Mijn gedachten op Twitter 2-8-2020

Dr Michael Laitman Twitter

De wereld probeert aan het kwaad te ontsnappen, maar wij moeten er niet alleen aan ontsnappen, wij moeten goedheid bereiken, relaties bouwen waarin de Schepper wordt onthuld. De crisis van tegenwoordig is een mogelijkheid om opnieuw te bouwen, om een netwerk van verbindingen te gaan vormen waarin de Schepper wordt onthuld.

De klappen die wij door het #coronavirus krijgen, zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de hele mensheid zal buigen, zich moet aanpassen en tot rust komen, zich daarbij zal realiseren dat er hier een hogere Kracht aan het werk is die ons niet toestaat om zomaar te doen wat wij willen: noch rechtsom, noch linksom. We hebben ons te onderwerpen aan de invloed van de derde kracht: de Schepper.

Hoe langer het #coronavirus bestaat, hoe meer onrust er in #Israël zal zijn, tot aan burgeroorlogen toe. Het egoïsme neemt elke dag toe en zal ons niet met rust laten. Verzoening tussen de Joden kan alleen plaatsvinden in de middellijn, boven het egoïsme uit dat ons omringt. Alleen het hoge Licht kan dit bewerkstelligen!

De Joodse oorlogen hadden niets met de Grieken of de Romeinen te maken, maar vonden tussen de Joden onderling plaats. De onrust van nu is niets nieuws, dit komt weer naar boven zoals duizenden jaren geleden, de oorlog van het egoïsme dat aan niemand wil toegeven. Totdat ons egoïsme ontdekt hoe leeg het is en dat het om correctie vraagt.

In de ongecorrigeerde staat zijn wij het kwaad in de wereld, maar in de gecorrigeerde staat worden wij het tegendeel hiervan: alleen maar goed. Daarom staat er geschreven dat wanneer Israël stijgt, het boven alles uitstijgt, als Israël valt, valt het het diepste van allen.

Wij zijn van alle naties van de wereld de essentie van het grootste verlangen om te genieten

Liefde, ontzag en geloof zijn de eigenschappen van het netwerk dat ons met elkaar verbindt. Boven de aardbol zijn wij door één enkel netwerk met elkaar verbonden. Laten wij ons dat voorstellen en gaan voelen dat het werkelijk bestaat en krachtig is. De Schepper maakt ons bewust van deze verbinding, geeft ons kracht en steunt ons.

Het coronavirus heeft onze egoïstische ontwikkeling een halt toegeroepen omdat wij dat zelf niet konden. Wij moeten in alles de leidende hand van de Schepper zien en inzien dat alles wat er gebeurt correctie is, dat er geen kwaad bestaat in de wereld.

Zolang ik op zoek ben naar de voordelen voor mijn ego, staat het mij niet toe om de toekomst te zien.

Israël zal zwaarder getroffen worden door de pandemie dan elk ander land, want volgens Kabbalah ligt de schuld bij #Israël. Redding is alleen mogelijk als de Joden streven naar de goede verbinding van: “Heb je naaste lief.” Anders zal steeds duidelijker worden hoe de Schepper het volk naar correctie leidt via het pad van lijden waar zij zelf voor gekozen hebben.

Wij interpreteren onze staat niet goed. We kunnen onszelf vergelijken met iemand die ziek is en denkt dat hij helemaal gezond is, met een heel leven voor zich. Alle tekenen van de uitsterving van de mensheid zijn duidelijk. Dit kunnen we niet ontkennen. Alles moet zich onderwerpen aan de genezing van een buitensporig ego.

De #economie van de VS bevindt zich in een duidelijk, diep verval, meer dan in andere landen. Het grove kapitalisme zorgt ervoor dat de VS dichter staat bij de erkenning van het kwaad en bij het ware socialisme. Met name de VS die nu het moderne Babylonië vertegenwoordigt. Andere landen zitten vast, zijn onbuigzaam. De klap van de natuur nadert in de winter! De remedie is verbinding!

De wetenschap van Kabbalah leert ons hoe wij twee tegengestelde krachten van de natuur op de juiste manier moeten gebruiken: ontvangen en geven, haat en liefde. Er moet niets vernietigd worden! Als wij deze krachten combineren en ze op de juiste wijzen in evenwicht brengen met elkaar, bereiken we gelijkvormigheid met de Schepper.

Er bestaat niets overbodigs in de wereld, wij moeten deze krachten in evenwicht brengen.

Het spirituele embryo zweeft in de wateren van de moeder: in het licht van Hassadim waarmee het wordt geboren. Als wij ons verbinden tot een gezond embryo, voelen wij dat we ons in het licht van Hassadim bevinden, in de zee van genade. Wij, de ziel, het embryo, zullen groeien en de nieuwe wereld leren zien. Voordat we daar geboren zijn!

Door ons met elkaar te verenigen, bouwen wij het lichaam van de nieuwgeboren mensheid, wij moeten ons zodanig verbinden dat wij gezond geboren worden. Het #coronavirus helpt ons om dichterbij de spirituele geboorte te komen, alleen noodzakelijke behoeften zullen overblijven. Het gaat over de genezing van de crisis, niet over straf. De klappen die de Schepper geeft betekenen Zijn geneesmiddel!

De crisis die door het #coronavirus is ontstaan, is de geboorte van een nieuwe wereld. Wij zijn als een embryo het proces van de voorbereiding voor de geboorte in de nieuwe wereld binnengegaan. De Natuur, de Schepper is zwanger en moet ons ter wereld brengen. Wij moeten Hem helpen, instemmen met het proces, ons meer met elkaar verbinden en ons voorbereiden voor de geboorte.

Er kan interne vijandschap zijn in andere landen, maar daar is de haat niet zo groot als onder het volk Israël, want wij haten de Jood in onszelf. De innerlijke Jood is het verlangen om ons boven het ego uit met elkaar te verbinden, om de wereld te laten zien dat het mogelijk is om in een gecorrigeerde wereld te leven.

Al onze tegenslagen worden veroorzaakt door het feit dat wij niet met elkaar overweg kunnen en wij als volk Israël niet tot eenheid komen. Van buitenaf gezien hebben de vijanden de schuld van de verwoesting, maar die vreemde externe macht voert alleen maar het vonnis uit. Wij zijn degenen die het in ons eigen volk activeren. Alleen wij zijn schuldig.

Abraham onderwees aan zijn volgelingen dat zij moesten leven volgen de wet de naaste even lief te hebben als jezelf. Het belangrijkste voorschrift: “Liefde zal alle onrechtmatige daden bedekken” zonderde hem af van alle naties van de wereld die in Babylonië achterbleven en zich later over de hele wereld verspreidden.

Vertegenwoordigers van alle volkeren volgden Abraham’s roep om zich in liefde met elkaar te verbinden. Zij noemden zichzelf Yisra-El (streven naar de Schepper), naar eenheid en liefde. Deze droom leeft nog in het volk en begint zich in onze tijd te realiseren.

De 9e Av symboliseert de verwoesting van de Tempel, wat ten gevolge van ongegronde haat plaats heeft gevonden. De Joden vormen een natie die Abraham in het oude Babylonië heeft verzameld toen er haat uitbrak tussen de mensen, Abraham onderwees dat er maar één remedie is tegen haat: boven de haat uit opstijgen naar liefde!

Het is in deze tijd van cruciaal belang om een correctie uit te voeren. De wereld gaat door verwarrende situaties heen, van de ene situatie naar de andere, zonder te weten wat er morgen zal gebeuren. Dit geeft de hoge snelheid van de voortgang aan en ons gebrek aan begrip van waar het met de wereld naartoe gaat en waar we uit zullen komen. Alleen Kabbalah zal het verlichte pad laten zien.

“Vandaag staan jullie hier”, voordat er een convenant wordt gesloten waardoor er een plek gecreëerd wordt voor de onthulling van de Schepper, een onderlinge verbinding die gelijkvormig is aan de hoge Kracht, waardoor deze Kracht onthuld kan worden. Er is geen Schepper voordat wij de eigenschap van geven tussen ons bouwen en Hem een plaats geven waar Hij temidden van ons kan verblijven.

Wij waren met elkaar verbonden, maar onze verbindingen moesten verbroken worden om ze zelf te herstellen. Deze breuk is een voorbereiding voor de situatie van nu. Voor de eerste keer verrichten wij een daad van eenwording boven alle voorgaande verdelingen uit, de eerste en de tweede Tempel, om een plaats te bouwen van heiligheid, liefde en geven.

Wij bevinden ons in onrust en verwarring, zonder enige hoop of kracht. Maar door deze staten, tot aan de ernstigste toe, te onderzoeken, “de 9e Av” de verwoesting van de Tempel, zien we dat wij niets kunnen beginnen. Wij bereiken de 9e Av als alles in elkaar stort zonder ook maar een spoortje heiligheid n te laten, behalve een kleine lichtvonk van de Schepper.

Wij sluiten een convenant met behulp van de lichtvonk van de Schepper. Van de laagste, meest afschuwwekkende staat, bouwen wij de perfecte, gecorrigeerde Kli op. De 9e Av is de dag van de complete breuk en deze zelfde staat is de plek van constructie en correctie. “De duisternis zal schijnen als licht”, en zo zullen wij onszelf tot leven brengen.

Van nature hebben wij een tegenstrijdigheid in ons, want wij bestaan uit twee tegengestelde eigenschappen: onze oorsprong komt van de Schepper, terwijl het hele egoïsme een vorm is die tegengesteld is aan de Schepper. Wij bevinden ons tussen deze twee tegenstellingen en proberen ze met elkaar te verbinden, deze verbinding ontstaat echter door een botsing.

Abraham (3500 jaar geleden) leerde aan zijn studenten om in overeenstemming met de hoogste wet van de natuur te leven: “Heb je vriend lief als jezelf”, “Liefde zal alle wandaden bedekken”. De naleving van deze wetten onderscheidde de groep van Abraham van alle andere naties van de wereld die zich vervolgens over de hele wereld verspreidden. Abraham’s groep viel ook terug in het ego, 2000 jaar geleden.

De #Joden bestaan uit een groep die in Babylonië gevormd is toen er haat uitbrak tussen de mensen die daar woonden. Hij onderwees de methode van boven de haat uitstijgen naar liefde. De Toren van Babel is het symbool van haat tussen mensen. Zij die Abraham hebben gevolgd, werden het volk Israël en de rest bleef in Babylonië achter.

Tot alles wat met het volk Israël gebeurt moeten wij ons niet op dezelfde wijze verhouden als tot wat er met een ‘gewoon’ volk gebeurt. #Israël is een groep die zijn eigen weg moet volgen, boven het ego uit, de eigenschap van ontvangen, de eigenschap van geven volgend. Daarom heeft de Schepper een speciale relatie met Israël: hun gebrokenheid (de 9e Av) en de naderende hergeboorte.

Er staat geschreven dat de Schepper tegenslagen stuurt en hierdoor heelt. Want Hij stuurt klappen naar ons ego en dwingt ons om ons over te geven en ruimte te maken voor het verlangen om dichter bij elkaar te komen. Wij kunnen alleen dichter bij elkaar komen onder de druk van tegenslagen! Door ze echter te accepteren en te begrijpen voor wat ze zijn, versnellen wij de tijd en verzachten wij het lijden. Het virus heelt!

Het geboortekanaal is smal, en wij komen dichtbij het moment dat wij het zullen moeten verlaten. Door ons met elkaar te verbinden, zal dit gemakkelijk plaatsvinden. Wij moeten onze EGO-waarden verwisselen om de dingen die wij vroeger belangrijk vonden onbelangrijk te gaan vinden, zodat het onbelangrijke belangrijk wordt. Als wij eenmaal ons hoofd gedraaid hebben, komen we tot één mening.

Eerst ons hoofd draaien voordat het werk begint, betekent dat wij onze waarden omkeren van persoonlijk naar collectief. In de nieuwe wereld waarin ik geboren wil worden, verliezen de oude waarden (voedsel, seks, gezin, geld, macht en kennis) hun belang. 

Verbinding wordt de hoogste prioriteit waarin de nieuwe werkelijkheid wordt onthuld.

De natuur keert de foetus om en duwt hem de moeder uit. Op die manier moeten wij onze houding naar de wereld veranderen van egoïstisch naar altruïstisch. De omgeving helpt ons maar de foetus zelf verricht enorme inspanningen tijdens de geboorte. Laten wij werken voor onze spirituele geboorte die voor ons ligt.

Op het ogenblik moeten wij door de weeën heen, om met een nieuwe eigenschap geboren te worden, van de eigenschap om te ontvangen naar de eigenschap om te geven. Wij hebben geen keus. Dit is door de natuur voorgeprogrammeerd. Het proces is aan de gang! Wij kunnen er niet omheen. Wij kunnen het proces van hergeboorte alleen maar gemakkelijker maken door naar eenheid te streven!

Tweets in het Engels: https://laitman.com/2020/08/my-thoughts-on-twitter-8220/

From Twitter, 8/2/20

Filed under: Thoughts on Twitter | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed