Loofhuttenfeest (Soekot): Een bescherming van vrede voor de hele wereld (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin:  Soekot: Een bescherming van vrede voor de hele wereld

Soekot (het Feest der Tabernakels) is een belangrijke en vreugdevolle traditie die spirituele opgang symboliseert. De ware betekenis van dit feest is het bouwen van een nieuwe werkelijkheid van wederzijds begrip en wederzijdse steun – een soeka (loofhut) van vrede – door de positieve kracht die wij door onze verbinding met elkaar voortbrengen.

Nu verdeeldheid de gemene deler is geworden in gezinnen, families, de samenleving en tussen landen, is het principe van dit feest bijzonder actueel.

Dit feest wordt ook wel het “Oogstfeest” genoemd, omdat het de jaarlijkse inzameling van de oogst viert. Zoals er geschreven staat: “Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van het land bijeenbrengt, zult gij zeven dagen lang het feest van de Eeuwige vieren.” (Leviticus 23:39)

Vanuit spiritueel perspectief symboliseert Soekot een mooi proces van innerlijke verandering. Het is gebruikelijk om dit feest te vieren in een tijdelijk onderkomen dat speciaal voor deze periode is gebouwd, de soeka. Het dak, de schach genaamd, moet gemaakt zijn van het “afval van de hooischuur en de wijngaard”.

Dit afval symboliseert de dingen die wij terzijde schuiven en als minder essentieel beschouwen. Wij verheffen waarden als geven, zorgzaamheid, empathie, solidariteit en verantwoordelijkheid voor elkaar boven ons hoofd als de kostbaarste en belangrijkste eigenschappen die er zijn, als een beschermend dak dat ons beschermt tegen de brandende zon. Zoals het in het Hooglied wordt beschreven: “Ik zat onder Zijn schaduw met grote vreugde…

Het dak, juist van deze gewoonlijk afgedankte elementen, tot de bedekking maken van een feestelijke hut, betekent dat we de intentie hebben om onze waarden om te keren en ons te transformeren van egocentrische individuen tot zorgzame, empathische mensen. Het lijkt erop dat we in onze tijd deze idealen dringend nodig hebben om de razende woede die zich in ons dagelijks leven heeft verspreid, tot bedaren te brengen.

Soekot is een oproep om ons comfortabele egoïstische “huis” – dat wil zeggen onze eigenliefde – te verlaten en een nieuw onderkomen te bouwen, een soeka, als symbool van de nieuwe wereld die wij kunnen creëren als wij de kwaliteiten van geven en broederschap verwerven, de belangrijkste kwaliteiten voor het creëren van een solide, duurzame samenleving die aan iedereen ten goede zal komen.

Wat staat ons in de weg om voor iedereen een goed leven te creëren, inclusief voor onszelf? Alleen het menselijk ego, het verlangen om ten koste van anderen te genieten. Als onderdeel van de natuurlijke evolutie van de mensheid, is het ego tot vreselijke proporties uitgegroeid, terwijl de natuur van ons verwacht dat wij ons houden aan haar basiswet van evenwicht tussen al haar elementen: de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus.

De barre omstandigheden waarin de mensheid verkeert met een wereldwijde pandemie, disbalans in het klimaat en wereldwijde verstoringen, zijn pogingen van de natuur om onze situatie van afscheiding om te keren en onze harten dichter bij elkaar te brengen. Dergelijke situaties vragen om de bouw van de ware soeka van liefde en eenheid die de hele mensheid zal beschermen, ten dienste van een goede toekomst. Hoe eerder wij de les begrijpen die de natuur ons leert, hoe eerder wij ons vluchtige en kwetsbare leven kunnen omvormen tot een leven dat positief, stabiel en vredig is.

Wij, als Joodse mensen, moeten een voorbeeld zijn van eenheid en de weg daarheen wijzen, zodat anderen ook deze weg kunnen gaan, wij moeten de hele wereld verzamelen onder één grote schach, waar we als één verenigd zullen zijn. Als dit gebeurt, zal het tijdelijke onderkomen van de soeka geworden zijn tot de gemeenschappelijke ruimte die wij in ons hart voor elkaar maken en zal de mensheid verzekerd zijn van een gezond leven, een gelukkig samenleven onder één wereldwijde schach (dak).

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/sukkot-a-covering-of-peace-for-the-entire-world-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen twee antwoorden op één vraag beide goed zijn en elkaar tegelijkertijd tegenspreken (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen twee antwoorden op één vraag beide goed zijn en elkaar tegelijkertijd tegenspreken?

Als de vraag wordt gehoord door mensen die zich op verschillende ontwikkelingsniveaus bevinden, kunnen zij, ook al horen ze ieder dezelfde vraag, deze op een tegenovergestelde manier horen. En eenieder die niet de vraag, maar het antwoord hoort, hoort het ook op zijn eigen manier, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau waarop die mens zich bevindt. Wat voor de een juist is, kan voor de ander onjuist lijken, zelfs tegenovergesteld.

Daarom kunnen mensen elkaar niet begrijpen totdat zij een altruïstische vorm van ontwikkeling hebben bereikt. We moeten ervan uitgaan dat de ontwikkelingsniveaus bepalend zijn voor het feit dat ieder mens telkens weer iets anders hoort. Wat wij gisteren hebben gehoord en begrepen, kan tegengesteld worden aan wat wij vandaag horen en begrijpen. Daarom moet de manier waarop we ieder mens benaderen absoluut relatief zijn. We kunnen niets als een axioma aannemen, als iets absoluuts.

Wat dat betreft moeten we goed begrijpen dat enerzijds alles al van tevoren is vastgelegd, maar dat anderzijds alles van de mens afhangt, we kunnen deze wet niet met ons verstand bevatten. We zeggen dat alles neerdaalt en van Boven komt – dan lijkt het alsof alles van tevoren al bekend is – en tegelijkertijd beweren we dat een mens in staat is om iets te veranderen en resultaten te bereiken die alleen van die mens afhangen. We zijn niet in staat om beide te combineren, namelijk dat alles van onszelf afhangt en daarnaast dat alles van tevoren al is vastgelegd.

Juist dankzij het inzicht dat het hier gaat over twee niveaus van ontwikkeling, twee verschillende vormen waarin een mens kan bestaan, kunnen we de schijnbare tegenstrijdigheid uitwissen en begrijpen dat alles uitsluitend correleert met de mens.

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/how-can-two-answers-to-a-single-question-be-right-but-still-contradict-each-other-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Het slot van “De Profetie van Baal HaSulam”

Baal HaSulam, “The Prophecy of Baal HaSulam“: Hierna sprak de Eeuwige tot mij, Hij liet mij de toekomst zien en zei: “Ga op je rechterzij liggen.” En ik ging op de grond liggen. En Hij zei tegen mij: “Wat zie je?”

En ik zei: “Ik zie veel mensen en volkeren, zij rijzen en vallen en hun gezichten zijn misvormd.” En de Eeuwige zei tegen mij: “Als je deze naties een vorm kunt bieden en in hen de geest des levens kunt blazen, zal ik je brengen naar het land dat ik beloofd heb aan je vaderen, Ik zal het jou geven, en al Mijn doelen zullen door jou vervuld worden.”

Wij maken de vertaling alleen maar toegankelijker, zodat mensen de gedachte van correctie werkelijk kunnen gaan begrijpen. Maar natuurlijk is het zo dat de kracht van Baal HaSulam in zijn werken levend aanwezig is.

Door zijn verbinding met de Schepper, met de hoge Kracht, en door zijn commentaren op De Zohar en alle andere werken, kunnen wij dichterbij de voltooiing van dit doel komen.

Alles waardoor wij in de praktijk gecorrigeerd worden, is dat dubbelzijdige zwaard dat hij van de Schepper kreeg en waarmee wij onszelf op een hoger niveau brengen, onszelf corrigeren en onze egoïstische houding naar de wereld verruilen voor de wereld van liefde en geven.

Vraag: Wat betekent: ‘het gezicht van een mens’?

Antwoord: ‘Het gezicht van een mens’ betekent ‘gelijkvormig aan de Schepper’, want het woord ‘mens – Adam’ komt van het woord  ‘gelijkvormig – Domeh’ aan de Schepper.

Dit betekent dat de Schepper tegen Baal HaSulam zegt: “Maak mensen gelijkvormig aan Mij. Daarom heb Ik je het zwaard gegeven.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/the-final-prophecy-of-baal-hasulam/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #5

Related Material:

Gratitude To Baal HaSulam

Melodies Of Baal HaSulam

Who Are The Articles By Baal HaSulam For?

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination, Zohar | Add Comment →

Eeuwenoude eenheid

Opmerking: Er is een algemene spirituele methode die de “Osho teaching” heet. Daarbij wordt, net zoals bij Kabbalah, over eenheid gesproken en over de waarneming van het universum als één samenhangend geheel.

Mijn antwoord: Er zijn heel veel mensen die het over eenheid hebben. In onze tijd zeggen natuurkundigen en zelfs economen dat alles met elkaar verbonden is. De Russische geoloog Vladimir Vernadsky (1863-1945) ontwikkelde de theorie van de noösfeer. In principe is eenheid een oud concept dat al voor Kabbalah bestond.

Kabbalah is nog maar viereneenhalf duizend jaar oud. Het komt uit het oude Babylonië. Maar daarvoor geloofden mensen al dat alles met elkaar verbonden is. Enerzijds vereerden zij de zon, de maan, de sterren en allerlei natuurkrachten, anderzijds geloofden ze ook dat er iets was dat dit alles verenigde.

De middeleeuwse wetenschapper en geleerde Rambam schreef dat eerst alle mensen geloofden in het bestaan van één enkele kracht. Toen zag men dat zich allerlei soorten verschijnselen in de natuur voordeden, alsof er invloed was van verschillende krachten: de maan, de zon, de wind, water, enz. Men realiseerde zich, dat die ene kracht die verborgen was voor hen, zich manifesteerde door middel van diverse afzonderlijke krachten, en die krachten gingen zij vereren omdat ze daar een duidelijk beeld van hadden. Zo ontstond het polytheïsme.

Aanvankelijk kwam het monotheïsme het meest voor, één enkele hoge kracht. Ook toen mensen allerlei manifestaties daarvan gingen vereren, realiseerden zij zich dat ze engelen vereerden, namelijk vertegenwoordigers van die ene hoge kracht.

Dus de eenheid waar de methode van Osho – of andere methoden – over spreekt, is een heel oud postulaat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/unity-coming-from-the-depth-of-the-ages/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Close-Up”

Filed under: Kabbalah Study, Science | Add Comment / Ask Question →

Blogvertalingen

Het eerstvolgende blog verschijnt later deze week.

Hoe kunnen wij het kwaad corrigeren?

Vraag: Wat houdt de correctie van kwade eigenschappen, verlangens, begeerten en gedachten in?

Antwoord: Dat kan alleen in de Ten. Alleen kan ik niets beginnen.

We hebben het beste, duidelijkste en meest accurate systeem, dus maak er gebruik van. Verbind je met dit systeem en je zult zien wat het je kan geven, hoe deel zijn van en verbinden met de Ten onmiddellijk correctie ten gevolge heeft van eenieder die tot de Ten behoort. Als je dat doet, heb je geen andere manier van correcties meer nodig.

We kennen de spirituele wetten niet, maar door onszelf te pushen om ons in de Ten met de anderen te verbinden, verkrijgen wij een duidelijke en accurate vorm van de spirituele staat en dan wordt de Schepper daarin onthuld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/how-can-we-correct-evil/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 7/7/19

Filed under: Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

De Masach – de persoonlijke interactie van de mens met de Schepper

Vraag: Wat voor goeds kan iemand met een masach (scherm) voor de maatschappij doen? Heeft zijn bekwaamheid om niet aan zichzelf te denken op de een of andere manier invloed op andere mensen? Of zijn dit puur innerlijke afwegingen en weet niemand ervan?

Antwoord: Dat laatste klopt, mensen kunnen zich totaal onbewust zijn van de aanwezigheid van de masach omdat zij een dergelijke eigenschap niet hebben en geen spiritualiteit voelen. Dit allereerst.

Ten tweede, als iemand een masach wil verkrijgen, moet hij de lessen volgen en de eigenschappen van ontvangen en geven in een groep bestuderen.

Vraag: En als hij zich al in een groep met gelijkgezinden bevindt en hij daar boven zijn egoïsme uitstijgt, wordt dit dan op de een of andere manier gevoeld door degenen die samen met hem studeren?

Antwoord: Nee. Waarom? Dat kan hen alleen maar benadelen. Werken met de masach is een individuele interactie van de mens met de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/the-screen-personal-interaction-of-man-with-the-creator/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/20/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De masach is een zuiver individuele kwaliteit

Vraag: Uit welke eigenschappen bestaat de masach (scherm)?

Antwoord: De masach bestaat uit twee krachten, de grootte van het egoïstische verlangen om alles naar jezelf toe te trekken en de krachten van geven, terugkaatsing, de weigering om te werken met deze kracht om alles naar jezelf toe te trekken. 

Vraag: Wordt een mens met een masach geboren?

Antwoord: Nee, absoluut nooit. We zijn allemaal als kleine egoïsten geboren en dat blijven we levenslang. Als iemand zich in Kabbalah verdiept en gaat begrijpen dat hij hierdoor een altruïstische, anti-egoïstische eigenschap kan verkrijgen, en blijft werken om deze eigenschap te verwerven, wordt er geleidelijk een masach in hem gevormd. Dit is een cumulatief proces.

De masach is een zuiver individuele kwaliteit. We kunnen deze van niemand overnemen, kopen, lenen of uitwisselen met iemand.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/the-screen-is-a-purely-individual-quality/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/20/21

Related Material:

What Is The Screen?

Desire Is Not Broken – The Screen Is

What Material Is The Screen Made Of?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Rosh Hashanah – Een kans om de Covid verdeeldheid te overwinnen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Rosh Hashanah – Een kans om de Covid verdeeldheid te overwinnen

Een paar dagen geleden vertelde een buurvrouw aan een van mijn studenten dat ze erg verdrietig was omdat haar dochters ruzie hadden over de Covid-vaccins. Als gevolg daarvan zal een van hen, die tegen vaccinatie is, Rosh Hashanah (Joodse Nieuwjaarsavond) niet met de familie komen vieren. Wat de buurvrouw van mijn studente het meest pijn deed, was niet het bezwaar van haar dochter om ingeënt te worden en ook niet dat ze niet naar de feestelijke maaltijd zou komen. Maar wat haar wél pijn deed, was de haat die tussen haar kinderen was uitgebroken. Ruzies komen in alle families voor en gekibbel ook, maar deze venijnige, hatelijke uitbarsting maakte haar kapot.

Ja, haat is de vloek van onze generatie. Haat vernietigt alles, scheurt de samenleving en families uit elkaar. Daarom moeten we aan onze verbindingen werken en de haat overwinnen, want zo houden we onze gezinnen en de samenleving bij elkaar.

We hebben nu eenmaal allemaal verschillende standpunten. Het probleem begint als er door verschillende inzichten een verdeeldheid zichtbaar wordt waarvan mensen zich tot op dat moment niet bewust waren.

Als een gezinslid zich niet wil laten vaccineren, zoals in dit geval, en daarom niet bij een Rosh Hashana-maaltijd kan zijn om anderen niet in gevaar te brengen, moeten we geen haatgevoelens koesteren naar diegene.

We moeten meningsverschillen niet gebruiken voor haatgevoelens, maar als kansen zien om ons met elkaar te verbinden. Als wij boven onze verschillen en ruzies uitstijgen, versterken wij de band die we met elkaar hebben en vergroten wij onze liefde en eenheid nog meer dan voor het ontstaan van de kloof het geval was. Als we ons bewust inspannen om ons te verenigen, verstevigen en versterken we de band met elkaar.

Als we het hebben over het overwinnen van een kloof, bedoelen we niet dat we onze gevoelens moeten onderdrukken, alsof ze niet bestaan. Een kloof overwinnen betekent dat we de kloof erkennen, aanvaarden en ons daarbovenuit met elkaar verbinden. De nieuwe eenheid die boven de verdeeldheid uit gevormd wordt, zal altijd sterker zijn dan de eenheid die eerder nooit in twijfel was getrokken.

Daarom moeten we, als er verdeeldheid ontstaat, onderzoeken hoeveel waarde we hechten aan onze band met de betreffende persoon die het niet met ons eens is. In het geval waarover mijn studente me vertelde, bleek uit de pijn van de moeder duidelijk dat zij meer waarde hechtte aan de band met haar dochters en de band met elkaar, dan aan iemands mening over de Covid-19-vaccins. Als zij haar gevoelens aan haar dochters kan doorgeven, zullen zij boven hun verdeeldheid uit kunnen stijgen en de band met elkaar kunnen versterken. Zo niet, dan zal de band tussen hen verbroken worden, tot verdriet van iedereen.

In de huidige samenleving doen zich talloze situaties voor waarin wij het met mensen oneens zijn. Als wij waarde hechten aan onze band met hen, moeten we onze onenigheid zien als kansen om onze band met hen te versterken. Als we dit doen, kunnen we de vloek van de haat transformeren in een zegen van wederzijdse liefde en nabijheid.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/rosh-hashanah-a-chance-to-conquer-the-covid-separation-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

De natuur straft ons niet, zij wil ons wakker maken (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De natuur straft ons niet, zij wil ons wakker maken

De gevolgen van orkaan Ida hebben overstromingen veroorzaakt die alle records breken en tornado’s veroorzaakt in het noordoosten. Er zijn in acht staten tientallen doden gevallen door deze storm en de stortregens. Voor het eerst in de geschiedenis werd in New York City de noodtoestand voor overstromingen afgekondigd omdat de infrastructuur in de hele regio ernstig was verstoord. Waarom gebeurt dit in de V.S.? Omdat zij het meest ontwikkelde land zijn en een rol te vervullen hebben. Het is geen straf of wraak van de natuur, maar een kans om ons menselijk gedrag te herstellen.

Naast de overstromingen in het noordoosten hebben zich in het westen, in elf staten, grote meervoudige branden voorgedaan en zijn er rond het internationaal bekende Lake Tahoe honderden huizen verwoest.

Natuurrampen gebeuren overal ter wereld en niet noodzakelijkerwijs op een minder grote schaal dan in de VS. Het verschil is dat Amerika het meest geavanceerde land is, het middelpunt van aandacht in de wereld, zodat we er meer over horen en meer aandacht besteden aan de gebeurtenissen die zich daar afspelen. Daar is een reden voor. De natuur wil dat iedereen in de wereld wakker wordt en dieper gaat nadenken over waar we naar op weg zijn en wat we moeten doen om de richting die de bewoners van deze planeet kiezen te veranderen.

Gewoonlijk trekken wij conclusies uit daden uit het verleden: “Kijk eens wat ze gedaan hebben en nu moeten ze ervoor boeten”. Alsof de VS het milieu meer schade hebben berokkend dan anderen en zij daarom door de natuur gestraft worden. Zo is het niet. We begrijpen de wetten van de natuur gewoon niet. Wij interpreteren wat er gebeurt volgens onze eigen egoïstische berekening, zoals een rekening die door de rijken en gezonden betaald moet worden, in tegenstelling tot de armen en zieken. Of dat degene die meer steelt een grotere straf zal krijgen. Maar de methode van verbinding werkt zonder voorbehoud of egoïstische selectie. Iedereen moet de staat bereiken van: “Heb je naaste lief als jezelf”.

Allereerst is in een circulair ecosysteem iedereen verantwoordelijk voor de slechte situatie van de aarde. Ten tweede neemt de natuur geen wraak. Haar doel is de correctie van onze incorrecte menselijke staat. Wij verlangen niet naar verbinding, niet naar liefde en geven elkaar. Daarom brengt de natuur ons in allerlei situaties die steeds ernstiger worden. Dit gebeurt om ons hart te verzachten en ons te leiden naar menselijke relaties die gebaseerd zijn op respect en zorg voor elkaar.

De oorzaak van natuurrampen en crises is uitsluitend te wijten aan onze relaties op menselijk niveau – het hoogste niveau in de natuur – aan onze verbindingen. Op het niveau van onze gedachten, houdingen en gedragingen naar elkaar, veroorzaken wij rimpelingen door de menselijke samenleving en de natuur heen. Het gevolg daarvan is dat de natuur op ons reageert in overeenstemming met hoe wij met elkaar omgaan.

Als wij de kloven tussen ons verkleinen en ons positief willen verbinden, zullen we positieve reacties van de natuur ervaren. Als we ons op een negatieve manier tot elkaar verhouden, met het doel anderen te schaden en uit te buiten voor persoonlijk voordeel, zullen we te maken krijgen met negatieve reacties van de natuur. En dit ervaren wij op het ogenblik.

Het gevoel dat de natuur op weg is naar een integrale vorm zou bij ons een gevoel van urgentie moeten opwekken, zoals onmiddellijk na een bericht over een gebeurtenis die de hele planeet in gevaar brengt.

We zijn in een proces van een steeds toenemende druk terechtgekomen. Daarom is de methode van verbinding onthuld, deze methode legt uit hoe we ons moeten gaan afstemmen op de natuur.

Als we naar een betere toekomst verlangen, moeten we met elkaar altruïstische contacten ontwikkelen en ons op die manier afstemmen op de altruïstische vorm van de natuur. Dan zullen we het hele ecosysteem als aangenaam en evenwichtig ervaren.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/its-not-natures-punishment-but-an-awakening-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →