Ynet: Hoe Kunnen Wij De Wereld Beïnvloeden?

Mijn meest recente column op Ynet

Hoe Kunnen Wij De Wereld Beïnvloeden?

Wij zijn geneigd om te denken dat wij geen directe invloed hebben op de toestand in de wereld, met name wanneer het om een gebeurtenis gaat die ver buiten de grenzen van Israël plaatsvindt. Een feit is echter dat wij ons precies in het centrum bevinden en dat alleen wij degenen zijn die gebeurtenissen ten goede of ten kwade kunnen beïnvloeden: “Elke calamiteit die zich voordoet, komt door toedoen van Israël naar de wereld.”

De situatie in de wereld wordt elke dag gecompliceerder. Duisternis, kwaad en haat nemen in een ongekend tempo toe en de gehele mensheid wordt bedreigd in de vorm van wereldwijd terrorisme, financiële crises, oorlogen en ontelbaar vele afschuwelijke gebeurtenissen die plaatsvinden tussen mensen, volkeren en landen.

 

 

Wij zijn geneigd om te denken dat wij geen directe invloed kunnen uitoefenen op wat er in de wereld gebeurt, temeer als het een gebeurtenis betreft die ver buiten de grenen van Israël plaatsvindt, we hebben er geen idee van dat “Elke calamiteit die zich voordoet in de wereld veroorzaakt wordt door Israël” (1), zoals Rav Kook schrijft.

Het ontbreekt ons aan het vermogen om te onderscheiden hoezeer wij het doelwit zijn en om te voelen hoe ”In een dergelijke generatie alle vernietigers van de naties van de wereld zich verheffen en allereerst de kinderen Israëls willen vernietigen en doden …” (2). Er zijn mensen die denken dat dit alles uitsluitend met het verleden te maken heeft en dat de verschrikkingen die in het verleden hebben plaats gevonden tijdens het Nazi-regime nu niet meer kunnen gebeuren, wij kunnen echter nog steeds zien hoe de mensheid als vanzelfsprekend kan terugkeren naar een situatie waarin één derde van het Joodse volk werd vernietigd.

“Ik denk dat de wereld zal geloven dat het einde van de wereld versneld in aantocht is,” schreef Kabbalist Yehuda Ashlag in de 50er jaren, “en dat Israël hier het eerste door getroffen zal worden, net zoals tijdens de laatste oorlog. Daarom kunnen we het beste de wereld nu wakker schudden, zodat zij de enige remedie die er is kan ontvangen om te kunnen leven en bestaan” (3).

De tijd werkt echter niet in ons voordeel en de hulpeloosheid die elke Jood over de gehele wereld voelt, vraagt van ons om deze Wijsheid voor mensen toegankelijk te maken en de opdracht aan te reiken die wij als volk moeten vervullen.

“Elke calamiteit die zich voordoet, komt door toedoen van Israël naar de wereld.”

Het mondiale tijdperk waarin wij leven, verbindt Israël met de 70 naties van de wereld tot één lichaam en nu “… wordt de gehele wereld beschouwd als één collectief, één gemeenschap” (4). Het Boek de Zohar beschrijft Israël als “het hart van de wereld”, en zoals “de organen van het lichaam geen enkel moment in de wereld kunnen bestaan zonder hart, kunnen de naties van de wereld niet in de wereld bestaan zonder Israël” (5).

De crisis die in de gehele wereld opschudding teweeg brengt, vindt plaats doordat het volk Israël zijn opdracht niet naar behoren vervult, zo wordt temeer benadrukt dat de wereld van ons afhankelijk is: “het bouwwerk van de wereld dat nu in elkaar stort door verschrikkelijke stormen en een bloederig zwaard, eist het bouwwerk van het Israëlische volk. Het bouwwerk van het volk en de openbaring van de geest ervan is één ding en dit alles is verbonden met het bouwwerk van de wereld dat uiteenvalt en maximale kracht, eenheid en superioriteit verwacht” (6).

Als wij verenigd zijn als één mens met één hart, laten wij de goede kracht door ons heen stralen naar de wereld. Als de goede kracht ontbreekt, wordt de kwade kracht sterker en komt er meer haat en verdeeldheid tussen mensen. Door de negatieve kracht voelen de naties van de wereld dat Israël de bron van het kwaad in de wereld is. “Het is een feit dat Israël het meest gehaat is van alle naties, of het nu om religieuze redenen is, kapitalistische redenen of communistische redenen” (7). De beschuldigende vinger waarmee de naties van de wereld naar ons wijzen, wordt tot uitdrukking gebracht in de vorm van verschillende besluiten tegen ons. In een globale wereld is het voldoende om op diplomatieke wijze Israël te isoleren in een poging om geleidelijk aan Israël te verstikken, door een economische boycot bijvoorbeeld.

De eerste mens die de oplossing vond voor de menselijke crisis was Abraham, de voorvader van het volk Israël. De speciale methode die hij ongeveer 4.000 jaar geleden in het oude Babylonië ontdekte, gaat over relaties tussen mensen op twee niveaus: één niveau is de egoïstische kracht, de negatieve kracht van afscheiding en haat waardoor zijn leerlingen uit elkaar werden gedreven; het tweede niveau is het niveau van de kracht van liefde en verbinding, de positieve kracht in de natuur.

Abraham wist hoe hij deze twee krachten met elkaar kon verbinden om in mensen twee niveaus van hun houding naar de wereld bij elkaar te brengen, zodat “… liefde alle overtredingen bedekt” (8). De methode van verbinding die hij heeft ontwikkeld is niets anders dan de Wijsheid van Kabbalah.

Kabbalah wordt door de meeste mensen beschouwd als een occulte wetenschap. Het feit dat deze Wijsheid verborgen was en door mensen mysterieus gevonden werd, vormde de basis voor vele mythen, geruchten en misvattingen. Het is nu tijd dat deze Wijsheid open is en toegankelijk voor iedereen. Deze oude methode is het meest vitale middel voor het volk Israël en voor de gehele wereld.

Alle grote Kabbalisten – de Wijzen die in het bezit zijn van “de meest uitgebreide kennis die er bestaat, vergeleken met alle andere wijsheden in de wereld, want zij verkrijgen hun kennis van de Wijsheid der Waarheid zelf” (9) en worden “beloond doordat zij alle niveaus die een mens kan bereiken in de werkelijkheid ook bereiken” (10) – roepen uit dat het in de kritische situatie waarin we ons bevinden, onze plicht is om ons constant te verdiepen in de Wijsheid van Kabbalah, namelijk: in de correctie van de relatie tussen ons, zoals de ARI heeft gezegd: “Als we ons verdiepen in de Wijsheid van Kabbalah, zal onze bevrijding komen, want alles hangt van deze Wijsheid af” (11).

De kracht die in deze Wijsheid verborgen is, kan ons van alle gevaren die ons staan te wachten, verlossen en het ons mogelijk maken om als volk en staat te overleven, want “als er liefde, eenheid en broederschap is in Israël, kan geen enkele calamiteit hen treffen en houden zij op die manier alle vervloekingen en al het lijden op afstand” (12).

Wat is de Torah volgens de Wijsheid van Kabbalah?

Door de geschiedenis heen was er één prominente boodschap in de lessen van de Kabbalisten, namelijk: “Heb je vriend lief als jezelf” (13) of met andere woorden: “Doe aan anderen alles wat jij wilt dat anderen aan jou doen,” zoals Rambam het gewoonlijk zei. De liefde voor anderen is het grote gebod in de Torah.

Als de Wijzen van Kabbalah naar de Torah verwijzen, verwijzen zij in de allereerste plaats naar een speciaal kruid dat de kracht heeft om de neiging tot het kwaad – de kracht van afscheiding – te beteugelen. Onze Wijzen zeiden: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen, Ik heb de Torah als een kruid geschapen” (14), namelijk het Licht daarin, “want het Licht in de Torah corrigeert het kwaad” (15).

Volgens Kabbalah betekent het woord ‘Torah’ veel meer dan een nauwkeurige inachtneming van verschillende gewoonten. Het Boek de Zohar waarschuwt ons: “Wee degene die zegt dat de Torah ons op een oppervlakkige manier verhalen vertelt, dat de Torah in lekentaal vertelt over Esau en Laban, etc., alles in de Torah gaat over grote geheimen” (16). En verder “… omdat alle geboden in de Torah en de geboden die door onze voorvaderen zijn gecorrigeerd”, zoals Eben Ezra zegt, “er zijn om het hart te corrigeren, hoewel de meeste geboden door handelingen of woorden worden vervuld” (17).

Daarom concludeert Baal HaSulam “… alleen door de verspreiding van de Wijsheid van Kabbalah onder het volk zullen we volledige verlossing bereiken.”

Zij hebben ook gezegd: “Het Licht in de Torah vormt hem opnieuw.” Zij waren hierin doelbewust zorgvuldig om ons te laten zien dat alleen in het Licht dat in de Torah verborgen is “als gouden appels in zilver gevat” de genezing aanwezig is, waardoor een mens opnieuw gevormd wordt. “Zowel het individu als het volk zullen het doel waarvoor ze geschapen zijn niet voltooien, tenzij zij het innerlijk van de Torah en haar geheimen bereiken” (18).

Alles ten dienste van eenheid

Helaas zijn er verschillende groeperingen die zich sterk verzetten tegen de verspreiding van de Wijsheid van Kabbalah onder het volk. De Wijsheid van Kabbalah moet in deze tijd meer dan ooit onthuld worden. Deze Wijsheid is de sleutel voor het bestaan van de Staat Israël en het volk Israël. Wij hebben door de geschiedenis heen gezien dat de verdeeldheid in de natie, die ontstond als iedereen zijn eigen richting opging, heeft geleid tot onrust en oorlogen in Israël, de climax daarvan wordt belichaamd door de vernietiging van de Tempel. “De Tempel werd vernietigd vanwege ongefundeerde haat, toen hun harten waren verdeeld, toen zij allen waren verdeeld en de Tempel niet waardig waren, want de Tempel is de eenheid van Israël” (19).

Op het moment dat wij van broederlijke liefde vervielen tot ongefundeerde haat, bestonden we niet meer als een volk dat leefde volgens de lessen van Abraham. Sindsdien blijven we verdeeld en verwijderen we ons steeds verder van elkaar, de waarde “Heb je vriend lief als jezelf” vervaagt, vervreemdt van ons en wordt betekenisloos

Daarom wordt ons bevolen om niet op te geven, maar onverzettelijk te vechten voor onze eenheid die voor ons het levenselixer betekent, Baal HaSulam verzekert ons met kracht in de Introduction to the Study of the Ten Sefirot: “Aan het begin van wat ik schrijf voel ik een grote behoefte om de ijzeren muur die ons sinds de verwoesting van de Tempel tot aan deze generatie van de Wijsheid van Kabbalah afscheidt, te doorbreken. Hij ligt in volle zwaarte op ons en wekt de angst dat wij Israël veronachtzamen” (20).

Tijd voor Kabbalah

Wij hebben geen andere keuze dan ons te verenigen en om de verbinding en de liefde tussen ons te voelen, moeten we gebruik maken van de Wijsheid die Abraham ontdekt heeft, de Wijsheid van Kabbalah die ons leert hoe we ons op de juiste wijze met elkaar kunnen verbinden en anderen lief kunnen hebben. Als wij de gevoelens van liefde en warmte opwekken, zullen wij in staat zijn om het gehele systeem in evenwicht te brengen. Wij zullen voor de gehele wereld een voorbeeld van verbinding zijn, want dit is nu juist de opdracht van ons volk en de wereld verwacht van ons dat we onze opdracht vervullen, “Israël heeft als opdracht om de gehele wereld te verenigen tot één familie” (21). Daarom zijn we genoodzaakt om onze houding naar de Wijsheid van Kabbalah te veranderen en om te proberen om tot liefde en verbinding te komen, zoals deze Wijsheid het ons leert.

Bronnen

1. Rav Kook, “Letters of Rav Kook”. Vol. 2, p. 324
2. Rav Yehudah Ashlag–“Baal HaSulam”, “Introduction to The Book of Zohar“, item 71.
3. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “The Last Generation”
4. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “Peace in the World”
5. “Zohar La’am“, Pichas, item 152
6. Rav Kook, “Lights”, p 16
7. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “The Last Generation”
8. Proverbs, 10;12
9. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “The Teaching of Kabbalah and Its Essence”
10. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “The Secret of Conception and Birth”
11. AR”I, “Tree of Life”, Introduction to Sha’ar A’hakdamot
12. “Light and Sun”, Nitzavim
13. Rambam, “Mishne Torah”, the Book of Judges, chapter 14
14. Kidushin 30;2
15. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “Shamati”, item 6, “Support in the Torah”
16. “Zohar La’am” , Behaalotecha, item 58
17. Rabi Abraham Eben Ezra, “The Foundation of Fear and the Secret of Knowledge”, p. 8; 72
18. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “Introduction to the Book Panim Meirot Umasbirot”, item 5
19. “Netzhach Israel”, chapter 4
20. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, Introduction to TES, part 1
21. Rav Kook, “Whisper the Secret of God to Me”

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: