Monthly Archives: februari 2019

Heeft de Schepper Zijn eigen “Ik”?

Vraag: Heeft de Schepper een persoonlijkheid, Zijn eigen “Ik”?

Antwoord: De Schepper heeft Zijn “Ik” en dit “Ik” is het enige wat in het hele universum bestaat. Er bestaat niets anders dan de Schepper, of beter gezegd: niets anders dan de Gedachte, het Scheppingsplan! Wij bestaan in deze gedachte, in dit plan.

Vraag: Als de Schepper alles bestuurt en leven geeft aan alles wat er bestaat, wat betekent het dan om Zijn niveau te bereiken? Betekent dit dat wij een bron van leven worden voor iedereen en dat wij iedereen besturen?

Antwoord: Je bent alleen een kanaal, een buis waardoor de Gedachte van de Schepper naar de gehele schepping stroomt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/7/18

Filed under: The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Bnei Baruch als een overgangsstaat

Onze groep, Bnei Baruch, is een link tussen de Schepper en de mensheid. Dit is onze opdracht, wij moeten ons niet laten imponeren door ups en downs en door onze stemmingen. Wij moeten ervoor zorgen dat de verbinding tussen de Schepper en het volk Israël, de Schepper en alle schepselen, een verbindingskanaal is dat alleen denkt aan de vervulling van deze opdracht.

Hoe dieper wij deze opdracht begrijpen, hoe duidelijker wij voelen dat wij enerzijds de werkers van de Schepper zijn en anderzijds alle schepselen dienen. Dit is niet aflatend werk, dat aan ons voor altijd is gegeven.1

Er staat geschreven: “Maak jouw verlangen”, namelijk het verlangen van de wereld, “als het verlangen van de Schepper.” De Schepper wil de wereld zegenen en wij moeten de wereld zo inrichten dat zij het verlangen van de Schepper wil accepteren, het geven van Boven. Daarom moeten wij het verlangen van de gehele schepping absorberen, het op de juiste wijze geschikt maken en het naar de Schepper verheffen door twee aspiraties te combineren: het verlangen van de Schepper om aan de schepselen te geven en het verlangen van de schepselen om te ontvangen wat de Schepper geeft.

In wezen moet ons verlangen zo gecorrigeerd worden dat het gelijkvormig wordt aan Bina, waar Keter en Hochma heersen in het bovenste gedeelte, en naar het lagere verlangen, Malchut, in het onderste gedeelte. Dan zouden we ons niet hulpeloos voelen, geen neergangen en teleustellingen voelen, maar alleen een permanente staat die bepaald wordt door het verlangen van de Schepper, en het verlangen van de schepselen dat ons vervult en verplichtingen oplegt. En wij zijn het punt van keuze in het midden van Bina dat besluit dat het noodzakelijk is om deze twee delen met elkaar te combineren: het hoogste gedeelte is de Schepper en het lage gedeelte bestaat uit de schepselen. 2

Het enige verlangen dat wij hebben, onze enige plicht naast de vervulling van het verlangen van de Schepper naar de schepselen toe, is dat de schepselen dichterbij de Schepper moeten komen. En wij zijn niet meer dan een nul, alleen maar een adapter. In een dergelijke staat kunnen er geen schommelingen of neergangen zijn, alleen de constante vervulling van de opdracht. 3

Als wij innerlijk dieper gaan, zullen we zien dat het volk Israël niet bestaat en dat er evenmin mensen op deze wereld bestaan, dit is alleen maar het spel van de Schepper met ons, dat ons van twee kanten bereikt: van boven en van beneden. Alleen de Schepper bestaat en ik bevind me in het midden, tussen deze twee krachten in als een verbindingspunt.

De Schepper presenteert Zich als de Hoogste Kracht, als de Schepper, en Hij presenteert Zich ook als de schepping. Ik ben daartussen geplaatst, in het midden, en ik moet alles doen om mij met deze beide krachten te verbinden, de verlangens van alle schepselen absorberen en alle vervullingen, namelijk de schermen en de kracht van de Schepper om te overwinnen. Daardoor neem ik de schepping waar als mijn eigen ziel die ik naar samensmelting met de Schepper moet brengen.

En dan zal ik niet verdwijnen en niet verontwaardigd worden omdat de schepselen niet naar mij willen luisteren en beschuldigingen naar mij uiten. Ik vind dat onbelangrijk, want ik voer mijn opdracht uit en ik wil niet wijken. De Schepper zal echter verschillende staten voor mij regelen: Hij zal iets meer van Boven doen oplichten en iets moois verrichten, daarna zal Hij me van beneden af door middel van klappen activeren, en dit is ook goed. Ik zie alles als Hulp om verder te komen, daarom hebben de resultaten geen invloed op mij. Het is voor mij niet belangrijk hoeveel jaren het in beslag zal nemen, ik voer mijn opdracht uit en daarom ben ik verplicht om te handelen. Er staat geschreven: “Doe van alles, maar ga niet weg.” 4

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/4/19, “Bnei Baruch as a State of Transition” (Preparation for the Convention in Arava 2019)

1 Minute 0:20

2 Minute 2:40

3 Minute 5:40

4 Minute 1:17:11

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

Verbinding met de Hoge Wereld

Vraag: Als een mens de Schepper bereikt en in eigenschappen aan Hem gelijkvormig wordt, hoeft hij dan niet meer in een fysiek lichaam te verblijven?

Antwoord: Er is een aantal Kabbalisten die in onze wereld bij ons zijn en deze wereld op dezelfde manier voelen, wij kunnen ons met hen verbinden.

Zij leven tegelijkertijd in de spirituele wereld en maken het voor ons mogelijk om met die wereld verbonden te zijn. Er zijn maar weinig van zulke mensen, maar er hoeven er niet meer te zijn. Het is niet nodig, want in onze wereld bestaat er maar weinig behoefte aan spiritualiteit.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/7/18

Related Material:

A Kabbalist Is A Person Who Lives In Two Worlds

The Arms In Which The World Rests

A Quantitative Hero And A Qualitative Hero

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Is een gebed dat niet uit het hart komt zinvol?

Vraag: Wij weten dat een correct gebed het gebed voor anderen is. Maar als ik onvoldoende kracht heb om werkelijk te bidden, en mij er toch voor inspan, is het resultaat van zo’n gebed dan toch positief?

Antwoord: In feite niet, want dit is geen gebed, maar een onjuist verzoek,

De Schepper is de alomvattende kracht van de natuur, die alleen een waarachtig gebed aanneemt, geen kunstmatig gebed. We kunnen dit vergelijken met het druppelen van uiensap in je ogen en dan huilen. Heeft dat enige zin? Dit geldt ook voor het kunstmatige gebed.

We hoeven niet te doen alsof. We moeten Kabbalah studeren en onze relatie met de Hoge Kracht proberen te begrijpen, hoe en wat wij moeten vragen. We moeten ervoor zorgen dat onze verzoeken in ieder geval het pad van onze ontwikkeling volgen en vragen om de volgende, meer verheven staten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/4/18

Related Material:

Request For The Future

If There Are No Requests, There Are No Changes

What Is A Prayer In Kabbalah?

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

 

 

Voor wie is de Schepper Goed die goed doet?

Vraag: Voor wie van de schepselen die op aarde leven, is de Schepper Goed die goed doet? Hoe en waarmee compenseren die mensen de negatieve kant van het systeem van bestuur?

Antwoord: De Schepper is Goed die goed doet voor degenen die het voelen. Er is hierbij geen sprake van voorkeur, alsof Hij voor de één goed en voor de ander slecht zou zijn. Hij geeft aan iedereen dezelfde condities.

Ieder van ons heeft namelijk zijn of haar individuele ziel en afhankelijk van de ontwikkeling daarvan voelt een mens de invloed van de Schepper. Misschien voelt een mens deze invloed nog als heel neutraal en afstandelijk, en maakt hij zich daar niet zo druk om, dan stelt hij dergelijke vragen nog niet. Toch is het zo dat alles wat mensen doen alleen onder de invloed van de Schepper plaatsvindt.

Er zijn mensen die al kunnen voelen dat gebeurtenissen ergens vandaan komen en zij gaan op zoek.

En er zijn mensen die ontdekken Wie alle gevoelens en innerlijke veranderingen veroorzaakt en door Wie zij bestuurd worden. Zo bereiken zij, door hun innerlijk werk, de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/14/18

Related Material:

How Is It Possible To Get Close To The Creator?

Evil Is Our Inability To Feel Love

Why Is The Creator So Cruel?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Naar de ene oorsprong

Vraag: In het verleden geloofden mensen in vele goden, nu hebben we het monotheïsme bereikt, maar we zijn niet veel verder gekomen, zelfs nu wij begrijpen dat er een Hogere Kracht bestaat, bidt iedereen nog steeds tot zijn eigen kracht. Het lijkt alsof er twee krachten zijn: goed en kwaad.

Antwoord: Het probleem is dat wij ze niet aan één enkele kracht toeschrijven die uit dezelfde bron voortkomt, uit één enkele oorsprong.

Het zou veel eenvoudiger voor ons zijn als wij alleen al zouden begrijpen dat zij uit één oorsprong voortkomen. Dan zouden we het volgende kunnen onderscheiden: Hoe kan ik mezelf zo veranderen dat ik met de oorsprong verbonden ben, en niet met de positieve of de negatieve kracht? Daartussen zal ik nooit vrede kunnen vinden.

Ik kan niet tot één lijn behoren, de rechter of de linker, tot één partij of één beweging, helemaal nergens toe! We zien hoe het communisme heeft gefaald, evenals het kapitalisme, het fascisme en het feodalisme, om dan nog maar te zwijgen over de democratie. De rechter- en de linkerlijn bestaan alleen om de mens aan te sporen om naar de middellijn te komen en daar de Schepper te vinden. Deze beide lijnen van bestuur komen van Hem, alleen zo zal een mens ze met elkaar kunnen verbinden en de Schepper in zichzelf bouwen.

Van deze twee lijnen, goed en kwaad, begrip en onbegrip, bewustzijn en verwarring, enzovoort, moet ik de beeltenis van de Schepper bouwen die zich buiten mij bevindt.

Ik ken de Schepper niet, maar ik kan Zijn beeltenis construeren, dan bevindt Hij zich in een complete hechting in mij. Zo ontstaat mijn beeltenis, mijn uiteindelijke staat.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 10/14/18

Related Material:

How To See The Creator Through This World

The Middle Line Is The Straight Road To The Creator

The World Where “There Is None Else Besides Him”

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen denken en voelen zonder lichaam bestaan?

Vraag: Hoe kunnen denken en voelen zonder een fysiek lichaam bestaan? Waarin wordt dan het voelen ervaren? Waar is het denken geboren en waar verblijft het?

Antwoord: Voelen is niet iets lichamelijks. Ons lichaam bestaat uit een substantie die lijkt te bestaan. Sommige bewegingen en veranderingen worden erin weerspiegeld, daardoor voelen we dat wij leven.

In werkelijkheid bestaan wij in de gedachte van de Schepper. Behalve deze gedachte bestaat er niets. Het gehele universum, alles wat bestaat, het is alleen een gedachte.

Spreek met astronomen, vraag het aan astrofysici, zij zullen hetzelfde zeggen. Als zij met hemellichamen werken, voelen ze dat dit een plan, een gedachte is.

De wetenschap van  Kabbalah zegt hetzelfde: de materie bestaat niet, wij voelen het zo als het resultaat van de waarneming van het denken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/7/18

Related Material:

Mind And Feelings In Spiritual Development

Becoming A Part Of The Creator’s Thought

Playing With Sensations

Filed under: Body and Soul, Perception | Add Comment / Ask Question →

Ik wil de Schepper ontmoeten!

Vraag: Is er een verschil tussen het feit dat een mens het kwaad ervaart en begrijpt dat het van de Schepper komt of dat hij eenvoudigweg het kwaad ervaart zonder dat hij het de Schepper kwalijk neemt?

Antwoord: Dat is een groot verschil. Als ik dichter bij de Schepper wil komen, Hem wil begrijpen, het geheim van mijn leven wil onthullen – in welke vorm ik voor mijn geboorte bestond en ik welke vorm ik zal bestaan nadat ik mijn fysieke omhulsel losgelaten heb –  heb ik natuurlijk belangstelling voor de Schepper. Hij is de Bron van mijn bestaan in al zijn verschijningsvormen.

Daarom wil ik Hem leren kennen, Zijn eigenschappen verkrijgen, om mijzelf in alle werelden  en staten te kunnen zien. Daardoor krijg ik recht van bestaan. Nu besta ik niet. Het Boek De Zohar noemt ons bestaan een droom die ver verwijderd is van de realiteit.

Dus ik wil niet in deze staat blijven. Ik wil werkelijk begrijpen waar ik ben, dat ik kan veranderen en de ware wereld kan gaan zien, niet de wereld zoals ze mij nu toeschijnt.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 10/14/18

Related Material:

How Is It Possible To Get Close To The Creator?

Get To Know Yourself, Get To Know The Creator

Becoming Equal To The Creator

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Geen instemming, geen groep

Rabash, Writings of Rabash, het artikel “De Agenda van de Bijeenkomst 2”: Dit is te vergelijken met wat er in de Midrash (Vayikra Rabba, Chapter 4) staat geschreven: “Twee mensen stapten in een boot. Eén van hen begon onder zichzelf een gat te boren in de boot. Hij zei: ‘Waarom ben je aan het boren?’ En hij antwoordde: ‘Wat gaat dat jou aan, ik boor onder mezelf, niet onder jou?’ Toen antwoordde hij: ‘Dwaas die je bent! We zullen allebei verdrinken, met de boot!’”

Je moet je altijd afvragen wat je voor de groep doet, je kunt de vraag of een handeling positief of negatief is alleen afwegen in relatie tot de groep.

De opdracht moet inhouden dat elke suggestie die de liefde voor de vrienden kan verbeteren, besproken moet worden, maar dit moet door alle vrienden geaccepteerd worden, er is hierbij dus geen sprake van dwang.

De discussie moet heel duidelijk zijn, nauwkeurig en uitvoerig, zodat iedereen het ermee eens kan zijn, het voorstel accepteert en het toepast. Op een andere manier is het niet mogelijk. Als er geen instemming is, is er geen groep.

Vraag: Bij het innerlijk werk kan ik het me voorstellen. Maar hoe kan zoiets uiterlijk plaatsvinden, zodat iedereen het met het groepsbesluit eens is.

Antwoord: Hier gaat het innerlijk werk juist over. Je verbindt tien elementen met elkaar die een systeem zullen worden waarin de Schepper Zich zal onthullen. Als er maar één element is dat het er niet mee eens is, is het zoals Rabash schrijft: “een gat in de boot.”

From KabTV’s “The Last Generation” 6/27/18

Related Material:
Look For The Middle Line
The Resolution Adopted Unanimously
Moving Toward A Common Goal

De ware schepping voelen

Vraag: Worden de verwachtingen van een Kabbalist vaker vervuld dan die van een gewoon mens?

Antwoord: Dergelijke dingen kunnen we niet vergelijken. Het is zoiets als aan een kind vragen of hij de plaats van zijn wijze vader wil innemen die onderzoek doet, de hele nacht opblijft en constant zoekend is. Een kind kan zich zoiets niet voorstellen.

Het enige wat ik kan zeggen is, dat als een mens zich serieus in Kabbalah verdiept, hij het ware proces van het werk binnentreedt. Hij begint de ware schepping te voelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/8/18

Van de vertaler: Vanwege de Congressen in Israël verschijnen er t/m 24 februari minder blogs. Vanaf 25 februari kunt u dagelijks weer een blog verwachten.

Related Material:

On Art And Creativity

The Passage Through The Worlds

What Does It Mean To Be The Creator?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →