Bespiegelingen Over De Crisis

crisisGlobalisering onthult een nieuw niveau van verbondenheid tussen ons. Dat zou gunstig moeten zijn, maar zoals we kunnen zien, veroorzaakt het alleen maar meer problemen. Waarom gebeurt dit? Omdat we het integrale systeem averechts gebruiken – met het doel elkaar te onderdrukken, in plaats van te leren samen te werken. We blijven proberen elkaar te verslaan, en te vernederen en elkaar de baas te zijn.

Zelfs als we de juiste verbindingen zouden willen onderhouden – het zakelijke principe van: “voor wat hoort wat” – zou het de crisis vandaag de dag toch nog naderbij brengen. Dat zou zelfs gebeuren als we niet tegen elkaar logen maar eerlijk handel dreven. Omdat we tegenwoordig allen verbonden zijn, als delen van één lichaam. Onder deze omstandigheden heeft het geen zin om uit egoïsme eerlijk te zijn, net zoals het nutteloos is om een wereldregering te vormen of een wereldbank – om de dingen gemeenschappelijk te regelen.

De politieke en economische wereldleiders willen een bijeenkomst van de G20 (de staatshoofden van de belangrijkste landen) houden om de mogelijkheid van een gezamenlijke wereldregering te bespreken. Maar dit zal ons niet helpen de crisis te boven te komen, omdat ons gedrag haaks staat op de Natuur en Haar Wet. Het systeem moet niet gebaseerd zijn op goede banden, op afspraken, en op eerlijkheid, maar het moet voortkomen uit de innerlijke band tussen de elementen van een enkel systeem, dat is gebaseerd op het beschouwen van de ander als jezelf.

Dit is de wortel van het probleem. Kabbalah waarschuwt de mensheid dat, als we doorgaan met te proberen onze relaties te baseren op de lichamelijke, egoïstische wetten – zelfs de meest open en eerlijke, die het principe volgen van: “wat van jou is, is van jou en wat van mij is, is van mij” – het systeem dan niet zal werken en dat we dan nog een grotere explosie zullen veroorzaken.

Als we beginnen in te zien dat we allemaal deel zijn van een enkel globaal systeem, moeten we wel concluderen dat alles collectief is, en dat ieder voor ieder ander zorg moet dragen. “Persoonlijk” zijn alleen de dingen die noodzakelijk zijn voor iemands voortbestaan, terwijl al het andere het collectieve bezit is van de hele wereld. Dit heeft betrekking op de natuurlijke energiebronnen, goederen en producten, onderwijs, gezondheidszorg enzovoort. Alles moet collectief, globaal bezit zijn. Anders zal de crisis niet ophouden, en hoe we ook ons best doen om de dingen volgens onze egoïstische logica op te lossen, we zullen de ene crisis na de andere blijven ervaren.

Kabbalah waarschuwt dat de natuur ons – in termen van onze ontwikkeling – al verheven heeft tot het niveau van een enkel geïntegreerd systeem, dat opereert onder de wet van absolute verbondenheid tussen alle delen ervan. Niemand kan aan deze wet ontkomen. In essentie is ze het oude Bijbelse principe van: “Heb uw naaste lief gelijk uzelf”. Ons ego moeten we gebruiken om de juiste band met anderen tot stand te brengen.

Zelfs als we een rationeel systeem van interactie tussen verschillende landen creëren, volgens het egoïstische principe van: “Wat van mij is, is van mij en wat van jou is, is van jou”, zal deze eigenschap van Sodoma in werkelijkheid nog een grotere crisis veroorzaken. Dat komt doordat we dan bezig zijn de verbondenheid tussen mensen te gebruiken om het egoïsme nog effectiever te laten werken, in plaats van het te corrigeren. In dit scenario zal er een crisis volgen die deze pseudo-correctie zal weerspiegelen, om deze vergissing bloot te leggen. En die crisis zal erger en acuter zijn, om ons te leren dat we dit juist niet moeten doen.

Welk voorstel doet Kabbalah? Kabbalah stelt voor alvast rekening te houden met de vorm van de toekomst: het functioneren van het integrale systeem als één lichaam, onder het principe: “het resultaat van een handeling ligt besloten in de gedachte die eraan ten grondslag ligt”, en om die eindtoestand nu al, zo goed als binnen ons vermogen ligt, te actualiseren, zelfs als dat nog maar geleidelijk en fragmentarisch gaat.

Betekent “nu al actualiseren” zoiets als: “eerlijk delen”? Nee. Zelfs als we, om te beginnen, het principe van: “wat van jou is, is van jou en wat van mij is, is van mij” als het gangbare accepteren, maar tegelijkertijd beginnen met de mensheid intensief te onderwijzen in de wetten van samenleven die gebaseerd zijn op de ontdekking dat onze maatschappij een enkel organisme vormt; wanneer we dus mensen de wetten leren van gedrag en juiste verdeling – dan zijn we al op de goede weg. We zullen oversteken naar het pad van correctie en ons niet langer in oppositie bevinden tot de natuur. Onmiddellijk zullen we dan verzachting van het lijden ervaren.

Baal HaSulam heeft een parabel geschreven die vertelt: We zijn verdwaald in de woestijn en weten niet waar we heen moeten. Nu we al onze kracht kwijt zijn, realiseren we ons dat dit verdwalen in de woestijn onvermijdelijk was. En nu onthult zich vóór ons de weg die we moeten gaan. Aan het eind van die weg ligt een kasteel gevuld met alle rijkdom van de wereld. We zijn wanhopig, staan op het punt tot depressie en drugsgebruik te vervallen. Plotseling krijgen we, in deze situatie, een routekaart of zoiets als een GPS van mensen die alles van bovenaf kunnen waarnemen. Wanneer een mens instemt en zijn houding tegenover de wereld wijzigt, dan ontdekt hij dat de hele wereld geschapen is omwille van zijn weg, en plotseling heeft hij dan de kracht om zijn doel te bereiken.

Hoe kunnen we deze verandering implementeren? Door het doel en de methode om dat doel te bereiken, te onthullen. Die methode bereikt ons vanuit het Oude Babylon, toen dit probleem van de beschaving voor het eerst aan het licht kwam: een gesloten beschaving is als een enkel lichaam en moet als een enkel organisme functioneren. Toen ook werd Kabbalah geopenbaard, om de wijze waarop het egoïsme werd gebruikt, te veranderen – om het te gaan gebruiken ten gunste van de maatschappij. Maar de mensen wilden Kabbalah niet gebruiken, en losten het probleem op een andere manier op: ze verspreidden zich over de hele wereld, en de globalisering verdween naar de achtergrond.

Nu staan we voor eenzelfde situatie, maar deze keer moeten wij er gebruik van maken, omdat we niet meer van elkaar kunnen “wegrennen”, net zo min als dat we de onderlinge verbindingen tussen ons kunnen vernietigen. Wanneer Amerika, Rusland en Europa zouden proberen zich van elkaar te isoleren, dan zouden zij zich geplaatst zien tegenover de opkomst van Nazisme in hun landen, en dat zou de wereld op de rand van een Derde Wereldoorlog brengen, een nucleaire oorlog.

Wat is de meest praktische oplossing die we de mensen kunnen bieden? Ze moeten begrijpen in wat voor wereld ze vandaag de dag leven. We moeten nu leren hoe we moeten leven in een integraal systeem, waar we allemaal “in dezelfde boot” zitten. In deze boot hangt de redding van allen af van elk individu. Dit moeten we ook aan onze kinderen leren. We hebben te maken met de natuur: met een globale ecologie en een globale menselijke maatschappij. We moeten onszelf en onze kinderen leren hoe we in dit systeem opgenomen moeten zijn, zodat elke mens voor de anderen zorg draagt.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: When It Comes to the Global Crisis, We Cannot Afford to Procrastinate
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”
Kabbalah Today Article: “Havoc in Modern-Day Babylon”

One Comment

  1. […] Verwante Materialen: Laitman.nl Artikel: Bespiegelingen Over De Crisis […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: