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: