Monthly Archives: januari 2019

Niet afhankelijk van inspiratie

Opmerking: Onlangs spraken wij tijdens een workshop over de liefde voor de vrienden en ik hoorde hoe iedereen niet vanuit het verstand sprak, maar vanuit een diep voelen en begrijpen dat dit belangrijk is, dat dit de toekomst is en dat zij bereid zijn om dit pad onbaatzuchtig te volgen …

Mijn Commentaar: Zulke zinnen maken niet zoveel indruk op mij. Stel dat de vrienden nu over opgang, neergang, verlangen, aspiratie en vriendschap praten, maar wij weten hoe snel zoiets weer voorbij is en wat er dan nog van overblijft.

Ik wil mijn inspiratie heel graag opbouwen, gebaseerd op het begin en het einde van de schepping: waar zijn wij? Hoe bereiken we dat? Niet door wat een mens vandaag zegt en morgen waarschijnlijk niet.

Daarom geef ik er de voorkeur aan om altijd in een staat te zijn waar vanuit ik liefde, verlangen, goedkeuring en grootheid kan ontwikkelen. Dit moet echter gebaseerd zijn op de structuur van het universum, op de bedoeling van de schepping. Dan is het werkelijk iets eeuwigs, globaal en perfect.

Natuurlijk hangt alles af van het karakter en de eigenschappen van een mens, maar ik heb het liefst altijd een tekening bij de hand die het begin en het einde van de schepping laat zien, het hele pad, en hoe dat met de hulp van de groep bereikt kan worden.

Dus wat er ook aan mij gevraagd wordt, ik zeg altijd: “Laten we bij Adam beginnen, bij zijn ontwikkeling, bij het feit dat we samen zijn structuur moeten herstellen.” Wij kunnen hier niet aan ontsnappen. Wij bevinden ons er middenin. En dan leg ik uit wat wij hebben te doen. Het hangt niet van onze inspiratie af. Zo is de realiteit.

Vraag: Dus als ik me in een levenloze staat bevind, ga ik weer scrollen: de schepping van de gemeenschappelijk ziel, de breking van Adam HaRishon.enz.?

Antwoord: Ja. Maar je begrijpt waarom deze levenloze staat wordt gegeven, waar het vandaan komt: van de Oneindige, Volmaakte, Eeuwige en Waarachtige!

From KabTV’s “The Last Generation” 6/27/18

Related Material:
Don’t Talk About Your Feelings
Tuning Ourselves To The “Melody” Of The Seminar
Workshop: Analysis Of Personal Reactions

Tegengesteld aan de rede

Vraag: Waarom spreekt Kabbalah via mijn verstand tegen mij terwijl ik er niets van begrijp? Waarom moet ik veranderen en op het niveau van gevoelens werken terwijl ik de hoge wereld niet voel?

Antwoord: Omdat onze gevoelens ons naar een nieuw verstand leiden. De rede is het resultaat van nieuwe verlangens en gevoelens.

Om de een of andere reden denken wij dat het verstand en het gevoel tegengesteld zijn aan elkaar, maar dat is niet waar! Mijn gevoelens, namelijk mijn verlangens en wat ik daarbij voel, bepalen namelijk mijn denken, daardoor wordt mijn bewustzijn bepaald.

Door mijn verlangens en de vervulling daarvan te veranderen, verandert mijn denken. En als dat niet zo is, kan ik naar “geloof boven de rede” gaan, tegengesteld hieraan. Het denken is niet heilig voor mij, maar soms is het belangrijker dan mijn gevoelens, omdat het mij naar een bepaald niveau brengt, dan toom ik mijn denken in en ga ik daar bovenuit.

De rede zegt: “Verruim je kennis, je verlangens, en ga daarmee aan het werk.” En ik antwoord: “Nee, daar wil ik niet mee werken, want zij geven mij geen antwoord. Ik moet een andere weg inslaan.”

Wat betekent: tegengesteld aan de rede? Ik vernietig mijn denken niet, ik zeg alleen dat ik mij niet laat beperken door wat ik zie. Ik moet daar een stap bovenuit gaan.

Wat een stap boven mijn denken uit is, weet ik niet. Kan ik aan iets denken dat hoger is dan ikzelf? Dan doe ik een beroep op mijn gevoelens en ik zeg: “Mijn egoïstische gevoelens zijn verkeerd. Ik wil op weg gaan met de eigenschappen van geven, niet van ontvangen. Dit is de enige manier waarop ik resultaat zal bereiken. Dan zal mijn denken ook veranderen.

Ons denken wordt door Boven beïnvloed, ik doe een beroep op mijn gevoelens en ga daar bovenuit naar de eigenschap van geven. Dan kom ik op een nieuw niveau: met nieuwe gevoelens en een nieuw verstand.

From the lesson in Russian 8/26/18

Related Material:
Mind And Feelings
Mind And Feelings In Spiritual Development
Reason And That Which Is Above It

Alles wordt op het niveau van de hoge wereld opgelost

Vraag: Als anderen deel van mij zijn, verander ik dan mijn externe delen door anderen anders te zien?

Antwoord: Natuurlijk. Maar tegelijkertijd voel je niet meer wie jij verandert: de anderen of jezelf. Je gaat je met anderen verbinden en dan blijkt dat één gemeenschappelijk geheel te zijn. De Schepper verbindt iedereen met elkaar.

Vraag: Nu zitten wij in de les en er zijn miljarden mensen in de wereld die nu werken, slapen, vechten, etc. Wij kunnen hen niet voelen, hoe moeten wij hiermee omgaan?

Antwoord: Daar moet je geleidelijk aan wennen, dan zal de kwestie van tijd, de gelaagde ruimte en alles wat er gebeurt, verdwijnen. Je gaat zien dat dit niets betekent en dat alles op een volkomen ander niveau wordt opgelost.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/2/18

Related Material:
Everything Is Decided Only In The Upper World
I Return The Whole World Inside Me
My Dark Silhouette Against The White Background Of Bestowal

Wat moeten wij aan de Schepper vragen?

Vraag: Als er geen ander is dan Hij, waarom vervult de Schepper dan niet het verlangen naar iets? Hij helpt bijvoorbeeld een mens met een ongeneeslijke ziekte niet.

Antwoord: Hij is degene die de ziekte stuurt! De Schepper doet alles.

Hij brengt ons iedere dag, van de vroege ochtend tot de late avond, allerlei soorten problemen die wij op de een of andere manier proberen te ontvluchten.

Wij begrijpen dat het onmogelijk is om eraan te ontsnappen, en uiteindelijk doen wij dan toch een beroep op Hem en proberen wij te ontdekken waar Degene is die zich achter dit alles verbergt. Dit is het doel van de klappen die wij krijgen. Hij stuurt ons moeilijkheden om onze aandacht te vragen.

Vraag: Betekent dit dat het geen zin heeft om Hem om veranderingen te vragen?

Antwoord: Inderdaad, wij moeten maar om één ding vragen: dat Hij Zijn Eén zijn aan de wereld onthult.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/2/18

Related Material:
Why Doesn’t The Creator Hear Our Complaints?
What To Ask From The Creator?
Prayer As A Systematic Action

Voor wie is het Boek De Zohar bedoeld?

Zohar for All, Torah, “BeHaalotcha” 58 (When You Raise [the Lamps]): Wee degene die zegt dat de Torah letterlijk op te vatten verhalen vertelt en ongeletterde woorden gebruikt, zoals die van Ezau en Laban. Als dit zo zou zijn, kunnen wij zeggen dat wij zelfs vandaag de woorden van een onopgevoed mens in een wet kunnen veranderen, met mooiere woorden dan uitgesproken zijn. Als de Torah naar alledaagse zaken zou verwijzen, hebben de leiders van de wereld onder elkaar betere dingen te zeggen, dus laten we hen volgen en van hun woorden op dezelfde wijze een wet maken. Alle woorden van de Torah hebben echter de hoogst denkbare betekenis.

Het is heel moeilijk om Het Boek De Zohar aan beginners uit te leggen. Dit is een volkomen gesloten boek. De teksten lijken literair of historisch te zijn, vaak angstaanjagend, mystiek.

Toen ik met Rabash begon te studeren, werd mij gezegd, dat ik kon beginnen met het artikel “Preface to the Wisdom of Kabbalah” van Baal HaSulam, dit is één van de inleidingen tot Het Boek De Zohar. De gehele methode, de techniek van het spirituele werk, wordt daarin helder beschreven in de taal van Kabbalah en niet in de taal van gevoelens.

Het Boek De Zohar kan niet als tekstboek gebruikt worden, het kan alleen gebruikt worden als materiaal voor extra lessen voor mensen die serieus Kabbalah studeren.

Vraag: Wat voor geheimen zijn erin verborgen?

Antwoord: Het is onmogelijk om deze geheimen aan een mens te onthullen, want alles zou onduidelijk voor hem zijn, hij mist namelijk de hersenen die nodig zijn om onbegrijpelijke dingen bij elkaar te brengen.

Iemand die nu Kabbalah studeert, heeft namelijk een gewone, aardse psychologie. Hij moet aan zichzelf werken totdat het Licht hem een beetje begint te veranderen, afhankelijk daarvan zal hij het materiaal, dat bestudeerd wordt, anders gaan waarnemen.

Vraag: Waarom is Het Boek De Zohar dan geschreven?

Antwoord: Zodat je iets kunt leren, iets waardoor je kunt veranderen en waardoor je – naarmate je verandert – gaat voelen hoe de wereld, die altijd eenzijdig leek te zijn, aan het veranderen is, je ziet de wereld nu als integraal.

Je zult de wereld totaal anders gaan zien: complementair, veranderbaar, als één geheel. De levenloze, vegetatieve, animale en menselijke natuur zal je als één systeem waarnemen.

Je zult erin leven. Je zult niets kunnen veranderen zonder al het overige ook te veranderen.

Het Boek De Zohar is een commentaar op de Torah. In de Torah staat absoluut alles beschreven – van begin tot eind – over de weg van de mens en de gehele mensheid. Alleen degene die verandert tijdens zijn opgang op de treden van de spirituele ladder, bereikt wat er in de Torah geschreven staat.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/26/18

Related Material:
The Book Of Zohar, The Main Book Of The Wisdom Of Kabbalah
Not Just A Book
Feeling The Book Of Zohar

De ziel – Eén voor allen en eenieder heeft een eigen ziel

Vraag: Uit welke delen bestaat het spirituele object dat wij een “ziel” noemen? Is het iets permanents of is het aan verandering onderhevig?

Antwoord: De ziel bestaat uit tien Sefirot. De ziel verandert voortdurend, afhankelijk van het werk dat een mens aan zichzelf verricht. Er zijn echter altijd tien delen die in één enkel integraal systeem met elkaar verbonden zijn, alles is daarin aanwezig.

De ziel is één voor allen en eenieder heeft zijn eigen ziel, net zoals onze wereld één wereld voor iedereen is en iedereen zijn eigen wereld heeft. Maar wat wij via ons egoïsme waarnemen, wordt “onze wereld” genoemd, “deze wereld”, en wat wij door middel van de eigenschap van geven waarnemen, en misschien wel vanuit liefde – als wij boven ons egoïsme uitstijgen – wordt “spirituele wereld” genoemd, of “ziel”.

Vraag: Zijn de ziel en de Hoge Wereld hetzelfde?

Antwoord: Als wij de Hoge Wereld voelen, wordt dat de “ziel” genoemd, of de “tien Sefirot.” De tien Sefirot vormen het skelet van de ziel.

Het woord Sefira” komt van het woord “lichtend” (Sapir). Het is een punt dat egoïstisch was en gevend is geworden, altruïstisch. Daarom straalt het.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/10/18

Related Material:
Why Is The Soul Made Of Ten Sefirot?
A Soul And Its Substance
One Soul For All

 

Maak ruimte voor de Schepper in de bijeenkomst met de vrienden

De bijeenkomst met de vrienden (Yeshivat Haverim) is de belangrijkste handeling. Dit vindt niet alleen plaats als wij fysiek bij elkaar gaan zitten. In spiritualiteit betekent bijeenkomst (bij elkaar zitten) dat wij geen gebruik maken van onze verlangens om te ontvangen, maar alleen van de verlangens om te geven (zitten). Wij beperken onze verlangens om te ontvangen en gaan alleen vanuit geven met elkaar om.

Als ik de samenkomst met de vrienden voorbereid, moet ik mij daarbij voorstellen dat ik de delen van mijn ziel verzamel en verenig tot één ziel, in één spirituele Partzuf, ondanks alle verschillen tussen ons. Hoe meer deze Partzuf groeit en de kwaliteit ervan verbetert, hoe opvallender de innerlijke verschillen tussen de vrienden worden, eenvoudigweg ondraaglijk. Tegelijkertijd moeten wij ons echter met elkaar verbinden om één spirituele Kli te creëren, een Partzuf, waarin alle tegengestelde eigenschappen aanwezig zijn en zich boven alle verschillen uit verenigen.

Hieruit blijkt duidelijk dat de samenkomst met de vrienden de belangrijkste handeling is waardoor wij onze ziel corrigeren en plaats maken voor de Schepper om Zich te onthullen, wij verwerkelijken het doel van de schepping.

Wij moeten de samenkomst met de vrienden niet opvatten als een simpele meeting van één à twee uur, we moeten over de essentie van deze handeling nadenken. Het doel van het bestaan van de mens, zijn opdracht in deze wereld, in de spirituele wereld en in zijn leven, dit alles moet naar de bijeenkomst met de vrienden gebracht worden, zodat deze bijeenkomst alleen voor dit doel plaatsvindt.

De Yeshivat Haverim helpt om alle voorwaarden te implementeren die in ieder van ons en in de hele wereld onthuld worden. Wij moeten geen enkel aspect ontkennen, wij moeten op ons niveau eenieder zo volledig mogelijk maximaal met de ene Kli verbinden, zodat de Schepper Zich kan onthullen en Hij vreugde aan ons beleeft. (1)

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/20/19, Writings of Rabash, Vol. 1, Article 30 “What to Look For in the Assembly of Friends”
1 Minute 00:28

Stralende Sefirot

Een Sefira is een verlangen om genot te ontvangen, zich beperkt en zich opent om aan een vriend te geven, er is dus al een Masach (scherm) aanwezig en Terugkerend Licht, een afweging om te geven. In de mate waarin de Sefira aan een vriend geeft, schijnt deze, daarom de benaming Sefira. Het verlangen wordt verdeeld in tien Sefirot die willen schijnen, aan elkaar willen geven en zich zo willen verenigen om aan de Schepper te geven. Dan schijnt de Schepper op hen. Zij gaan stralen en worden tien Sefirot genoemd.

Wij kunnen op veel niveaus met deze tien Sefirot werken, op voorwaarde dat wij in staat zijn om boven ons verlangen uit te stijgen en het transformeren in een lichtglans, een bron van Licht.

Uiteraard kan ik de Lichtbron niet zijn, maar in de mate waarin ik wil geven, begint het Licht zich in mij te openbaren en geeft Het mij de kracht om te geven. Zo word ik een kanaal om het Hoge Licht naar anderen toe te geleiden. Iedereen moet zo´n kanaal worden en de Schepper met anderen verbinden. Op deze manier zullen wij het gebroken systeem van Adam HaRishon herstellen: de mensheid in één gemeenschappelijke ziel.

Wij behoren tot de laatste generatie die een enorm groot verlangen naar genot heeft en moeilijk te corrigeren is. Daarom hebben wij weerstand tegen deze correctie en rekken wij de tijd.

Bovendien is dit zo´n moeilijk en langdurig proces omdat wij een collectieve correctie uitvoeren. Lang geleden was één enkel mens of een kleine groep voldoende om dichter bij de Schepper te komen, de Hoge Kracht te onthullen en de correctie te voltooien, want men corrigeerde zichzelf. Nu staan wij echter aan het begin van het proces van de collectieve correctie, daarom moeten wij onszelf transformeren tot een overgangs-adapter voor de mensheid als geheel, voor alle zielen.

Daarom is onze correctie zo groot en breed, onvergelijkbaar met alles wat er ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. En daarom moeten wij ons zo inspannen om alleen nog maar de eerste toegang tot de spirituele wereld te bereiken.

De spirituele ontwikkeling versnellen is alleen mogelijk door onze verbinding. Het is belangrijk om te weten waarom wij deze verbinding nodig hebben, zoals er geschreven staat: “Het einde van de daad is in de daaraan voorafgaande gedachte aanwezig.” Wij leven in het tijdperk van het einde van de correctie (Gmar Tikkun). Daarom moeten wij een stap voorwaarts maken naar de gewenste staat, en van daaruit het wiel terugdraaien om te zien wat wij nu moeten doen. Vanaf het allereerste begin moeten wij ons echter richten op het einddoel. De ruimste cirkel aan het einde van de correctie en de dichtstbijzijnde, met de Ten daarin, niet langer als een cirkel maar als een lijn, dit alles moet in één enkel doel opgenomen worden.1

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/27/18, Lesson on the Topic “Sukkot
1 Minute 35:22

Related Material:
Ten Sefirot And Not Less
Why Is The Soul Made Of Ten Sefirot?
Letters And Sefirot

Duizenden uren eenheid

Vraag: Hoe moeten wij met de grootheid van de Schepper werken die wij tijdens de bijeenkomst met de vrienden ontvangen hebben, zodat dit ons tot aan de volgende meeting zal helpen?

Antwoord: Ik betwijfel of één meeting per week voldoende is.

Rabash schreef artikelen over de regelmaat van de bijeenkomsten voor degenen die elke dag in de les samen waren en voor en na de les over het lesmateriaal discussieerden. Hier en daar hadden zij diverse “vijf minuten contactmomenten”: in de ochtendlessen, in de avondlessen en soms midden op de dag. Nu heeft iedereen een mobiele telefoon en kan iedereen elkaar bellen.

De huidige meetings van de Tens moeten vrijwel dagelijks plaatsvinden. Als mensen deze tijd op de juiste manier gebruiken, levert dit duizenden uren per jaar op. Met deze hoeveelheid collectief werk kan je heel snel succes behalen. Het belangrijkste is dat deze tijd op de juiste manier gevuld wordt, op de juiste manier gebruikt wordt en het werk gerealiseerd wordt.

From TV program “The Last Generation” 6/27/18

De logica van het geluid volgen

Rabash, Writings of Rabash, Article “The Agenda of the Assembly 2”: – (Het Programma van de Groep 2): Daarom moeten wij eerst de belangrijkheid van de bijeenkomst prijzen en dan zien wat wij door deze activiteit kunnen verkrijgen. Zoals onze Wijzen hebben gezegd: “Men moet de Schepper altijd prijzen, en dan bidden.” Met andere woorden: het begin van de bijeenkomst, namelijk het begin van de discussie die het begin van de bijeenkomst vormt, moet uit het prijzen van de groep bestaan. Eenieder moet proberen om redenen en uitleg te geven die gaan over hun verdienste en hun belangrijkheid. Zij moeten uitsluitend spreken over de verdiensten van de groep.

Vraag: Moet er eerst een spel met woorden plaatsvinden over de belangrijkheid van de groep?

Antwoord: Dit is geen spel! Je moet hier elke keer weer mee beginnen. Waarom ben ik in deze wereld? Met wat voor doel? Hoe moet en kan ik dat bereiken? Waarom in de groep? In wat voor groep eigenlijk? Wat voor werk moeten de vrienden verrichten om het doel van de schepping te bereiken? Enzovoort.

Vraag: Als ik naar een bijeenkomst van de vrienden ga, moet ik deze reeks vragen dan ook altijd in gedachten hebben?

Antwoord: Als ik pas in het midden van deze reeks vragen wakker begin te worden, is dat geen serieuze basis voor het spirituele werk. Een serieuze basis wordt vanaf het allereerste begin hernieuwd: “Waarom ben ik op deze wereld gekomen?” Hoe kan ik anders verder? Op basis waarvan?

Ik leef in deze wereld om de Schepper te bereiken. De Schepper kan ik alleen bereiken als ik samenkom met de juiste Ten: met gebroken verlangens die het mogelijk moeten maken om Hem “op te vangen”, zoals een radio een geluidsgolf opvangt.

Om dit te kunnen doen, wordt er aan ons leiding en advies gegeven over de manier waarop wij ons kunnen opstellen, als een oscillerend circuit van een ontvanger, om zo de Schepper te kunnen detecteren.

Vraag: Raadt u ons aan om ons zo voor te bereiden op een Yeshivat Haverim (bijeenkomst met de vrienden), op de lessen, en ook op het dagelijks leven?

Antwoord: Natuurlijk. Zo bereid ik mijzelf voor.

Ik heb een Ten nodig. Waarom ga ik naar de meeting? Omdat ik in deze Ten de Schepper moet onthullen. Op een andere manier kan ik Hem niet bereiken. Voor mij betekent “de Schepper onthullen”, dat ik het doel van het leven bereik. Daarom heb ik een reden om snel naar de meeting met de vrienden te gaan en iets te doen.

Uitgaande van dit doel moet ik de voorwaarden ontdekken die noodzakelijk zijn om de Schepper in de Ten te bereiken.

Vraag: Betekent dit dat alles op het niveau van gevoelens moet gebeuren?

Antwoord: Ook op het niveau van de logica. Als ik nu niets voel, ben ik totaal bevroren, zulke perioden doen zich voor. Dan ga ik eerst door alles heen scrollen en gebruik ik mijn logica. Logica is zo hard als ijzer; dit is nu het enige wat ik heb. En zo breng ik mijzelf terug naar de staat waarin ik mijn kans ga benutten. De Yeshivat Haverim krijg ik één keer per week en ik moet erbij zijn.

Ik weet dat ik daaruit moet ontvangen hoe mijn houding moet zijn om van al mijn vrienden indrukken te krijgen, die het mij mogelijk zullen maken om spiritueel verder te groeien.

From KabTV’s “The Last Generation” 6/27/18

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →