15 onbekende Inzichten in Rosh Hashanah

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel “15 onbekende Inzichten in Rosh Hashanah” gepubliceerd

 

Wij hebben Rosh HaShanah, het begin van het Hebreeuwse jaar, al 5778 jaar gevierd. Wat kunnen wij dit jaar nu werkelijk vernieuwen en hoe kunnen wij onze waarneming van de werkelijkheid zo veranderen dat het komende jaar aanzienlijk beter zal worden? Hier volgen 15 baanbrekende inzichten.

1. De Wereld op een Omslagpunt

In de 21e eeuw hebben wij alles bereikt. Toch kunnen wij de problemen en het leed dat ons als individuen en als maatschappij teisteren niet van ons afschudden. Politieke instabiliteit, sociale verdeling, terrorisme en veiligheidsrisico’s, destabilisatie van het klimaat, massale immigratie en meer – het zijn maar enkele symptomen die wijzen op de wereldwijde verstrengeling waarmee de wereld te maken krijgt.

Duizenden jarenlang hebben wij geprobeerd om op talloze manieren de wereld om ons heen te ordenen. Maar tastbare feiten bewijzen dat wij de formule voor een vredig, gelukkig leven nog niet gekraakt hebben. Het zilveren randje is dat mensen het huidige paradigma in twijfel beginnen te trekken en op zoek zijn naar een nieuwe benadering van het leven.

2. De Wereld is een Spiegel van Onze Innerlijke Wereld

De Ari, de Kabbalist die de gehele structuur van de spirituele werkelijkheid zeer gedetailleerd beschreven heeft, heeft het als volgt samengevat: “De mens is een kleine wereld, de wereld is een groot mens.” Met andere woorden: de hele wereld is een reflectie van de innerlijke wereld van de mens, de wereld weerspiegelt de consequenties van de innerlijke kwaliteiten van de mens. Als wij de werkelijkheid op de juiste manier leren waarnemen, zullen wij de verbinding ontdekken tussen wat er in de wereld gebeurt en wat er in ons plaatsvindt. Wij kunnen de wereld dus veranderen door de wereld te veranderen.

3. Menselijke Wezens worden door Verlangen gemotiveerd

De kracht waardoor de ontwikkeling van de mensheid wordt aangestuurd, is het verlangen om te genieten. Dit verlangen neem in grootte en kwaliteit toe. De ladder van de ontwikkeling van het menselijk verlangen begint bij fysieke basisverlangens naar voedsel, seks, gezin en onderdak, en ontwikkelt zich naar menselijke verlangens op sociaal gebied, naar geld, eer, macht en kennis; de hoogste verlangens zijn de verlangens naar spirituele vervulling. Op elke trede van de ladder wordt onze waarneming van de werkelijkheid door het verlangen gevormd.

4. De Menselijke Waarneming wordt door het Egoïstische Verlangen gevormd

In een bepaalde fase van de ontwikkeling van het menselijke verlangen, willen mensen ten koste van elkaar genieten. Kabbalah noemt deze natuurlijke fase van ontwikkeling: “egoïsme”. Het toenemende egoïstische verlangen in de mens vormt zijn waarneming van de werkelijkheid. Als resultaat ziet de mens de wereld buiten zich in een steeds groter wordende crisis, een wereld waarin de mens een wolf is voor zijn medemens.

5. Het Menselijke Ego op een Dood Spoor

Het egoïstische verlangen ziet talloze mogelijkheden om plezier te beleven aan deze wereld. Het is constant op zoek naar groter genot. Maar de mens wordt steeds weer teleurgesteld, want het verlangen ontmoet ontevredenheid en dat veroorzaakt teleurstelling en frustratie. Op den duur stapelen de bittere ervaringen van de mensheid zich op en iedere generatie raakt sneller dan de voorgaande ontmoedigd door de jacht naar genot. Dit is de oorzaak van de steeds grotere vraag naar drugs en van depressie, een verschijnsel dat in de 21e eeuw de belangrijkste oorzaak van onbekwaam functioneren is geworden.

6. Wil je de Wereld veranderen – Verander dan de Mens

Instinctief willen wij de wereld om ons heen corrigeren, want daar worden onze problemen zichtbaar. Dit is echter een illusie. De bron van onze problemen is het steeds groter wordende ego in onze innerlijke wereld. Zoals het dashboard in een auto de bestuurder inlicht over snelheid, brandstof, enz., laat de wereld aan de mens allerlei gegevens zien over zijn innerlijke eigenschappen. Dus als wij ons egoïsme corrigeren, onze negatieve houding naar anderen, zal het “dashboard” ons een perfecte wereld tonen: een replica van onze innerlijke wereld.

7. De Mens verandert in zijn Relatie tot Anderen

De houding van de mens verandert als hij met anderen omgaat zoals hij met zichzelf omgaat. Positief met de medemens omgaan, brengt ook een positieve houding naar de andere niveaus van de natuur teweeg: naar het minerale niveau, de flora en de fauna. Daarom bedachten de Kabbalistische Wijzen de beroemde stelregel: “Heb je naaste lief als jezelf.” Het gaat hierbij niet over gedrag of moraal, het is echter een middel om de waarneming van onze werkelijkheid fundamenteel te veranderen. In onze poging om alle delen van de werkelijkheid om ons heen als één geheel te zien, trekken wij de natuurlijke kracht aan die een nieuwe waarneming in ons bouwt. Met andere woorden: een mens die zichzelf verbetert, verbetert meteen de wereld om zich heen.

8. Elke Crisis kalibreert onze Waarneming

De bedoeling achter alle moeilijkheden die wij ondervinden, als individu en als maatschappij, is dat wij aandacht besteden aan de correctie van ons ego, dat wij onze houding naar elkaar verbeteren. Zolang wij dit nalaten, zal de werkelijkheid een steeds grotere druk op ons uitoefenen om onze waarneming van de werkelijkheid te kalibreren.

9. De positieve Weg naar een Verandering in Waarneming

Een aangename, efficiënte en snelle manier om onze waarneming van de werkelijkheid te veranderen, is een leerproces naar groter bewustzijn. In dit proces leren wij de wereld als een afspiegeling van onze innerlijke eigenschappen zien en voelen. Stap voor stap kan een mens zijn waarneming van de werkelijkheid bewust en onafhankelijk op een hoger plan brengen – niet door crises.

10. De virtuele Wereld bereidt voor ons een nieuwe Waarneming van de Werkelijkheid

De transformatie van de wereld in een klein, globaal dorp, helpt ons om te begrijpen dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn en afhankelijk zijn van elkaar. Wat er in een individu plaatsvindt, beïnvloedt de hele wereld. Naast de toenemende onderlinge afhankelijkheid, ontwikkelen virtuele netwerken en technologieën zich exponentieel. Zij bevrijden ons uit de beperkingen van de fysieke wereld en laten ons wennen aan de gedachte dat de mensheid een innerlijke essentie is die in ons aanwezig is. Als mensen bijvoorbeeld virtueel met elkaar communiceren, vormen zij innerlijk het karakter van de persoon of de groep waarmee zij communiceren.

11. Een heel kleine Verandering in het Verlangen – Een heel grote Verandering in de Wereld

Misschien lijkt het zo dat de verandering van onze waarneming van de werkelijkheid intellectueel onderzoek vereist of diep zelfonderzoek, maar dit is niet het geval. Aangezien onze waarneming door ons verlangen gevormd wordt, is er alleen een ware verschuiving in het verlangen nodig, namelijk een emotionele verschuiving die in het hart gevoeld wordt. Dit betekent dat eenvoudige handelingen die onze gevoeligheid naar eenheid tussen mensen vergroten, onze waarneming kunnen richten en zo een stralender beeld van de wereld projecteren.

12. De Delen van de Werkelijkheid met elkaar Verbinden, leidt naar de Onthulling van de Schepper

Regelmatig werken aan “Heb je naaste lief als jezelf”, namelijk de poging om alle delen van de werkelijkheid als één geheel te zien, heeft tot gevolg dat wij de ene kracht die de werkelijkheid bestuurt, onthullen. De kracht die het fundament van de werkelijkheid is, die de minerale, vegetatieve, animale en menselijke delen tot één harmonieus systeem samenbindt. Op die manier gaan wij geleidelijk voelen hoe deze ene kracht alles in de werkelijkheid bestuurt.

13. De Wereld is In Ons: De Revolutie na Einstein

De mensheid staat voor een enorm grote, diepgaande verandering in de benadering van het leven en de hele realiteit. Zoals de mensheid ooit geloofde dat de zon om de aarde draaide en Copernicus het tegendeel bewees, en Einstein de werkelijkheid herdefinieerde als een relatief beeld dat van de observator afhankelijk is, zal het volgende revolutionaire stadium van ontwikkeling ons laten zien dat de werkelijkheid een projectie is van het innerlijk van de mens.

14. De pioniers op het gebied van de Verandering van het Concept Realiteit

De mensen die een nieuwe perceptie van de werkelijkheid hebben bereikt, worden “Kabbalisten” genoemd. Uit de eerste groep Kabbalisten die een sociaal leven leidden, dat gebaseerd was op een voltooide waarneming van de werkelijkheid, is door de jaren heen “het volk Israël” ontstaan. Sindsdien is het de taak van het Joodse volk om een voorbeeld voor de mensheid te zijn, een voorbeeld voor een maatschappij die in een uniforme waarneming van de werkelijkheid leeft. Dit is het ware onderricht dat tot het volk Israël behoort, en dit is de oorzaak van het onverklaarbare gevoel dat de wereld over het Joodse volk heeft.

15. Rosh HaShana is een Mogelijkheid voor Verandering

Rosh HaShanah betekent: het begin van een verandering in de mens, een verandering in zijn waarneming van de werkelijkheid. Daarom symboliseert de komende feestdag de perfecte mogelijkheid voor ons om te besluiten dat wij dit jaar ons denken en ons hart veranderen om zo een nieuwe werkelijkheid waar te nemen.

Een Gelukkige Rosh HaShanah!

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed