Het Verschil Tussen De Seculiere En De Religieuze Benadering

Laitman_631_4Vraag: Wat is het verschil tussen de religieuze en de seculiere benadering van het leven? Ik beschouw mezelf als seculier maar ik voel altijd een innerlijk conflict, ik vind het moeilijk om te bepalen waar in mij de seculiere mens ophoudt en de religieuze mens begint. Deze zelfde verdeling zien we in de Israëlische maatschappij.

De laatste peiling leverde de volgende resultaten op: 50% van de bevolking in Israël is helemaal seculier, 17% houdt zich aan de traditie maar beschouwt zich niet als religieus, 13% houdt zich aan de traditie en beschouwt zich als religieus, 12% is religieus en 8% is orthodox religieus.

Antwoord: Seculiere mensen geloven dat de wereld door natuurwetten wordt bepaald en dat er niets meer bestaat dan wat wij met behulp van de wetenschap zien en ontdekken. De seculiere benadering van het leven houdt in dat de wereld opgevat wordt zoals deze zich aan ons voordoet, volgens ons gevoel, zonder vertrouwen op hogere krachten, een levensdoel, leven na de dood. Verschijnselen die we niet kunnen oplossen betekenen niets anders dan een verdichtsel van onze verbeelding, onze fantasie.

De seculiere benadering wordt als de enig juiste beschouwd. Daarbinnen zijn vele variaties die bepalend zijn voor de relatie die een mens heeft met zichzelf en de maatschappij, het verschil is echter niet zo groot als het verschil tussen de religieuze en de seculiere benadering.

De religieuze benadering is gebaseerd op geloof in een Hoge Kracht die de wereld heeft geschapen en ons in omstandigheden plaatst waarin we moeten handelen. Als wij alle wensen van de Hoge Kracht vervullen, verdienen we een beloning, als wij ze niet vervullen worden wij gestraft.

Er bestaan verschillende relaties met de Hoge Kracht, er zijn verschillende benaderingen ten aanzien van beloning en straf, het aandeel van de mens hierin en vrije keuze. Het punt is echter dat religieuze mensen rekening houden met het bestaan van een Hoge Kracht, een hoger plan, een programma, het doel van de schepping. De mens staat niet langer centraal in de schepping, maar de Hoge Kracht, de Schepper.

Omdat men denkt dat alles wat de Schepper doet en organiseert een antwoord is op het gedrag van de mens, moet men zijn leven voortdurend afstemmen op de Hoge Kracht. Men denkt namelijk dat men afhankelijk is van de Hoge Kracht en niet van blinde natuurwetten. Daarom is het noodzakelijk om tot de Hoge Kracht te bidden, Hem vragen te stellen, zich beschaamd te voelen en berouw te hebben van daden uit het verleden.

Er zijn veel religies en geloofsovertuigingen die ooit bestaan hebben en weer zijn verdwenen, er zijn er ook die nog steeds bestaan. Religie heeft een grote invloed op de wereld en de mensheid. De afgelopen tweeduizend jaar heeft de mensheid zich onder de invloed van religie ontwikkeld: na de verwoesting van de Tweede Tempel kwam eerst het Jodendom op, daaruit ontstonden vervolgens het Christendom en de Islam.

Al deze religies strijden met elkaar, er bestaan uiterst complexe onderlinge verhoudingen. Elke religie heeft vele stromingen: Katholieken, Protestanten, Orthodoxe Christenen, in de Islam Sjiieten en Soennieten en vele stromingen in het Jodendom.

Iedere synagoge in Israël verschilt enigszins van de andere. Om maar niet te spreken over het conflict tussen de seculieren en de religieuzen die niet in staat zijn om hun leven zo te organiseren dat ze elkaar niet lastig vallen, men wil namelijk het eigen standpunt aan anderen opleggen.

Ik wil geen oordeel uitspreken over wie wel of geen gelijk heeft. Een dergelijk conflict bestaat echter alleen in Israël. In de VS of in Europa bestaat er bijvoorbeeld geen conflict tussen religieuze en seculiere mensen. Als je Joods bent besteedt niemand er aandacht aan of je zaterdags naar de synagoge gaat of alleen op de belangrijkste feestdagen.

De Joden die in het buitenland wonen behoren tot één natie. In Israël bestaat er een conflict omdat religie niet gescheiden is van de staat en religie in een machtsstrijd verwikkeld is. Dit raakt dus het terrein van het algemeen belang waar onze verlangens met elkaar in botsing komen. Door de jaren heen wordt dit conflict steeds groter, iedereen denkt dat de tegenpartij uitsluitend op het eigen voordeel uit is.

Deze strijd in de maatschappij wordt krachtiger en leidt tot vormen van haat en verdeeldheid die nooit eerder onder het volk Israël hebben bestaan. Ik denk niet dat dit het resultaat is van een verschillende benadering van de wereld. Het gaat hierbij om een machtsstrijd, het verlangen van sommige mensen om anderen en de staat onder controle te houden, zodat hun eigen belangen behartigd worden, zowel van de zijde van de seculiere als van de religieuze gemeenschap.

Het is de strijd om de staat, de macht en de schatkist, het gaat alleen om eigenbelang.

From KabTV’s “A New Life” 5/21/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: